Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas Valdība un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Valdība (turpmāk tekstā "Puses"), lai veicinātu starptautiskos autopārvadājumus starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

TERMINI

1. pants

Šā Līguma ietvaros:

1. "pārvadātājs" - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Latvijas Republikas vai Apvienotās Karalistes teritorijā saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt starptautiskos pasažieru un kravu pārvadājumus pa autoceļiem pēc nomas līguma, par atlīdzību vai savām vajadzībām;

2. "pasažieru transporta līdzeklis" -jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas:

a) konstruēts vai piemērots lietošanai un tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai pa autoceļiem;

b) ir ne mazāk kā ar 8 sēdvietām un autovadītāja vietu;

c) reģistrēts vienas Puses valsts teritorijā un

d) uz laiku iebraucis otras valsts teritorijā, lai veiktu starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz, no vai tranzītā cauri šai teritorijai;

3. "kravas transporta līdzeklis" - jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas:

a) konstruēts vai piemērots un tiek izmantots kravu pārvadāšanai pa autoceļiem;

b) reģistrēts vienas Puses valsts teritorijā;

c) uz laiku iebraucis otras Puses valsts teritorijā, lai veiktu starptautiskos kravu pārvadājumus uz vai no jebkuras vietas šajā teritorijā vai arī tranzītā cauri tai, un jebkura piekabe vai puspiekabe, kas atbilst šā punkta a) un c) apakšpunktu prasībām un ar ko vienas Puses valsts pārvadātājs veic pārvadājumus. Ja piekabe vai puspiekabe, kā arī tās vilcējs atbilst šā punkta nosacījumiem, tad šī kombinācija uzskatāma par vienu transporta līdzekļa vienību;

4. "teritorija" Apvienotajā Karalistē ietver Angliju, Velsu, Skotiju, Ziemeļīriju, Normandijas salas, Mena salu un Gibraltāru;

5. kompetentās institūcijas:

Latvijas Republikā - Satiksmes ministrija;

Apvienotajā Karalistē - Transporta departaments.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

Transporta pakalpojumi

Pārvadātājiem, kuri atbilst 1. panta 1. punkta definīcijai, atļauts, ievērojot šā Līguma nosacījumus, veikt pārvadājumus vai nu starp abu Pušu valstu teritorijām, vai tranzītā cauri vienas vai otras Puses valsts teritorijai ar pasažieru transporta līdzekļiem, kas reģistrēti valstī, kurā atrodas pārvadātāja uzņēmums.

3. pants

Atļaujas un atbrīvojumi

1. Pasažieru pārvadājumiem ar pasažieru transporta līdzekļiem, ko veic pārvadātājs, kuram viena Puse ir piešķīrusi tiesības veikt starptautiskos pārvadājumus, uz vai no jebkura punkta otras Puses valsts teritorijā, vai tranzītā cauri tās teritorijai, izņemot šā panta 2. punktā minētos gadījumus, nepieciešama otras Puses kompetentās institūcijas atļauja.

2. Šā panta 1. punktā paredzētās atļaujas nav nepieciešamas:

a) "braucienam ar slēgtām durvīm" - pārvadājumu veidam, kad viens un tas pats transporta līdzeklis tiek izmantots, lai pārvadātu vienu un to pašu pasažieru grupu visa brauciena laikā un atvestu to atpakaļ brauciena sākuma vietā;

b) "iebraukšanai" - pārvadājumu veidam, kad pasažieru grupa tiek ievesta otras Puses valsts teritorijā uz laiku un atstāta, bet pasažieru transporta līdzeklis izbrauc no šīs teritorijas bez pasažieriem, vai arī tiek izmantots c) apakšpunktā minētajiem pārvadājumiem;

c) "izbraukšanai" - pārvadājumu veidam, kad pasažieru transporta līdzeklis iebrauc otras Puses valsts teritorijā bez pasažieriem, vai arī veic b) apakšpunktā minētos pārvadājumus, lai pēc tam uz valsti, kurā pārvadātājam ir piešķirtas tiesības veikt starptautiskos pārvadājumus, vestu pasažieru grupu:

ko šis pārvadātājs iepriekš aizvedis uz otras Puses valsts teritoriju;

kas pirms šā brauciena tās Puses valsts teritorijā, kurā pārvadātājs reģistrēts, noslēgusi līgumu par braucienu abos virzienos;

d) "turp-atpakaļ pārvadājumiem" - kad atkārtoti turp un atpakaļ braucieni ar iepriekš nokomplektētu pasažieru grupu tiek veikti no noteiktas brauciena sākuma vietas uz noteiktu galamērķi. Katrai pasažieru grupai, kas veikusi braucienu turp, tajā pašā sastāvā jāatgriežas atpakaļ brauciena sākuma vietā. Brauciena laikā nav pieļaujama pasažieru atstāšana vai citu uzņemšana. Pirmais brauciens atpakaļ un pēdējais brauciens turp veicams bez pasažieriem;

e) braucot bez pasažieriem tranzītā cauri otras Puses valsts teritorijai virzienā uz vai no trešās valsts ar pasažieru transporta līdzekli;

f) aizvietojot bojātu pasažieru transporta līdzekli ar lietošanas kārtībā esošu.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

4. pants

Atļaujas kravu pārvadājumiem

Izņemot šā Līguma 5. pantā minētos gadījumus, un, ja 10. pantā minētā Kopējā Komisija nav pieņēmusi citu lēmumu, pārvadātājs, kuram viena Puse ir piešķīrusi tiesības veikt starptautiskos pārvadājumus, var bez atļaujas vai cita veida pilnvarojuma, kas paredzēts šim nolūkam saskaņā ar otras Puses valsts likumiem, iebraukt ar kravu vai bez tās uz laiku otras Puses valsts teritorijā, lai pārvadātu kravu gan turp, gan atpakaļ:

a) starp jebkuru vienas Puses valsts teritorijā un otras Puses valsts teritorijā esošu punktu;

b) tranzītā cauri otras Puses valsts teritorijai;

c) starp jebkuru otras Puses valsts teritorijas punktu un jebkuru punktu trešās valsts teritorijā.

5. pants

Speciālās atļaujas

Jebkurai no Pusēm jāpieprasa speciālas atļaujas transporta līdzekļiem, kas iebrauc tās valsts teritorijā, ja transporta līdzekļu svars vai izmēri vai arī ar tiem pārvadājamo kravu svars vai izmēri neatbilst šīs Puses valsts likumos paredzētajām normām.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

6. pants

Nodokļu sistēma

1. Kravas un pasažieru transporta līdzekļi, kas ir reģistrēti vienas Puses valsts teritorijā, un uz laiku iebraukuši otras Puses valsts teritorijā, jāatbrīvo no nodokļiem un maksājumiem par transporta līdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem par transporta operāciju veikšanu otras Puses valsts teritorijā.

2. Šā panta 1. punktā paredzētie atbrīvojumi ir spēkā katras Puses valsts teritorijā tik ilgi, kamēr tiek izpildīti tās teritorijā spēkā esošie Muitas noteikumi par iespēju šādiem transporta līdzekļiem iebraukt tās teritorijā uz laiku, nemaksājot ievešanas nodevas un nodokļus.

3. Šā panta 1. punktā minētie atbrīvojumi neattiecas uz nodokļiem un maksājumiem, kas ietverti degvielas cenā, kā arī uz nodokļiem par atsevišķu tiltu, tuneļu, prāmju, ceļu, ceļa posmu vai dažādu kategoriju ceļu izmantošanu.

4. Degviela, kas atrodas transporta līdzekļa standarta tvertnē, atbrīvojama no nodokļiem un nodevām.

5. Rezerves daļas, kas uz laiku ievestas otras Puses valsts teritorijā un paredzētas saskaņā ar šo Līgumu iebraukuša transporta līdzekļa remontam, atbrīvojamas no Muitas nodevām un citiem ievešanas maksājumiem un nodokļiem, ko iekasē saskaņā ar Muitas noteikumiem. Nomainītās daļas jāizved vai jāiznīcina otras Puses pilnvarotu muitas ierēdņu uzraudzībā.

7. pants

Kabotāžas aizliegums

Saskaņā ar šo Līgumu pārvadātājs, kurš reģistrēts vienas Puses valsts teritorijā, nedrīkst uzņemt pasažierus vai kravu otras Puses valsts teritorijā nogādāšanai uz jebkuru citu vietu tās pašas valsts teritorijā.

8. pants

Valsts iekšējo likumu ievērošana

Ja vien Līgumos starp abām Pusēm, šo Līgumu ieskaitot, nav paredzēti citi nosacījumi, tad:

a) uz vienas Puses valsts pārvadātājiem, transporta līdzekļu vadītājiem, pasažieru transporta līdzekļiem, kas definēti 1. panta 2. punktā, un kravas transporta līdzekļiem, kas definēti 1. panta 3. punktā, atrodoties otras Puses valsts teritorijā, attiecas tur spēkā esošie šās valsts likumi un noteikumi, kas saistīti ar autotransportu un ceļu satiksmi;

b) neviena no Pusēm nedrīkst uzstādīt otras Puses valsts teritorijā reģistrētajiem pasažieru vai kravas transporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas noteiktas vietējiem transporta līdzekļiem savas valsts likumos un noteikumos.

9. pants

Pārkāpumi

1. Gadījumā, ja vienas Puses transporta līdzeklis neatbilst šā Līguma nosacījumiem vai tā vadītājs ir pārkāpis šā Līguma noteikumus, atrodoties otras Puses valsts teritorijā, tās Puses kompetentā institūcija, kuras valsts teritorijā pārkāpums noticis, drīkst (neierobežojot jebkuras likumīgās sankcijas, kuras var piemērot šīs Puses tiesa vai citas sodīt tiesīgas institūcijas) pieprasīt otras Puses kompetentajai institūcijai:

a) izteikt brīdinājumu šim pārvadātājam;

b) izteikt šādu brīdinājumu kopā ar paziņojumu, ka nākamajam pārkāpumam sekos pagaidu vai pastāvīgs aizliegums pārvadātājam iebraukt ar transporta līdzekli, kas ir tā īpašums vai kuru tas vada, tās Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts, vai

c) paziņot par šādu aizliegumu.

2. Kompetentajai institūcijai, saņemot šādu prasību, tā jāizpilda un visīsākajā laikā jāinformē otras Puses kompetentā institūcija par veiktajiem pasākumiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Kopējā Komisija

Lai apspriestu šā Līguma pielietošanu, jāizveido Kopējā Komisija un tai jāsatiekas pēc jebkuras Puses kompetentās institūcijas lūguma.

11. pants

Līguma stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Katra Puse rakstiski paziņos otrai Pusei par to, ka veikti nepieciešamie pasākumi, lai Līgums stātos spēkā savas valsts teritorijā. Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā no šiem diviem paziņojumiem.

2. Līgums ir spēkā vienu gadu, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. Pēc tam tas paliek spēkā, ja vien kāda no Pusēm Līguma darbību nepārtrauc, par to ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot otrai Pusei.

Iepazinušās ar parakstāmo tekstu, šo Līgumu parakstījušas attiecīgu Valdību pilnvarotas personas.

Noslēgts Londonā 1993. gada 6. decembrī divos oriģināleksemplāros latviešu un angļu valodā, turklāt abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks.

Latvijas Republikas
Valdības vārdā
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes
Valdības vārdā

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Lielbritānija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 26.08.1998.
Parakstīts:
 06.12.1993.
Parakstīšanas vieta: 
Londona
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 149, 29.09.1995.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
903
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"