Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.61

Rīgā 2004.gada 16.martā (prot. Nr.115, 4.§)

Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.1pantu, Latvijas Republikas likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5.,9.,10.pantu, Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī Rīgas domes institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3.pantā noteikto palīdzības veidu.

1.2. Personas, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un kuras ir tiesīgas to saņemt, reģistrē Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvalde (turpmāk tekstā - Dzīvokļu pārvalde), lai sniegtu šādu palīdzību:

1.2.1. izīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu;

1.2.2. dzīvokli sociālajā dzīvojamā mājā vai sociālo dzīvojamo telpu;

1.2.3. palīdzētu apmainīt īrēto dzīvojamo telpu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.

1.3. Persona, kura atbilstoši tiesiskam pamatojumam ir deklarējusi dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (pirms 01.07.2003. bija pierakstīta dzīvesvietā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā), iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību, šo noteikumu 1.2.punktā noteiktajā Rīgas domes institūcijā, iesniegumā norādot, kādi palīdzības veidi personai nepieciešami. Ja iesniegumu iesniedz ģimene, to paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi.

1.4. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nosaka Latvijas Republikas likumi "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", "Par dzīvojamo telpu īri", "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā", "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un šie noteikumi.

1.5. Atzinumu par personas ienākumu atbilstību noteikumu 2.3.9. un 2.3.10.apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem sniedz Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālais dienests (turpmāk tekstā - SD).

1.6. Lēmumu par to, vai persona ir tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļaujama palīdzības reģistrā atbilstoši palīdzības veidam, kāds norādīts personas iesniegumā, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisija personu reģistrācijai pašvaldības palīdzības saņemšanai un izslēgšanai no palīdzības reģistra (turpmāk tekstā - komisija).

1.7. Persona komisijas lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domes Komunālajā departamentā, bet Rīgas domes Komunālā departamenta lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Latvijas Republikas Administratīvā rajona tiesā.

1.8 Dzīvokļu pārvalde ik gadu apkopo informāciju par pašvaldības palīdzības reģistra datiem, pašvaldības sniegto palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un līdz 1.aprīlim iesniedz informāciju Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejai.

2. Palīdzības reģistri

2.1. Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību tikai palīdzības reģistrā iekļautām personām, izņemot gadījumus, kad personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kas atradās Rīgā, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, turklāt persona ir iesniegusi attiecīgajai Rīgas domes institūcijai iesniegumu par nepieciešamo palīdzību.

Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā un pašvaldība nevar šo personu uzreiz nodrošināt ar dzīvojamo telpu, jo nav brīvu neizīrētu dzīvojamo telpu, personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu.

2.2. Ja persona izteikusi vēlēšanos papildus reģistrēties vēl cita veida palīdzības reģistrā, tad personai jāiesniedz jauns iesniegums un tā tiek reģistrēta cita palīdzības veida reģistrā ar iesnieguma reģistrēšanas dienu. Personu var reģistrēt vienlaikus divos vai vairākos palīdzības reģistros.

2.3. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, reģistrē:

2.3.1. 1.reģistrā - personas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par dzīvojamo telpu īri" ir sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no Rīgā īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

2.3.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, vai maznodrošināti invalīdi;

2.3.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināts invalīds;

2.3.1.1 1.reģistrā - politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas Rīgā Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

2.3.2. 2.reģistrā - personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa Rīgā, ja pret dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:

2.3.2.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, vai maznodrošināti invalīdi;

2.3.2.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināts invalīds;

2.3.2.1 2.reģistrā - politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas vai tām piederoša dzīvokļa Rīgā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

2.3.3. 3.reģistrā - bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja viņi beiguši mācības izglītības iestādē vai obligāto militāro dienestu, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un ja bērnu dzīvesvieta līdz viņu nodošanai ārpusģimenes aprūpē bijusi Rīgā;

2.3.4. 4.reģistrā - repatriantus, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 04.05.1990. un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, kura atrodas Rīgā un kurā repatriants vai viņa vecāki, vai vecvecāki pastāvīgi dzīvojuši pirms izceļošanas;

2.3.4.1 7.reģistrā - maznodrošinātas politiski represētas personas;

2.3.5. 5.reģistrā - maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un ja tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts, tāpēc persona darījuma rezultātā ir zaudējusi attiecīgā dzīvokļa lietošanas tiesības;

2.3.6. 6.reģistrā - maznodrošinātas personas, kuras no dzīvojamām telpām Rīgā izliktas par Latvijas Republikas Civillikumā noteikto saistību neizpildi vai zaudējušas dzīvojamo telpu krāpniecisku darbību rezultātā, par ko ierosināta krimināllieta, un kuras atbilst Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.1.pantā noteiktajai personu kategorijai;

2.3.7. 7.reģistrā - maznodrošinātas personas, kuras līdz 31.12.2001. saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" bija reģistrētas 1.grupā valsts un pašvaldību palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanai, 2002.gadā pārreģistrētas atbilstoši Rīgas domes 10.09.2002. lēmumam Nr.1618 "Par personu pārreģistrāciju pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai" un kuras atbilst saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

2.3.8. 7.reģistrā - maznodrošinātas personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuras lietojušas dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, turklāt to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

Ja maznodrošināta persona jau reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanai 2.3.7.apakšpunktā vai 2.5.punktā noteiktajā kārtībā un rakstveidā izteikusi vēlēšanos reģistrēties pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā šī apakšpunkta pirmajā daļā minēto personu grupā, to ar iepriekšējo reģistrācijas datumu iekļauj reģistrā pirms personām, kuras reģistrētas pēc 10.10.2003. (t.i., pēc grozījumu Latvijas Republikas likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" stāšanās spēkā);

2.3.9. 8.reģistrā - pensijas vecumu sasniegušas personas, 1., 2.grupas invalīdus un personas, kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz Ls 150, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz Ls 100 uz vienu cilvēku, ja šīs personas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā dzīvojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja dzīvojamās telpas īres līgums tiek izbeigts Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.4 panta otrajā daļā minētajos gadījumos, ja uzrādīti Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.4 panta trešajā daļā minētie dokumenti un ja personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

2.3.10. 1.reģistrā - pensijas vecumu sasniegušas personas, 1., 2.grupas invalīdus un personas, kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz Ls 150, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz Ls 100 uz vienu cilvēku, ja šīs personas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā dzīvojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un tiek izliktas no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas spriedumu sakarā ar dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanos vai sakarā ar to, ka dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai (izņemot noteikumu 2.8.punktā minētās personas), un ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

2.4. Noteikumu 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5. un 2.3.6.apakšpunktā minētās personas palīdzības saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu saņemts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad personas ir ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu. Ja šis termiņš nav ievērots attaisnojošu iemeslu dēļ, 1.6.punktā minētā komisija ir tiesīga termiņu atjaunot.

2.5. Palīdzības saņemšanai vispārējā kārtībā reģistrē:

2.5.1. 12.reģistrā - personas, kuras līdz 31.12.2001. saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" bija reģistrētas 1.grupā valsts un pašvaldību palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanai, 2002.gadā pārreģistrētas atbilstoši Rīgas domes 10.09.2002. lēmumam Nr.1618 "Par personu pārreģistrāciju pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai" (izņemot saskaņā ar šo noteikumu 2.3.7.apakšpunktu reģistrētās maznodrošinātās personas);

2.5.2. 12.reģistrā - personas, kuras līdz 31.12.2001. saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" bija reģistrētas 3.grupā valsts un pašvaldību palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanai, 2002.gadā pārreģistrētas atbilstoši Rīgas domes 10.09.2002. lēmumam Nr.1618 "Par personu pārreģistrāciju pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai";

2.5.3. 12. reģistrā - maznodrošinātas personas, kas īrē tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kuras vecākas par deviņiem gadiem un kuras dzīvesvietu deklarējušas šajā dzīvojamā telpā, vai kuru īrētā dzīvojamā telpa nav piemērota dzīvošanai, ja turklāt:

2.5.3.1. ģimenē ir trīs vai vairāk nekā trīs nepilngadīgi bērni;

2.5.3.2. tās audzina bērnu invalīdu;

2.5.3.3. ģimenē visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi;

2.5.3.4. tās ir atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku;

2.5.3.5. tie ir atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav apgādnieku;

2.6. 8.reģistrā - pašvaldības mājās dzīvojošas personas, kuru īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija atzinusi par avārijas stāvoklī esošu, turklāt, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.3 panta pirmo daļu vai 28.4 panta pirmo daļu, iepriekšminētā komisija pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu;

2.7. 9.reģistrā - denacionalizēto vai likumīgajiem īpašniekiem atdoto namīpašumu īpašniekus (viņu mantiniekus), kuri, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" 16.pantu, Latvijas Republikas likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 16.pantu, vēlas aizņemt dzīvokli savos namīpašumos un iesnieguši pieteikumu pašvaldībai;

2.8. 10.reģistrā - pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 47.panta piekto daļu, reģistrē personas, kuru personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemes gabala atsavināšanu valsts vai sabiedrības vajadzībām, ja šīm personām un viņu ģimenes locekļiem, kas kopā pastāvīgi dzīvojuši nojauktajā mājā, kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis (dzīvokļi) no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda, kas Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdī atradās mājā, kura denacionalizēta vai atdota bijušajiem īpašniekiem (vai viņu mantiniekiem), vai mājā, par kuras atdošanu bijušajiem īpašniekiem (vai viņu mantiniekiem) Latvijas Republikas likumā "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" vai Latvijas Republikas likumā "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" noteiktajā termiņā ir iesniegts pieteikums un citi dokumenti;

2.9. 11.reģistrā - zemes gabalu īpašniekus, uz kuru zemes uzcelta daudzdzīvokļu māja un kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 21.panta ceturto daļu ir tiesības pēc savas izvēles privatizēt šajā mājā vienu privatizācijai publiski piedāvātu neizīrētu dzīvokli;

2.10. 13.reģistrā - personas, kuras, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", atzītas par tiesīgām īrēt dzīvokli sociālajā dzīvojamā mājā;

2.11. 14.reģistrā - personas, kuras vēlas Rīgas domes īpašumā vai valdījumā esošo īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu, pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku labiekārtojuma līmeni), vai arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā vai citā Rīgas priekšpilsētā (rajonā).

3. Personas reģistrācija palīdzības reģistrā un izslēgšana no tā

3.1. Persona apliecina tiesības saņemt palīdzību, pievienojot iesniegumam šādus dokumentus:

3.1.1. noteikumu 2.3.1., 2.3.2. un 2.3.6.apakšpunktā minētās personas:

- dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

- SD izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pensionāra, invalīda apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk tekstā - VDEĀK) izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

- kriminālpolicijas vai prokuratūras izziņu par krimināllietas ierosināšanu (2.3.6.apakšpunkts);

3.1.2. noteikumu 2.3.3.apakšpunktā minētās personas:

- lēmumu par aizgādības tiesību izbeigšanos vai aprobežošanu un bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu valsts audzināšanas iestādē vai nodošanu aizbildnībā;

- izziņas par bērna atrašanos valsts audzināšanas iestādēs vai pie aizbildņa;

- dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.1.3. noteikumu 2.3.4.apakšpunktā minētās personas:

- arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;

- repatrianta izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pensionāra, invalīda apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.1.4. noteikumu 2.3.5.apakšpunktā minētās personas:

- personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas, atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) kopiju;

- arhīva izziņu no pēdējās dzīvesvietas (izziņā uzrādot pieraksta ilgumu, pierakstītās personas un radniecību ar tām);

- pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- SD izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

3.1.5. noteikumu 2.1.punktā minētās personas:

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.1.6. noteikumu 2.8.punktā minētās personas:

- īpašnieka dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- īpašnieka pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

- ja namīpašumam ir vairāki īpašnieki - pārējo īpašnieku rakstisku piekrišanu (parakstus apstiprina Dzīvokļu pārvaldes speciālists vai notārs) vai namīpašuma lietošanas kārtības līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- īrnieka dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;- īpašnieka vajadzībām pieprasītā atbrīvojamā dzīvokļa plānu;

3.1.7. noteikumu 2.5.3.apakšpunktā minētās personas:

- dzīvokļa plānu;

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- SD izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pensionāra, invalīda apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

- ja pēdējo piecu gadu laikā mainīta dzīvesvieta - arhīva izziņu no iepriekšējās dzīvesvietas, kurā norādīts dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis, istabu skaits, platība, tajā dzīvojošo personu skaits, vai īres līguma kopiju;

3.1.8. noteikumu 2.7.punktā minētās personas:

- dzīvokļa plānu;

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pensionāra, invalīda, politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.1.9. noteikumu 2.9.punktā minētās personas:

- arhīva izziņas oriģinālu par nojauktā namīpašuma piederību īpašniekam - fiziskai personai namīpašuma nojaukšanas brīdī;

- izpildinstitūcijas lēmumu par arhīva izziņā norādītā namīpašuma nojaukšanu;

- izpildinstitūcijas lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu nojauktā namīpašuma īpašniekam un viņa ģimenes locekļiem, kas kopā ar viņu dzīvojuši un bijuši pierakstīti dzīvoklī;

