Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes noteikumi Nr.41

Rīgā 1999.gada 28.decembrī

(prot.Nr.104, 16.§)

Individuālo siltummezglu ierīkošanas un modernizācijas noteikumi

Noteikumu mērķis - radīt tiesisku kārtību individuālo siltummezglu ierīkošanas (vai modernizācijas) programmas realizācijai, noteikt programmas realizācijā iesaistāmo subjektu pienākumus un tiesības, veicināt investīcijām labvēlīgu vidi, nosakot individuālo siltummezglu rekonstrukcijā investējamo līdzekļu atmaksāšanas principus, kā arī nodrošināt šīs programmas īstenošanu augstā tehniskā kvalitātē atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu reglamentējošo dokumentu prasībām. Noteikumi paredz:

1. Ieteikt centralizētajai siltumapgādei pieslēgto ēku īpašniekiem (valdītājiem) neatkarīgi no ēkas īpašuma formas laikaposmā no 1999.gada līdz 2005.gadam ierīkot vai modernizēt ēku individuālos siltummezglus Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas rehabilitācijas projekta ietvaros. Pēc ēkas īpašnieka (valdītāja) izvēles darbus var uzticēt siltuma piegādātājam vai arī tos organizē ēkas īpašnieks pats, piesaistot licencētu uzņēmumu.

2. Akciju sabiedrība "Rīgas siltums" (saskaņā ar Energoapgādes regulēšanas padomes izdoto licenci nodrošina siltumapgādi Rīgas pilsētā) un citi siltuma piegādātāji (turpmāk -siltuma piegādātāji) organizē un nodrošina plānveidīgu individuālo siltummezglu uzstādīšanu vai modernizāciju ēkās, saskaņojot individuālo siltummezglu uzstādīšanas grafiku ar ēku īpašniekiem (valdītājiem).

3. Ierīkojot vai modernizējot individuālos siltummezglus, jāievēro šāda kārtība:

3.1. nodoms par darbu uzsākšanu, ja darbus vada siltuma piegādātājs, saskaņojams ar ēkas īpašnieku (valdītāju);

3.2. individuālais siltummezgls ierīkojams vai modernizējams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvo dokumentu prasībām pēc attiecīgas projektu dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas;

3.3. darbu izpildei tehniskie noteikumi saņemami no attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm un inženierkomunikāciju uzņēmumiem;

3.4. ja darbus vada siltuma piegādātājs, viņam sešus mēnešus pirms paredzamo darbu uzsākšanas jānosūta rakstisks paziņojums ēkas īpašniekam (valdītājam);

3.5. ēkas īpašnieks nodrošina:

3.5.1. esošo tehnisko dokumentāciju ēkas siltumapgādes un ūdenspagādes sistēmām, ja tāda ir saglabājusies, ēkas inventarizācijas lietu, ēkas tehnisko raksturojumu;

3.5.2. individuālā siltummezgla tehniskā projekta izskatīšanu un saskaņošanu 10 dienu laikā no iesniegšanas brīža;

3.5.3. individuālā siltummezgla izvietošanai nepieciešamās telpas un to iekārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu, tehnisko noteikumu un citu reglamentējošo dokumentu prasībām;

3.5.4. individuālo siltummezglu uzstādīšanas un nodošanas tehnisko uzraudzību;

3.5.5. siltuma piegādātāja pārstāvjiem un projektēšanas un montāžas organizāciju darbiniekiem iespēju brīvi iekļūt individuālā siltummezglu uzstādīšanai paredzētajā telpā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku;

3.6. individuālo siltummezglu projektēšanas, montāžas un ieregulēšanas darbus veic licencēti uzņēmumi.

4. Saskaņā ar Rīgas siltumapgādes attīstības koncepciju individuālā siltummezgla projektā jāparedz:

4.1. siltuma skaitītāja uzstādīšana dzīvojamās ēkas siltuma ievadā;

4.2. ūdens caurplūdes mērītāja uzstādīšana uz aukstā ūdens pievada ūdens sildītājam ēkas siltummezglā;

4.3. spiediena starpības vai temperatūras regulatora uzstādīšana ēkas siltummezgla ievadā;

4.4. temperatūras regulatora un cirkulācijas sūkņa uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanas kontūrā;

4.5. temperatūras regulatora un beztrokšņa cirkulācijas sūkņu uzstādīšana apkures kontūrā (demontējot elevatorus);

4.6. esošo ūdens sildītāju nomaiņa pret efektīviem plākšņveida siltummaiņiem;

4.7. pāreja uz neatkarīgu pieslēguma shēmu ēkas apkures sistēmā (caur siltummaini).

5. Individuālā siltummezgla projekts saskaņojams, ņemot vērā Rīgā noteikto būvprojektu saskaņošanas kārtību:

5.1. ar ēkas īpašnieku (valdītāju),

5.2. ar akciju sabiedrību "Rīgas siltums" vai citu siltuma piegādātāju,

5.3. ar attiecīgajiem dienestiem (ūdensvads, elektroapgāde u.c.).

6. Individuālā siltummezgla izbūve modernizācijas programmas ietvaros veicama, ievērojot šādus nosacījumus:

6.1. saskaņots individuālā siltummezgla projekts iesniedzams ēkas īpašniekam (valdītājam), siltuma piegādātājam un ēkas siltumapgādes iekšējo sistēmu apkalpojošajai organizācijai;

6.2. būvdarbu veikšanas laiks, plānotās izmaksas siltummezgla ierīkošanai vai modernizācijai un citi jautājumi saskaņojami ar ēkas īpašnieku (valdītāju) un ēkas siltumapgādes iekšējo sistēmu apkalpojošo organizāciju;

6.3. nobeidzot individuālā siltummezgla rekonstrukcijas darbus, veicama hidrauliskā pārbaude un sastādāms akts, kuru paraksta:

6.3.1. ēkas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona,

6.3.2. ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpojošās organizācijas pilnvarots pārstāvis,

6.3.3. uzņēmuma pārstāvis, kurš veicis montāžas un rekonstrukcijas darbus,

6.3.4. siltuma piegādātāja pārstāvis;

6.4. kopā ar pārbaudes aktu nododami arī individuālajā siltummezglā uzstādīto siltuma un ūdens skaitītāju pārbaudes dokumenti;

6.5. individuālā siltummezgla modernizācijas darbu nobeidz ar mezgla ieregulēšanu;

6.6. pēc darbu pabeigšanas veicamas nepieciešamās izmaiņas līgumā par siltumenerģijas piegādi starp ēkas īpašnieku (valdītāju) un siltuma piegādātāju.

7. Individuālā siltummezgla ekspluatācijas kārtība:

7.1. par individuālā siltummezgla tehnisko ekspluatāciju un remontu ir atbildīgs ēkas īpašnieks (valdītājs), kurš šos procesus var nodrošināt, piesaistot licencētu siltumtehnisko iekārtu apkalpošanas firmu;

7.2. modernizācijas programmas ietvaros siltuma vai iekārtu piegādātājs nodrošina apkalpes personāla tehnisko apmācību darbam ar jauno iekārtu;

7.3. ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par individuālā siltummezgla saglabāšanu, nodrošinot idnividuālā siltummezgla telpā:

7.3.1. stāvokli, kas atbilst sanitārajām normām,

7.3.2. elektroapgaismojumu,

7.3.3. noslēdzamas metāla durvis,

7.3.4. periodisku kosmētisko remontu.

8. Individuālo siltummezglu modernizācijas programmas finansēšanas nodrošināšanai:

8.1. siltuma piegādātājs izstrādā un realizē ilgtermiņa kredītresursu piesaistīšanas programmu individuālo siltummezglu modernizācijai Rīgā;

8.2. slēdzot līgumu ar ēkas īpašnieku par ieguldīto līdzekļu atmaksu, paredz atvieglotas maksājumu procedūras ar atmaksas termiņu līdz 10 gadiem, paredzot arī piesaistītā kredīta apkalpošanas izmaksu atmaksāšanu. Mainoties ēkas īpašniekam, atmaksas saistības pāriet jaunajam īpašniekam kopā ar īpašumu;

8.3. līdz siltummezgla ierīkošanas vai modernizācijas vajadzībām piesaistītā kredīta pilnai atmaksāšanai siltummezgls saglabājas siltummezgla piegādātāja īpašumā;

8.4. tā kā individuālais siltummezgls ir ēkas sastāvdaļa (saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.05.1997. noteikumu Nr.169 "Dzīvokļa īres maksas aprēķināšanas kārtība" 3.3.punktu dzīvokļa īres maksā var iekļaut maksu par dzīvojamās mājas nolietojumu (amortizāciju), ņemot vērā dzīvojamās māja amortizējamo vērtību un Latvijas būvnormatīvā LBN 401 "Dzīvojamo māju kapitālā un kārtejā remonta noteikumi" noteikto normatīvo kalpošanas laiku), siltummezgla uzstādīšanai paņemtā kredīta summa atmaksājama īres maksas sastāvā atbilstoši konkrētās ēkas siltummezgla rekonstrukcijas darbu tāmei un piesaistītā finansējuma noteikumiem - uz šā kredīta atmaksas laiku. Maksājumus iekasē un ar siltuma piegādātāju norēķinās ēkas īpašnieks (valdītājs). Par minēto īres maksas paaugstināšanu Rīgas dome pieņem šaistošos noteikumus. Īres maksas paaugstināšana un tās apjoms paziņojams īrniekiem sešus mēnešus pirms atmaksas uzsākšanas;

8.5. ikmēneša komunālo maksājumu norēķinu kvītī maksa par individuālā siltummezgla modernizāciju uzrādāma kā atsevišķs maksājums īres maksas sastāvā, norādot arī iemaksu subkontu.

9. Vienlaikus ar individuālā siltummezgla ierīkošanu vai modernizāciju ēkas īpašnieks (valdītājs) nodrošina nepieciešamās izmaiņas ēkas iekšējā aukstā ūdens apgādes sistēmā, saskaņojot tās ar ūdens piegādātāju - Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumu "Rīgas ūdens" un siltuma piegādātāju. Šā darba ietvaros:

9.1. nepieciešamības gadījumā Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens'' par saviem līdzekļiem nodrošina ārējās ūdens apgādes sistēmas izmaiņas un ūdens koplietošanas skaitītāja uzstādīšanu ēkas ūdens ievadā;

9.2. ja tas ir nepieciešams, veicama iekšējās aukstā ūdens pievada sistēmas rekonstrukcija, uzstādot spiedienu paaugstinošu sūkni. Šā darba izmaksas sedzamas 8.4.punktā paredzētajā kārtībā.

10. Lai samazinātu Rīgas pilsētas apkārtējās vides piesārņojumu, siltuma piegādātājs izstrādā programmu cietā kurināmā katlumāju slēgšanai, ēkas pievienojot centralizētājai siltumapgādes sistēmai. Šie darbi veicami vienlaikus ar individuālo siltummezglu rekonstrukciju. Siltuma tīklu izbūvi līdz ievadiem ēkās nodrošina siltuma piegādātājs, un šie tīkli ir viņa īpašums.

11. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Komunālais departaments.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Individuālo siltummezglu ierīkošanas un modernizācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 28.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 20.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4/5, 07.01.2000.
102
01.01.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"