Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumus Nr. 748 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību".

Precizēts 12.04.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.57 (3215)

Ministru kabineta noteikumi Nr.128

Rīgā 2005.gada 15.februārī (prot. Nr.9 17.§)

Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 17.panta ceturto daļu un 19.panta piekto daļu

 

1.Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka Latvijai saistošajos starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību, kā arī valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas kuģu un ostu kontroles inspektoru (turpmāk - kuģu un ostu aizsardzības inspektori) funkcijas un tiesības.

2.Aizsardzības prasības (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu aizsardzības stiprināšanu (turpmāk - Padomes regula Nr. 725/2004), 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras XI-2.nodaļa ar turpmākajiem grozījumiem, Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss, Likums par ostām), kas noteiktas ostas iekārtām, attiecas arī uz ostu kopumā.

3.Lai īstenotu noteiktās funkcijas un nodrošinātu aizsardzības prasību efektīvu izpildi, kuģu un ostu aizsardzības inspektoriem ir tiesības:

3.1.organizēt seminārus par aizsardzības prasību ieviešanu, uzraudzību un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanu;

3.2.pieprasīt veikt kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības vingrinājumus, sniegt norādījumus attiecībā uz šiem vingrinājumiem un piedalīties citu personu organizētajos kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības vingrinājumos;

3.3.pieprasīt izdarīt grozījumus aizsardzības plānā, ja pēc tā apstiprinā­šanas ir mainījusies faktiskā situācija kuģu, ostu vai ostas iekārtu aizsardzības jomā;

3.4.sniegt ieteikumus par veicamajiem pasākumiem kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar Latvijai saistošajiem starptau­tiskajiem normatīvajiem aktiem kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības jomā, pamatojoties uz labu kuģošanas praksi;

3.5.uzrādot dienesta apliecību (1.pielikums), apmeklēt Latvijas ostas un ostu iekārtas, jebkuru kuģi Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajā teritorijā un Latvijas karoga kuģus citu valstu jurisdikcijā esošajā teritorijā.

2. Kuģu aizsardzība

2.1. Vispārīgais raksturojums

4.Kuģu aizsardzības prasību ieviešanā ir šādi darbības posmi:

4.1.kuģa aizsardzības novērtēšana;

4.2.kuģa aizsardzības plāna sagatavošana;

4.3.kuģa aizsardzības plāna apstiprināšana;

4.4.kuģa aizsardzības plānā noteikto aizsardzības pasākumu ieviešana;

4.5.kuģa aizsardzības pārbaude;

4.6.Starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai Starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana.

5.Kuģa aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzību kuģu un ostu aizsardzības inspektori nodrošina, veicot šādas darbības:

5.1.kuģu aizsardzības pārbaude;

5.2.informācijas apmaiņa ar institūcijām, kas ir atbildīgas par kuģu aizsardzību, vai personām, kas ir ieinteresētas kuģu aizsardzībā;

5.3.kuģu un kuģošanas kompāniju aizsardzības personāla apmācības programmu saskaņošana.

2.2. Kuģa aizsardzības novērtēšana

6.Kuģa aizsardzību novērtē katram starptautiskajos reisos iesaistītajam Latvijas karoga kuģim, kas atbilst Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa (turpmāk- ISPS kodekss) Adaļas 3.1.1.punktā noteiktajam kuģa tipam, ņemot vērā ISPS kodeksa Adaļas 3.3.punktu. Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektors, izvērtējot starptautiskajos reisos iesaistīto kuģu apdraudējumu atbilstoši ISPS kodeksa A daļas 8.punktam un B daļas 8.punktam, konstatē, ka aizsardzības prasības nepieciešams piemērot arī kuģiem, ar kuriem starptautiskajos reisos iesaistītajam kuģim ir saskarsme (kuģis-kuģis), viņš var pieprasīt novērtēt arī šī kuģa aizsardzību, kā arī izstrādāt, ieviest un uzturēt attiecīgā kuģa aizsardzības plānu atbilstoši Padomes regulā Nr. 725/2004 un ISPS kodeksā noteiktajām prasībām.

7.Novērtējot kuģa aizsardzību, kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks atbilstoši ISPS kodeksa A daļas 8.punktam un B daļas 8.punktam:

7.1.izvērtē kuģa aizsargātību pret incidentiem un nosaka incidentu riska līmeni;

7.2.nosaka tos kuģus, kuriem nepieciešams norīkot kuģa aizsardzības virsnieku un sagatavot kuģa aizsardzības plānu;

7.3.nosaka tos kuģus, kuriem var nepiemērot aizsardzības prasības;

7.4.sastādot kuģa aizsardzības novērtējuma ziņojumu, sniedz ieteikumus un norādījumus par aizsardzības pasākumiem, kas, izstrādājot kuģa aizsardzības plānu, tajā ietverami, un norāda prioritāros aizsardzības pasākumus.

8.Lai novērtētu kuģa aizsardzību un sastādītu novērtējuma ziņojumu, kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks var izmantot valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" atzītās aizsardzības organizācijas pakalpojumus atbilstoši ISPS kodeksa B daļas 4.4.punktam.

2.3.Aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana un apstiprināšana

9.Kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks kuģa aizsardzības plāna sagatavošanai var izmantot valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" atzītās aizsardzības organizācijas pakalpojumus atbilstoši ISPS kodeksa B daļas 4.4.punktam. Kuģošanas kompānijas vai kuģa aizsardzības virsnieks kuģa aizsardzības plānu sagatavo, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1.kuģa aizsardzības plāna sagatavošanā izmanto kuģa aizsardzības novērtējuma ziņojumā iekļauto informāciju, secinājumus, kas iegūti, analizējot šo informāciju, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija) un citu ar valsts drošību un aizsardzību saistīto iestāžu (piemēram, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes, Jūras spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) ieteikumus;

9.2.kuģa aizsardzības plānu sagatavo latviešu valodā un tajā valodā (valodās), kuru lieto darbā uz kuģa. Ja tā nav angļu, franču vai spāņu valoda, sagatavo arī tulkojumu vienā no minētajām valodām.

10.Sagatavoto kuģa aizsardzības plānu trijos eksemplāros (ja nepieciešams, arī elektroniski) kopā ar aizsardzības novērtējumu iesniedz Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā.

11.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā pēc kuģa aizsardzības plāna iesniegšanas izvērtē plāna un attiecīgā kuģa aizsardzības novērtējuma atbilstību aizsardzības prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

11.1.par kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanu;

11.2.par kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanu ar norādi novērst konstatētos trūkumus, ja tie būtiski nesamazina pieprasīto kuģa aizsargātību (aizsargātība samazinās būtiski, ja aizsardzības sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu cilvēku, kuģu un cita īpašuma drošību kompleksi visā objektā);

11.3.par kuģa aizsardzības plāna neapstiprināšanu.

12.Lēmumā par kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanu norāda:

12.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

12.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums;

12.3.kuģa aizsardzības plānā paredzēto aizsardzības pasākumu ieviešanas termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanas), norādot, ka aizsardzības plāna apstiprinājums tiks anulēts, ja netiks ievērots noteiktais termiņš.

13.Lēmumā par kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanu ar norādi par nepieciešamību novērst trūkumus norāda:

13.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

13.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums;

13.3.termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanas), kādā novēršami lēmumā minētie trūkumi kuģa aizsardzības plānā, norādot, ka aizsardzības plāna apstiprinājums tiks anulēts, ja netiks ievērots noteiktais termiņš;

13.4.kuģa aizsardzības plānā paredzēto aizsardzības pasākumu ieviešanas termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc kuģa aizsardzības plāna apstiprināšanas), norādot, ka aizsardzības plāna apstiprinājums tiks anulēts, ja netiks ievērots noteiktais termiņš.

14.Lēmumā par kuģa aizsardzības plāna neapstiprināšanu norāda:

14.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

14.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums;

14.3.kuģa aizsardzības plāna atkārtotas iesniegšanas termiņu - ne vēlāk kā seši mēneši pēc lēmuma pieņemšanas.

15.Lai varētu apstiprināt kuģa aizsardzības plānu, tajā iekļauj ISPS kodeksa Adaļas 9.punktā un B daļas 9.punktā norādīto informāciju un nosaka kuģa aizsardzības pasākumu kopumu (turpmāk - aizsardzības sistēma) ISPS kodeksā noteiktajam pirmajam aizsardzības līmenim un papildu aizsardzības pasākumus ISPS kodeksā noteiktajam otrajam un trešajam aizsardzības līmenim.

16.Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem šo noteikumu 11.1.vai 11.2.apakš­punktā minēto lēmumu, viņš apstiprina kuģa aizsardzības plānu. Apstiprinājuma atzīmi izdara uz visu triju iesniegto kuģa aizsardzības plāna eksemplāru titullapām, norādot plāna apstiprināšanas datumu, amatu, vārdu un uzvārdu, un apliecina ar parakstu.

17.Ja kuģa aizsardzības plāns ir apstiprināts, divus eksemplārus un attiecīgos kuģa aizsardzības novērtējumus kopā ar šo noteikumu 11.1. vai 11.2.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta personai, uz kuru attiecas lēmums.

18.Vienu apstiprinātā kuģa aizsardzības plāna eksemplāru glabā uz kuģa, otru eksemplāru - kuģošanas kompānijā, bet trešo eksemplāru - Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā.

19.Ja kuģa aizsardzības plāns nav apstiprināts, visus iesniegtos eksemplārus un attiecīgos kuģa aizsardzības novērtējumus kopā ar šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta personai, kurai pieder kuģis vai kura pārvalda kuģi, vai darbojas īpašnieka vai pārvaldnieka vārdā (turpmāk - kuģa īpašnieks).

20.Grozījumus kuģa aizsardzības plānā iesniedz apstiprināšanai Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā. Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā izvērtē iesniegtā kuģa aizsardzības plāna atbilstību aizsardzības prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

20.1.par kuģa aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu, norādot šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju;

20.2.par kuģa aizsardzības plāna grozījumu neapstiprināšanu, norādot šo noteikumu 14.punktā minēto informāciju.

21.Apstiprinātos vai neapstiprinātos grozījumus kuģa aizsardzības plānā kopā ar šo noteikumu 20.1. vai 20.2.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta kuģa īpašniekam. Ja iesniegtie grozījumi ir apstiprināti, kuģa vai kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks nomaina tās aizsardzības plāna lapas, kurās ir izdarīti grozījumi, un izdara atzīmi grozījumu uzskaites lapā. Nomainītās lapas ar aizsardzības plāna veco redakciju iznīcina.

22.Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektora konstatētie trūkumi kuģa aizsardzības plānā nav novērsti saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu noteiktajā termiņā, kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pieņemt:

22.1.lēmumu par kuģa aizsardzības plāna apstiprinājuma anulēšanu, ja starp­tautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts vēl nav izsniegts;

22.2.lēmumu par kuģa aizsardzības plāna apstiprinājuma un starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta anulēšanu, ja starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts ir izsniegts.

23.Šo noteikumu 22.punktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta kuģa īpašniekam.

24.Šo noteikumu 22.punktā minētajā lēmumā norāda:

24.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

24.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums;

24.3.kuģa aizsardzības plāna atkārtotas iesniegšanas termiņu - ne vēlāk kā seši mēneši pēc lēmuma pieņemšanas.

2.4. Starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts

25.Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu (2.pielikums) Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz pēc šo noteikumu 46.1. vai 46.2.apakšpunktā minētās pārbaudes.

26.Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu, neveicot šo noteikumu 46.1. vai 46.2.apakšpunktā noteiktās pārbaudes, ja Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā ir iesniegts saskaņā ar šiem noteikumiem un ISPS kodeksa prasībām atzītas aizsardzības organizācijas pārskats par kuģa aizsardzības auditu, kā arī minētās aizsardzības organizācijas izsniegts kuģa atbilstības apstiprinājums vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts, kas apliecina konkrētā kuģa atbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām.

27.Starptautisko kuģu aizsardzības sertifikātu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija var izsniegt kuģim, kas peld ar citas valsts karogu, ja šīs valsts jūrlietu pārvaldes kompetentā institūcija ir rakstiski izteikusi šādu lūgumu un Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā ir iesniegts apstiprināts kuģa aizsardzības plāns un kuģa aizsardzības novērtējums.

28.Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54.punktā minētā ziņojuma sastādīšanas vai šo noteikumu 26. vai 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas sagatavo izsniegšanai kuģa īpašniekam starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu.

29.Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu var izsniegt uz laiku, īsāku par pieciem gadiem, ja kuģu un ostu aizsardzības inspektora rīcībā ir pamatota informācija par paredzamo faktisko apstākļu maiņu attiecībā uz kuģi laikposmā, kas īsāks par pieciem gadiem kopš sertifikāta izsniegšanas, (piemēram, paredzēta kuģa rekonstrukcija vai darbības izbeigšana, kuģa aizsardzības sistēmas maiņa, kuģa īpašnieka maiņa). Starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu pēc kuģa īpašnieka rakstiska lūguma var izsniegt uz laiku, īsāku par pieciem gadiem.

30.Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija anulē starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu, ja pēc kuģa aizsardzības pārbaudes konstatē kuģa aizsardzības sistēmas neatbilstību aizsardzības plānam vai aizsardzības prasībām un ja pēc atkārtotas kuģa aizsardzības pārbaudes konstatētie trūkumi nav novērsti.

31.Lēmumā par starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta anulēšanu kuģu un ostu aizsardzības inspektors norāda:

31.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

31.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums.

32.Ja ir beidzies starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta derīguma termiņš vai starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts ir anulēts, jaunu starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz pēc šo noteikumu 46.2.apakš­punktā minētās pārbaudes.

33.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pagarināt starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta derīguma termiņu, mainīt to vai atzīt starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu, kura derīguma termiņš ir beidzies, par spēkā esošu saskaņā ar ISPS kodeksa A daļas 19.3.3., 19.3.4., 19.3.5., 19.3.6. vai 19.3.7.punktu, izdarot par to atzīmi attiecīgajā sertifikātā.

2.5. Starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts

34.Lai apliecinātu kuģa atbilstību aizsardzības prasībām pārejas periodā, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu (3.pielikums) šādos gadījumos:

34.1.ja kuģim pirms tā nodošanas ekspluatācijā vai nodošanas laikā nav starp­tautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta;

34.2.ja kuģis tiek pārreģistrēts uz Latvijas karogu no citas 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk - SOLAS konvencija) dalībvalsts karoga;

34.3.ja kuģis tiek pārreģistrēts uz Latvijas karogu no tādas valsts karoga, kas nav SOLAS konvencijas dalībvalsts;

34.4.ja par kuģa īpašnieku kļūst kuģošanas kompānija, kas iepriekš nav pārvaldījusi šo kuģi.

35.Starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu izsniedz uz pieciem mēnešiem.

36.Lai kuģu un ostu aizsardzības inspektors pārliecinātos par kuģa atbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām pārejas periodā, kopā ar pieteikumu par starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšanu kuģa īpašnieks Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā iesniedz:

36.1.kuģa aizsardzības novērtējuma kopiju;

36.2.apstiprināšanai kuģa aizsardzības plānu;

36.3.iesniegumu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai ar lūgumu veikt kuģa aizsardzības pārbaudi ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas;

36.4.dokumentus, kas apliecina, ka ir veikti nepieciešamie treniņi un mācības (kuģa personāls pārzina savus pienākumus saskaņā ar kuģa aizsardzības plānu);

36.5.dokumentus, kas apliecina pārmaiņas kuģa personāla sastāvā pēdējo triju mēnešu laikā, vai apliecinājumu, ka pārmaiņas nav notikušas;

36.6.dokumentus, kas apliecina kuģa aizsardzības virsnieka atbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām;

36.7.iepriekšējo attiecīgajam kuģim izsniegto starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu vai starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu;

36.8.atzītas aizsardzības organizācijas izsniegto kuģa atbilstības apstiprinājumu, ja konkrētajam kuģim tāds ir izsniegts;

36.9.kuģa aizsardzības iekšējā audita pārskatu;

36.10.atzītas aizsardzības organizācijas veiktā kuģa aizsardzības audita pārskatu, ja šāds audits ir veikts;

36.11.citu saskaņā ar ISPS kodeksa A daļas 19.4.2.punktu kuģu un ostu aizsardzības inspektora pieprasīto informāciju.

37.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors triju darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 36.punktā minētos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

37.1.par starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšanu;

37.2.par atteikumu izsniegt starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu, ja nav iesniegti visi dokumenti vai iesniegtie dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām.

38.Šo noteikumu 37.punktā minētajā lēmumā norāda:

38.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

38.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums.

39.Šo noteikumu 37.1. vai 37.2.apakš­punktā minētā lēmuma norakstu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta kuģa īpašniekam.

40.Ja kuģa īpašnieks nevar iesniegt kādu saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu pieprasīto informāciju vai dokumentus, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu var izsniegt tikai pēc kuģa aizsardzības pārbaudes, kurā tiek konstatēts, ka kuģis atbilst noteiktajām aizsardzības prasībām.

41.Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par starp­tautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšanu pieņemšanas sagatavo starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu izsniegšanai kuģa īpašniekam.

42.Izsniegt starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu noteiktam kuģim var atzīta aizsardzības organizācija, ja šāds pilnvarojums paredzēts pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" un atzīto aizsardzības organizāciju.

2.6. Aizsardzības pārbaudes

43.Kuģa aizsardzības pārbaudi veic, lai pārliecinātos par kuģa, tā aprīkojuma un aizsardzības sistēmas stāvokļa atbilstību kuģa aizsardzības plānam vai kuģa aizsardzības prasībām.

44.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors var veikt jebkura kuģa aizsardzības pārbaudi Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajā teritorijā. Latvijas karoga kuģa aizsardzības pārbaudi kuģu un ostu aizsardzības inspektors var veikt arī citu valstu jurisdikcijā esošajā teritorijā. Kuģu un ostu aizsardzības inspektors ir tiesīgs pieprasīt kuģim doties uz noteiktu vietu vai neatstāt noteiktu vietu, lai varētu veikt tā aizsardzības pārbaudi.

45.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors kuģa aizsardzības pārbaudi veic, ņemot vērā šādus nosacījumus:

45.1.ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pārbaudes kuģu un ostu aizsardzības inspektors vienojas ar kuģa īpašnieku par kuģa aizsardzības pārbaudes laiku, izņemot ārpuskārtas pārbaudi;

45.2.kuģa aizsardzības pārbaudi veic vienas dienas laikā, bet, ja veicamā darba apjoms ir liels (pārbaudi nav iespējams veikt vienas dienas laikā), tad pārbaudes laiku var pagarināt līdz divām darbdienām.

46.Kuģu un ostu aizsardzības inspektori veic šādas kuģa aizsardzības pārbaudes:

46.1.sākotnējā pārbaude, ko veic pirms pirmreizējās starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta izsniegšanas attiecīgajam kuģim;

46.2.atjaunojošā pārbaude, ko veic pirms atkārtotās starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta izsniegšanas attiecīgajam kuģim;

46.3.starpposmu pārbaude, ko veic laikposmā starp otro un trešo gadu pēc starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta izsniegšanas;

46.4.ārpuskārtas pārbaude - jebkura pārbaude, kas nav šo noteikumu 46.1., 46.2., 46.3.apakšpunktā minētā pārbaude un ko kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic, lai pārliecinātos par aizsardzības sistēmas nepārtrauktu atbilstību aizsardzības plānam, arī pārbaude, ko veic, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas, Jūras spēkiem, Valsts robežsardzes vai citām juridiskajām vai fiziskajām personām, par kuģa neatbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām vai aizsardzības plānam.

47.Kuģa aizsardzības pārbaudi var veikt atzīta aizsardzības organizācija, ja šāds pilnvarojums paredzēts pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" un atzīto aizsardzības organizāciju.

48.Pēc šo noteikumu 46.1. vai 46.2.apakš­punktā minētās pārbaudes kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

48.1.par atteikumu izsniegt starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu, ja kuģa aizsardzības sistēma neatbilst aizsardzības plānam;

48.2.par starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta izsniegšanu ar norādi par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus, ja pārbaudes laikā konstatētie trūkumi būtiski nesamazina pieprasīto kuģa aizsargātību (aizsargātība samazinās būtiski, ja aizsardzības sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu cilvēku, kuģu un cita īpašuma drošību kompleksi visā objektā);

48.3.par starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta izsniegšanu, ja kuģa aizsardzības sistēma pilnībā atbilst aizsardzības plānam.

49.Pēc šo noteikumu 46.3.apakšpunktā minētās pārbaudes kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

49.1.par atteikumu izdarīt starpposmu pārbaudes apstiprinājumu starptautiskajā kuģa aizsardzības sertifikātā, ja kuģa aizsardzības sistēma neatbilst aizsardzības plānam;

49.2.par starpposmu pārbaudes apstiprinājuma izdarīšanu starptautiskajā kuģa aizsardzības sertifikātā ar norādi novērst konstatētos trūkumus, ja pārbaudes laikā konstatētie trūkumi būtiski nesamazina pieprasīto kuģa aizsargātību (aizsargātība samazinās būtiski, ja aizsardzības sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu cilvēku, kuģu un cita īpašuma drošību kompleksi visā objektā);

49.3.par starpposmu pārbaudes apstiprinājuma izdarīšanu starptautiskajā kuģa aizsardzības sertifikātā, ja kuģa aizsardzības sistēma atbilst aizsardzības plānam.

50.Pēc šo noteikumu 46.4.apakšpunktā minētās pārbaudes kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

50.1.par kuģa atbilstību aizsardzības prasībām;

50.2.par kuģa neatbilstību aizsardzības prasībām ar norādi par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus.

51.Ja sākotnējās, atjaunojošās, starp­posmu vai ārpuskārtas pārbaudes laikā tiek konstatēta kuģa aizsardzības sistēmas neatbilstība apstiprinātajam kuģa aizsardzības plānam vai kuģa aizsardzības prasībām, kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic atkārtotu kuģa aizsardzības pārbaudi, lai pārliecinātos par konstatēto trūkumu novēršanu.

52.Kuģa aizsardzības pārbaudes laikā kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic šādas darbības:

52.1.pārbauda starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta derīguma termiņu, ja šāds sertifikāts attiecīgajam kuģim ir izsniegts;

52.2.pārbauda kuģa aizsardzības sistēmas atbilstību kuģa aizsardzības plānam vai noteiktajām kuģa aizsardzības prasībām.

53.Ja valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijai, veicot kuģa pārbaudi kuģa karoga valsts uzraudzības vai ostas valsts kontroles ietvaros, Jūras spēkiem vai Valsts robežsardzei ir pamatoti iemesli (4.pielikums) uzskatīt kuģa aizsardzības sistēmu par neatbilstošu aizsardzības plānam vai noteiktajām kuģa aizsardzības prasībām, kuģu un ostu aizsardzības inspektors var veikt padziļinātu kuģa aizsardzības sistēmas un aizsardzības plāna pārbaudi (5.pielikums). Padziļināto pārbaudi kuģu un ostu aizsardzības inspektors var veikt arī pēc savas iniciatīvas. Padziļināto pārbaudi var veikt tikai kuģu un ostu aizsardzības inspektori (īpaši pilnvarotas amatpersonas), ja to apliecina ieraksts viņu dienesta apliecībā.

