Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.282

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21 35.§)
Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka obligātajai atbilstības novērtēšanai pakļauto ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču sarakstu (pielikums), tām izvirzāmās būtiskās prasības un atbilstības novērtēšanas kārtību.

2. Ugunsdrošības precēm, ugunsdzēsības iekārtām un ierīcēm (turpmāk — preces) noteiktas šādas būtiskās prasības:

2.1. ugunsdzēsības aparātiem — ugunsdzēsības spēja, mehāniskā stiprība, lietošanas drošība, efektīvas darbības temperatūru amplitūda;

2.2. ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem" prasībām;

2.3. ugunsdzēsības pulveriem, putu koncentrātiem, gāzēm un aerosoliem — ugunsdzēsības spēja, nekaitīgums cilvēka veselībai un videi, efektīvas darbības temperatūru amplitūda;

2.4. ugunsdzēsības šļūtenēm — mehāniskā stiprība;

2.5. dūmu ventilatoriem — lietošanas drošība.

3. Preču atbilstību būtiskajām drošības prasībām nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu pielikumā minētajiem piemērojamiem standartiem.

4. Latvijā ražotās un importētās preces atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, ja attiecīgajām precēm ir šo noteikumu 7.punktā minētie atbilstību apliecinošie dokumenti. Par preču piedāvāšanu Latvijas tirgū bez attiecīgiem atbilstību apliecinošiem dokumentiem vainīgās personas saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Latvijā ir derīgi Eiropas Savienībā paziņoto institūciju izdotie preču atbilstības apliecinājumi un atbilstības novērtējumi, kas izsniegti saskaņā ar piemērojamiem standartiem vai to analoģiskām nacionālajām adaptācijām (izņemot nacionālos pielikumus) tajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās attiecīgie atbilstības apliecinājumi vai novērtējumi izdoti.

(MK 31.05.2005. noteikumu Nr.372 redakcijā)

6. Par šo noteikumu ievērošanu un preču atbilstības apliecināšanu pirms to piedāvāšanas tirgū ir atbildīgs ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai importētājs, kas preci piedāvā Latvijas tirgū. Par importētās preces atbilstību šo noteikumu prasībām ir atbildīgs importētājs, bet, ja tas nav norādīts, — izplatītājs.

II. Atbilstības novērtēšana

7. Preces atbilstību būtiskajām drošības prasībām apliecina vienā no šādiem veidiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu un atbilstības deklarāciju —, ja piemērojamos standartos ir noteikta atbilstības apliecināšanas kārtība;

7.2. ar atbilstības deklarāciju —, ja piemērojamos standartos nav noteikta preces atbilstības apliecināšanas kārtība.

8. Preces atbilstību būtiskajām drošības prasībām apliecina:

8.1. ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis ar deklarāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17050 - 1:2005 "Atbilstības novērtēšana — Piegādātāja atbil­stības deklarācija — 1.daļa: Vispārīgās prasības". Ražošanas procesu kontrolē ražotājs un, ja standartā noteikts, arī pilnvarota atbilstības novērtēšanas institūcija (turpmāk — paziņotā institūcija), veicot ražošanas procesa kontroles sistēmas auditu;

8.2. sertificēšanas institūcija ar atbilstības sertifikātu un ražotājs ar atbilstības deklarāciju šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajos gadījumos un saskaņā ar 12.punktā minētajām prasībām. Sertificēšanas institūcija sertificē un uzrauga ražošanas procesa kontroles sistēmu vai ražoto preci.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.372)

9. Ražošanas procesa kontrole ir pastāvīga iekšējā kontrole, ko veic ražotājs. Visus kontroles elementus, prasības un noteikumus ražotājs dokumentē darbības politikas un procesu aprakstos atbilstoši piemērojamo standartu prasībām. Minētajai dokumentācijai jāapliecina iespējas ražošanas procesā iegūt visām tehniskajām prasībām atbilstošu preci, kā arī iespējas efektīvi kontrolēt un uzraudzīt ražošanas procesu. Šī dokumentācija ir pamats piegādātāja deklarācijas sastādīšanai saskaņā ar šo noteikumu 8.1.apakšpunktu un 12.punktu.

10. Ja piemērojamos standartos ir noteikta atbilstības apliecināšanas kārtība, preces atbilstību novērtē saskaņā ar piemērojamā standarta prasībām.

11. Ja piemērojamos standartos nav noteikts citādi, preču atbilstības apliecināšanas kārtība ir:

11.1. ražošanas procesa kontrole, ko veic ražotājs;

11.2. preces tipa sākotnēja testēšana paziņotajā institūcijā. Testēšana ietver:

11.2.1. tehniskās dokumentācijas un preces parauga pārbaudi;

11.2.2. nepieciešamās pārbaudes un testus, lai novērtētu preces atbilstību šajos noteikumos noteiktajām būtiskajām prasībām.

12. Katrai Latvijas tirgū vienlaikus piedāvātajai preču partijai ražotājs (piegādātājs) pievieno ražotāja (piegādātāja) atbilstības deklarāciju (arī tad, ja paziņotā institūcija izsniegusi atbilstības sertifikātu), kas aizpildīta atbilstoši piemērojamo standartu prasībām. Ja piemērojamos standartos nav norādīta atbilstības deklarācijas forma un saturs, atbilstības deklarāciju sastāda saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17050 - 1:2005 "Atbilstības novērtēšana — Piegādātāja atbilstības deklarācija — 1.daļa: Vispārīgās prasības" norādēm. Deklarācijā ietver tās izdošanas pamatojumu (atsauce uz atbilstības sertifikātu vai testēšanas pārskatu). Par deklarācijā norādītās informācijas patiesumu atbild preces ražotājs (piegādātājs) (arī tad, ja preces atbilstības novērtēšanā iesaistīta paziņotā institūcija).

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.372)

III. Atbilstības novērtēšanas institūcijas

13. (Svītrots ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.372.)

14. (Svītrots ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.372.)

15. Atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditē un paziņo saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu".

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.372)

16. (Svītrots ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.372.)

IV. Noslēguma jautājumi

17. Ugunsdzēsības aparātus marķē ar CE atbilstības marķējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem".

18. Preču tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā) un Valsts darba inspekcija (darba vietās atbilstoši savai kompetencei), nodrošinot, lai preces, uz kurām attiecināmas šo noteikumu prasības, piedāvātu tirgū tikai tad, ja tās, atbilstoši uzstādītas, uzturētas un lietotas, atbilst šo noteikumu prasībām.

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.martu.

Ministru prezidents I.Emsis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.282
Obligātajai atbilstības novērtēšanai pakļauto ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu, ierīču un piemērojamo standartu saraksts

(Pielikums MK 31.05.2005. noteikumu Nr.372 redakcijā)

Nr.p.k.

Preces kods saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru

Preces nosaukums un apraksts

Piemērojamo tehnisko noteikumu (standarta) numurs un nosaukums

1

2

3

4

1.

381300000

842410

Ugunsdzēsības aparāti, sastāvi ugunsdzēsības aparātiem, to skaitā putu koncentrāti, pulveri, gāzes un aerosoli uguns dzēšanai

LVS EN 3 - 3:2005

"Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti— 3.daļa: Konstrukcija, spiediena izturība, mehāniskie testi"

LVS EN 3 - 6:1995/A1:2000

"Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti — 6.daļa: Noteikumi pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu atbilstības apstiprināšanai no EN 3-1 līdz EN 3-5"

LVS EN 3 - 7:2004

"Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti— 7.daļa: Īpašības, darbības spējas, prasības un testēšanas metodes"

LVS EN 1866:2004

"Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti"

LVS EN 1568 - 1:2004

"Ugunsdzēsības līdzekļi — Putu koncentrāti— 1.daļa: Prasības vidējās kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni"

LVS EN 1568 - 2:2004

"Ugunsdzēsības līdzekļi — Putu koncentrāti— 2.daļa: Prasības augstās kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni"

LVS EN 1568 - 3:2004

"Ugunsdzēsības līdzekļi — Putu koncentrāti— 3.daļa: Prasības zemas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri nesajaucas ar ūdeni"

LVS EN 1568 - 4:2004

"Ugunsdzēsības līdzekļi — Putu koncentrāti— 4.daļa: Prasības zemas kārtnības putu koncentrātiem, kas paredzēti padevei uz tādu šķidrumu virsmas, kuri sajaucas ar ūdeni"

LVS EN 615 :2005 + A1

"Ugunsdrošība — Ugunsdzēsības līdzekļi— Pulveru specifikācijas (izņemot D klases pulverus)"

LVS EN 25923:2000

"Ugunsdrošība — Ugunsdzēsības līdzekļi— Oglekļa dioksīds"

LVS EN 27201 - 1:2003

"Pretugunsaizsardzība — Ugunsdzēsības vielas — Halogenizētie ogļūdeņraži — 1.daļa: Specifikācijas halonam 1211 un halonam 1301"

2.

590900

5909100

Tekstilšļūtenes, to skaitā ugunsdzēsības šļūtenes no sintētiskām šķiedrām

LVS EN 694:2005+AC

"Ugunsdzēsības šļūtenes. Pusstingrās šļūtenes stacionārām iekārtām"

LVS EN 1947:2005

"Ugunsdzēsības šļūtenes — Sūkņiem un automobiļiem paredzētās puscietās spiediena šļūtenes un šļūteņu komplekti"

3.

732690600

8424

841459300

Dūmu ventilatori

LVS EN 12101 - 3:2003

"Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas— 3.daļa: Specifikācija elektriskajiem dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 282Pieņemts: 13.04.2004.Stājas spēkā: 01.03.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 16.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
87136
{"selected":{"value":"01.08.2005","content":"<font class='s-1'>01.08.2005.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2005","iso_value":"2005\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2005.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2005","iso_value":"2005\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2005.-31.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)