Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bioloģiskais materiāls — cilvēka audu vai orgānu daļas un organisma šķidrumi, kas satur šūnas, kuru kodolos ir dezoksiribonukleīnskābes [asinis, siekalas, sperma, sviedri, urīns, mīkstie audi (piemēram, muskuļi), kauli, mati ar to sīpoliņu maksts ārējiem apvalkiem];

2) bioloģiskas izcelsmes pēdas — bioloģiskais materiāls, kas izņemts notikuma vietā, pazudušas personas dzīvesvietā, no cietušās, aizturētās, aizdomās turētās vai apsūdzētās personas vai tās apģērba, no līķa, kā arī no cita veida lietiskajiem pierādījumiem;

3) DNS — dezoksiribonukleīnskābes molekulas daļa, kas norāda uz cilvēku atšķirīgo pazīmju ģenētisko informāciju;

4) DNS profils — datorlasāms DNS ģenētiskās izpētes rezultāts;

5) DNS ģenētiskā izpēte — bioloģiskā materiāla zinātniska izpēte, lai noteiktu izmeklējamo paraugu DNS profilu;

6) salīdzināmie paraugi — bioloģiskais materiāls, kas ņemts no cietušām, aizturētām, aizdomās turētām, apsūdzētām vai notiesātām personām, no neatpazītiem līķiem, no pazudušu personu bioloģiski tuviem radiniekiem (bērniem, vecākiem), lai noskaidrotu bioloģiskas izcelsmes pēdu avotu, identificētu pazudušu personu vai neatpazītu līķi;

7) ziņas — personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, notikumu uzskaites reģistrācijas numurs, operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs, tās iestādes nosaukums, kurā reģistrēts notikums vai lieta, un bioloģiskā materiāla daudzums un veids.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

2.pants. Likuma mērķis ir izveidot DNS nacionālo datu bāzi, kas izmantojama noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, pazudušu personu meklēšanā un neatpazītu līķu (līķa materiālu) identificēšanā, kā arī noteikt un regulēt DNS ģenētiskās izpētes rezultātu apmaiņu ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2010.)

3.pants. (1) Aizliegta jebkāda personas diskriminācija saistībā ar tās DNS izcelšanos un jebkuriem citiem DNS izpētes rezultātā iegūtiem datiem.

(2) Salīdzināmo paraugu un bioloģiskas izcelsmes pēdu izpēti veic valsts ekspertīžu iestāžu sertificēti eksperti, kuriem ir atbilstošas zināšanas un vismaz gadu ilga pieredze attiecīgajā jomā.

(3) Salīdzināmo paraugu un bioloģiskas izcelsmes pēdu izpēte ir atļauta tikai zinātniski pamatotas informācijas iegūšanai.

4.pants. DNS nacionālajā datu bāzē apkopo un glabā informāciju par DNS profiliem un ziņas par personām, kuras turētas aizdomās, apsūdzētas vai notiesātas, par neatpazītiem līķiem, par Latvijas Republikā pazudušām personām un par bioloģiskas izcelsmes pēdām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

5.pants. DNS nacionālās datu bāzes tehnisko resursu turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

6.pants. DNS nacionālās datu bāzes sistēmas pārzinis un informācijas resursu turētājs ir Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde (turpmāk — Kriminālistikas pārvalde).

7.pants. DNS nacionālās datu bāzes uzturēšanu, izmantošanu un pilnveidošanu finansē no valsts budžetā šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

8.pants. Ziņas par ārvalstīs notiesātajiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušajiem ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem un informāciju par viņu DNS profiliem DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

II nodaļa
DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamie DNS profili un informācija

9.pants. Ja notikuma vietā izņemtas bioloģiskas izcelsmes pēdas un noteikta DNS ekspertīze, DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

1) notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai krimināllietas numurs;

2) datums, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums;

3) tās iestādes nosaukums, kura reģistrējusi notikumu, krimināllietu un kuras lietvedībā krimināllieta atrodas;

4) bioloģiskas izcelsmes pēdu skaits un veids;

5) DNS profils.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2010.)

10.pants. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā aizdomās turēto, apsūdzēto vai notiesāto personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

1) personas vārds (vārdi) un uzvārds;

2) personas kods (ārvalstniekiem un bezvalstniekiem — dzimšanas datums);

3) valstiskā piederība un tās veids;

4) krimināllietas numurs (numuri);

5) tās iestādes nosaukums, kurā izņemts salīdzināmais paraugs, un parauga veids;

6) tās personas vārds (vārdi) un uzvārds, kura izņēmusi salīdzināmo paraugu;

7) DNS profils.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

11.pants. Par neatpazītu līķi (līķa materiālu) DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

1) notikumu uzskaites reģistrācijas numurs vai operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

2) datums, kad atrasts neatpazīts līķis;

3) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

4) bioloģiskā materiāla veids;

5) DNS profils.

12.pants. (1) Par pazudušu personu DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

1) pazudušās personas vārds (vārdi), uzvārds un personas kods;

2) pazudušās personas bioloģiski tuvu radinieku vārds (vārdi), uzvārds un personas kods;

3) operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

4) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

5) pazudušās personas bioloģiski tuvu radinieku DNS profili.

(2) Ja nav iespējams noskaidrot pazudušas personas bioloģiski tuvus radiniekus vai viņi atsakās sniegt salīdzināmos paraugus, DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujama šāda informācija:

1) pazudušās personas vārds (vārdi), uzvārds un personas kods;

2) operatīvās uzskaites lietas vai krimināllietas numurs;

3) tās iestādes nosaukums, kuras lietvedībā atrodas operatīvās uzskaites lieta vai krimināllieta;

4) to pazudušas personas personisko mantu uzskaitījums, no kurām iegūts bioloģiskais materiāls;

5) bioloģiskā materiāla veids;

6) DNS profils.

(3) Pazudušu personu tuvi radinieki salīdzināmos paraugus un ziņas iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē sniedz labprātīgi, dodot rakstveida piekrišanu datu apstrādei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13.pants. (1) Bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī ziņu savlaicīgu sniegšanu Kriminālistikas pārvaldei to iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina:

1) izmeklēšanas iestādes;

2) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) prokuratūras iestādes;

4) tiesas;

5) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes un personas ir atbildīgas par bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu izņemšanu, kā arī par ziņu savlaicīgu sniegšanu un šo ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.)

14.pants. Kriminālistikas pārvalde ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt bioloģisko materiālu, bioloģiskas izcelsmes pēdas, DNS profilus un ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm.

III nodaļa
DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšana

15.pants. DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamie DNS profili un ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija.

16.pants. (1) Tiesības saņemt informāciju no DNS nacionālās datu bāzes ir izmeklēšanas iestādēm (ar prokurora piekrišanu), prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas kriminālprocesa veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai.

(2) Lai saņemtu informāciju no DNS nacionālās datu bāzes, pieprasījumā norādāms informācijas nepieciešamības pamatojums.

(3) Pieprasījumā un tā pamatojumā iekļaujamo informāciju, tās apjomu, kā arī pieprasījuma izskatīšanas un informācijas sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Kriminālistikas pārvalde rakstveidā informē ekspertīzes noteicēju par DNS nacionālajā datu bāzē konstatētajām sakritībām, kuras noteiktas bioloģiskā materiāla un bioloģiskas izcelsmes pēdu DNS ģenētiskajā izpētes procesā ekspertīžu gaitā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.03.2006. un 16.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2010.)

17.pants. (1) DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšana ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm pieļaujama gadījumos un kārtībā, ko paredz Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi vai Eiropas Savienības tiesību akti.

(2) DNS profiliem un ziņām, kuras saņemtas no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, nodrošināms tulkojums valsts valodā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 20.07.2010.)

IV nodaļa
DNS nacionālajā datu bāzē iekļauto DNS profilu un ziņu glabāšanas termiņi

18.pants. (1) DNS profilus un ziņas par aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, ja kriminālprocess tiek izbeigts kopumā vai pret konkrēto personu uz reabilitējošu apstākļu pamata vai tiek atcelts lēmums, ar kuru attiecīgā persona atzīta par aizdomās turēto vai apsūdzēto uz tāda paša pamata, kā arī tad, ja stājies spēkā personu attaisnojošs spriedums, no DNS nacionālās datu bāzes dzēš nekavējoties pēc attiecīgā nolēmuma spēkā stāšanās.

(2) DNS profilus un ziņas par notiesātajiem, kā arī personām, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējošu apstākļu pamata, DNS nacionālajā datu bāzē glabā 75 gadus.

(3) DNS profilus un ziņas par neatpazītiem līķiem un pazudušām personām DNS nacionālajā datu bāzē glabā 75 gadus vai līdz brīdim, kad līķi vai personas tiek identificētas.

(4) DNS profilus un ziņas par bioloģiskas izcelsmes pēdām DNS nacionālajā datu bāzē glabā 75 gadus vai līdz brīdim, kad bioloģiskas izcelsmes pēdas tiek identificētas.

(5) Pēc glabāšanas termiņa beigām DNS profilus un ziņas iznīcina un par to sastāda aktu.

(16.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 28.03.2017.)

19. pants. Tiklīdz saskaņā ar šā likuma 18. panta nosacījumiem no DNS nacionālās datu bāzes dzēš personas DNS profilu un ziņas, Kriminālistikas pārvalde iznīcina arī tās rīcībā nodoto attiecīgās personas bioloģiskā materiāla paraugu.

(02.03.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.03.2017.)

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 17.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 7.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Tēma: Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 07.07.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 29.07.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
90819
{"selected":{"value":"28.03.2017","content":"<font class='s-1'>28.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.03.2017","iso_value":"2017\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2016","iso_value":"2016\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2016.-27.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2010","iso_value":"2010\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2010.-11.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2006","iso_value":"2006\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2006.-19.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-05.04.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.03.2017
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"