54.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes sastāda ziņojumu par veikto pārbaudi (6.pielikums). Ziņojumā norāda saskaņā ar šiem noteikumiem pieņemtos lēmumus un, ja nepieciešams, arī konstatēto trūkumu novēršanas termiņu (līdz sešiem mēnešiem). Ziņojuma kopiju izsniedz kuģa kapteinim vai kuģa īpašniekam.

2.7. Aizsardzības kontroles pasākumi

55.Ja kuģa aizsardzības pārbaudes laikā ir atklāta kuģa aizsardzības sistēmas neatbilstība noteiktajām kuģa aizsardzības prasībām, kuras dēļ ir apdraudēti cilvēki, kuģi vai cits īpašums, kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pieņemt lēmumu par padziļinātu pārbaudi, kā arī kuģa aizkavēšanu, kuģa aizturēšanu, kuģa operāciju apturēšanu, arī aizliegumu kuģim pārvietoties ostā vai kuģa izraidīšanu no ostas. Attiecīgo lēmumu norāda ziņojumā par pārbaudi. Lēmumu izraidīt kuģi no ostas kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pieņemt tikai tādā gadījumā, ja šī kuģa atrašanās ostā reāli rada tūlītējus draudus cilvēkiem, kuģiem vai citam īpašumam un šos draudus nav iespējams novērst ar citiem līdzekļiem.

56.Lēmuma par kuģa aizkavēšanu, kuģa aizturēšanu, kuģa operāciju apturēšanu, arī aizliegumu kuģim pārvietoties ostā, kuģa izraidīšanu no ostas vai kuģa atbrīvošanu izpildi nodrošina attiecīgās ostas kapteinis. Lai nodrošinātu minēto lēmumu izpildi, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta attiecīgās ostas kapteinim šo noteikumu 54.punktā minētā ziņojuma kopiju. Ostas kapteinim ir saistošs arī mutisks kuģu un ostu aizsardzības inspektora norādījums par attiecīgo aizsardzības kontroles pasākumu nodrošināšanu vai kuģa atbrīvošanu.

57.Ja kuģis ir aizturēts, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija kopā ar šo noteikumu 54.punktā minēto ziņojumu izsniedz kuģa kapteinim paziņojumu par kuģa aizturēšanu (7.pielikums). Paziņojuma kopiju kopā ar šo noteikumu 54.punktā minētā ziņojuma kopiju Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz attiecīgās ostas kapteinim.

58.Ja kuģis aizturēts, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija par to vienas darbdienas laikā, nosūtot paziņojumu par kuģa aizturēšanu (8.pielikums), informē tās valsts jūrniecības nozares kompetento institūciju, ar kuras karogu kuģis ir tiesīgs kuģot. Paziņojumā norāda visus apstākļus, kuru dēļ bija nepieciešams kuģi aizturēt. Ja nepieciešams, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta minēto paziņojumu arī attiecīgās valsts diplomātiskajam pārstāvim un atzītajai aizsardzības organizācijai, kas izsniegusi starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu vai starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu.

59.Pēc visu pārbaudes laikā konstatēto trūkumu novēršanas uz kuģa, kurš ir aizkavēts, aizturēts vai kura operācijas ir apturētas, kuģa īpašnieks, kuģa kapteinis, kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks vai kuģa aizsardzības virsnieks par to informē Kuģu un ostu aizsardzības inspekciju, lai varētu veikt atkārtotu pārbaudi.

60.Ja pēc šo noteikumu 59.punktā minētās pārbaudes kuģu un ostu aizsardzības inspektors konstatē, ka kuģis var doties jūrā vai atsākt kuģa operācijas, arī pārvietoties ostā, kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem lēmumu par kuģa aizkavēšanas, aizturēšanas vai kuģa operāciju apturēšanas atcelšanu jeb kuģa atbrīvošanu.

61.Atbrīvojot kuģi no aizturēšanas, kuģu un ostu aizsardzības inspektors aizpilda paziņojumu par kuģa atbrīvošanu (9.pielikums). Paziņojumu izsniedz kuģa kapteinim, bet paziņojuma kopiju- attiecīgās ostas kapteinim, kuģa karoga valsts attiecīgajai administrācijas institūcijai un atzītajai aizsardzības organizācijai, kas izsniegusi starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu vai starptautisko kuģa aizsardzības pagaidu sertifikātu.

62.Lēmumu par kuģa aizkavēšanu var pieņemt, ja trūkumus kuģa aizsardzības sistēmā iespējams novērst īsā laikposmā (vienas dienas laikā).

63.Īstenojot aizsardzības kontroli pirms kuģa ienākšanas Latvijas ostā, kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pieņemt vienu vai vairākus šādus lēmumus, ietverot tos vienā vai vairākos dokumentos:

63.1.pieprasījums novērst trūkumus kuģa aizsardzības sistēmā;

63.2.pieprasījums kuģim doties uz norādīto vietu;

63.3.lēmums par kuģa pārbaudes veikšanu;

63.4.aizliegums kuģim ienākt ostā.

64.Šo noteikumu 63.punktā minēto lēmumu noformē atsevišķa dokumenta veidā, ja attiecīgais lēmums tiek pieņemts, neveicot kuģa aizsardzības pārbaudi.

65.Šo noteikumu 63.punktā minētajā lēmumā norāda:

65.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

65.2.kuģi, par kuru pieņemts lēmums.

66.Par šo noteikumu 63.punktā minēto lēmumu pieņemšanu kuģu un ostu aizsardzības inspektors nekavējoties (iespējami īsā laikā, lai lēmumu būtu iespējams paziņot kuģim pirms tā ienākšanas ostā) valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņo Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram, kas par piemērotajiem aizsardzības kontroles līdzekļiem informē kuģi, uz kuru attiecas lēmums. Lēmumu (norakstu), ja tas tehniski iespējams, izsniedz attiecīgā kuģa kapteinim. Ja tas nav iespējams, lēmumu (norakstu) piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta attiecīgā kuģa īpašniekam.

67.Lēmumu par aizliegumu kuģim ienākt ostā kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pieņemt tādā gadījumā, ja šī kuģa atrašanās ostā rada reālus draudus cilvēkiem, kuģiem vai citam īpašumam un šos draudus nav iespējams novērst ar citiem līdzekļiem.

68.Lai panāktu ienākšanas aizlieguma atcelšanu, kuģa īpašnieks iesniedz Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā pieprasījumu, pievienojot apliecinātu starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta norakstu. Ienākšanas aizliegumu atceļ tikai pēc kuģu un ostu aizsardzības inspektora veiktās aizsardzības pārbaudes, ja tās laikā konstatē, ka kuģis atbilst noteiktajām kuģa aizsardzības prasībām.

3. Ostas un ostas iekārtas aizsardzība

3.1. Vispārīgais raksturojums

69.Ostas un ostas iekārtas aizsardzības prasību ieviešana sastāv no šādām darbībām:

69.1.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtēšana;

69.2.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna sagatavošana;

69.3.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšana;

69.4.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānā noteikto aizsardzības pasākumu ieviešana;

69.5.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sākotnējā pārbaude;

69.6.ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšana.

70.Ostas un ostas iekārtu aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzību nodrošina kuģu un ostu aizsardzības inspektori, veicot šādas darbības:

70.1.ostas vai ostas iekārtas pārbaude;

70.2.informācijas apmaiņa ar institūcijām, kas ir atbildīgas par ostas vai ostas iekārtu aizsardzību, vai personām, kas ir ieinteresētas ostas vai ostas iekārtu aizsardzībā;

70.3.ostas un ostas iekārtu aizsardzības personāla apmācības programmu saskaņošana.

3.2. Aizsardzības novērtēšana

71.Kuģu un ostu aizsardzības inspektori novērtē aizsardzību:

71.1.katrai Latvijas Republikas teritorijā esošajai ostai, kas apkalpo starptautisko reisu kuģus;

71.2.katrai ostas iekārtai, kas apkalpo starptautisko reisu kuģus;

71.3.šo noteikumu 71.2.apakšpunktā minētajām ostas iekārtām blakus esošajām teritorijām, ja to nepietiekama aizsargātība var apdraudēt starptautisko reisu kuģu drošību.

72.Veicot aizsardzības novērtēšanu, kuģu un ostu aizsardzības inspektori atbilstoši ISPS kodeksa A daļas 15.punktam un B daļas 15.punktam:

72.1.izvērtē ostas vai ostas iekārtu drošību pret aizsardzības incidentiem un nosaka šo incidentu riska līmeni;

72.2.nosaka tās ostas vai ostas iekārtas un tajās esošos komersantus, kuriem nepieciešams norīkot attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības virsnieku un sagatavot ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu;

72.3.nosaka tās ostas un ostas iekārtas, kurām var nepiemērot aizsardzības prasības, jo šī osta vai ostas iekārta starptautisko reisu kuģus apkalpo reti (izvērtēšanā ņem vērā kuģu apkalpošanas biežumu gada laikā un kuģu apkalpošanas intensitāti laikposmā, kas īsāks par gadu);

72.4.sniedz ieteikumus par aizsardzības pasākumiem, kas ietverami attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānā, norādot prioritāros aizsardzības pasākumus.

73.Lai novērtētu ostas vai ostas iekārtas aizsardzību, kuģu un ostu aizsardzības inspektors:

73.1.apkopo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 74.punktu;

73.2.veic ostu vai ostas iekārtas apskati saskaņā ar šo noteikumu 75.punktu;

73.3.novērtē ostas vai ostas iekārtas aizsardzību saskaņā ar šo noteikumu 76.punktu;

73.4.sagatavo ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 77.punktu.

74.Pirms šo noteikumu 75.punktā minētās apskates kuģu un ostu aizsardzības inspektors apkopo informāciju par ostas vai ostas iekārtas un tās apkārtnes aizsargātību un apdraudējumu. Lai apkopotu informāciju un nodrošinātu tās aizsardzību, kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic šādus pasākumus:

74.1.iepazīstas ar informāciju par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību un drošību, kā arī konsultējas ar to iestāžu amatpersonām, kas saistītas ar valsts drošību un aizsardzību (piemēram, Valsts policiju, Drošības policiju, Valsts robežsardzi, Jūras spēkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu), jautājumos par ostas vai ostas iekārtas aizsardzību un drošību;

74.2.ostas pārvaldei vai personai, kurai pieder ostas iekārta vai kura pārvalda ostas iekārtu, vai kura darbojas īpašnieka vai pārvaldnieka vārdā (turpmāk - ostas iekārtas īpašnieks), nosūta aizsardzības novērtējuma anketu (10.pielikums) un nosaka anketas aizpildīšanas kārtību, kā arī iesniegšanas termiņu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā (ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms šo noteikumu 73.2.apakšpunktā minētās apskates);

74.3.ja nepieciešams, uzdod papildu jautājumus, kas nav iekļauti aizsardzības novērtējuma anketā;

74.4.pēc aizsardzības novērtējuma anketas iesniegšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā nodrošina tajā ietvertās informācijas aizsardzību pret neatļautu izpaušanu.

75.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic ostas vai ostas iekārtas apskati, ievērojot šādus nosacījumus:

75.1.par ostas vai ostas iekārtas apskates laiku kuģu un ostu aizsardzības inspektors vienojas attiecīgi ar ostas pārvaldi vai ostas iekārtas īpašnieku ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms apskates;

75.2.ostas iekārtas apskati veic vienas dienas laikā, bet, ja veicamā darba apjoms ir liels (pārbaudi nav iespējams veikt vienas dienas laikā) vai ja nepieciešams iegūt papildu informāciju par ostu vai ostas iekārtu, tad apskates laiku var pagarināt līdz divām darbdienām;

75.3.ostas apskati veic termiņā, par kuru ostas pārvalde un kuģu un ostu aizsardzības inspektors savstarpēji vienojušies, ievērojot šo noteikumu 75.2.apakšpunktu.

76.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors izvērtē ostas vai ostas iekārtas atbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām. Osta tiek atzīta par atbilstošu noteiktajām aizsardzības prasībām, ja tām atbilst ostas teritorijā esošās ostas iekārtas un tām blakus esošās teritorijas, kuru neaizsargātība pret aizsardzības incidentiem var apdraudēt starptautisko reisu kuģu drošību. Pēc ostas vai ostas iekārtas aizsardzības izvērtēšanas kuģu un ostu aizsardzības inspektors sagatavo attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumu saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikumā noteikto ziņojuma struktūru.

77.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors sagatavo ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumu, ievērojot šādus nosacījumus:

77.1.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumu sastāda divos eksemplāros;

77.2.vienu ostas aizsardzības novērtējuma ziņojuma eksemplāru 10darbdienu laikā pēc šo noteikumu 73.2.apakšpunktā minētās apskates pabeigšanas nosūta ostas pārvaldei;

77.3.otru ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojuma eksemplāru 10darbdienu laikā pēc šo noteikumu 73.2.apakš­punktā minētās apskates pabeigšanas nosūta ostas iekārtas īpašniekam. Ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojuma norakstu nosūta attiecīgās ostas pārvaldei;

77.4.trešo ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojuma eksemplāru uzglabā Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā;

77.5.kopā ar ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumu ostas pārvaldei vai ostas iekārtas īpašniekam nosūta paziņojumu par nepieciešamību norīkot attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības virsnieku, izstrādāt ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu un ieviest to, ja novērtējumā tiek konstatēts, ka osta vai ostas iekārta ir pakļauta aizsardzības prasībām.

78.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic grozījumus ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumā, pamatojoties uz jauniegūto informāciju par ostas vai ostas iekārtas izmaiņām vai tās apdraudējuma izmaiņām. Par grozījumiem kuģu un ostu aizsardzības inspektors triju darbdienu laikā pēc to izdarīšanas rakstiski informē attiecīgi ostas pārvaldi vai ostas iekārtas īpašnieku. Ostas pārvaldes vai ostas iekārtas īpašnieka pienākums ir iekļaut grozījumus ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojuma eksemplārā, kas glabājas ostā vai ostas iekārtā.

3.3.Aizsardzības plāna un tā grozījumu sagatavošana un apstiprināšana

79.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības virsnieks ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna sastādīšanai var izmantot atzītas aizsardzības organizācijas pakalpojumus. Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu sagatavo, ievērojot šādus nosacījumus:

79.1.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikumā noteikto plāna struktūru;

79.2.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna sagatavošanā izmanto ostas vai ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojumā iekļauto informāciju, secinājumus, kas iegūti pēc šīs informācijas analīzes, kā arī Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas un citu ar valsts drošību un aizsardzību sais­tīto iestāžu (piemēram, Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes, Jūras spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) ieteikumus;

79.3.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu sagatavo latviešu valodā.

80.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu iesniedz (ja nepieciešams, arī elektroniski) Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā.

81.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā pēc plāna iesniegšanas izvērtē attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības atbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

81.1.par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanu;

81.2.par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanu ar norādi novērst trūkumus, ja tie būtiski nesamazina pieprasīto ostas iekārtas aizsargātību (aizsargātība samazinās būtiski, ja aizsardzības sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu cilvēku, kuģu un cita īpašuma drošību kompleksi visā objektā);

81.3.par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna neapstiprināšanu.

82.Lēmumā par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanu norāda:

82.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

82.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

82.3.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānā paredzēto aizsardzības pasākumu ieviešanas termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanas), norādot, ka aizsardzības plāna apstiprinājums tiks anulēts, ja termiņš netiks ievērots.

83.Lēmumā par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanu ar norādi novērst trūkumus norāda:

83.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

83.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

83.3.termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanas), kādā veicama lēmumā minēto trūkumu novēršana ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānā, norādot, ka aizsardzības plāna apstiprinājums tiks anulēts, ja termiņš netiks ievērots;

83.4.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānā paredzēto aizsardzības pasākumu ieviešanas termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprināšanas), norādot, ka aizsardzības plāna apstiprinājums tiks anulēts, ja termiņš netiks ievērots.

84.Lēmumā par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna neapstiprinā­šanu norāda:

84.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

84.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

84.3.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna atkārtotas iesniegšanas termiņu- ne vēlāk kā seši mēneši pēc šī lēmuma pieņemšanas.

85.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors apstiprina attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu. Apstiprinājuma atzīmi izdara uz iesniegtā aizsardzības plāna titullapas, norādot plāna apstiprināšanas datumu, amatu, vārdu un uzvārdu, un apliecina ar parakstu.

86.Apstiprināto vai neapstiprināto ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānu kopā ar šo noteikumu 81.1., 81.2. vai 81.3.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta attiecīgi ostas pārvaldei vai ostas iekārtas īpašniekam. Apstiprinātā ostas iekārtas aizsardzības plāna kopiju nosūta ostai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ostas iekārta.

87.Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija uzglabā apstiprinātā ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna kopiju.

88.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna grozījumus iesniedz apstiprināšanai Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā. Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā izvērtē iesniegto grozījumu atbilstību aizsardzības prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

88.1. par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu, norādot šo noteikumu 82.punktā minēto informāciju;

88.2. par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna grozījumu neapstiprināšanu, norādot šo noteikumu 84.punktā minēto informāciju.

89.Apstiprinātos vai neapstiprinātos ostas iekārtas aizsardzības plāna grozījumus kopā ar šo noteikumu 88.1. vai 88.2.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta attiecīgi ostas pārvaldei vai ostas iekārtas īpašniekam. Ja grozījumi ir apstiprināti, attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības virsnieks nomaina tās aizsardzības plāna lapas, kurās ir izdarīti grozījumi, un izdara atzīmi grozījumu uzskaites lapā. Nomainītās lapas ar aizsardzības plāna veco redakciju iznīcina.

90.Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektora konstatētie trūkumi attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānā nav novērsti saskaņā ar šo noteikumu 83.punktu noteiktajā termiņā, kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem:

90.1.lēmumu par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprinājuma anulēšanu, ja ostas atbilstības apstiprinājums vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums vēl nav izsniegts;

90.2.lēmumu par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna apstiprinājuma un ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma anulēšanu, ja ostas atbilstības apstiprinājums vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums ir izsniegts.

91.Šo noteikumu 90.1. vai 90.2.apakš­punktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgi ostas pārvaldei vai ostas iekārtas īpašniekam.

92.Šo noteikumu 90.punktā minētajā lēmumā norāda:

92.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

92.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

92.3.ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plāna atkārtotas iesniegšanas termiņu - ne vēlāk kā seši mēneši pēc šī lēmuma pieņemšanas.

3.4. Atbilstības apstiprinājums

93.Ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu (13.pielikums) Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz pēc šo noteikumu 101.1. vai 101.2.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas.

94.Ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz attiecīgi ostas pārvaldei vai ostas iekārtas īpašniekam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 101.2. vai 101.3.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

95.Ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu izsniedz uz laiku līdz pieciem gadiem. Ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu var izsniegt uz laiku, īsāku par pieciem gadiem, ja kuģu un ostu aizsardzības inspektora rīcībā ir pamatota informācija par paredzamo faktisko apstākļu maiņu attiecībā uz ostu vai ostas iekārtu laikposmā, kas īsāks par pieciem gadiem kopš atbilstības apstiprinājuma izsniegšanas (piemēram, paredzēta ostas vai ostas iekārtas rekon­strukcija vai darbības izbeigšana, ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēmas maiņa, ostas iekārtas īpašnieka maiņa). Ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu pēc ostas iekārtas īpašnieka vai ostas pārvaldes rakstiska lūguma var izsniegt uz laiku, mazāku par pieciem gadiem.

96.Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija anulē ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu, ja pēc aizsardzības pārbaudes konstatē attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēmas neatbilstību aizsardzības plānam vai aizsardzības prasībām un ja pēc atkārtotas ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaudes norādītie trūkumi nav novērsti.

97.Par ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma anulēšanu kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem lēmumu, kurā norāda:

97.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

97.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums.

98.Ja ir beidzies ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma derīguma termiņš vai apstiprinājums ir anulēts, jaunu ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija izsniedz pēc šo noteikumu 101.2.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas.

3.5. Aizsardzības pārbaudes

99.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaudes mērķis ir pārliecināties par ostas vai ostas iekārtas, to aprīkojuma un aizsardzības sistēmas stāvokļa atbilstību attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības plānam vai noteiktajām aizsardzības prasībām.

100.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaudi veic kuģu un ostu aizsardzības inspektori, ņemot vērā šādus nosacījumus:

100.1.par ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaudes laiku (izņemot ārpuskārtas pārbaudes) kuģu un ostu aizsardzības inspektors vienojas attiecīgi ar ostas pārvaldi vai ostas iekārtas īpašnieku ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pārbaudes veikšanas;

100.2.ostas iekārtas aizsardzības pārbaudi veic vienas dienas laikā, bet, ja veicamā darba apjoms ir liels (pārbaudi nav iespējams veikt vienas dienas laikā), tad pārbaudes laiku var pagarināt līdz divām darbdienām;

100.3.ostas aizsardzības pārbaudi veic termiņā, par kuru ostas pārvalde un kuģu un ostu aizsardzības inspektors savstarpēji vienojušies, ievērojot šo noteikumu 100.2.apakšpunktu.

101.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic šādas ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaudes:

101.1.sākotnējā pārbaude, ko veic pirms pirmreizējā ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanas;

101.2.atjaunojošā pārbaude, ko veic pirms atkārtotā ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanas;

101.3.starpposmu pārbaude, ko veic reizi gadā starpposmā starp ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanu un tā derīguma termiņa beigām, ņemot vērā, ka laikposms starp pārbaudēm nedrīkst pārsniegt 18kalendāra mēnešus;

101.4.ārpuskārtas pārbaude - jebkura pārbaude (izņemot šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3.apakšpunktā minētās pārbaudes), ko kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic, lai pārliecinātos par aizsardzības sistēmas nepārtrauktu atbilstību aizsardzības plānam, arī pārbaude, kuru veic, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Jūras spēkiem, Valsts robežsardzes, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas vai citām juridiskajām vai fiziskajām personām, par ostas vai ostas iekārtas neatbilstību noteiktajām aizsardzības prasībām vai aizsardzības plānam.

102.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 101.1. vai 101.2.apakšpunktā minētās pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

102.1.par atteikumu izsniegt ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu, ja ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēma neatbilst aizsardzības plānam;

102.2.par ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanu ar norādi novērst konstatētos trūkumus, ja pārbaudē konstatētie trūkumi būtiski nesamazina pieprasīto ostas vai ostas iekārtas aizsargātību (aizsargātība samazinās būtiski, ja aizsardzības sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu cilvēku, kuģu un cita īpašuma drošību kompleksi visā objektā);

102.3.par ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanu, ja ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēma pilnībā atbilst aizsardzības plānam.

103.Lēmumā par atteikumu izsniegt ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu norāda:

103.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

103.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

103.3.termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc šī lēmuma pieņemšanas), kādā novēršamas lēmumā norādītās nepilnības un veicama atkārtota ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaude.

104.Lēmumā par ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanu ar norādi novērst konstatētos trūkumus norāda:

104.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

104.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

104.3.termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc šī lēmuma pieņemšanas), kādā novēršami lēmumā minētie trūkumi, norādot, ka ostas atbilstības apstiprinājums vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums tiks anulēts, ja termiņš netiks ievērots.

105.Lēmumā par ostas atbilstības apstiprinājuma vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma izsniegšanu norāda:

105.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

105.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums.

106.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 101.3.apakšpunktā noteiktās pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

106.1.par atteikumu izdarīt apliecinājuma atzīmi ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā, ja ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēma neatbilst aizsardzības plānam;

106.2.par apliecinājuma atzīmes izdarīšanu ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā ar norādi novērst konstatētos trūkumus, ja pārbaudes laikā konstatētie trūkumi būtiski nesamazina pieprasīto ostas vai ostas iekārtas aizsargātību (aizsargātība samazinās būtiski, ja aizsardzības sistēma nespēj nodrošināt nepārtrauktu cilvēku, kuģu un cita īpašuma drošību kompleksi visā objektā);

106.3.par apliecinājuma atzīmes izdarīšanu ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā, ja ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēma atbilst aizsardzības plānam.

107.Lēmumā par atteikumu izdarīt apliecinājuma atzīmi ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā norāda šo noteikumu 103.punktā minēto informāciju.

108.Lēmumā par apliecinājuma atzīmes izdarīšanu ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā un nepieciešamību novērst trūkumus norāda šo noteikumu 104.punktā minēto informāciju. Lēmumā par apliecinājuma atzīmes izdarīšanu ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā norāda šo noteikumu 105.punktā minēto informāciju. Pēc šo lēmumu pieņemšanas kuģu un ostu aizsardzības inspektors izdara apliecinājuma atzīmi attiecīgi ostas atbilstības apstiprinājumā vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumā.

109.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 101.4.apakšpunktā minētās pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

109.1.par ostas vai ostas iekārtas atbilstību aizsardzības prasībām, norādot šo noteikumu 105.punktā minēto informāciju;

109.2.par ostas vai ostas iekārtas neatbilstību aizsardzības prasībām ar norādi novērst konstatētos trūkumus, norādot šo noteikumu 104.punktā minēto informāciju.

110.Šo noteikumu 102., 106. un 109.punktā minētā lēmuma norakstu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgi ostas pārvaldei vai ostas iekārtas īpašniekam.

111.Ja sākotnējās, atjaunojošās, starp­posmu vai ārpuskārtas pārbaudes laikā kuģu un ostu aizsardzības inspektors konstatē attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēmas neatbilstību apstiprinātajam aizsardzības plānam, tiek veikta atkārtota ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaude, lai pārliecinātos par konstatēto trūkumu novēršanu.

112.Ostas vai ostas iekārtas aizsardzības pārbaudes laikā kuģu un ostu aizsardzības inspektors veic šādas darbības:

112.1.pārbauda ostas atbilstības apstiprinājumu vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu, ja šāds apstiprinājums attiecīgajai ostai vai ostas iekārtai ir izsniegts;

112.2.pārbauda ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēmas atbilstību aizsardzības plānam.

113.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors var apturēt operācijas ostā vai ostas iekārtā un pieprasīt novērst trūkumus aizsardzības sistēmā, ja pēc aizsardzības pārbaudes konstatē attiecīgi ostas vai ostas iekārtas aizsardzības sistēmas neatbilstību aizsardzības plānam vai aizsardzības prasībām, kas var apdraudēt cilvēkus, kuģus vai citu īpašumu. Lēmumu par operāciju apturēšanu vienas darbdienas laikā pēc tā pieņemšanas sagatavo rakstiski un nosūta personai, uz kuru tas attiecas, kā arī ostas kapteinim, kurš kontrolē šī lēmuma izpildi. Lēmumu par operāciju apturēšanu ostā vai ostas iekārtā atceļ tikai pēc atkārtotas pārbaudes, kuras laikā ir gūti pierādījumi, ka trūkumi, kuru dēļ tika apturētas operācijas, ir novērsti. Lēmumā par operāciju apturēšanu norāda:

113.1.informāciju saskaņā ar Administratīvā procesa likumu;

113.2.ostu vai ostas iekārtu, par kuru pieņemts lēmums;

113.3.termiņu (ne vēlāk kā seši mēneši pēc šī lēmuma pieņemšanas), kādā veicama lēmumā minēto trūkumu novēršana, norādot, ka tiks anulēts ostas atbilstības apstiprinājums vai ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums, ja termiņš netiks ievērots.

4. Personāla apmācības programmu saskaņošana

114.Pirms kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu vai ostas iekārtu personāla (kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks, kuģa aizsardzības virsnieks, kuģa personāls, kuram ir konkrēti ar aizsardzību saistīti pienākumi, pārējais kuģa personāls, ostas vai ostas iekārtas aizsardzības virsnieks, ostas vai ostas iekārtas personāls, kuram ir konkrēti ar aizsardzību saistīti pienākumi, pārējais ostas vai ostas iekārtas personāls) aizsardzības apmācības uzsākšanas persona, kura plāno apmācību, iesniedz saskaņošanai Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā apmācības programmu. Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu vai ostas iekārtu personāla aizsardzības apmācību drīkst veikt tikai aizsardzības organizācija, kura ir atzīta saskaņā ar šiem noteikumiem un ISPS kodeksu.

115.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors piecu darbdienu laikā izvērtē apmācības programmas atbilstību aizsardzības prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

115.1.par aizsardzības personāla apmācības programmas apstiprināšanu;

115.2.par atteikumu apstiprināt aizsardzības personāla apmācības programmu.

116.Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem šo noteikumu 115.1.apakš­punktā minēto lēmumu, viņš izdara apstiprinājuma atzīmi uz iesniegtās programmas pirmās lapas un kopā ar šo noteikumu 115.1.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to apmācības programmas iesniedzējam. Apstiprinātās apmācības programmas kopiju uzglabā Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā.

117.Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem šo noteikumu 115.2.apakšpunktā minēto lēmumu, viņš apmācības programmu kopā ar šo noteikumu 115.2.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta apmācības programmas iesniedzējam.

5. Informācijas apmaiņa

118.Kuģu un ostu aizsardzības inspektori veic informācijas apmaiņu ar Starptautisko jūrniecības organizāciju, Komisiju un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm saskaņā ar Padomes regulas Nr. 725/2004 4.pantu un SOLAS konvencijas XI-2.nodaļas 13.noteikumu.

6. Aizsardzības organizāciju atzīšana, sertificēšana un uzraudzība

119.Atzīta aizsardzības organizācija ir komersants, kas saskaņā ar ISPS kodeksa B daļas 4.3.punktu veic uzraudzības funkcijas vai saskaņā ar ISPS kodeksa B daļas 4.4.punktu sniedz konsultatīvus pakalpojumus un kuru valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" ir atzinusi, izsniedzot atbilstības sertifikātu (14.pielikums).

120.Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" slēdz ar atzītu aizsardzības organizāciju pilnvarojuma līgumu par šādu darbību izpildi:

120.1.kuģu dokumentācijas atbilstības ar kuģu aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām apliecināšana;

120.2.kuģu aizsardzības plānu vai to grozījumu apstiprināšana;

120.3.ostas iekārtas aizsardzības novērtēšana saskaņā ar ISPS kodeksa Bdaļas 4.3.punktu.

121.Informāciju par atzīto aizsardzības organizāciju un ar to noslēgto pilnvarojuma līgumu valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Atzīto aizsardzības organizāciju sarakstu ievieto valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" mājas lapā internetā, norādot darbības, kuru veikšanai ir sertificēta atzītā aizsardzības organizācija, atbilstības sertifikāta derīguma termiņu, kā arī pilnvarojuma apjomu un pilnvaras derīguma termiņu, ja par šo noteikumu 119.punktā minēto darbību veikšanu starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" un atzīto aizsardzības organizāciju ir noslēgts pilnvarojuma līgums.

122.Atbilstības sertifikāts ir dokuments, kas apliecina komersanta atbilstību ISPS kodeksa Bdaļas 4.5.punktā ietvertajām aizsardzības prasībām un labajai praksei saskaņā ar Starptautiskās jūrniecības organizācijas ieteikuma dokumentiem. Minimālās prasības atzītajām aizsardzības organizācijām noteiktas šo noteikumu 15.pielikumā.

123.Komersanta atbilstību šo noteikumu 15.pielikumā noteiktajām prasībām, pamatojoties uz komersanta iesniegtajiem dokumentiem, 10darbdienu laikā pēc iesnieguma par atbilstības sertifikāta izsniegšanu saņemšanas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā izvērtē kuģu un ostu aizsardzības inspektors un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

123.1.par atbilstības sertifikāta izsniegšanu;

123.2.par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu.

124.Ja nepieciešams, kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieprasa komersantam sniegt papildu informāciju.

125.Lai novērtētu iesniegtajos dokumentos norādīto informāciju, kuģu un ostu aizsardzības inspektoram ir tiesības pieaicināt ekspertus kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības jomā, kā arī jūrniecības jomā.

126.Atzītai aizsardzības organizācijai atbilstības sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

127.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atbilstības sertifikātu, ja:

127.1.komersanta iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi (to saturs neļauj izdarīt secinājumus par komersanta atbilstību šo noteikumu 15.pielikumā minētajām prasībām);

127.2.komersants ir sniedzis nepatiesas ziņas;

127.3.tiek konstatēts, ka komersants neatbilst šo noteikumu 15.pielikumā minētajām prasībām.

128.Šo noteikumu 123.1. vai 123.2.apakš­punktā minētā lēmuma norakstu Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam, kurš ir iesniedzis iesniegumu par atbilstības sertifikāta izsniegšanu. Ja kuģu un ostu aizsardzības inspektors pieņem šo noteikumu 123.1.apakšpunktā minēto lēmumu, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija kopā ar lēmumu sagatavo izsniegšanai arī atbilstības sertifikātu.

129.Ja mainās dati, kas attiecas uz Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā iesniegtajiem dokumentiem, atbilstības sertifikāta pieteicējs iesniedz Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā precizētus dokumentus.

130.Atzītā aizsardzības organizācija atbilstības sertifikāta derīguma laikā nodrošina organizācijas darbību atbilstoši šo noteikumu 15.pielikumā minētajām prasībām.

131.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors var pieņemt lēmumu par atzītas aizsardzības organizācijas atbilstības sertifikāta anulēšanu, ja kuģu un ostu aizsardzības inspektors konstatē šādus apstākļus atzītās aizsardzības organizācijas darbībā:

131.1.neatbilstība šo noteikumu 15.pielikumā minētajām prasībām;

131.2.sistemātiska atzītās aizsardzības organizācijas gatavoto aizsardzības plānu neatbilstība aizsardzības prasībām (izvērtējot aizsardzības prasībām neatbilstošu plānu iesniegšanas biežumu un neatbilstības raksturu);

131.3.atzītās aizsardzības organizācijas darbinieku zināšanu un prasmju neatbilstība noteiktajām prasībām ostu, ostas iekārtu un kuģu aizsardzības jomā;

131.4.auditu veikšana neatbilstoši aizsardzības prasībām;

131.5.izsniegti starptautiskie kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāti vai atbilstības apstiprinājumi (starptautiskajā kuģa aizsardzības sertifikātā) kuģiem, kas neatbilst aizsardzības prasībām;

131.6.aizsardzības personāla apmācība nav veikta atbilstoši apstiprinātajai apmācības programmai vai aizsardzības prasībām;

131.7.nav sniegta informācija atbilstoši šo noteikumu 129.punktā minētajām prasībām par izmaiņām dokumentos, uz kuriem pamatojoties ir izsniegts atbilstības sertifikāts;

131.8.ir sniegta nepatiesa informācija;

131.9.ir saņemta informācija par atzītās aizsardzības organizācijas darbības pārtraukšanu.

132.Kuģu un ostu aizsardzības inspektors ne retāk kā reizi divos gados veic atzīto aizsardzības organizāciju auditu. Kuģu un ostu aizsardzības inspektori var veikt arī kuģu pārbaudes, lai pārliecinātos par atzīto aizsardzības organizāciju veikto pārbaužu atbilstību aizsardzības prasībām.

7. Noslēguma jautājumi

133.Ja kuģa aizsardzības plāniem, kas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijā iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav pievienoti šo noteikumu 9.2.apakš­punktā minētie kuģa aizsardzības plāna tulkojumi, kuģa īpašnieks nodrošina tulkojumu iesniegšanu līdz 2005.gada 1.augustam.

134.Šo noteikumu 15.pielikuma 19.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 5.martu.

1.PNG (237073 bytes)

2.PNG (153463 bytes)

3.PNG (141138 bytes)

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.128

Pamatoti iemesli, kuru dēļ nepieciešams veikt padziļinātu kuģa pārbaudi

1.Kuģim nav derīga starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta.

2.Kuģa aizsardzības aprīkojumā, dokumentācijā vai sistēmā ir konstatēta neatbilstība SOLASkonvencijas XI-2.nodaļā un ISPSkodeksa Adaļā noteikta­jām prasībām.

3.Pēc šo noteikumu 53.punktā minēto iestāžu vai kuģu un ostu aizsar­dzības inspektora profesionāla izvērtējuma ir sastādīts ziņojums, kas satur informāciju par kuģa neatbilstību SOLASkonvencijas XI-2.nodaļas un ISPSkodeksa Adaļas prasībām.

4.Pēc šo noteikumu 53.punktā minēto iestāžu vai kuģu un ostu aizsar­dzības inspektora profesionāla izvērtējuma ir gūti pierādījumi vai novērojumi, ka kuģa kapteinis vai kuģa personāls nepārzina kuģa aizsardzības procedūras vai nespēj veikt aizsardzības vingrinājumus vai šādi vingrinājumi vispār nav veikti.

5.Pēc šo noteikumu 53.punktā minēto iestāžu vai kuģu un ostu aizsar­dzības inspektora profesionāla izvērtējuma ir gūti pierādījumi vai novērojumi, ka kuģa vadošā personāla pārstāvji nespēj sazināties ar jebkuru citu kuģa vadošā personāla pārstāvi, kurš pilda aizsardzības pienākumus uz kuģa, viņam saprotamā valodā.

6.Kuģis, kurš uzņem personas, kravu vai kuģa krājumus, nav aizpildījis aizsardzības deklarāciju, kā arī nav veicis vai uzturējis citus aizsardzības prasībām atbilstošus īpašos vai papildu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu faktiskajai situācijai atbilstošu kuģa aizsardzību, ja tas uzņem personas, kravu vai kuģa krājumus ostas iekārtā vai no cita kuģa, kas neatbilst SOLASkonvencijas XI-2.nodaļā un ISPSkodeksa Adaļā noteiktajām prasībām.

7.Kuģis, kurš uzņem personas, kravu vai kuģa krājumus, nav veicis vai uzturējis aizsardzības prasībām atbilstošus īpašos vai papildu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu faktiskajai situācijai atbilstošu kuģa aizsardzību, ja tas uzņem personas, kravu vai kuģa krājumus ostas iekārtā vai no cita objekta, kuram netiek prasīta atbilstība SOLASkonvencijas XI-2.nodaļā un ISPSkodek­sa Adaļā noteiktajām prasībām.

8.Ja kuģim ir izsniegts starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifi­kāts un šo noteikumu 53.punktā minētā iestāde vai kuģu un ostu aizsardzības inspektors pēc profesionāla izvērtējuma secina, ka viens no iemesliem, kāpēc attiecīgais kuģis vai kuģošanas kompānija ir pieprasījusi sertifikātu, ir izvairīšanās no pilnīgas atbilstības nodrošināšanas SOLASkonvencijas
XI-2.nodaļā un ISPSkodeksa Adaļā noteiktajām prasībām starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta derīguma laikā.

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

5.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.128

Padziļinātās pārbaudes

I. Kuģa aizsardzības padziļinātā pārbaude

1.Veicot padziļināto pārbaudi, kuģu un ostu aizsardzības inspektors noskaidro šādus jautājumus:

1.1.vai kuģa kapteinis var sniegt dokumentārus pierādījumus par savām pilnvarām un pienākumiem, kas ietver arī pilnvaras un pienākumus attiecībā uz kuģa aizsardzību (ISPS kodeksa A daļas 6.1.punkts);

1.2.vai kuģa aizsardzības plānā ir noteikta kuģa aizsardzības virsnieka atbildība un vai viņš to izprot (ISPS kodeksa A daļas 12.1.punkts);

1.3.vai kuģa aizsardzības plāns ir valodā, kuru lieto darbā uz kuģa, ja kuģa aizsardzības plāns nav angļu, franču vai spāņu valodā, vai plāns ir tulkots vienā no šīm valodām (ISPS kodeksa A daļas 9.4.punkts);

1.4.vai kuģa personāls ir spējīgs pārraudzīt kuģi (ieskaitot kravas nodalījumus), ierobežotās piekļūšanas zonas un teritoriju apkārt kuģim (ISPS kodeksa B daļas 9.42.punkts);

1.5.vai kuģa personāla locekļi pilda visus ar kuģa aizsardzību saistītos pienākumus atbilstoši aizsardzības plānam un aizsardzības prasībām un vai viņi ir kompetenti aizsardzības sakaru jomā (ISPS kodeksa A daļas 7.2.1.punkts un 7.2.7.punkts);

1.6.vai pieeja kuģim tiek kontrolēta, ieskaitot personu un viņu mantu uzņemšanu (ISPS kodeksa A daļas 7.2.2.punkts un 7.2.3.punkts), vai ir līdzekļi, lai identificētu personas, kurām ir atļauts uzkāpt uz kuģa (ISPS kodeksa B daļas 9.11.punkts);

1.7.vai kuģa personāls ir spējīgs uzraudzīt kravas un kuģa krājumu kraušanas darbus (ISPS kodeksa A daļas 7.2.6.punkts);

1.8.vai kuģa komanda var identificēt kuģa aizsardzības virsnieku (ISPS kodeksa A daļas 9.4.13.punkts);

1.9.vai kuģa kapteinis un kuģa aizsardzības virsnieks var identificēt kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieku (ISPS kodeksa A daļas 9.4.14.punkts);

1.10.vai kuģis ir saglabājis dokumentāciju par apmācību, treniņiem un vingrinājumiem (ISPS kodeksa A daļas 10.1.1.punkts);

1.11.vai kuģis ir saglabājis dokumentāciju par aizsardzības līmeņu izmaiņām (ISPS kodeksa A daļas 10.1.4.punkts);

1.12.ja ir notikuši aizsardzības treniņi, vai kuģa personāla locekļi labi pārzina savus pienākumus un prot pareizi lietot kuģa aizsardzības aprīkojumu (ISPS kodeksa A daļas 13.4.punkts un B daļas 13.5. un 13.6.punkts);

1.13.vai kuģa vadošais personāls ir spējīgs sazināties savā starpā, ar ostas iekārtu atbildīgajām amatpersonām aizsardzības jomā un kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieku (ISPS kodeksa B daļas 9.2.3.punkts);

1.14.vai kuģis ir spējīgs saņemt ziņojumus par aizsardzības līmeņa izmaiņām (SOLAS konvencijas XI-2.nodaļas 3.noteikums);

1.15.vai ir pārliecība, ka kuģis ir spējīgs ierosināt un pārraidīt drošības trauksmes signālu no kuģa uz krastu (SOLAS konvencijas XI-2.nodaļas 6.noteikums);

1.16.vai kuģa aizsardzības virsnieks ir apmācīts atbilstoši aizsardzības prasībām un vai viņš pilnībā pārzina kuģa aizsardzības plānu un kuģa aizsardzības pasākumus, kuģa plānojumu un kuģa aizsardzības aprīkojuma un sistēmu darbību (ISPS kodeksa A daļas 13.2.punkts un B daļas 13.1.un 13.2.punkts);

1.17.vai tiem kuģa personāla locekļiem, kuriem ir konkrēti pienākumi un atbildība kuģa aizsardzībā, ir pietiekamas zināšanas un prasmes veikt viņiem noteiktos pienākumus, vai viņi saprot savu atbildību par kuģa aizsardzību, kā tas ir aprakstīts kuģa aizsardzības plānā (ISPS kodeksa A daļas 13.3.punkts un
B daļas 13.3.punkts);

1.18.vai uz kuģa izvietotais aizsardzības aprīkojums - kustības detektori, novērošanas sistēmas, skanēšanas aprīkojums, apgaismojums, apziņošanas sistēmas un cits aprīkojums - darbojas pareizi un atbilstoši tā tehniskajai dokumentācijai, kā arī kuģa aizsardzības plānam (izvērtē, tieši novērojot aizsardzības aprīkojumu).

II. Kuģa aizsardzības plāna pārbaudes

2.Ja vienīgais līdzeklis novērst neatbilstību aizsardzības prasībām ir pārbaudīt kuģa aizsardzības plānu, izņēmuma kārtā ir atļauta ierobežota piekļuve konkrētām plāna daļām, kas attiecas uz neatbilstību. Piekļuves pieprasījumā konkrētām plāna daļām ir jāietver informācija par pārbaudāmo vai novēršamo neatbilstību (ISPS kodeksa A daļas 9.8.punkts un 9.8.1.punkts).

3.Šādas kuģa aizsardzības plāna daļas var pārbaudīt tikai kuģu un ostu aizsardzības inspektori (īpaši pilnvarotās amatpersonas) ar tās valsts piekrišanu, ar kuras karogu peld attiecīgais kuģis, vai ar attiecīgā kuģa kapteiņa piekrišanu (ISPS kodeksa A daļas 9.8.1.punkts):

Plāna noteikumi

Atsauce uz ISPS kodeksu

3.1.

Novērst neatļautu priekšmetu nokļūšanu uz kuģa

A daļas 9.4.1.punkts

3.2.

Novērst neatļautu piekļūšanu kuģim

A daļas 9.4.3.punkts

3.3.

Kuģa evakuācija

A daļas 9.4.6.punkts

3.4.

Aizsardzības procedūru auditēšana

A daļas 9.4.8.punkts

3.5.

Apmācība, treniņi un vingrinājumi

A daļas 9.4.9.punkts

3.6.

Mijiedarbība ar ostas iekārtas aizsardzības pasākumiem

A daļas 9.4.10.punkts

3.7.

Kuģa aizsardzības plāna pārbaudīšana

A daļas 9.4.11.punkts

3.8.

Ziņošana par kuģa aizsardzības incidentiem

A daļas 9.4.12.punkts

3.9.

Kuģa aizsardzības virsnieka identificēšana

A daļas 9.4.13.punkts

3.10.

Kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieka

identificēšana

A daļas 9.4.14.punkts

3.11.

Aizsardzības aprīkojuma pārbaužu un kalibrēšanas biežums

A daļas 9.4.16.punkts

3.12.

Kuģa aizsardzības plāna drošība

A daļas 9.6.punkts

3.13.

Aizsardzības pasākumi, kurus neregulē ISPS kodekss

B daļas 9.51.punkts

4.Šādi kuģa aizsardzības plāna noteikumi ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju un nevar būt kuģu un ostu aizsardzības inspektoru (īpaši pilnvaroto amatpersonu) pārbaudes objekts, ja vien citādi nav nolīgts ar valsti, ar kuras karogu attiecīgais kuģis peld (ISPS kodeksa A daļas 9.8.1.punkts):

Plāna noteikumi

Atsauce uz ISPS kodeksu

4.1.

Ierobežotās piekļūšanas zonas

A daļas 9.4.2.punkts

4.2.

Reaģēšana uz aizsardzības apdraudējumu vai aizsardzības pārkāpumiem, ieskaitot datu pārbaudes biežumu

A daļas 9.4.4.punkts

4.3.

Reaģēšana uz aizsardzības instrukcijām 3.aizsardzības līmenī

A daļas 9.4.5.punkts

4.4.

Par aizsardzību atbildīgā personāla pienākumi

A daļas 9.4.7.punkts

4.5.

Aizsardzības aprīkojuma ekspluatācijas procedūras

A daļas 9.4.15.punkts

4.6.

Kuģa aizsardzības trauksmes sistēma

A daļas 9.4.17.punkts un 9.4.18.punkts

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

6.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.128

4.PNG (68746 bytes)

5.PNG (131422 bytes)

6.PNG (133697 bytes)

7.PNG (113546 bytes)

8.PNG (143071 bytes)

9.PNG (168162 bytes)

10.PNG (163674 bytes)

11.PNG (163903 bytes)

12.PNG (164383 bytes)

13.PNG (156228 bytes)

14.PNG (78907 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

11.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.128

Ostas/ostas iekārtas aizsardzības novērtējuma ziņojuma struktūra

1.Ievads:

1.1.mērķis;

1.2.situācija;

1.3.pieņēmumi.

2.Ostas/ostas iekārtas apraksts:

2.1.izvietojums, robežas;

2.2.blakus esošās teritorijas, to ietekme;

2.3.ostā/ostas iekārtā veicamās operācijas;

2.4.ostas/ostas iekārtas ekonomiskais raksturojums;

2.5.kartes, plāni.

3.Esošie aizsardzības un drošības pasākumi:

3.1.personāla drošība;

3.2.infrastruktūras aizsardzības pasākumi;

3.3.iekļūšanas kontrole ostā/ostas iekārtā;

3.4.informācijas un sakaru sistēmas;

3.5.transporta kustības kontroles sistēmas;

3.6.būves;

3.7.citas zonas, ierīces, kuru bojājumi vai iznīcināšana apdraud cilvēkus, īpašumu, ostas operācijas vai vidi;

3.8.ostas/ostas iekārtas vērtība, nozīmīgums;

3.9.valsts institūciju pārstāvniecība ostā/ostas iekārtā.

4.Apdraudējuma veidi:

4.1.cilvēku dzīvība un veselība;

4.2.osta/ostas iekārta kopumā;

4.3.ostas/ostas iekārtas ekonomika kopumā;

4.4.ostas/ostas iekārtas darbības nepārtrauktība;

4.5.piekļūšana ostai/ostas iekārtai;

4.6.piekļūšana blakus esošajām teritorijām/ostas iekārtām.

5.Ietekmes novērtējums uzbrukuma gadījumā:

5.1.cilvēkiem (darbiniekiem, iedzīvotājiem);

5.2.ostas iekārtai;

5.3.ostai kopumā;

5.4.kuģniecības, tūrisma un citām nozarēm;

5.5.kuģiem;

5.6.būvēm, citām zonām, ierīcēm:

5.6.1.konteineru termināļi:

5.6.1.1.ar bīstamām kravām;

5.6.1.2.bez bīstamām kravām;

5.6.1.3.tukšie konteineri;

5.6.2.ģenerālo kravu termināļi:

5.6.2.1.ģenerālās kravas, kas nav bīstamas;

5.6.2.2.bīstamās kravas;

5.6.3.ro-ro termināļi:

5.6.3.1.ar bīstamām kravām;

5.6.3.2.bez bīstamām kravām;

5.6.3.3.ar pasažieriem;

5.6.3.4.bez pasažieriem;

5.6.4.beramkravu termināļi:

5.6.4.1.ar bīstamām kravām;

5.6.4.2.bez bīstamām kravām;

5.6.5.tankkuģu termināļi:

5.6.5.1.mazuts;

5.6.5.2.vieglie naftas produkti;

5.6.5.3.ķīmiskās vielas;

5.6.5.4.sašķidrinātās gāzes;

5.6.6.prāmju termināļi;

5.6.7.pasažieru kuģu termināļi.

6.Valstu novērtējums:

6.1.valsts bez riska pazīmēm;

6.2.valsts ar zemu risku;

6.3.valsts ar vidēju risku;

6.4.valsts ar augstu risku.

7.Teroristu raksturojums. Teroristu:

7.1.iespējas;

7.2.nodomi;

7.3.iespējamo uzbrukumu veidi.

8.Teroristu uzbrukuma iespējamība:

8.1.atsevišķiem objektiem;

8.2.ostai/ostas iekārtai kopumā.

9.Terora aktu iespējamība:

9.1.jebkuri ostas aprīkojuma aspekti, kas padara to par iespējamā uzbrukuma mērķi;

9.2.iespējamā uzbrukuma sekas (nogalinātie, īpašuma bojājumi, ietekme uz saimniecisko darbību, arī transporta sistēmas pārrāvumi).

10.Iespējamā uzbrukuma izpildītāju iespējas un nodomi.

11.Iespējamie uzbrukuma veidi.

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

12.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.128

Ostas/ostas iekārtas aizsardzības plāna struktūra

I.Ostas/ostas iekārtas nosaukums.

II.Atsauce uz citiem plāniem, kuru sastāvdaļa ir šis plāns.

III.Plāna sastādītājs.

IV.Plāna apstiprināšanas datums.

V.Plāna apstiprinātāja amats, vārds, uzvārds un paraksts.

VI.Plānā veikto grozījumu saraksts.

VII.Plāna satura rādītājs.

1.Ievads:

1.1.mērķis;

1.2.situācija;

1.3.plānošanai būtiskā informācija;

1.4.pieņēmumi.

2.Ostas/ostas iekārtas apraksts:

2.1.izvietojums, robežas;

2.2.blakus esošās teritorijas, to ietekme;

2.3.ostā/ostas iekārtā veicamās operācijas;

2.4.ostas/ostas iekārtas ekonomiskais raksturojums;

2.5.kartes, plāni.

3.Ostas/ostas iekārtas aizsardzības novērtējums:

3.1.esošie aizsardzības un drošības pasākumi:

3.1.1.personāla drošība;

3.1.2.infrastruktūras aizsardzības pasākumi;

3.1.3.iekļūšanas kontrole ostā/ostas iekārtā;

3.1.4.informācijas un sakaru sistēmas;

3.1.5.transporta kustības kontroles sistēmas;

3.1.6.būves;

3.1.7.citas zonas, ierīces, kuru bojājumi vai iznīcināšana apdraud cilvēkus, īpašumu, ostas operācijas vai vidi;

3.1.8.ostas/ostas iekārtas vērtība, nozīmīgums;

3.1.9.valsts institūciju pārstāvniecība ostā/ostas iekārtā;

3.2.apdraudējuma veidi:

3.2.1.cilvēku dzīvība un veselība;

3.2.2.osta/ostas iekārta kopumā;

3.2.3.ostas/ostas iekārtas ekonomika kopumā;

3.2.4.ostas/ostas iekārtas darbības nepārtrauktība;

3.2.5.piekļūšana ostai/ostas iekārtai;

3.2.6.piekļūšana blakus esošajām teritorijām/ostas iekārtām;

3.3.novērtējums:

3.3.1.ietekme uzbrukuma gadījumā:

3.3.1.1.cilvēkiem (darbiniekiem, iedzīvotājiem);

3.3.1.2.ostas iekārtai;

3.3.1.3.ostai kopumā;

3.3.1.4.kuģniecības, tūrisma un citām nozarēm;

3.3.1.5.kuģiem;

3.3.2.būves, citas zonas, ierīces:

3.3.2.1.konteineru termināļi:

3.3.2.1.1.ar bīstamām kravām;

3.3.2.1.2.bez bīstamām kravām;

3.3.2.1.3.tukšie konteineri;

3.3.2.2.ģenerālo kravu termināļi:

3.3.2.2.1.ģenerālās kravas, kas nav bīstamas;

3.3.2.2.2.bīstamās kravas;

3.3.2.3.ro-ro termināļi:

3.3.2.3.1. ar bīstamām kravām;

3.3.2.3.2.bez bīstamām kravām;

3.3.2.3.3.ar pasažieriem;

3.3.2.3.4.bez pasažieriem;

3.3.2.4.beramkravu termināļi:

3.3.2.4.1.ar bīstamām kravām;

3.3.2.4.2.bez bīstamām kravām;

3.3.2.5.tankkuģu termināļi:

3.3.2.5.1.mazuts;

3.3.2.5.2.vieglie naftas produkti;

3.3.2.5.3.ķīmiskās vielas;

3.3.2.5.4.sašķidrinātās gāzes;

3.3.2.6.prāmju termināļi;

3.3.2.7.pasažieru kuģu termināļi;

3.3.3.valstu novērtējums:

3.3.3.1.bez riska pazīmēm;

3.3.3.2.ar zemu risku;

3.3.3.3.ar vidēju risku;

3.3.3.4.ar augstu risku;

3.3.4.teroristu raksturojums:

3.3.4.1.iespējas;

3.3.4.2.nodomi;

3.3.4.3.uzbrukuma veidi;

3.3.5.teroristu uzbrukuma iespējamība:

3.3.5.1.atsevišķi objekti;

3.3.5.2.osta/ostas iekārta kopumā;

3.3.6.terora aktu iespējamība:

3.3.6.1.jebkuri ostas aprīkojuma aspekti, kas padara to par iespējamā uzbrukuma mērķi;

3.3.6.2.iespējamā uzbrukuma sekas (nogalinātie, īpašuma bojājumi, ietekme uz saimniecisko darbību, arī transporta sistēmas pārrāvumi);

3.3.6.3.iespējamā uzbrukuma izpildītāju iespējas un nodomi;

3.3.6.4.iespējamie uzbrukuma veidi.

4.Ostas/ostas iekārtas aizsardzība:

4.1.organizācija:

4.1.1.nolikums;

4.1.2.struktūra, darbinieki;

4.1.3.darbinieku tiesības, pienākumi;

4.1.4.ostas/ostas iekārtas aizsardzības darbinieku identifikācija:

4.1.4.1.formas tērpi;

4.1.4.2.identifikācijas dokumenti un zīmes;

4.1.5.ostas/ostas iekārtas aizsardzības transporta identifikācija;

4.1.6.ostas/ostas iekārtas aizsardzības padome;

4.1.7.saistība ar citām aizsardzības un drošības struktūrām;

4.2.ostas/ostas iekārtas aizsardzības pasākumi:

4.2.1.ostas/ostas iekārtas sadalījums pa zonām;

4.2.2.žogi:

4.2.2.1.izvietojums;

4.2.2.2.žoga stāvokļa novērtēšanas kritēriji;

4.2.2.3.žoga stāvokļa pārbaudes un trūkumu novēršanas procedūras;

4.2.2.4.kritēriji;

4.2.2.5.fiziskais raksturojums;

4.2.3.papildu aizsardzības aprīkojums:

4.2.3.1.uzskaitījums, izvietojums, raksturojums;

4.2.3.2.aprīkojuma stāvokļa novērtēšanas kritēriji;

4.2.3.3.aprīkojuma stāvokļa pārbaudes un trūkumu novēršanas procedūras;

4.2.4.apgaismojums:

4.2.4.1.izvietojums;

4.2.4.2.apgaismes ierīču stāvokļa novērtēšanas kritēriji;

4.2.4.3.apgaismes ierīču pārbaudes un trūkumu novēršanas procedūras;

4.2.4.4.kritēriji;

4.2.4.5.fiziskais raksturojums;

4.3.iekļūšanas kontrole ostā/ostas iekārtā:

4.3.1.iekļūšanas punktu (ieeju, vārtu, durvju) uzskaitījums, raksturojums, darba laiks;

4.3.2.cilvēku, transporta un kravas plūsmas sadalījums starp iekļūšanas punktiem;

4.3.3.iekļūšanas un pārbaudes kārtība:

4.3.3.1.darbiniekiem;

4.3.3.2.kravu piegādātājiem;

4.3.3.3.kuģu krājumu piegādātājiem;

4.3.3.4.pasažieriem;

4.3.3.5.kuģu apkalpes locekļiem;

4.3.4.identifikācijas sistēma cilvēkiem un transportam:

4.3.4.1.identifikācijas dokumentu veidi un paraugi;

4.3.4.2.identifikācijas dokumentu izsniegšana;

4.3.4.3.identifikācijas dokumentu pārbaude iekļūšanas punktos;

4.3.4.4.apsargu skaits iekļūšanas punktos, viņu darba organizācija, instrukcijas;

4.3.4.5.rīcība noteiktās iekļūšanas kārtības pārkāpumu gadījumos;

4.4.ierobežotas piekļūšanas zonas:

4.4.1.ierobežotas piekļūšanas zonas, to robežas, iekļūšanas punkti un raksturojums;

4.4.2.ierobežotas piekļūšanas zonas apzīmējumi;

4.4.3.aizsardzības organizācija, instrukcijas;

4.4.4.iekļūšanas un pārbaudes kārtība:

4.4.4.1.pasažieriem;

4.4.4.2.darbiniekiem;

4.4.4.3.kravu piegādātājiem;

4.4.4.4.kuģu krājumu piegādātājiem;

4.4.4.5.kuģu apkalpes locekļiem;

4.4.5.kravas un kuģu krājumu pārvietošanas un glabāšanas kārtība;

4.4.6.pārvadāšanai nodotās bagāžas vai personisko mantu pārvietošanas un glabāšanas kārtība;

4.4.7.rīcība noteiktā ierobežotās piekļūšanas zonas režīma pārkāpumu gadījumos;

4.5.kravu apstrāde:

4.5.1.kravas saņemšanas, nosūtīšanas un apstrādes procedūras;

4.5.2.kravas dokumentu noformēšanas kārtība;

4.5.3.kravas izvietojuma shēmas;

4.5.4.kravu aizsardzības pasākumi un kravu pārbaužu organizācija, instrukcijas;

4.5.5.īpašie pasākumi, apstrādājot bīstamās kravas;

4.5.6.rīcība noteiktās kravu apstrādes kārtības pārkāpumu gadījumos;

4.6.kuģa krājumu piegāde:

4.6.1.kuģa krājumu saņemšanas procedūras;

4.6.2.kuģa krājumu dokumentu noformēšanas kārtība;

4.6.3.kuģa krājumu aizsardzības pasākumi un kuģa krājumu pārbaužu organizācija, instrukcijas;

4.6.4.rīcība noteiktās kuģa krājumu saņemšanas kārtības pārkāpumu gadījumos;

4.7.pārvadājumam nodotās bagāžas apstrāde:

4.7.1.bagāžas saņemšanas, nosūtīšanas un citas apstrādes procedūras;

4.7.2.bagāžas dokumentu noformēšanas kārtība;

4.7.3.bagāžas aizsardzības un bagāžas pārbaužu organizācija, instrukcijas;

4.7.4.rīcība noteiktās bagāžas apstrādes kārtības pārkāpumu gadījumos.

5.Aizsardzības līmeņu izziņošana:

5.1.pilnvaras aizsardzības līmeņu izziņošanai un maiņai;

5.2. aizsardzības līmeņu izziņošanas un maiņas procedūra.

6.Aizsardzības deklarācijas sastādīšana:

6.1.pilnvarojums aizsardzības deklarācijas sastādīšanai;

6.2.aizsardzības deklarācijas sastādīšanas procedūras.

7.Sakari:

7.1.osta/ostas iekārta:

7.1.1.sakaru un apziņošanas procedūras;

7.1.2.sakaru un apziņošanas shēmas;

7.2.saistība ar citām aizsardzības un drošības, valsts un pašvaldību iestādēm:

7.2.1.sakaru un apziņošanas procedūras;

7.2.2.sakaru un apziņošanas shēmas.

8.Saistība ar citiem plāniem.

9.Plāna pārskatīšana un piezīmes:

9.1.plāna pārskatīšanas un labojumu ieviešanas procedūras;

9.2.plāna pārskatīšanas grafiks.

10.Plāna drošība un kontrole:

10.1.plāna sadale un izplatīšana;

10.2.ierobežojumi un citi drošības pasākumi plāna aizsardzībai.

11.Ostas/ostas iekārtas personāla apmācība:

11.1.profesionālās kvalifikācijas prasības saistībā ar ostas/ostas iekārtas aizsardzību:

11.1.1.ostas/ostas iekārtas aizsardzības virsnieks;

11.1.2.ar ostas/ostas iekārtas aizsardzību saistītais personāls;

11.1.3.pārējais ostas/ostas iekārtas personāls;

11.2.individuālā apmācība:

11.2.1.ostas/ostas iekārtas aizsardzības virsnieks;

11.2.2.ar ostas/ostas iekārtas aizsardzību saistītais personāls;

11.2.3.pārējais ostas/ostas iekārtas personāls;

11.3.vingrinājumi;

11.4.mācības.

12.Plāni ārkārtas situācijām:

12.1.ugunsgrēks;

12.2.sprādziens;

12.3.sprādzienbīstama priekšmeta atrašana;

12.4.informācijas saņemšana par spridzināšanas draudiem uz kuģa;

12.5.informācijas saņemšana par spridzināšanas draudiem ostā/ostas iekārtā:

12.5.1.vēstuļbumbas;

12.5.2.automašīnā ievietotās bumbas;

12.5.3.laivā ievietotās bumbas;

12.6.nelikumīga ieroču pielietošana ostā/ostas iekārtā un pret to;

12.7.radioaktīvais, ķīmiskais un bioloģiskais piesārņojums;

12.8.ķīmisko vielu noplūde;

12.9.naftas un naftas produktu noplūde;

12.10.demonstrācijas, piketi;

12.11.streiki;

12.12.noziedzīgi nodarījumi, piemēram, zādzības, laupīšanas;

12.13.nesankcionēta iekļūšana vai tās mēģinājums;

12.14.elektroapgādes traucējumi;

12.15.sakaru traucējumi;

12.16.aizsardzības un drošības aprīkojuma darbības traucējumi;

12.17.bēgļu, nelegālo imigrantu un bezbiļetnieku atklāšana;

12.18.dabas stihijas, piemēram, vētras, plūdi;

12.19.ķīlnieku sagrābšana;

12.20.katastrofas ar lielu cietušo skaitu.

13.Aizsardzības pasākumu ieviešanas termiņš.

14.Pielikumi.

VIII.Definīcijas.

IX.Atsauču un izmantotās literatūras rādītājs.

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

 

15.PNG (78536 bytes)

16.PNG (135588 bytes)

17.PNG (24860 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

15.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.128

Minimālās prasības atzītajām aizsardzības organizācijām

1.Atbilstošas zināšanas un pieredze kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsar­dzībā.

2.Aizsardzības prasībām atbilstošas zināšanas par kuģa un ostas operāci­jām, arī zināšanas par kuģa uzbūvi un konstrukciju, ja tiek sniegti pakalpojumi kuģu aizsardzības jomā, un par ostas uzbūvi un tās izkārtojumu, ja tiek sniegti pakalpojumi ostu vai ostas iekārtu aizsardzības jomā.

3.Spēja novērtēt iespējamos aizsardzības riskus, kas varētu atgadīties kuģa, ostas un ostas iekārtas ekspluatācijas laikā, kā arī kuģa-ostas vai kuģa-kuģa mijiedarbības laikā, un zināšanas, kādā veidā samazināt šādus riskus līdz minimumam.

4.Nodrošinātība ar aizsardzības prasībām atbilstošu tehnisko, organizato­risko un atbalsta personālu, kas spēj izstrādāt un uzturēt atzītas aizsardzības organizācijas darbības procedūras.

5.Spēja uzturēt un pilnveidot darbinieku kompetenci.

6.Spēja nepārtraukti sekot darbinieku uzticamībai.

7.Spēja uzturēt pasākumus, lai novērstu neatļautu informācija izpaušanu vai piekļūšanu slepeniem ar aizsardzību saistītiem materiāliem.

8.Zināšanas par SOLASkonvencijas XI-2.nodaļā un ISPSkodeksa Adaļā noteiktajām prasībām un citos ar kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību saistītajos Latvijai saistošajos starptautiskajos normatīvajos aktos, kā arī Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9.Zināšanas par pašreizējiem draudiem aizsardzībai un to veidiem.

10.Zināšanas par ieroču, bīstamu vielu un iekārtu atpazīšanu un atklāšanu.

11.Zināšanas par to, kā, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, atpazīt personas, kas var apdraudēt aizsardzību, tas ir, zināšanas par šo personu raksturīgajām pazīmēm un izturēšanās veidu.

12.Zināšanas par paņēmieniem, lai izvairītos no aizsardzības pasāku­miem.

13.Zināšanas par aizsardzības un uzraudzības aprīkojumu un sistēmām, kā arī to darbības ierobežojumiem.

14.Atzītas aizsardzības organizācijas lieluma, struktūras, pieredzes un spēju atbilstība tās darbības veidam.

15.Atzītā aizsardzības organizācija atļauj tās procedūru attīstīšanā piedalīties kuģu un ostu aizsardzības inspektoriem un citām ieinteresētajām pusēm.

16.Atbilstoša atzītās aizsardzības organizācijas tehniskā, administratīvā un organizatoriskā kompetence garantē pakalpojumu nodrošināšanu laikā.

17.Atzītas aizsardzības organizācijas gatavība sniegt kuģu un ostu aizsardzības inspektoriem ar kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību saistītu informāciju.

18.Definēta un dokumentēta atzītas aizsardzības organizācijas politika un kvalitātes mērķi, kā arī nodrošināta politikas ieviešana visos atzītās aizsardzības organizācijas līmeņos.

19.Izstrādāta, ieviesta un uzturēta kvalitātes sistēma atbilstoši valsts standartam LVSENISO 9001-2001L "Kvalitātes pārvaldības sistēmas".

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 15.02.2005.Stājas spēkā: 05.03.2005.Zaudē spēku: 23.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 04.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
102922
05.03.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)