- piešķirtā dzīvokļa orderi vai tā kopiju;

- īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- dzīvokļa plānu;

- ģimenes locekļu radniecību apstiprinošus dokumentus, ja pēc namīpašuma nojaukšanas un dzīvokļa saņemšanas ģimenes locekļi mainījuši vārdu, uzvārdu;

- dzīvokļa kompensācijas pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu pasu un bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

3.1.10. noteikumu 2.10.punktā minētās personas:

- pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

- zemesgrāmatas akta kopiju, uzrādot oriģinālu;

- zemes robežu plāna kopiju, uzrādot oriģinālu;

- Rīgas pilsētas zemes komisijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

3.1.11. noteikumu 2.12.punktā minētās personas:

- dzīvokļa plānu;

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- pensionāra, invalīda, politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

- izziņu, kas apliecina, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamās telpas apmaiņa;

3.1.12. noteikumu 2.3.1.1 un 2.3.2.1 apakšpunktā minētās personas:

- tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju;

- politiski represētās personas apliecības kopiju;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju;

3.1.13. noteikumu 2.3.4.1apakšpunktā minētās personas:

- politiski represētās personas apliecības kopiju;

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

- dzīvokļa plānu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju;

- SD izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

3.1.14. noteikumu 2.3.8.apakšpunktā minētās personas:

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

- dzīvokļa plānu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju;

- SD izziņu par maznodrošinātas personas statusu;

- pensionāra apliecības kopiju;

-invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju;

3.1.15. noteikumu 2.3.9.apakšpunktā minētās personas:

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

- dzīvokļa plānu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju;

- SD izziņu par atbilstību 2.3.9.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

- pensionāra apliecības kopiju;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju;

3.1.16. noteikumu 2.3.10.apakšpunktā minētās personas:

- tiesas sprieduma kopiju;

- dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

- dzīvokļa plānu;

- pases, bērna dzimšanas apliecības kopiju;

- SD izziņu par atbilstību 2.3.10.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem;

- pensionāra apliecības kopiju;

- invalīdiem - VDEĀK izziņas kopiju.

3.2. Ja ir nepieciešams, personai var pieprasīt papilddokumentus informācijas precizēšanai.

3.3. Palīdzības reģistrā iekļautās personas pienākums ir iesniegt SD izziņu par maznodrošinātas personas statusa pagarināšanu, VDEĀK izziņas kopiju par invaliditātes termiņa pagarinājumu, īres līguma kopiju (ja izdarīti grozījumi īres līgumā) un dokumentus par izmaiņām ģimenes sastāvā.

3.4. Personas, kuras noteikumu 1.6.punktā noteiktajā kārtībā atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību un iekļaujamas palīdzības reģistrā, reģistrē ar datumu, kad tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu un dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzības veidu.

Likumā noteiktajā kārtībā Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldes attiecīgās priekšpilsētas (rajona) nodaļa sniedz rakstveida atbildi uz personas iesniegumu par iespēju saņemt nepieciešamo pašvaldības palīdzību vai personas izslēgšanu no palīdzības reģistra.

3.5. Ja persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas tai nosūtāms rakstveida paziņojums uz norādīto adresi. Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra noteikumu 1.6.punktā noteiktajā kārtībā ar komisijas lēmuma pieņemšanas dienu, ja:

3.5.1. persona iesniegusi rakstisku iesniegumu;

3.5.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatojumu šīs personas iekļaušanai palīdzības reģistrā;

3.5.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatojumu šīs personas iekļaušanai palīdzības reģistrā;

3.5.4. persona atkārtoti nav iesniegusi dokumentus, kuri apliecina tiesības saņemt iesniegumā norādīto palīdzību;

3.5.5. persona saņēmusi iesniegumā norādīto palīdzību.

3.6. Ja persona pēdējo piecu gadu laikā ir pasliktinājusi dzīves apstākļus (apmainot dzīvojamo telpu pret mazāku, pārdodot vai citādi to atsavinot, iemitinot tajā radiniekus, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana) un ja šo darbību rezultātā ir radusies iespēja prasīt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā saskaņā ar noteikumu 2.5.3.apakšpunktu, tad palīdzības sniegšana atliekama uz pieciem gadiem.

4. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritēriji un secība

4.1. Ikvienu pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt noteikumu 2.1.punktā minētajām personām, ievērojot nosacījumu, ka personai jāpiedāvā līdzvērtīga dzīvojamā telpa.

4.2. Personai piedāvā īrēt dzīvojamo telpu (izņemot noteikumu 2.1.punktā minētās personas), ievērojot šādus kritērijus:

4.2.1. 4., 7., 12.reģistrā minētajām personām:

- vienistabas dzīvokli - ģimenei, kurā ir 1 līdz 3 cilvēki;

- divistabu dzīvokli - ģimenei, kurā ir 3 līdz 5 cilvēki;

- trīsistabu un lielākus dzīvokļus - ģimenei, kurā ir vairāk nekā 5 cilvēki;

piedāvājot dzīvojamo telpu 4., 7., 12.reģistrā minētajām personām, var tikt ņemts vērā ārsta atzinums par to, ka persona slimības dēļ nevar dzīvot vienā telpā ar ģimenes locekļiem;

4.2.2. 1.reģistrā minētajām personām, kuras no dzīvojamās telpas izliktas Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantā noteiktajā kārtībā, un 2., 5., 6.reģistrā minētajām personām - dzīvokli bez ērtībām vai dzīvojamo telpu dienesta viesnīcas plānojuma mājā;

4.2.3. 3.reģistrā minētajām personām - dzīvojamo telpu;

4.2.4. 1., 8.reģistrā minētajām personām, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otrās daļas 2.punktā, 28.3 panta pirmajā, 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, un personām, kuru pašvaldības mājā īrēto vai īpašumā esošo dzīvokli Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija atzinusi par avārijas stāvoklī esošu (noteikumu 2.7.punkts), - ievērojot 4.2.1.apakšpunkta nosacījumus, taču ņemot vērā, ka nedrīkst piešķirt dzīvojamo platību, kas ir lielāka un ar augstāku labiekārtojuma līmeni nekā līdz šim īrētā dzīvojamā telpa;

4.2.5. noteikumu 9. un 10.reģistrā minētajām personām piedāvā īrēt līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.

4.3. Dzīvojamās telpas piedāvā izīrēšanai, ievērojot šādu secību:

4.3.1. noteikumu 2.1.punktā minētajām personām;

4.3.2. 1., 2., 6.reģistrā minētajām personām, kurām palīdzība jānodrošina saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.3 panta prasībām, kā arī personām, kuru īrētās dzīvojamās telpas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir iesniedzis izpildei izpildu rakstu;

4.3.3. 1., 2. reģistrā minētajām personām (izņemot 4.3.2.apakšpunktā minētās);

4.3.4. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.reģistrā minētajām personām, vispirms piedāvājot īrēt 8.reģistrā minētajām personām (ievērojot Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisijas sastādīto sarakstu) un 7.reģistrā (2.3.7.apakšpunktā) minētajām personām, kurām reģistrācijas secībā ir piedāvāts īrēt dzīvokli ar ērtībām, taču persona izteikusi vēlēšanos īrēt dzīvokli bez ērtībām;

4.3.5. 10. reģistrā minētajām personām;

4.3.6. 12.reģistrā minētajām personām.

4.4. Noteikumu 14.reģistrā minētajām personām dzīvojamo telpu apmaiņai piedāvā iesniegumu reģistrācijas secībā, vispirms piedāvājot maznodrošinātām personām.

4.5. Personai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai steidzami sniedzama palīdzība, tiek piedāvātas tās pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļautās telpas, kas ir sarakstā piedāvājuma izteikšanas dienā, ievērojot Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un noteikumu 4.2. un 4.3.punktā minētos nosacījumus.

4.6. Ja personai bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trīs dažādu dzīvošanai derīgu izīrējamo dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet persona no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi Dzīvokļu pārvaldei atbildi par saņemtajiem piedāvājumiem, šī persona tiek pārreģistrēta attiecīgā veida palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.

4.7. Dzīvokli sociālajā dzīvojamā mājā personai izīrē reģistrācijas secībā, izņemot gadījumus, kad persona bez atlīdzības nodod Rīgas domei tās īpašumā esošu dzīvojamo telpu Rīgā.

Pārejas noteikumi

1. Saistošie noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā, tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas domes 07.05.2002. saistošie noteikumi Nr.27 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" un Rīgas domes 17.06.2003. saistošie noteikumi Nr.44 "Grozījumi Rīgas domes 07.05.2002. saistošajos noteikumos Nr.27 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība".

3. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejai.

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 61Pieņemts: 16.03.2004.Stājas spēkā: 31.03.2004.Zaudē spēku: 25.11.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 30.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
86228
31.03.2004
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva