Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitāšu arhīvs

28.02.2018.
 0 komentāri
2018. gada janvārī pievienotie tiesību aktu tulkojumi

MK Noteikumi un Likumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2018.g. janvārī

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

MK noteikumi Nr. 483 - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi (ar groz. līdz 04.07.2017.)

Cab. Reg. No. 483 - Regulations Regarding Implementation of the Specific Objective 8.5.1 “To Increase the Number of Qualified Students of Vocational Education and Training Institutions after Their Participation in Work-based Learning or Training Placements in Undertakings” of the Operational Programme “Growth and Employment” (with amendments to 04.07.2017.)

MK noteikumi Nr.805 - Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi

Cab. Reg. No. 805 - Regulations Regarding the Prospection, Exploration and Production of Hydrocarbons

MK noteikumi Nr. 606 - Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu

Cab. Reg. No. 606 - Regulations Regarding the Institution Determined in the National Security Law, the Scope of Information to be Submitted, the Procedures for Submission Thereof, and the Evaluation of the Submitted Information, and also the Taking and Notification of the Decision Determined in the National Security Law

MK noteikumi Nr.  485 -Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm

Cab. Reg. No. 485 - Procedures for the Granting, Administration and Monitoring of State and European Union Aid for the Supply of Fruit, Vegetables and Milk to Educational Institutions

MK noteikumi Nr. 367 - Nacionālais numerācijas plāns (ar groz. līdz 03.05.2016.)

Cab. Reg. No. 367 - National Numbering Plan (with amendments to 3.05.2016.)

MK noteikumi Nr. 834 - Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

Cab. Reg. No. 834 - Procedures for the Certification and Recertification of Forensic Experts

MK noteikumi Nr. 185 - Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu

Cab. Reg. No. 185 - Regulations Regarding Disbursement of Maintenance

MK noteikumi Nr. 233 - Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu noteikumi

Cab. Reg. No. 233 - Regulations Regarding Disciplinary Matters of Administrators of Insolvency Proceedings and Persons Monitoring Legal Protection Proceedings

MK noteikumi Nr. 367 - Noteikumi par pārvietošanas dokumentu personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība

Cab. Reg. No. 367 - Regulations Regarding a Transfer Document for a Person who Has Been Granted Temporary Protection

MK noteikumi Nr. 456 - Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi

Cab. Reg. No. 456 - Regulations Regarding the Register of Asylum Seekers

MK noteikumi Nr. 291 - Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām (līdz 28.02.2017.)

Regulations Regarding a Set of Biosecurity Measures for Holdings Where Livestock is Kept (with amendments to 28.02.2017.)

MK noteikumi Nr. 461 - Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība (ar groz. līdz 11.10.2016.)

Cab. Reg. No. 461 - Requirements for Food Quality Schemes, Procedures for the Implementation, Operation, Monitoring, and Control Thereof (with amendments to 11.10.2016.)

MK noteikumi Nr. 489 - Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi

Cab. Reg. No. 489 - Internal Rules of Procedure of the Accommodation Centre for Asylum Seekers

MK noteikumi Nr. 103 - Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība (ar groz. līdz 08.11.2016.)

Cab. Reg. No. 103 - Procedures for the Acquisition and Renewal of the Right to Drive Vehicles and Procedures for the Issuance, Exchange, Renewal and Destruction of a Driving Licence

MK noteikumi Nr. 591 - Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo personu aizsardzību (apsardzi)

Cab. Reg. No. 591 - Procedures by which the Security Police Provides Protection (Safeguarding) for Officials to Be Protected

MK noteikumi Nr. 397 - “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”

Cab. Reg. No. 397 - Regulations Regarding Country-by-Country Report of Multinational Enterprise Group

MK noteikumi Nr. 337 - Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 337 - Labelling Regulations of Veterinary Medicinal Products

MK noteikumi Nr. 746 - Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību

Cab. Reg. No. 746 - Regulations Regarding the Division of Functions, Implementation and Supervision of Ships, Companies, Ports and Port Facilities Security

MK noteikumi Nr. 811 - Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 811 - Regulations Regarding the Recognition of Medical Practitioners of Seafarers

Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas uzdevumu izpildes kārtība

Procedures for the Performance of the Tasks of the Military Police of the National Armed Forces

Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums

Law on Service Pensions of Officials of State Security Institutions

Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē

On the Representation of Latvia on the Board of Governors and Board of Directors of the European Stability Mechanism

SPRK lēmums Nr.1/1 - Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

Decision No. 1/1 - Regulations Regarding the Issuance of a Permit for Installation of a Direct Line Electricity Connection

SPRK padomes lēmums Nr. 1/29 - Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Decision No. 1/29 - Methodology for the Calculation of the Tariffs on the Natural Gas Transmission System Services

SPRK lēmums Nr.1/3 - Noteikumi par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai

Decision No. 1/3 - Regulations Regarding Requirements of Independence of a Natural Gas Distribution System Operator

SPRK lēmums Nr. 1/9 - Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika

Decision No. 1/9 - Methodology for Calculation of the Natural Gas Price for Captive Consumers

 

Grozījumi un labojumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2018.g. janvārī

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

MK noteikumi Nr. 175 - Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi (ar groz. līdz 22.08.2017.)

Cab. Reg. No. 175 - Regulations Regarding Manufacture and Storage of Prescription Forms, as well as Writing out and Storage of Prescriptions (with amendments to 22.08.2017.)

MK noteikumi Nr. 133 - Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu (līdz 21.02.2017.)

Cab. Reg. No. 133 - Regulations Regarding the State Fee for the Issuance of Personal Identification Documents (with amendments to 21.02.2017.)

MK noteikumi Nr. 157 - Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums (līdz 06.12.2016.)

Cab. Reg. No. 157 - Procedures for Carrying Out a Strategic Environmental Impact Assessment (with amendments to 6.12.2016.)

MK noteikumi Nr. 949 - Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (līdz 04.10.2016.)

Cab. Reg, No. 949 - Regulations Regarding the Placing of Plant Protection Products on the Market (with amendments to 4.10.2016.)

MK noteikumi Nr. 676 - Vīzu noteikumi (līdz 09.08.2016.)

Cab. Reg. No. 676 - Visa Regulations (with amendments to 9.08.2016.)

MK noteikumi Nr. 325 - Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās (līdz 7.04.2015.)

Cab. Reg, No. 325 - Labour Protection Requirements when Coming in Contact with Chemical Substances at Workplaces (with amendments to 7.04.2015.)

MK noteikumi Nr. 518 - Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi (līdz 16.08.2016.)

Cab. Reg. No. 518 - Regulations for the Assessment of Value for Cultivation and Use of Plant Variety (with amendments to 16.08.2016.)

MK noteikumi Nr. 152 - Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība (līdz 01.12.2015.)

Cab. Reg. No. 152 - Procedures for Issuance of Sick-Leave Certificates (with amendments to 01.12.2015.)

MK noteikumi Nr. 273 - Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa (līdz 20.12.2016.)

Cab. Reg. No. 273 -  Regulations Regarding the Medical Fitness of Seafarers for Work on a Ship (with amentdments to 20.12.2016.)

Militārā dienesta likums (ar grozījumiem līdz 03.12.2015)

Military Service Law (with amendments to 3.12.2015.)

Nacionālo bruņoto spēku likums (ar groz. līdz 18.05.2017.)

National Armed Forces Law (with amendments to 18.05.2017.)

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums (ar groz. līdz 23.03.2017.)

Law on the Information System of Restricted Territories (with amendments to 23.03.2017.)

Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā (ar groz. līdz 18.05.2017.)

Status of the Foreign Armed Forces in the Republic of Latvia (with amendments to 18.05.2017.)

Komerclikums (līdz 15.06.2017)

The Commercial Law (with amendments to 15.06.2017.)

Pievienotās vērtības nodokļa likums (līdz 27.07.2017)

Value Added Tax Law (with amendments to 27.07.2017.)

Dokumentu juridiskā spēka likums (ar groz. līdz 10.11.2016.)

Law on Legal Force of Documents (with amendments to 10.11.2016.)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums (līdz 02.02.2017.)

Law on Corruption Prevention and Combating Bureau (with amendments to 02.02.2017.)

Autortiesību likums (līdz 18.05.2017.)

Copyright Law (with amendments to 18.05.2017.)

Aizturēto personu turēšanas kārtības likums (līdz 28.04.2016.)

Law on the Procedures for Holding the Detained Persons (with amendments to 28.04.2016.)

Par piesārņojumu (līdz 09.06.2016.)

On Pollution (with amendments to 9.06.2016.)

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā (līdz 09.06.2016.)

On Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials (with amendments to 09.06.2017.)

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību (ar groz. līdz 8.06.2017.)

On the Procedures for the Coming into Force and Application of the Criminal Law (with amendments to 08.06.2017.)

Repatriācijas likums (līdz 16.06.2016.)

Repatriation Law (with amendments to 16.06.2016.)

Nacionālās drošības likums (ar groz. līdz 22.06.2017.)

National Security Law (with amendments to 22 06.2017.)

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums (līdz 05.11.2015.)

Marine Environment Protection and Management Law (witht amendments to 05.11.2015.)

Zemesgrāmatu likums (līdz 10.11.2016.)

Land Register Law (with amendments to 10.11.2016.)

Par nekustamā īpašuma nodokli (līdz 22.06.2017.)

On Immovable Property Tax  (with amendments to 22.06.2017.)

Kriminālprocesa likums (līdz 22.06.2017.)

Criminal Procedure Law (with amendments to 22.06.2017.)

Notariāta likums (līdz 26.11.2015.)

Notariate Law (with amendments to 26.11.2015.)

SPRK lēmums Nr. 1/10 - Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumi (līdz 13.10.2016.)

Decision No. 1/10 - Regulations Regarding Registration of Energy Producers and Traders (with amendments to 13.10.2016.)

 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva