Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apaļie kokmateriāli — mizoti vai nemizoti koka stumbra nogriežņi, kuru garums pārsniedz vienu metru un
tievgaļa caurmērs — trīs centimetrus;

2) apjoms — koku vai apaļo kokmateriālu tilpums kubikmetros;

3) darījumi — darbības ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, kas nodibina, groza vai izbeidz tiesiskās attiecības. Šis termins attiecināms arī uz apaļo kokmateriālu ieguvi vai izmantošanu, ja tos pēc apstrādes vai pārstrādes paredzēts izmantot darījumu veikšanai;

4) izcelsme — informācija darījumu apliecinošā dokumentā par koku ciršanas vietu un koku iepriekšējo īpašnieku vai tiesisko valdītāju vai par apaļo kokmateriālu iepriekšējo īpašnieku;

5) koki — koki, par kuriem saņemts ciršanas apliecinājums;

6) pagaidu uzglabāšanas vieta — viena vai vairākas vienā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas viena kalendārā gada cirsmas un tajās iegūto apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta, kā arī tādu apaļo kokmateriālu nokraušanas vieta, kuru ieguvei nav nepieciešams koku ciršanas apliecinājums;

7) pastāvīgā uzglabāšanas vieta — vieta, kurā tiek uzglabāti apaļie kokmateriāli, kas paredzēti saimnieciskās darbības veikšanai, un kura nav pagaidu uzglabāšanas vieta;

8) personiskais patēriņš — apaļo kokmateriālu ieguve no īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošiem kokiem un to izmantošana īpašnieka vajadzībām, neveicot darījumus ar šiem kokmateriāliem vai no tiem iegūtajiem produktiem;

9) pieļaujamā novirze — maksimālais apaļo kokmateriālu apjoms, par kādu drīkst atšķirties faktiskais apjoms no uzskaitītā apjoma, ņemot vērā mērīšanas precizitāti.

2.pants. Likuma mērķis ir ieviest koku un apaļo kokmateriālu vienotu uzskaites kārtību darījumos visos koku un apaļo kokmateriālu aprites posmos, kā arī veicināt godīgu konkurenci un nodokļu iekasēšanu.

3.pants. (1) Likums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ieguvušas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā kokus vai apaļos kokmateriālus vai kuras veic apaļo kokmateriālu uzglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.

(2) Personas, kuras veic darījumus ar kokiem vai apaļajiem kokmateriāliem, nosaka koku un apaļo kokmateriālu apjomu un veic uzskaiti šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja koki vai apaļie kokmateriāli paredzēti personiskajam patēriņam, tos uzskaita šā likuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

II nodaļa
Koku un apaļo kokmateriālu apjoma noteikšana

4.pants. Koku apjomu nosaka atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajiem inventarizācijas datiem vai izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo kļūdu līdz 10 procentiem.

5.pants. (1) Apaļo kokmateriālu apjomu nosaka, uzmērot tos saskaņā ar apaļo kokmateriālu uzmērīšanas Latvijas nacionālo standartu.

(2) Latvijas nacionālā standarta obligātu piemērošanu nosaka Ministru kabinets.

6.pants. (1) Ja kāda no darījumā iesaistītajām pusēm nepiekrīt koku vai apaļo kokmateriālu uzmērījuma rezultātiem, apjoma noteikšanai pieaicina koku vai apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā akreditētu organizāciju (turpmāk — akreditēta organizācija).

(2) Akreditētas organizācijas slēdz profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgumu (turpmāk —civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums).

(3) Akreditācijas prasības organizācijām, kuras darbojas apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, kā arī minimālo summu, par kādu šīs organizācijas var slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, nosaka Ministru kabinets.

III nodaļa
Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība darījumos

7.pants. Atbilstoši šā likuma 4. un 5.panta prasībām noteiktais koku un apaļo kokmateriālu apjoms atspoguļojams darījumu dokumentos.

8.pants. (1) Koku vai apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos pagaidu vai pastāvīgajās uzglabāšanas vietās veic tādā veidā, lai varētu noteikt koku un apaļo kokmateriālu izcelsmi un apjomu, kā arī izsekot darījumu norisei.

(2) Ja koku ciršanas apliecinājumā norādītais koku un pēc šo koku ciršanas iegūto (neveicot darījumu) apaļo kokmateriālu apjoms atšķiras vairāk par pieļaujamo novirzi, tad faktiskais apjoms ir cirsmā iegūtais apaļo kokmateriālu apjoms.

(3) Pieļaujamā novirze ir 10 procenti no apaļo kokmateriālu uzskaitītā apjoma.

9.pants. (1) Ja persona, kas nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, iegūst īpašumā kokus, tā ir atbildīga par attiecīgajā cirsmā faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu.

(2) Informāciju par pārdoto koku un apaļo kokmateriālu apjomu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.

10.pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību, uzskaiti un darījumus apliecinošos dokumentus, kā arī personisko patēriņu apliecinošos dokumentus, to reģistrācijas kārtību un glabāšanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

IV nodaļa
Personiskajam patēriņam izmantojamo apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība

11.pants. (1) Ja apaļos kokmateriālus izmanto personiskajam patēriņam, to apjomu nosaka, izmantojot metodes, kas nodrošina mērīšanas precizitāti ar pieļaujamo kļūdu līdz 10 procentiem.

(2) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic personiskajam patēriņam iegūto apaļo kokmateriālu uzskaiti, norādot faktiski iegūto apaļo kokmateriālu apjomu, koku sugu, to ieguves vietu un izmantošanas mērķi.

(3) Datus par personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjomu meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pievieno saimnieciskās darbības pārskatam. Pārskatu iesniedz Valsts meža dienestam Meža likumā noteiktajā kārtībā.

V nodaļa
Administratīvie pārkāpumi kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecības jomā, koku un apaļo kokmateriālu uzskaites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 28.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.06.2020. Nodaļas jaunā redakcijā stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

12. pants. (1) Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra regulas (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus 4. panta 2. un 3. punktā noteiktā likumības pārbaužu pienākuma nepildīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot tiesības laist tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(2) Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra regulas (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus 4. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot tiesības laist tirgū kokmateriālus vai koka izstrādājumus uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

(3) Par šajā likumā noteikto koku un apaļo kokmateriālu uzskaites prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(28.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.06.2020. Panta jaunā redakcijā stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

13. pants. (1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 12. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts meža dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 12. panta trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(28.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.06.2020. Panta jaunā redakcijā stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 12.06.2020.)

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5., 6. un 10.pantā minētos noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 12.06.2020.)

2. Grozījums par šā likuma V nodaļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(28.05.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.06.2020.)

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 16.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 28.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.12.2004.Stājas spēkā: 01.07.2005.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 28.12.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 27.01.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
98597
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2020","iso_value":"2020\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-11.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)