Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.962

Rīgā 2004.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 29.§)
Valsts vides dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts vides dienests (turpmāk — dienests) ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

2. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomā, kā arī veicināt dabas resursu un enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606)

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Dienestam ir šādas funkcijas:

3.1. vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli Latvijas teritorijā, kontinentālajā šelfā un Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskajā zonā;

3.2. zveju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt zveju, kas tiek veikta ar Latvijas zvejas kuģiem Eiropas Savienības dalībvalstu, valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un starptautiskajos ūdeņos;

3.3. radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli;

3.4. saskaņā ar Būvniecības likuma 6. panta ceturto daļu pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, pildot Būvniecības likuma 12. panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.2, 6., 9. un 10. punktā noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz tādu ar radiācijas drošību saistīto būvju (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu) būvniecību, kurām piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606; MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.280)

4. Dienests veic vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:

4.1. kontrolē normatīvajos aktos par dabas resursu ieguvi un izmantošanu, dabas aizsardzību, piesārņojošo vielu emisiju vidē, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kā arī par radiācijas drošību un kodoldrošību noteikto prasību ievērošanu;

4.2. vides aizsardzību un radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdod un saskaņo atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai;

4.3. informē sabiedrību par dienesta darbību un sniedz sabiedrībai dienesta rīcībā esošo vides informāciju;

4.4. piedalās ārkārtējo situāciju pārvaldīšanā;

4.5. organizē gaisa monitoringu un virszemes un pazemes ūdeņu monitoringu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietvaros;

4.6. organizē vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606)

5. Lai nodrošinātu funkciju un uzdevumu izpildi, dienests:

5.1. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citām tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

5.2. ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos no privātpersonām dienesta uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.3. ir tiesīgs jebkurā objektā pārbaudīt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu ievērošanu;

5.4. sniedz priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādē;

5.5. pārvalda dienesta turējumā nodoto valsts īpašumā esošo mantu, tai skaitā nekustamos īpašumus.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

III. Dienesta struktūra un amatpersonas

6. Dienestam ir šādas struktūrvienības:

6.1. centrālās struktūrvienības — departamenti un to daļas;

6.2. (svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641);

6.3. teritoriālās struktūrvienības — reģionālās vides pārvaldes;

6.4. Radiācijas drošības centrs.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606)

7. Dienesta darbu vada dienesta ģenerāldirektors.

8. Dienesta ģenerāldirektoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

9. Dienesta ģenerāldirektors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

9.1. ieceļ amatā un atbrīvo no amata dienesta centrālo struktūrvienību un Radiācijas drošības centra amatpersonas un reģionālo vides pārvalžu direktorus un direktoru vietniekus;

9.2. ir tiesīgs atcelt dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus, lēmumus un iekšējos normatīvos aktus;

9.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv dienestu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

10. Dienesta ģenerāldirektoram ir vietnieki. Ģenerāldirektora vietnieku kompetenci nosaka ģenerāldirektors.

11. Dienesta ģenerāldirektors nosaka dienesta struktūru, struktūrvienību funkcijas un uzdevumus.

12. Radiācijas drošības centra darbu un reģionālo vides pārvalžu darbu vada attiecīgās struktūrvienības direktors.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.606; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

13. Reģionālo vides pārvalžu direktori:

13.1. nodrošina vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi;

13.2. ieceļ amatā un atbrīvo no amata attiecīgo struktūrvienību amatpersonas, izņemot direktora vietniekus;

13.3. pēc saskaņošanas ar dienesta ģenerāldirektoru izdod struktūrvienības reglamentu;

13.4. rīkojas ar struktūrvienībai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem atbilstoši dienesta ģenerāldirektora apstiprinātajai tāmei.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati

14. Dienesta ģenerāldirektors nodrošina dienesta darbības tiesiskumu. Dienesta ģenerāldirektors ir atbildīgs par dienesta un tā struktūrvienību lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

15. Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību, izņemot šo noteikumu 16. un 16.1 punktā minētos gadījumus, var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.641 redakcijā)

16. Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību vides un radiācijas drošības kontroles jautājumos var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu dienesta ģenerāldirektoram. Dienesta ģenerāldirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.641 redakcijā)

16.1 Dienesta ģenerāldirektora izdotos administratīvos aktus, kuri attiecas uz dienestam īpaši pakļautu personu, var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.641 redakcijā)

16.2 Dienesta amatpersonas izdotu būvatļauju vai atteikumu izdot būvatļauju var apstrīdēt, iesniedzot dienesta ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu. Dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.280 redakcijā)

17. Dienests reizi gadā sniedz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram pārskatu par dienesta funkciju izpildi un dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par dienesta darbību.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.641)

V. Dienesta finansēšanas kārtība

18. Dienesta finanšu līdzekļus veido:

18.1. dotācija no valsts budžeta līdzekļiem;

18.2. dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finansiālā palīdzība;

18.3. pašu ieņēmumi.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.201 “Vides valsts inspekcijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 81.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

21. Pēc Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes likvidācijas tās funkcijas tiek sadalītas starp dienesta struktūrvienībām atbilstoši to kompetencei.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.641 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts vides dienesta nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 962Pieņemts: 23.11.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 30.11.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
97132
{"selected":{"value":"11.06.2015","content":"<font class='s-1'>11.06.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.06.2015","iso_value":"2015\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2013","iso_value":"2013\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2013.-10.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-29.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.06.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"