Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitāšu arhīvs

06.12.2018.
 0 komentāri
2018. gada novembrī publicētie tiesību aktu tulkojumi

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

MK noteikumi Nr. 385 - Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu

Cab. Reg. No. 385 - Regulations Regarding the Registration of Social Service Providers

MK noteikumi Nr. 125 - Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem

Cab. Reg. No. 125 - Regulations Regarding the Procedures for Granting and Cancellation of the Status of the National Reference Laboratory in the Field of Epidemiological Safety or Suspension of the Operation Thereof, and also Regarding the Rights and Obligations of the National Reference Laboratory

MK noteikumi Nr. 833 - Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām (ar groz. līdz 19.01.2010.)

Cab. Reg. No. 833 - Procedures by which the Information Regarding the Fertility Level of the Agricultural Land and the Changes Thereof is Obtained and Compiled (with amendments to 19.01.2010.)

MK noteikumi Nr. 669 - Mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība

Cab. Reg. No. 669 - Procedures for the Control Sampling of Fertilisers and Growing Media, and for Sample Preparation

MK noteikumi Nr. 110 - Noteikumi par depozīta maksājumu (ar groz. līdz 03.05.2017.)

Cab. Reg. No. 110 - Regulations Regarding a Deposit Payment (with amendments to 03.05.2017.)

MK noteikumi Nr. 146 - Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību

Cab. Reg. No. 146 - Regulations Regarding the List of Professional Patent Attorneys, Procedures for the Maintenance Thereof, and Procedures for the Qualification Examination of Professional Patent Attorneys

MK noteikumi Nr. 439 - Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm (ar groz. līdz 17.03.2008.)

Cab. Reg. No. 439 - Hygiene Requirements for Public Bathhouses (with amendments to 17.03.2008.)

MK noteikumi Nr. 1040 - Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām (ar groz. līdz 10.04.2012.)

Cab. Reg. No. 1040 - Procedures by which a Medical Practitioner Reports on the Complications Caused by Vaccination (with amendments to 10.04.2012.)

MK noteikumi Nr. 229 - Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju

Cab. Reg. No. 229 - Regulations Regarding the General Management of Fiscal Risks and Methodology for Determining the Amount of Fiscal Security Reserve (termiņš 06.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 228 - Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju

Cab. Reg. No. 228 - Regulations Regarding the Methodology for the Calculation of the State Debt Service Equalised Expenditure (termiņš 06.08.2018.)

MK noteikumi Nr. 94 - Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi

Cab. Reg. No. 94 - Regulations Regarding the Control of Fish Landing and Inspection of Fish Marketing and Transport Facilities, Warehouses and Processing Premises

MK noteikumi Nr. 392 - Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju

Cab. Reg. No. 392 - Procedures by which the Subject of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing Performs the Remote Identification of a Customer

MK noteikumi Nr. 557 - Konsulārās palīdzības sniegšanas kārtība ārpus Eiropas Savienības

Cab. Reg. No. 557 - Procedures for the Provision of Consular Assistance outside the European Union

MK noteikumi Nr. 610 - Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas (ar groz. līdz 11.08.2015.)

Cab. Reg. No. 610 - Hygiene Requirements for Educational Institutions Implementing the General Basic Education, General Secondary Education, Vocational Basic Education, Industrial Education, or Vocational Secondary Education Programmes (with amendments to 11 08.2015.)

MK noteikumi Nr. 377 - Latvijas Antidopinga biroja nolikums

Cab. Reg. No. 377 - By-law of the Latvian Anti-doping Bureau

MK noteikumi Nr. 134 - Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” noteikto prasību izpildes nodrošināšanai” (ar groz. līdz 01.11.2016.)

Cab. Reg. No. 134 - Procedures by which the Information is provided to the State Revenue Service to Ensure the Compliance with the Requirements Laid Down in the Law On the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Latvia to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA (with amendments to 01.11.2016.)

Fizisko personu datu apstrādes likums

Personal Data Processing Law

Sociālā uzņēmuma likums

Social Enterprise Law

SPRK 2015. gada 3. decembra lēmums Nr. 1/19 “Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi” (ar groz. līdz 01.12.2016.)

Decision No. 1/19 - Regulations Regarding the Provision of Number Portability Service (with amendments to 01.12.2017.)

Valsts pārvaldes reformu plāns 2020

Public Administration Reform Plan for 2020

Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija „Kvalitātes vadība jeb vadības kvalitāte”

CONCEPT of Improving the Quality of Health Care and Patient Safety "Quality Management or Management Quality"

Grozījumi MK noteikumos Nr. 134 - Personu apliecinošu dokumentu noteikumi (līdz 29.08.2017.)

Cab. Reg. No. 134 - Regulations Regarding Personal Identification Documents (with amendments to 29.08.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 692 - Darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma ,,Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi (līdz 30.01.2018.)

Cab. Reg. No. 692 - Regulation for the Implementation of the Activity 1.2.1.2 “Support for the Improvement of Technology Transfer System” of the Specific Support Objective 1.2.1 “To increase investments of private sector in R&D” of the Operational Programme “Growth and Employment” (with amendments to 30.01.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 956 - Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu (līdz 19.12.2017.)

Cab. Reg. No. 956 - Regulations Regarding the National Holdings of Museums (with amendments to 19.12.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 575 - Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība (līdz 28.11.2017.)

Cab. Reg. No. 575 - Procedures for the Control of Fire Blight and Containing its Spread (with amendments to 28.11.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 774 - Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība (līdz 14.06.2016.)

Cab. Reg. No. 774 - Procedures for the Determination of Exposed Persons, Initial Medical Examination, Laboratory Examination and Medical Observation (with amendments to 14 .06.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 74 - Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība (līdz 19.06.2018.)

Cab. Reg. No. 74 - Procedures for the Submission of Applications of Aid Programmes for Start-up Companies and Administration Thereof (with amendments to 19.06.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 20 - Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem (līdz 10.04.2018.)

Cab. Reg. No. 20 - Procedures by which a Financial Institution Implements the Due Diligence Procedures for Financial Accounts and Provides Financial Accounts Information to the State Revenue Service (with amendments to 10.04.2018.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 280 - Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem (līdz 27.09.2016.)

Cab. Reg. No. 280 - Regulations Regarding Carriage by Air of Passengers, Baggage and Cargo (with amendments to 27.09.2016.)

Grozījumi MK rīkojumā Nr. 283 - Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā (līdz 25.04.2017.)

Cab. Order No. 283 - On the National Contingency Plan for the Cases of Pollution of Oil, Hazardous or Harmful Substances in the Sea (with amendments to 25.04.2017.)

Grozījumi Dzelzceļa likumā (līdz 25.02.2016.)

Railway Law (with amendments to 25.02.2016.)

Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā (līdz 28.07.2017.)

Law on the Road User Charge (with amendments to 28.07.2017.)

Muzeju likums (ar groz. līdz 08.06.2017.)

Law on Museums (with amendments to 08.06.2017.)

Grozījumi Militārā dienesta likumā (līdz 16.11.2017.)

Military Service Law (with amendments to 16.11.2017.)

Grozījumi Konkurences likumā (līdz 05.10.2017.)

Competition Law (with amendments to 05.10.2017.)

Grozījumi Latvijas Republikas likumā Par policiju (līdz 28.04.2016.)

On Police (with amendments to 28.04.2016.)

Grozījumi Civillikumā (līdz 29.10.2015.)

The Civil Law (with amendments to 29.10.2015)

Grozījumi Civilprocesa likumā (līdz 01.03.2018.)

Civil Procedure law (with amendments to 01.03.2018.)

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (līdz 31.05.2018.)

On Personal Income Tax (with amendments to 31.05.2018.)

Grozījumi SPRK lēmumā Nr. 1/2 - Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (līdz 22.02.2018.)

Decision No. 1/2 - Methodology for the Calculation of Tariffs for the Water Management Services (with amendments to 22.02.2018.)

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva