Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.238

Rīgā 2004.gada 6.aprīlī (prot. Nr.19 7.§)
Noteikumi par Vienošanos starp Ziemeļatlantijas līguma pusēm par informācijas drošību
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts noslēpumu7.panta astoto daļu

1. Vienošanās starp Ziemeļatlantijas līguma pusēm par informācijas drošību (turpmāk — vienošanās) ar šiem noteikumiem tiek pieņemta un apstiprināta.

2. Vienošanās stājas spēkā tās 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents I.Emsis

Aizsardzības ministra vietā — iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
Pieņemta un apstiprināta ar Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.238
Vienošanās starp Ziemeļatlantijas līguma pusēm par informācijas drošību

1949. gada 4. aprīlī Vašingtonā parakstītā Ziemeļatlantijas Līguma puses;

Atkārtoti apstiprinot to, ka racionālas politiskās konsultācijas, sadarbība un aizsardzības plānošana Līguma mērķu sasniegšanā ir saistīta ar klasificētas informācijas apmaiņu starp Pusēm;

Uzskatot par nepieciešamiem noteikumus starp Ziemeļatlantijas Līguma pušu valdībām par klasificētās informācijas, ar kuru tās var apmainīties, savstarpēju aizsardzību un sargāšanu;

Apzinoties, ka ir nepieciešama vispārēja drošības standartu un kārtības struktūra;

Rīkojoties savā vārdā un Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas vārdā, ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Puses apņemas:

(i) aizsargāt un nodrošināt:

(a) NATO izcelsmes (skatīt PIELIKUMU 2) vai dalībvalstu NATO iesniegto klasificēto informāciju (skatīt PIELIKUMU 1), kas apzīmēta kā tāda;

(b) dalībvalstu klasificēto informāciju, kas apzīmēta kā tāda, ko viena dalībvalsts sniedz otrai, atbalstot NATO programmu, projektu vai līgumu;

(ii) uzturēt informācijas drošības klasifikāciju, kas noteikta iepriekšējā (i) punktā, un pielikt visas pūles tās atbilstošai aizsardzībai;

(iii) neizmantot klasificēto informāciju, kas noteikta iepriekšējā (i) punktā, nekādiem citiem nolūkiem, izņemot tos, kas noteikti Ziemeļatlantijas Līgumā, kā arī lēmumos un nolēmumos, kas attiecas uz šo līgumu;

(iv) neizpaust informāciju, kas noteikta iepriekšējā (i) punktā, nevienai valstij, kas nav NATO dalībvalsts, bez informācijas avota piekrišanas.

2. pants

Saskaņā ar šīs Vienošanās 1. pantu, Pusēm jānodrošina Nacionālās drošības iestādes izveidošana NATO darbībām, kuras uzdevums būs aizsardzības pasākumu īstenošana. Pusēm jānosaka un jāievieš tādi drošības standarti, kas nodrošina vienotu klasificētās informācijas aizsardzības līmeni.

3. pants

(1) Pusēm jānodrošina, lai visas to attiecīgās valsts personas, kurām savu dienestu pienākumu veikšanā nepieciešama vai piešķirta pieeja informācijai, kas klasificēta kā KONFIDENCIĀLA, un augstāk noteiktajai informācijai, tiktu atbilstoši pārbaudītas pirms savu pienākumu uzsākšanas.

(2) Jāparedz drošības pārbaudes kārtība, lai noteiktu, vai personām, ņemot vērā viņu lojalitāti un uzticamību, var piešķirt pieeju klasificētai informācijai, neradot nepieņemamu risku drošībai.

(3) Katra Puse pēc pieprasījuma sadarbojas ar citām Pusēm savu attiecīgo drošības pārbaudes procedūru īstenošanā.

4. pants

Ģenerālsekretārs nodrošina šīs Vienošanās attiecīgo noteikumu piemērošanu NATO (skatīt PIELIKUMU 3).

5. pants

Šī Vienošanās nekādā veidā neliedz pusēm noslēgt citas Vienošanās attiecībā uz pušu klasificētās informācijas apmaiņu, neietekmējot šīs Vienošanās apjomu.

6. pants

(a) Šī Vienošanās ir pieejama parakstīšanai Ziemeļatlantijas Līguma pusēm, un tai nepieciešama ratifikācija,.–atzīšana vai apstiprināšana. Ratifikācijas, atzīšanas vai apstiprināšanas dokumenti jāiesniedz Amerikas Savienoto Valstu valdībai.

b) Šī Vienošanās stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad divas parakstītājas valstis iesniegušas savus ratifikācijas, atzīšanas vai apstiprināšanas dokumentus. Attiecībā uz visām pārējām parakstītājām valstīm šī Vienošanās stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad attiecīgā valsts iesniegusi savu ratifikācijas, atzīšanas vai apstiprināšanas dokumentu.

(c) Attiecībā uz šīs Vienošanās pusēm, šī Vienošanās anulē “Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas pušu Drošības līgumu”, ko apstiprinājusi Ziemeļatlantijas Padome 1952. gada 19. aprīļa D.C. 2/7 Papildinājuma Pielikumā (1. punkts), un kas pēc tam iekļauts C-M(55)15(Final) Papildinājumā (1. punktā), ko Ziemeļatlantijas Padome apstiprinājusi 1955. gada 2. martā.

7. pants

Šī Vienošanās paliek pieejama jebkuru jaunu Ziemeļatlantijas Līguma valstu pieņemšanai saskaņā ar to konstitucionālo kārtību. Šo valstu pieņemšanas dokumenti jāiesniedz Amerikas Savienoto Valstu valdībai. Attiecībā uz katru pieņemto valsti šī Vienošanās stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tās pieņemšanas dokumenta iesniegšanas.

8. pants

Amerikas Savienoto Valstu valdībai jāinformē pārējo Pušu valdības par visu ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pieņemšanas dokumentu iesniegšanu.

9. pants

No šīs Vienošanās var atkāpties, iesniedzot rakstisku atkāpšanās paziņojumu jebkurai Pusei, kas ir iesniegusi [ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pieņemšanas] dokumentu, un tai jāinformē par šādu paziņojumu visas pārējās Puses. Šāda atkāpšanās stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad dokumenta iesniedzēja Puse ir saņēmusi paziņojumu, bet tā neietekmē jau nolīgtos pienākumus vai tiesības un priekšrocības, ko Puses jau ieguvušas saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

Ko apliecinot, apakšā parakstījusies persona pēc attiecīgās Valdības pilnvarojuma noteiktā kārtībā ir parakstījusi šo Vienošanos.

Parakstīts Briselē, ____. gada __._______ vienā eksemplārā angļu un franču valodā; abiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks, un vienošanās tiek nodota Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvā, un tās apliecinātas kopijas tiek nodotas visu pārējo parakstītāju valstu valdībām.

Šī vienošanās pašlaik gaida sekojošu NATO dalībvalstu valdību ratifikāciju: Beļģija, Islande, Itālija, Luksemburga, Norvēģija, Portugāle, Spānija un Apvienota Karaliste. “Starp Ziemeļatlantijas Līguma Organizācijas pusēm noslēgtā Drošības vienošanās”, kas ietverta C-M(55)15(Final) Papildinājumā “A”, paliek spēkā attiecībā uz vēl neratificējušām valstīm.

I pielikums

Šis pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

NATO klasificētu informāciju definē šādi:

a) informācija ir zināšanas, ko var darīt pieejamas jebkādā veidā;

b) klasificēta informācija ir informācija vai materiāli, attiecībā uz kuriem ir noteikta vajadzība aizsargāt tos pret nesankcionētu izpaušanu vai izplatīšanu, uz ko norāda slepenības pakāpe;

c) ar terminu “materiāls” apzīmē gan dokumentus, gan tehniku, aprīkojumu vai ieročus, kas vai nu ir jau saražoti, vai vēl atrodas ražošanas procesā;

d) ar terminu “dokuments” apzīmē jebkuru fiksētu informāciju neatkarīgi no tās fiziskā formāta vai īpašībām, tostarp, bez jebkādiem izņēmumiem, arī rakstītu vai iespiestu informāciju, datu apstrādes kartiņas un lentes, topogrāfiskās un navigācijas kartes, fotogrāfijas, zīmējumus, rasējumus, gravīras, skices, piezīmes un darba dokumentus, kopijas, rakstāmmašīnas lentes vai jebkādā citā veidā iegūtas kopijas, jebkāda veida skaņas, balss, magnētiskos, elektroniskos, optiskos vai videoierakstus, pārnēsājamu automātiskās datu apstrādes aparatūru ar iebūvētu datora datu uzglabāšanas aparatūru un noņemamu datora datu uzglabāšanas aparatūru.

II pielikums

Šis pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Šajā Līgumā termins “NATO” nozīmē Ziemeļatlantijas Līguma organizāciju un iestādes, uz ko attiecas vai nu 1951. gada 20. septembrī Otavā parakstītais Līgums par Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas, valstu pārstāvju un starptautiskā štāba statusu, vai 1952. gada 28. augustā Parīzē parakstītais Protokols par starptautisko militāro štābu, kas izveidoti saskaņā ar Ziemeļatlantijas līgumu, statusu.

III pielikums

Šis pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Notiek konsultācijas ar militārajiem komandieriem, lai respektētu to priekšrocības.

AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES TO THE NORTH ATLANTIC TREATY FOR THE SECURITY OF INFORMATION

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949;

Reaffirming that effective political consultation, cooperation and planning for defence in achieving the objectives of the Treaty entail the exchange of classified information among the Parties;

Considering that provisions between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange are necessary;

Realising that a general framework for security standards and procedures is required;

Acting on their own behalf and on behalf of the North Atlantic Treaty Organization, have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall:

(i) protect and safeguard:

(a) classified information (see Annex I), marked as such, which is originated by NATO (see Annex II) or which is submitted to NATO by a member stater

(b) classified information, marked as such, of the member states submitted to another member state in support of a NATO programme, project, or contract,

(ii) maintain the security classification of information as defined under (i) above and make every effort to safeguard it accordingly;

(iii) not use classified information as defined under (i) above for purposes other than those laid down in the North Atlantic Treaty and the decisions and resolutions pertaining to that Treaty;

(iv) not disclose soch information as defined under (i) above to non-NATO Parties without the consent of the originator.

Article 2

Pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall ensure the establishment of a National Security Authority for NATO activities which shall implement protective security measures. The Parties shall establish and implement security standards which shall ensure a common degree of protection for classified information.

Article 3

(1) The Parties shall ensure that all persons of their respective nationality who, in the conduct of their official duties, require or may have access to information classified CONFIDENTIAL and above are appropriately cleared before they take up their duties.

(2) Security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking finto account his or her loyalty and trustworthiness, have access to classified information without constituting an unacceptable risk to security.

(3) Upon request, each of the Parties shall cooperate with the other Parties in carrying out their respective security clearance procedures.

Article 4

The Secretary General shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied by NATO (see Annex III).

Article 5

The present Agreement in no way prevents the Parties from making other Agreements relating to the exchange of classified information originated by them and not affecting the scope of the present Agreement.

Article 6

(a) This Agreement shall be open for signature by the Parties to the North Atlantic Treaty and shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America;

(b) This Agreement shall enter finto force thirty days after the date of deposit by two signatory States of their instruments of ratification, acceptance or approval. It shall enter finto force for each other signatory State thirty days after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

(c) This Agreement shall with respect to the Parties for which it entered finto force supersede the “Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty Organization” approved by the North Atlantic Council in Annex A (paragraph 1) to Appendix to Enclosure to D.C.2/7, on 19th April, 1952, and subsequently incorporated in Enclosure “A” (paragraph 1) to C-M(55)15(Final), approved by the North Atlantic Council on 2nd March, 1955.

Article 7

This Agreement shall remain open for accession by any new Party to the North Atlantic Treaty, in accordance with its own constitutional procedures. Its instrument of accession shall be deposited with the government of the United States of America. It shall enter finto force in respect of each acceding State thirty days after the day of the deposit of its instrument of accession.

Article 8

The Government of the United States of America shall inform the Governments of the other Parties of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 9

This Agreement may be denounced by written notice of denunciation by any Party given to the depository which shall inform all the other Parties of such notice. Such denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the depository, but shall not affect obligations already contracted and the rights or prerogatives previously acquired by the Parties under the provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duty authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Brussels, this 6th day of March, 1997 in a single copy in the English and French languages, each text being equally authoritative, which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America and of which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the other signatories.

Annex I

This Annex forms an integral part of the Agreement.

NATO classified information is defined as follows:

(a) information means knowledge that can be communicated in any form;

(b)classified information means information or material determined to require protection against unauthorized disclosure which has been so designated by security classification;

(c) the word “material” includes documents and also any item of machinery or equipment or weapons either manufactured or in the process of manufacture;

(d)the word “document” means any recorded information regardless of its physical form or characteristics, including, without limitation, written or printed matter, data processing cards and tapes, maps, charts, photographs, paintings, drawings, engravings, sketches, working notes and papers, carbon copies and ink ribbons, or reproductions by an means or process, and sound, voice, magnetic or electronic or optical or video recordings in any form, and portable ADP equipment with resident computer storage media, and removable computer storage media.

Annex II

This Annex forms an integral part of the Agreement.

For the purposes of the present Agreement, the term “NATO” denotes the North Atlantic Treaty Organization and the bodies governed either by the Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Orgnization, National Representatives and International Staff, signed in Ottawa on 20th September, 1951 or by the Protocol on the status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, signed in Paris on 28th August, 1952.

Annex III

This Annex forms an integral part of the Agreement.

Consultation takes place with military commanders in order to respect their prerogatives.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Vienošanos starp Ziemeļatlantijas līguma pusēm par informācijas drošību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 238Pieņemts: 06.04.2004.Stājas spēkā: 16.04.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 15.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87045
16.04.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)