Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Aktualitāšu arhīvs

31.05.2017.
 0 komentāri
2017. gada maijā pievienotie tiesību aktu tulkojumi

Vietnē Likumi.lv vairāk nekā 1600 tiesību aktiem pievienotas saites uz tulkojumiem angļu valodā, kas pieejami Valsts valodas centra mājaslapā: vvc.gov.lv

 

MK Noteikumi un Likumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2017.g. aprīlī

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

MK Noteikumi nr. 77 - Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā (bez 2. pielikuma)

Cab. Reg. No. 77 - Procedures for Project Verifications of the European Union Structural Funds and Cohesion Fund Projects in the Programming Period 2014-2020

MK Noteikumi nr. 336 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"

Cab. Reg. No. 336 - Regulations Regarding Latvian Construction Standard LBN 241-15 “Internal Natural Gas Installation Pipework”

MK noteikumi Nr. 752 - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis (ar grozījumiem līdz 05.08.2014.)

Cab. Reg. No. 752 - Price List for the Paid Services of the State Limited Liability Company “Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre”  (with amendments to 05.08.2014.)

MK noteikumi Nr. 506 - Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi (teksts + 3., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 16.pielikums) (ar grozījumiem līdz 03.05.2016.)

Cab. Reg. No. 506 - Regulations Regarding the Identification, Quality Conformity Assessment and Sale of Fertilisers and Substrate (with amendments to 03.05.2016.)

MK Noteikumi nr. 834 - Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību

Cab. Reg. No. 834 - Regulations Regarding Hygiene and Harmlessness Requirements for the Cosmetic Tanning Acquisition Service and Procedures for the Supervision of such Requirements

MK noteikumi Nr. 1042 - Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām (ar grozījumiem līdz 03.03.2015.)

Cab. Reg. No. 1042 - Regulations Regarding Social Guarantees of Soldiers (with amendments to 03.03.2015.)

MK noteikumi Nr. 710 - Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšana, īstenošanas un uzraudzības noteikumi

Cab. Reg. No. 710 - Regulations Regarding Certification, Implementation, and Monitoring of Professional Training Programmes for Seafarers

MK noteikumi Nr. 122 - Noteikumi par izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru

Cab. Reg. No. 122 - Regulations Regarding the Register of Returned Foreigners and Entry Bans

MK noteikumi Nr. 408 - Studiju programmu licencēšanas noteikumi

Cab. Reg. No. 408 - Regulations Regarding Licensing of Study Programmes

MK noteikumi Nr. 562 - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"

Cab. Reg. No. 562 - Regulations Regarding Implementation of Activity 1.1.1.4 “Development of the R&D Infrastructure in Fields of Smart Specialisation and Strengthening of Institutional Capacity of Scientific Institutions” of the Specific Aid Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract external financing, investing in human resources and infrastructure” of the Operational Programme “Growth and Employment”

MK noteikumi Nr. 131 - Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi

Cab. Reg. No. 131 - Industrial Accident Risk Assessment Procedures and Risk Reduction Measures

MK noteikumi Nr. 300 - Ministru kabineta kārtības rullis (ar grozījumiem līdz 02.12.2014.)

Cab. Reg. No. 300 - Rules of Procedures of the Cabinet of Ministers (with amendments to 02.12.2014.)

MK noteikumi Nr. 442 - Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām

Cab. Reg. No. 442 - Procedures for the Ensuring Conformity of Information and Communication Technologies Systems to Minimum Security Requirements

MK noteikumi Nr. 26 - Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība

Cab. Reg. No. 26 - Procedures for Airspace Management, Structure of the Airspace and Procedures for Change Thereof

MK noteikumi Nr. 20 - Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem

Cab. Reg. No. 20 - Procedures by which a Financial Institution Implements the Due Diligence Procedures for Financial Accounts and Provides Financial Accounts Information to the State Revenue Service

MK noteikumi Nr. 85 - Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm (ar grozījumiem līdz 15.12.2015.)

Cab. Reg. No. 85 - Regulations Regarding Diplomatic Passports of the Republic of Latvia (with amendments to 15.12.2015.)

MK noteikumi Nr. 278 - Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā

Cab. Reg. No. 278 - Regulations Regarding a State Fee for Making an Entry in the Arbitration Court Register

MK noteikumi nr. 509 - Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru (ar grozījumiem līdz 02.06.2015.)

Cab. Reg. No. 509 - Regulations Regarding the Procedures for Determining the Monthly Salary and Social Additional Payments for a Soldier and Their Amount (with amendments to 02.06.2015.)

MK noteikumi Nr. 133 - Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās

Cab. Reg. No. 133 - Regulation on Marine Diving in Restricted Areas

MK noteikumi Nr. 1071 - Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem (ar grozījumiem līdz 06.12.2016.)

Cab. Reg. No. 1071 - Regulations Regarding the List of Unusual Transaction Indications and the Procedures for Submitting Reports on Unusual or Suspicious Transactions (with amendments to 06.12.2016.)

MK noteikumi Nr. 737 - Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi

Cab. Reg. No. 737 - The Procedures for Performing Flights of an Unmanned Aircraft or Movements of Other Such Type of Machine, which are not Classified as Aircraft

MK noteikumi Nr. 661 - Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi

Cab. Reg. No. 661 - Construction Regulations in Respect of Structures Related to Radiation Safety

MK noteikumi Nr. 360 - Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi

Cab. Reg. No. 360 - Regulations Regarding Conformity Assessment, Making Available on the Market, Installation and Use of Radio Equipment

MK noteikumi Nr. 499 - Noteikumi par būvinspektoriem (ar grozījumiem līdz 10.05.2016.)

Cab. Reg. No. 499 - Regulations Regarding Building Inspectors (with amendments to 10.05.2016.)

MK rīkojums Nr. 666 - Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns

Cab. Order No. 666 - Plan for Implementation of the Mass Media Policy Guidelines of Latvia 2016-2020

Solidaritātes nodokļa likums

Solidarity Tax Law

Enerģijas dzērienu aprites likums

Law On the Handling of Energy Drinks

Energoefektivitātes likums

Energy Efficiency Law

Kontu reģistra likums

Account Register Law

Tiesu ekspertu likums

Law On Forensic Experts

SPRK padomes lēmums Nr.1/6 - Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem

Decision No. 1/6 of the Board of the Public Utilities Commission - Regulations Regarding System Connection for Electricity Producers

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un sporta ministrijas līgums par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2016. – 2010. gadam (projekts)

Agreement between the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia and the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic on Co-operation in the Field of Education, Youth and Sports for the Period of 2017 - 2020

 

Grozījumi un labojumi, kas publiskoti VVC mājaslapā 2017.g. aprīlī

 

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums angļu valodā

Grozījumi MK noteikumos nr. 898 - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums (līdz 22.12.2009.)

Cab. Reg. No. 898 - By-laws of the State Inspectorate for Protection of Children’s Rights (with amendments to 22.12.2009.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 895 - Jūrnieku sertificēšanas noteikumi (līdz 19.01.2016.)

Cab. Reg. No. 895 - Regulations Regarding Certification of Seafarers (with amendments to 19.01.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 239 - Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi (līdz 16.08.2016.)

Cab. Reg. No. 239 - Regulations Regarding the Service Passport of the Republic of Latvia (with amendments to 16.08.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 17 - Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (līdz 09.02.2016.)

Cab. Reg. No. 17 - Procedures for Applying the Norms of the Value Added Tax and Individual Requirements for Payment and Administration of Value Added Tax (with amendments to 09.02.2016.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 134 - Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (līdz 01.12.2015.)

Cab. Reg. No. 134 - Regulations Regarding Unified Electronic Information System of the Health Sector (with amendments to 01.12.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 383 - Noteikumi par ēku energosertifikāciju (līdz 13.12.2016.)

Cab. Reg. No. 383 - Regulations Regarding Energy Certification of Buildings (with amendments to 10.11.2015.)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 50 - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi (līdz 06.12.2016.)

Cab. Reg. No. 50 - E2451 - Regulations Regarding Implementation of Activity 1.1.1.2 “Post-doctoral Research Aid” of the Specific Objective 1.1.1 “To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract external financing, investing in human resources and infrastructure” of the Operational Programme “Growth and Employment” (with amendments to 06.12.2016.)

Grozījumi Zemesgrāmatu likumā (līdz 30.10.2014.)

Land Register Law (with amendments to 30.10.2014.)

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (līdz 16.06.2016.)

Maritime Administration and Marine Safety Law (with amendments to 16.06.2016.)

Grozījumi Maksātnespējas likumā (līdz 19.02.2015.)

Insolvency Law (with amendments to 19.02.2015.)

Grozījumi Darba likumā (līdz 12.05.2016.)

Labour Law (with amendments to 12.05.2016.)

Grozījumi Krimināllikumā (līdz 21.04.2016.)

The Criminal Law (with amendments to 21.04.2016.)

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (līdz 10.12.2015.)

Law On Immovable Property Tax (with amendments to 10.12.2015.)

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā (līdz 15.12.2016.)

Financial Instrument Market Law (with amendments to 15.12.2016.)

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (līdz 23.11.2016.)

Law On the Vehicle Operation Tax and Company Car Tax (with amendments to 23.11.2016.)

Grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (līdz 04.02.2016.)

On Enterprise Income Tax (with amendments to 04.02.2016.)

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (līdz 10.03.2016.)

Law on Corruption Prevention and Combating Bureau (with amendments to 10.03.2016.)

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā (līdz 17.12.2015.)

Population Register Law (with amendments to 17.12.2015.)

 


 

0 komentāri
pievienot savu
Vārds:
Komentārs:
Drošības kods:
drošības attēls
Rādīt
jaunu kodu
pievienot komentāru
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva