Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Papildināt preambulas ceturto teikumu pēc vārdiem "pašvaldību aģentūrām" ar vārdiem "un uz publiskajiem nodibinājumiem".

3. Izteikt terminu "finansēšanas plāns" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Finansēšanas plāns - budžeta finansētas institūcijas vai pasākuma ieņēmumu un izdevumu sadalījums, kas ļauj saņemt Valsts kases asignējumu."

4. Izteikt 2.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka valsts budžeta procesa izpildes nodrošināšanas kārtību, izņemot šā likuma 13.panta trešajā daļā un 36.panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus."

5. Papildināt 5.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu."

6. Papildināt 9.panta piekto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Savienības politiku instrumentiem, lai īstenotu tādus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas finansētos intervences pasākumus, eksporta kompensācijas un tirgus pasākumus, kuri izriet no Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem."

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Klasifikācija

Lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un dotu iespēju veikt nepieciešamo analīzi atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, Ministru kabinets nosaka:

1) budžetu (valsts budžeta un pašvaldību budžetu) ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju;

2) valsts parāda klasifikāciju;

3) vispārējo valdības parāda un institucionālo sektoru klasifikāciju."

8. Izteikt 12.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības sagatavo nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību."

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās institūcijas un pašvaldības līdz nākamā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ministru kabinets nosaka gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību."

10. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Valsts kase

Valsts kase ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas no valsts budžeta asignē un veic maksājumus noteiktiem mērķiem, veic valsts budžeta izpildes un uzskaites funkcijas un valsts parāda vadības funkcijas, kā arī pārvalda valsts fondētās pensijas un ir normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu iestāde."

11. 24.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "finanšu ministra" ar vārdiem "Ministru kabineta";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Finanšu ministra" ar vārdiem "Ministru kabineta";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu ministrs veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto Eiropas Savienības pirmsstrukturālā finanšu instrumenta (Phare) un Eiropas Savienības politiku instrumentu (Kohēzijas fonda) līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, kā arī nosaka valsts budžeta aizdevumu un aizdevumu atmaksas sarakstu pasākumu un projektu līmenī."

12. Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Budžeta iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kārto grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta apstiprinātās pamatlīdzekļu nolietojuma normas un pielietošanas nosacījumus. Ministru kabinets izdod budžetu finanšu uzskaites noteikumus."

13. 30.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts budžeta iestādes sagatavo un iesniedz gada pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

(2) Pašvaldības sagatavo un iesniedz gada pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

(7) Valsts budžeta iestādes un pašvaldības sagatavo un iesniedz ceturkšņa pārskatus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā."

14. Izslēgt 34.panta trešajā daļā vārdus "finanšu ministra noteiktajā kārtībā".

15. Papildināt 35.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumus."

16. 36.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt trešajā daļā vārdus "finanšu ministra noteiktajā kārtībā".

17. 37.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Tikai finanšu ministram ir tiesības valsts vārdā gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros Valsts investīciju programmas projektu un komercdarbības atbalsta programmu īstenošanai, kā arī studiju un studējošo kreditēšanai sniegt galvojumus, kas uzliek saistības valsts līdzekļiem, ar noteikumu, ka:

1) viņš ir saņēmis no attiecīgās ministrijas un izskatījis galvojuma sniegšanai nepieciešamo pamatojumu un saistības ar ierosinātajiem vai jau esošajiem galvojumiem;

2) izdevumi, kas rodas sakarā ar šo galvojuma saistību izpildi, tiek attiecināti uz valsts parādu.

(2) Galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām" ar vārdu "komersantiem".

18. 43.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Finanšu ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Visas pašvaldību finansiālās darbības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem tiek reģistrētas oficiālajā pašvaldību finanšu uzskaitē. Sastādāmie pārskati tiek iesniegti likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā."

19. Izteikt 45.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldības nodrošina pilnīgu aizņēmumu un galvojumu uzskaiti."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 11.panta 2.punkts ir spēkā līdz 2005.gada 31.decembrim.

10. Šā likuma 11.panta 3.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

11. Līdz šā likuma 14.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra noteikumi Nr.231 "Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

12. Līdz šā likuma 29.panta otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumi Nr.96 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

13. Līdz šā likuma 30.panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.999 "Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

14. Šā likuma 5.panta devītajā daļā, 12.pantā, 24.panta otrajā un trešajā daļā, 29.panta otrajā daļā, 30.panta sestajā un septītajā daļā un 35.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2005.gada 1.jūlijam.

15. Līdz šā likuma 37.panta otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.179 "Kārtība, kādā finanšu ministrs valsts vārdā sniedz galvojumus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 20.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 24.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 24.12.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 27.01.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
98456
01.01.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)