Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā), vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā), vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojs" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) prasības, kas noteiktas ķīmiskās vielas saturošām iekārtām un produktiem."

3. Papildināt 11.panta otro daļu ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"9) vides aizsardzības prasības degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām;

10) noteikumus par atsevišķu dzelzceļa un upju satiksmē izmantojamo iekšdedzes dzinēju radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā;

11) noteikumus par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli;

12) kārtību, kādā ierobežojama piesārņojošo vielu emisija no noteiktiem produktiem;

13) atsevišķas bīstamas ķīmiskās vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu."

4. Papildināt 12.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets, ņemot vērā šā panta otrās daļas nosacījumus, nosaka kvalitātes normatīvus gruntij."

5.Aizstāt 24.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "pieteikumu reģionālajai vides pārvaldei" ar vārdiem "iesniegumu reģionālajai vides pārvaldei".

6. Aizstāt 25.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "nobeiguma" ar vārdu "noslēguma".

7. Aizstāt 26.pantā vārdus "pašvaldībai un valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiālei informāciju" ar vārdiem "pašvaldībai (pirms atļaujas izsniegšanas A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām - arī valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiālei) informāciju".

8. Aizstāt 31.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "atļaujā noteikto oglekļa dioksīda emisijas limitu" ar vārdiem "atļaujas nosacījumus".

9. 32.1 pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Sadales plānu noformē atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem.";

papildināt trešās daļas 1.punktu pēc vārda "pārmaiņām" ar vārdiem "(turpmāk - Konvencija)";

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ietver informāciju par kārtību, kādā operators saņem emisijas kvotas iekārtai, kurai atļauta lielāka siltumnīcefekta gāzu emisija sakarā ar izmaiņām darbībā, ja tās ieviestas pēc sadales plāna iesniegšanas Eiropas Komisijai, kā arī jaunai iekārtai, attiecībā uz kuru ir saņemta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja pēc sadales plāna iesniegšanas Eiropas Komisijai un kura nav iekļauta sadales plānā;";

papildināt trešo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) nosaka maksimālo emisiju samazināšanas vienību un sertificētas emisiju samazināšanas vienību daudzumu, ko operatori drīkst izmantot Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, kā procentuālo daļu no katrai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma. Emisiju samazināšanas vienības piešķir saskaņā ar Konvencijas Kioto protokola 6.pantu un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Konvenciju vai Konvencijas Kioto protokolu. Sertificētas emisiju samazināšanas vienības piešķir saskaņā ar Konvencijas Kioto protokola 12.pantu un lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Konvenciju vai Konvencijas Kioto protokolu.

Šis punkts attiecas uz sadales plānu, kuru izstrādā šā likuma 24.1panta piektās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam periodam."

10. 32.2 pantā:

papildināt pantu ar 1.1daļu šādā redakcijā:

"(11) Operatoram, kurš saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju tām šā likuma 2.pielikumā minētajām piesārņojošām darbībām, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz šā likuma 2.pielikumā minētos rādītājus, emisijas kvotas Vides ministrija piešķir pēc Eiropas Komisijas lēmuma par operatora iekļaušanu Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "lēmuma pieņemšanas par emisijas kvotu piešķiršanu attiecīgajam periodam" ar vārdiem "sadales plāna iesniegšanas Eiropas Komisijai un kas nav iekļauta sadales plānā".

11.32.3 pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdu "turētāja" ar vārdu "īpašnieka";

izslēgt devītajā daļā vārdus "kā arī kārtību, kādā īstenojama sadarbība ar Eiropas Komisijas izveidoto Emisijas kvotu centrālo administratoru".

12.32.5 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa "šā likuma 2.pielikumā minēto" ar vārdiem "viena veida";

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu "operatora" ar vārdu "operatoru";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra katru gadu līdz 30.maijam apkopo informāciju par kopfonda iekārtu operatoru pilnvarotajām personām, kuras nav izpildījušas šā panta trešās daļas nosacījumus. Šādos gadījumos kop­fonda iekārtu operatoru pilnvarotajām personām tiek dotas ne mazāk kā 14dienas rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai. Pēc šā paskaidrojuma izvērtē­šanas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra pieņem lēmumu par minētās informācijas publicēšanu aģentūras mājas lapā internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

13. Papildināt 45.panta septīto daļu pēc vārda "veicēji" ar vārdiem "kā arī operatori, kas saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju tām šā likuma 2.pielikumā minētajām piesārņojošām darbībām, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz šā likuma 2.pielikumā minētos rādītājus".

14. Aizstāt 48.panta 2.punktā vārdus "par atļaujas pieteikumu" ar vārdiem "par iesniegumu atļaujas saņemšanai".

15. 49.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Valsts sanitārā inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16.50. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "par A vai Bkategorijas atļaujas izsniegšanu vai atsevišķus atļaujas nosacījumus" ar vārdiem "attiecībā uz atļaujām A vai Bkategorijas piesārņojošu darbību veikšanai";

aizstāt otrajā daļā vārdus "un tiesībām uz" ar vārdiem "vai tiesībām uz vides";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja saskaņā ar A vai Bkategorijas atļaujas nosacījumiem ir iespējams uzsākt vai turpināt tādu piesārņojošu darbību, kura var apdraudēt cilvēku dzīvību vai būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, atļaujas nosacījumus var apstrīdēt jebkurā laikā, kamēr ir spēkā attiecīgā atļauja. Lēmuma apstrīdēšana neaptur atļaujas darbību.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja atļaujas darbības apturēšana var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu neapturēt atļaujas darbību.";

papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja lēmuma darbības apturēšana var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, Vides pārraudzības valsts birojs neaptur lēmuma darbību.";

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmuma apstrīdēšana neaptur siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas darbību."

17.51. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, Vides pārraudzības valsts birojs pieprasa nepieciešamos materiālus un var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nepārsniedz četrus mēnešus no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikums tiesai neaptur administratīvā akta darbību."

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.novembrim izdod šā likuma 11.panta otrās daļas 12.punktā minētos noteikumus, bet līdz 2006.gada 1.jūlijam - šā likuma 11.panta otrās daļas 9., 10., 11. un 13.punktā minētos noteikumus.

18. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 12.panta 2.1 daļā minētos noteikumus."

19. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1991.gada 12.decembra direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 24.septembra direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.jūnija direktīvas 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesu iestādēs un groza Padomes direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes direktīvu 96/61/EK;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra direktīvas 2004/101/EK, ar ko groza direktīvu 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, ņemot vērā Kioto protokola projekta mehānismus;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa direktīvas 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza direktīvu 1999/13/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 27.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 15.februārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 1.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.01.2005.Stājas spēkā: 01.03.2005.Tēma: Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 15.02.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 5, 10.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
101570
01.03.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)