Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitāšu arhīvs

18.12.2017.
 0 komentāri
2017. gada novembrī pievienotie tiesību aktu tulkojumi

MK Noteikumi un Likumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2017. gada novembrī

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

MK noteikumi Nr. 827 - Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā

Cab. Reg. No. 827 - Procedures for the Recognition of a Professional Qualification for Independent Professional Activity in the Republic of Latvia

MK noteikumi Nr. 71 - Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās

Cab. Reg. No. 71 - Regulations Regarding Additional Requirements for Recognition of Professional Qualification Obtained in Foreign States in Professions Regulated in the Republic of Latvia

MK noteikumi Nr. 668 - Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi

Cab. Reg. No. 668 - Regulations Regarding the Energy Efficiency Monitoring and Applicable Energy Management System Standard

MK noteikumi Nr.449 - Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību

Cab. Reg. No. 449 - Regulations Regarding the Amount of and Procedures for Covering the Subsistence and Daily Allowance of an Asylum Seeker

MK noteikumi Nr.770 - Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību (ar grozījumiem līdz 17.05.2016.)

Cab. Reg. No. 770 - Regulations Regarding Health Care Services to be Paid for Youth Guards, Provisions for Receipt and Procedures for Payment Thereof (with amendments to 17.05.2017.)

MK noteikumi Nr. 736 - Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni

Cab. Reg. No. 736 - Regulations Regarding Natural Mineral Water and Spring Water

MK noteikumi Nr. 179  - Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem (ar groz. līdz  13.09.2016.)

Cab. Reg. No. 179 - Procedures for Determining a Fine for the Infringements Provided for in Section 11, Paragraph One and Section 13 of the Competition Law and Sections 5, 6, 7 and 8 of the Unfair Retail Trade Practices Prohibition Law (with amendments to 13.09.2016.)

MK noteikumi Nr. 693 - Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu

Cab. Reg. No. 693 - Procedures by which the Beauty and Tattooing Service Providers shall Inform about the Commencement of the Economic Activity

MK noteikumi Nr. 767 - Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība

Cab. Reg. No. 767 - Procedures for the Registration, Protection and Supervision of Geographical Indications, Designations of Origin and Traditional Specialities Guaranteed of Agricultural Products and Foodstuffs

MK noteikumi Nr. 247 - Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību

Cab. Reg. No. 247 - Regulations Regarding the Operational Report of the Administrator of Insolvency Proceedings and the Procedures for Filling in Thereof

MK noteikumi Nr. 179 - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas centrālās iestādes funkciju īstenošanas kārtība

Cab. Reg. No. 179 - Procedures for Implementation of the Functions of the Central Authority of the Maintenance Guarantee Fund Administration

MK noteikumi Nr.846 - Par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā

Cab. Reg. No. 846 - Regulations Regarding Exportation of Cultural Monuments, Including State-owned Antiquities, Art and Antique Articles from Latvia and Importation Thereof into Latvia

MK noteikumi Nr.708 - Par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas

Cab. Reg. No. 708 - Regulations Regarding the State Duty for the Temporary Exportation of Cultural Monuments, Including State-owned Antiquities, and the Complete Exportation and Temporary Exportation of Art and Antique Articles from Latvia

MK noteikumi Nr. 771 - Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

Cab. Reg. No. 771 - Price List of Paid Services of the Latvian War Museum

MK noteikumi Nr. 1419 - Jaunsardzes un informācijas centra nolikums (ar grozījumiem līdz 22.12.2015.)

Cab. Reg. No 1419 - By-laws of the Youth Guard and Information Centre (with amendments to 22.12.2015.)

MK noteikumi Nr. 535 - Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos

Cab. Reg. No. 535 - Procedures for Performing the Radiometric Control of Goods, Luggage, Persons and Vehicles at the Border Crossing Points, and the Requirements for Training of the Persons Involved in Radiometric Control in Radiation Safety Matters

MK noteikumi Nr. 440 - Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem

Cab. Reg. No. 440 - Procedures for Providing and Processing Information Regarding Tobacco Products, Herbal Products for Smoking, Electronic Cigarettes, and Their Refill Containers

MK noteikumi Nr.944 -Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums (ar groz. līdz 18.06.2013.)

Cab. Reg. No. 944 - By-law of the State Plant Protection Service (with amendments to 18.06.2013.)

MK noteikumi Nr.591 - Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi (ar groz. līdz 22.10.2013.)

Cab. Reg. No. 591 - Regulations for the Health Insurance of Foreigners (with amendments to 22.10.2013.)

MK noteikumi Nr. 484 - Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības

Cab. Reg. No. 484 - Procedures by which Work-based Learning is Organised and Implemented

MK noteikumi Nr.370 - Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus par nepilngadīgu patvēruma meklētāju izmitināšanu

Cab. Reg. No. 370 - Procedures for Covering Expenses of a Local Government from the State Budget Resources for Accommodating Minor Asylum Seekers

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

Civil Protection and Disaster Management Law

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

Maintenance Guarantee Fund Law

Oficiālās elektroniskās adreses likums

Law on the Official Electronic Address

Azartspēļu un izložu likums (ar grozījumiem līdz 23.11.2016.)

On Gambling and Lotteries (with amendments to 23.11.2016.)

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums

Law On Long-Term Stabilisation Reserve

MK instrukcija Nr. 2 - Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu

Cab. Instr. No. 2 - On the Provision of Host Nation Support

LATVIJAS  REPUBLIKAS VALDĪBAS  ZIŅOJUMS par 1970.gada Konvenciju Nr.131 „Par minimālās algas noteikšanu”

REPUBLIC OF LATVIA GOVERNMENT REPORT on Convention No. 131 Concerning the Minimum Wage Fixing, 1970

SPRK padomes lēmums Nr.1/21 - Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi

Decision No. 1/21  - Regulations Regarding Quality Requirements, Submission and Publication of Quality Reports for Electronic Communications Services

LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU SAGATAVOŠANAS PROGRAMMA

PROGRAMME FOR THE PREPARATION OF THE CENTENARY CELEBRATIONS OF THE STATE OF LATVIA

 

Grozījumi un labojumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2017.g. novembrī

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

Grozījumi MK noteikumos Nr.118  - Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti (līdz 15.09.2015.)

Cab. Reg. No. 118 - Regulations Regarding the Quality of Surface Waters and Groundwaters (with amenndments to 15.09.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr.908 - Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) (ar groz. līdz 20.12.2016.)

Cab. Reg. No. 908 - Procedures for the Application of Zero Per Cent Value Added Tax Rate to the Supply of Goods and Services Provided to Diplomatic and Consular Missions, International Organisations, European Union Institutions and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), and Procedures for the Refund of Excise Duty for Excisable Goods Purchased in the Republic of Latvia (with amendments to 20.12.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr.400 - Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā (līdz 07.04.2015)

Cab. Reg. No. 400 - Labour Protection Requirements for Use of Safety Signs (with amendments to 7.04.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 518 - Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi (līdz 16.08.2016.)

Cab. Reg. No. 518 - Regulations for the Assessment of Value for Cultivation and Use of Plant Variety (with amendments to 16.08.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 1171 - Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos (līdz 05.07.2016.)

Cab. Reg. No. 1171 - Regulations Regarding the Procedures for the Utilisation of Latvian Waters and Navigation Regime Therein (with amendments to 05.07.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 552 - Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība (līdz 02.08.2016.)

Cab. Reg. No. 552 - Approval of Invitations and Drawing up of Written Requests (with amendments to 02.08.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr.40 - Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām (ar groz. līdz  25.07.2017.)

Cab. Reg. No. 40 - Regulations Regarding Value Added Tax Returns (with amendments to 25.07.2017.)

Grozījumi MK noteikumos Nr.660 - Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība (līdz 07.04.2015.)

Cab. Reg. No. 660 - Procedures for the Performance of Internal Supervision of the Work Environment (with amendments to 7.04.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 174 - Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu (līdz 11.04.2017.)

Cab. Reg. No. 174 - Regulations Regarding the Provision and Use of Public Water Management Services (woth amendments to 11.04.2017.)

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā (līdz 16.06.2016.)

Pre-election Campaign Law (with amendments to 16.06.2016.)

Grozījumi Sporta likumā (līdz 14.04.2016.)

Sports Law (with amendments to 14.04.2016.)

Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

DEVELOPMENT CO-OPERATION POLICY GUIDELINES 2016-2020

 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva