Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.651

Rīgā 2000.gada 18.augustā

Par komisijas izveidošanu

Pamatojoties uz Muitas likuma 110.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka uzņēmējdarbības veikšanai muitas kontroles zonā nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta atļauja, kā arī pamatojoties uz Robežsardzes likuma 13.panta 5., 6. un 10.punktu, nosaku:

I. Izveidot komisiju atļauju uzņēmējdarbībai sauszemes (autoceļu) robežkontroles punktos izsniegšanai, pagarināšanai un anulēšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

Komisijas locekļi:

1. VID ģenerāldirektora pirmais vietnieks galvenās muitas pārvaldes direktors A.Krastiņš;

2. Valsts robežsardzes priekšnieks G.Dāboliņš;

3. VID Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieks A.Gulbis;

4. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks N.Garbars;

5. VID Galvenās muitas pārvaldes Juridiskās daļas priekšniece B.Cera;

6. VID Galvenās muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas Muitošanas darbību nodaļas priekšnieks M.Vanders;

7. VID Galvenās muitas pārvaldes Iekšējā audita daļas priekšnieks N.Rudzītis;

8. Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks K.Šarigins.

Komisijas sekretāre:

VID Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Atļauju uzraudzības nodaļas muitas eksperte L.Lūse.

II. Apstiprināt komisijas darbības nolikumu (1.pielikums).

III. Apstiprināt Atļaujas uzņēmējdarbībai robežkontroles punktā veidlapu (2.pielikums).

IV. Atzīt par spēku zaudējušu 18.05.1999. Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts robežsardzes Vienošanos par pagaidu kārtību atļauju izsniegšanai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) pakalpojumu sniegšanai sauszemes (autoceļu) robežkontroles punktos.

V. Saskaņā ar 18.05.1999. Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts robežsardzes Vienošanos par pagaidu kārtību atļauju izsniegšanai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) pakalpojumu sniegšanai sauszemes (autoceļu) robežkontroles punktos izdotās atļaujas ir spēkā līdz tajās norādītajam atļaujas derīguma termiņam.

VI. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Ģenerāldirektors A.Sončiks

1. pielikums

Komisijas atļauju uzņēmējdarbībai sauszemes (autoceļu) robežkontroles punktos izsniegšanai, pagarināšanai un anulēšanai nolikums

1. Ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu izveidotā komisija, kuras sastāvā iekļautas Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas, izvērtē uzņēmumu iesniegumus un tiem pievienotos materiālus atļaujas uzņēmējdarbībai robežkontroles punktu teritorijā (turpmāk - "atļauja") saņemšanai, pagarināšanai vai arī izskata jautājumus par izsniegto atļauju anulēšanu.

2. Komisija izsniedz atļaujas robežkontroles punktos nodarboties ar šādiem uzņēmējdarbības veidiem:

2.1. muitas brokeru pakalpojumiem;

2.2. banku pakalpojumiem;

2.3. apdrošināšanas pakalpojumiem;

2.4. sakaru pakalpojumiem;

2.5. citiem uzņēmējdarbības veidiem, kas saistīti ar robežu šķērsojošo personu apkalpošanu.

3. Komisijas sēdes notiek pēc vajadzības.

4. Komisijas sēdes gaita tiek protokolēta.

5. Komisijas sēde uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās ne mazāk par pieciem komisijas locekļiem, t.sk. vismaz viens komisijas loceklis no Valsts robežsardzes.

6. Komisija pieņem lēmumu balsojot. Komisijas priekšsēdētājam ir noteicošā balss.

7. Komisija var pieaicināt atzinuma sniegšanai attiecīgās VID teritoriālās iestādes un Robežsardzes pārvaldes, kā arī citu iestāžu un institūciju amatpersonas.

8. Lai saņemtu atļauju, uzņēmumi iesniedz VID Galvenajā muitas pārvaldē šādus dokumentus:

8.1. iesniegums komisijai, kurā norādīts:

8.1.1. robežkontroles punkts, kurā paredzēts veikt uzņēmējdarbību;

8.1.2. pakalpojumu veids;

8.1.4. galvojums, ka uzņēmums nav pārkāpis un nepārkāps normatīvajos aktos noteikto kārtību;

8.2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības oriģināls vai notariāli apliecināta kopija;

8.3. uzņēmuma statūtu notariāli apliecināta kopija;

8.4. VID teritoriālās iestādes izziņa par reģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā un nodokļu nomaksu;

8.5. notariāli apliecināta uzņēmējdarbības vai citāda veida darbības atļaujas (licences) kopija, ja atļauja (licence) ir nepieciešama;

8.6. policijas izziņa, kas apliecina, ka uzņēmuma īpašnieki, vadītāji un personāls, kurš veiks uzņēmējdarbību robežkontroles punkta teritorijā, nav krimināli sodīti;

8.7. ar Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi saskaņots un uzņēmuma vadītāja apstiprināts to personu saraksts, kuras strādās robežkontroles punkta teritorijā (ar Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi jāsaskaņo jaunu darbinieku, kuri strādās robežkontroles punkta teritorijā, iekļaušana sarakstā);

8.8. ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi saskaņots robežkontroles punkta telpu (teritorijas) plāns ar tajā iezīmētu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo darba vietas telpu (teritoriju).

