Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumus Nr. 1051 "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.630

Rīgā 2004.gada 27.jūlijā (prot. Nr.45 42.§)
Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 49.pantu

1. Noteikumi nosaka zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas kārtību.

2. Zinātniskās izpētes meži (turpmāk — meži) ir šādi Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas (turpmāk — Meža pētīšanas stacija) apsaimniekošanā esošie valsts meži:

2.1. mežu teritorijas, kurās dažādos laikposmos ierīkoti ilglaicīgas zinātniskās izpētes objekti — mežkopības, meža selekcijas un ģenētikas, integrālā meža monitoringa parauglaukumi vai citi zinātniskās izpētes objekti, kurus izmanto izpētē, mācībās un demonstrējumos (turpmāk — izpētes objekti);

2.2. mežu teritorijas, kuras paredzētas jaunu izpētes objektu ierīkošanai vai koksnes resursu un nekoksnes materiālo vērtību ieguvei.

3. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētos mežus apsaimnieko saskaņā ar attiecīgo izpētes objektu ierīkošanas mērķi un šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktā minētajām zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas rīcības plāna (turpmāk — plāns) sadaļām.

4. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajos mežos koku ciršanā, meža reproduktīvā materiāla izmantošanā, jaunas mežaudzes izveidošanā un meža aizsardzībā ievēro šādas prasības:

4.1. galvenā cirte atļauta, ja mežaudze sasniegusi:

4.1.1. galvenās cirtes vecumu (1.pielikums);

4.1.2. galvenās cirtes caurmēru (2.pielikums);

4.2. kopšanas cirti veic mežaudzēs, kas nav sasniegušas galvenās cirtes vecumu, ievērojot šādus nosacījumus:

4.2.1. mežaudzēs, kuru pirmā stāva valdošās koku sugas koku vidējais augstums ir 12 metru vai lielāks, mežaudzes šķērslaukums pēc kopšanas cirtes nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 3.pielikumā noteikto minimālo šķērslaukumu;

4.2.2. mežaudzes, kuru pirmā stāva valdošās koku sugas koku vidējais augstums ir mazāks par 12 metriem, kopj tā, lai, sasniedzot 12 metru augstumu, mežaudzes minimālais šķērslaukums atbilstu šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajam;

4.3. mežu atjauno ne vēlāk kā septiņu gadu laikā pēc cirtes veikšanas (ieskaitot ciršanas gadu);

4.4. meža atjaunošanai un ieaudzēšanai izmanto meža atjaunošanas un ieaudzēšanas vietai piemērotā augšanas apgabalā iegūtu meža reproduktīvo materiālu. Atzinumu par meža reproduktīvā materiāla augšanas apgabala piemērotību sniedz Valsts meža dienests;

4.5. cērtot kokus, kā arī sagatavojot, uzglabājot vai apstrādājot kokmateriālus mežā vai tā tiešā tuvumā, veic darbības, kas samazina meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.

5. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajām mežu teritorijām izpētes objekta statusu piešķir ar Meža pētīšanas stacijas direktora rīkojumu, ņemot vērā Zinātniskās izpētes mežu konsultatīvās padomes (turpmāk — padome) atzinumu.

6. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām mežu teritorijām izpētes objekta statusu atņem ar Meža pētīšanas stacijas direktora rīkojumu, ņemot vērā padomes atzinumu.

7. Mežos iegūtās produkcijas resursus realizē:

7.1. atbilstoši ilgtermiņa mežizstrādes līgumiem — līdz attiecīgā līguma darbības termiņa beigām;

7.2. izsolēs;

7.3. pārdodot par brīvu cenu.

8. Izpētes objektos iegūtos kokmateriālus saskaņā ar Meža pētīšanas stacijas direktora rīkojumu atļauts izmantot izpētes objektu ierīkošanai un mežu infrastruktūras uzturēšanai.

9. Platībās, par kurām noslēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, koksnes resursus realizē par iespējami augstāku cenu.

10. Platībās, par kurām nav noslēgti ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, koksnes resursus realizē izsolēs par iespējami augstāku cenu.

11. Ja izsoles organizēšanas izmaksas ir lielākas par sauso, lauzto un vēja gāzto malkas koku vērtību, šos kokus atļauts pārdot par brīvu cenu.

12. Šo noteikumu 9., 10. un 11.punkts īstenojams atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktam.

13. Mežos, kur ierīkoti izpētes objekti:

13.1. aizliegts organizēt jebkādus pasākumus, ja tie nav saistīti ar šo mežu apsaimniekošanas mērķiem;

13.2. aizliegts iekārtot atkritumu izgāztuves un atkritumu uzglabāšanas poligonus;

13.3. atsevišķos izpētes objektos, kuru saglabāšanai vai uzturēšanai nepieciešama papildu aizsardzība, tos iežogojot, atļauts ierobežot fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos.

14. Mežus apsaimnieko saskaņā ar plānu. Plānā nosaka pasākumus, kas veicami, lai atbalstītu izpētes objektu ierīkošanu, kā arī lai apsaimniekotu pārējās meža platības.

15. Plāns ietver šādas sadaļas:

15.1. zinātniskās izpētes atbalsts;

15.2. mācību un izglītības atbalsts;

15.3. integrālā meža monitoringa atbalsts;

15.4. meža apsaimniekošana.

16. Plāna zinātniskās izpētes atbalsta sadaļa ietver zinātniskās izpētes objektu ierīkošanas un apsaimniekošanas pasākumus.

17. Plāna mācību un izglītības atbalsta sadaļa ietver pasākumus mežu izmantošanai praktiskajās mācībās.

18. Plāna integrālā meža monitoringa atbalsta sadaļa ietver integrālā meža monitoringa objektu ierīkošanas un apsaimniekošanas pasākumus.

19. Plāna meža apsaimniekošanas sadaļa ietver attiecīgajā gadā veicamos pasākumus mežu platībās, kurās nav ierīkoti izpētes objekti.

20. Plānu izstrādā Meža pētīšanas stacija, ņemot vērā padomes ieteikumus un Valsts meža dienesta budžetu. Plānu apstiprina Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.

21. Lai saskaņotu Meža pētīšanas stacijas, izglītības un zinātnes iestāžu un sabiedrības viedokļus par šo noteikumu 16., 17. un 18.punktā minētajiem pasākumiem, izveido padomi.

22. Pārstāvi darbam padomē pilnvaro šādas institūcijas:

22.1. Zemkopības ministrija;

22.2. Valsts meža dienests;

22.3. valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”;

22.4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

22.5. Latvijas Universitāte;

22.6. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;

22.7. Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”;

22.8. Latvijas Vides aģentūra;

22.9. Pasaules Dabas fonds;

22.10. Latvijas Dabas fonds.

23. Padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprina zemkopības ministrs.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumus Nr.110 “Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 39.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.630
Galvenās cirtes vecums

Nr.
p.k.

Valdošā
koku suga

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes

I un augstāka

II-III

IV un zemāka

1.

Ozols

101

121

121

2.

Priede un lapegle

101

101

121

3.

Egle, osis un liepa

81

81

81

4.

Bērzs

71

71

51

5.

Melnalksnis

71

71

71

6.

Apse

41

41

41

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.630
Galvenās cirtes caurmērs

Nr. p.k.

Valdošā suga

Bonitāte

1., 1.A galvenās cirtes caurmērs (cm)

2.

3.

4.

5., 5.A

1.

Priede

31

29

26

26

22

2.

Egle

28

28

24

3.

Bērzs

27

24

24

21

20

4.

Apse

21

21

5.

Melnalksnis

27

25

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.630
Mežaudzes pirmā stāva augošo koku minimālais šķērslaukums (Gmin.) un kritiskais šķērslaukums (Gkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku vidējā augstuma (kvadrātmetros uz hektāru)
Nr. p.k.Koku vidējais augstums (m)

Valdošā koku suga

priedeeglebērzs, liepaapse, alksnisozolsosis
Gmin.Gkrit.Gmin.Gkrit.Gmin.Gkrit.Gmin.Gkrit.Gmin.Gkrit.Gmin.Gkrit.
1.12137116841059574
2.131481269510610584
3.1414812710511610685
4.1516814710511611695
5.16178157116126126105
6.17188168116127126106
7.18198178126137147116
8.19198198126137157136
9.20209208136148167136
10.21219228147158177146
11.22219239147168178146
12.23219249167168188146
13.24219249167189188147
14.252292610178199198157
15.262292610178199208157
16.2722927101782010209157
17.2822928101882110219167
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 630Pieņemts: 27.07.2004.Stājas spēkā: 31.07.2004.Zaudē spēku: 11.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
91778
31.07.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)