9. Atļaujas izsniegšanai tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

9.1. pakalpojuma nepieciešamība robežkontroles punkta darbības nodrošināšanā un valsts ekonomiskās intereses;

9.2. uzņēmuma stabilitāte un pieredze attiecīgajā uzņēmējdarbības jomā;

9.3. uzņēmumu konkurences veicināšana;

9.4. iespēja attiecīgo pakalpojumu veikšanai ierādīt telpas vai teritoriju, lai nerastos traucējumi muitas kontroles un robežkontroles pasākumu veikšanā;

9.5. robežkontroles punkta kā vienota kompleksa izveide un teritorijas kopējais risinājums;

9.6. kā uzņēmuma pilda normatīvajos aktos paredzētās saistības ar valsti.

10. Pieņemot lēmumu par atļaujas piešķiršanu un darba vietas ierādīšanu, komisija atļaujā norāda telpas Nr., ja telpas Nr. nav iespējams norādīt, atļaujai tiek pievienots robežkontroles punkta telpu (teritorijas) plāns, kurā norādīta uzņēmuma darba vietas telpa vai teritorija.

11. Lai pagarinātu atļauju, uznēmumi vienu mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz komisijai šādus dokumentus:

11.1. iesniegums komisijai par atļaujas pagarināšanu;

11.2. VID teritoriālās iestādes izziņa par nodokļu samaksu.

12. Pirms atļaujas pagarināšanas komisija var pieprasīt attiecīgajai VID teritoriālajai iestādei rakstisku atzinumu par uzņēmuma darbību attiecīgajā robežkontroles punktā.

13. Komisija, ja tas ir nepieciešams atļaujas izsniegšanai, ir tiesīga pieprasīt no uzņēmuma arī citas ziņas.

14. Atļauju paraksta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors. Atļauja tiek apstiprināta trijos eksemplāros, kurus nosūta:

14.1. uzņēmumam, kurš veiks uzņēmējdarbību robežkontroles punktā;

14.2. VID Galvenajai muitas pārvaldei;

14.3. Valsts robežsardzei.

15. Komisija var pieņemt lēmumu atļauju anulēt, ja ir dokumentāri pierādīts, ka uzņēmums vai tā personāls:

15.1. nav ievērojis spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

15.2. nav pildījis muitas vai Valsts robežsardzes amatpersonu likumīgās prasības;

15.3. ir iesaistījies prettiesiskos darījumos, kas ir saistīti ar muitas noteikumu neievērošanu, robežas nelikumīgu šķēršošanu un robežkontroles punktu režīma pārkāpumiem;

15.4. ir izdarījis profesionālās darbības pārkāpumus;

15.5. nav pildījis ar robežkontroles punkta apsaimniekotāju noslēgtā telpu nomas līguma saistības;

15.6. sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu uzņēmējdarbības atļauju robežkontroles punktu teritorijā.

16. Komisijas lēmums par atļaujas piešķiršanu, pagarināšanu vai anulēšanu tiek noformēts rakstiski saskaņā ar Ministru kabineta 13.06.1995. noteikumiem Nr.154 "Administratīvo aktu procesa noteikumi" un to paraksta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

17. Iesniegumi atļaujas saņemšanai un pagarināšanai tiek izskatīti likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" noteiktajos termiņos.

18. Komisijas lēmumu paziņo un atļauju nosūta attiecīgajam uzņēmumam piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.

19. Komisijas lēmums un atļaujas kopija tiek nosūtīti attiecīgajai VID teritoriālajai iestādei un attiecīgajai Valsts robežsardzes teritoriālajai pārvaldei. VID teritoriālā iestāde, pamatojoties uz izsniegto atļauju, slēdz ar uzņēmumiem telpu nomas līgumus uzņēmējdarbībai robežkontroles punktā.

 

 

2.pielikums

ATLAUJA.GIF (40745 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par komisijas izveidošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 651Pieņemts: 18.08.2000.Stājas spēkā: 31.08.2000.Zaudē spēku: 22.10.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 303/306, 30.08.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
10184
31.08.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"