Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.91

Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.7 34.§)
Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, bet kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi;

1.2. tehnisko noteikumu saturu;

1.3. tehnisko noteikumu pieprasīšanas, sagatavošanas un izdošanas kārtību.

2. Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai (turpmāk — darbība) tās norises vietā. Minētās prasības ir saistošas personai, kas veic darbību. Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", vai šo noteikumu 1.pielikumā minētajām darbībām.

II. Iesniegums par darbību

3. Persona, kura gatavojas veikt darbību (turpmāk – iesniedzējs), pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – pārvalde), kuras teritorijā ir paredzēts veikt attiecīgo darbību.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

4. Iesniegumu neiesniedz, ja darbība ir pieteikta pārvaldē sākotnējā izvērtējuma veikšanai saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" vai ir iesniegts A vai B kategorijas atļaujas pieprasījums.

5. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

5.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

5.2. iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods (komersantam – firma un reģistrācijas numurs komercreģistrā), adrese un tālruņa numurs;

5.3. darbības nosaukums un darbības norises vietas adrese;

5.4. darbības apraksts un izmantojamā tehnoloģija, kas attiecināma uz konkrēto darbību:

5.4.1. galvenās izejvielas, to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus (preparātus);

5.4.2. produkcija un tās daudzums gadā;

5.4.3. ūdens ieguves avots (esošs, plānots), pieslēguma vieta, plānotais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā);

5.4.4. dzeramā un tehniskā ūdens resursu pietiekamība;

5.4.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to daudzumi un koncentrācijas pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta, notekūdeņus saņemošais ūdensobjekts;

5.4.6. siltuma un elektroenerģijas ražošana, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids un daudzums;

5.4.7. piesārņojošo vielu emisija (piesārņojošo vielu daudzumi un koncentrācijas), smakas;

5.4.8. radītie atkritumi, to veidi, daudzumi un apsaimniekošana;

5.4.9. elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi;

5.4.10. transformējamās zemes platība, norādot, kādu zemi paredzēts transformēt (meža vai lauksaimniecībā izmantojamo zemi);

5.4.11. ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

5.4.12. ietekme uz apkārtējām ūdenstilpēm un ūdenstecēm;

5.4.13. appludināmās teritorijas platība un robežas.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

5.1 Iesniegumam pievieno:

5.11. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu šo noteikumu 1.pielikuma 1.2. un 8.3.apakšpunktā noteiktajām darbībām;

5.12. zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota paredzētās darbības norises vieta, vai teritorijas karti (mērogs – 1:10000 vai lielāks), kurā attēlota darbības norises vieta;

5.13. ja darbība ir būvniecība – būvvaldes izsniegtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

6. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, pārvalde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

7. Pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas pārvalde savās telpās (vietā, kur ar attiecīgu informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona) nodrošina iespēju iepazīties ar informatīvo paziņojumu par iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumu (turpmāk – informatīvais paziņojums), kā arī ievieto informatīvo paziņojumu Valsts vides dienesta mājaslapā internetā. Informatīvais paziņojums Valsts vides dienesta mājaslapā internetā ir pieejams līdz pārvaldes lēmuma pieņemšanai par attiecīgo iesniegumu.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

8. Pārvalde informatīvo paziņojumu elektroniski nosūta vides nevalstiskajai organizācijai, kura izrādījusi ieinteresētību saņemt informāciju par darbībām noteiktās teritorijās un pieteikusies pārvaldē, iesniedzot e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāma attiecīgā informācija.

9. Informatīvajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

9.1. iesniedzēja vārds un uzvārds (komersantam — firma un reģis­trācijas numurs komercreģistrā);

9.2. iesnieguma iesniegšanas datums;

9.3. informācija par darbību, tai skaitā norises vieta, norāde par atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;

9.4. termiņš, līdz kuram sabiedrība var rakstiski iesniegt pārvaldē atsauksmes vai priekšlikumus par darbību. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām;

9.5. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403).

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403)

10. Pārvalde uzdod iesniedzējam nosūtīt informatīvo paziņojumu darbības teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem).

III. Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana

11. Pārvalde mēneša laikā pēc iesnieguma vai papildu informācijas sa­ņemšanas sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus (2.pieli­kums) vai atzinumu, kurā norādīts, ka iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, vai atteikumu, kurā norādīts, ka:

11.1. darbības uzsākšana ir pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām;

11.2. darbība nav pieļaujama saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr.341 redakcijā)

11.1 Ja darbības uzsākšana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām vai nav pieļaujama saskaņā ar zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu, pārvalde par to rakstiski paziņo būvvaldei.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr.341 redakcijā)

12. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums, pārvalde sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus 14 dienu laikā pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas par to, ka darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums un paredzētā darbība ir būvniecība vai ietver būvniecību, pārvalde izsniedz tehniskos noteikumus 14 dienu laikā pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopijas saņemšanas.

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403)

13. Pārvalde tehniskos noteikumus sagatavo, ņemot vērā informatīvajā paziņojumā noteikto termiņu, kādā sabiedrība var iesniegt priekšlikumus un atsauksmes. Ja nepieciešams saņemt citu institūciju vai ekspertu atzinumus, kā arī ja saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punktu ir nepieciešams citas pārvaldes vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas (turpmāk — administrācija) atzinums vai informācija no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras, tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz 30 dienu laikā.

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341)

14. Tehniskos noteikumus sagatavo, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, no sabiedrības saņemtajām atsauksmēm un priekšlikumiem, uz sākotnējo izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", un uz attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju un ekspertu atzinumiem.

15. Sagatavojot tehniskos noteikumus, pārvaldei ir tiesības pieaicināt ekspertus, pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī saņemt no būvvaldes apkopotus sabiedrības iesniegtos priekšlikumus un darbības sabiedriskās apspriešanas rezultātus (ja tādi ir).

16. Pārvalde, sagatavojot tehniskos noteikumus tādas darbības veikšanai, kura ietekmē citas pārvaldes, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, konsultējas ar attiecīgās teritorijas pārvaldi un administrāciju. Ja nepieciešams, pārvalde pieprasa sniegt atzinumu par darbību. Ietekmētās teritorijas pārvalde un administrācija atzinumu sniedz 10 dienu laikā.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403)

17. Ja darbība paredz zemes dzīļu izmantošanu vai var potenciāli ietekmēt zemes dzīļu kvantitatīvos vai kvalitatīvos rādītājus, pārvalde pieprasa informāciju no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra informāciju sniedz 10 dienu laikā.

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341)

18. Tehniskie noteikumi nosaka šādas vides aizsardzības prasības:

18.1. vides kvalitātes robežlielumus un emisijas robežvērtības virszemes un pazemes ūdeņu, gaisa, augsnes, zemes dzīļu, kā arī citu vides jomu kvalitātes nodrošināšanai;

18.2. prasības darbības norises vietai, īpašu uzmanību pievēršot ar vidi saistīto normatīvo aktu noteiktajām prasībām, kas attiecas uz:

18.2.1. ūdenstecēm, ūdenstilpēm, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī mikroliegumiem un īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem;

18.2.2. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403);

18.2.3. īpaši jutīgām teritorijām;

18.2.4. ģeoloģiskajiem procesiem;

18.3. prasības pazemes ūdeņu aizsardzībai;

18.4. prasības darbības radīto atkritumu apsaimniekošanai;

18.5. ierobežojumus darbības veikšanai piesārņotā teritorijā (arī nepieciešamību veikt piesārņoto vietu sanāciju);

18.6. prasības avārijas vai ārkārtas situāciju novēršanai vai samazināšanai;

18.7. prasības darbības un blakus esošu objektu savstarpējās ietekmes un kopīgi radītās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403)

19. Pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu izsniedz iesniedzējam un ievieto Valsts vides dienesta mājaslapā internetā piecu darbdienu laikā pēc to izsniegšanas. Ja darbība varētu ietekmēt citas pārvaldes vai īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, pārvalde tehniskos noteikumus, atzinumu vai atteikumu triju darbdienu laikā elektroniski nosūta attiecīgajai pārvaldei vai administrācijai.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā; minētā prasība par tehnisko noteikumu, atzinuma vai atteikuma ievietošanu Valsts vides dienesta mājaslapā internetā stājas spēkā 01.01.2010., sk. grozījumu 2. punktu)

20. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir pieci gadi. Ja būvvalde pagarina plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu vēl uz četriem gadiem, tas pagarinās arī tehniskajiem noteikumiem, nepārsniedzot arhitektūras un plānošanas uzdevuma derīguma termiņu.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

21. Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības attiecīgā pārvalde var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā šādos gadījumos:

21.1. konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai;

21.2. izdarīti grozījumi vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

22. Pārvalde tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt pēc savas iniciatīvas, iesniedzēja vai trešās personas iesnieguma.

23. Lai saņemtu jaunus tehniskos noteikumus vai izdarītu grozījumus, iesniedzējs iesniedz attiecīgajā pārvaldē attiecīgu iesniegumu. Ja atklājušies šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētie apstākļi, iesniedzējs iesniegumu jaunu tehnisko noteikumu saņemšanai vai grozījumu izdarīšanai iesniedz pārvaldē 14 dienu laikā.

24. Tehniskos noteikumus vai pārvaldes atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Ja, izskatot apstrīdētos tehniskos noteikumus vai atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst normatīvo aktu prasībām vai ka atteikums bijis nepamatots, Vides pārraudzības valsts birojs var uzdot pārvaldei attiecīgi grozīt tehnisko noteikumu saturu vai izsniegt tehniskos noteikumus. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr.341 redakcijā)

25. Attiecīgā valsts vai pašvaldību institūcija nav tiesīga akceptēt vai izsniegt darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus (arī akceptēt būvprojektu vai izsniegt būvatļauju), ja nav izsniegti tehniskie noteikumi vai nav izpildītas tehnisko noteikumu prasības.

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341)

IV. Noslēguma jautājumi

26. Tehniskie noteikumi, kas izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā.

27. Ja iesniedzējs, kas saņēmis tehniskos noteikumus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, triju gadu laikā pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas nav uzsācis darbību vai nav saņēmis būvatļauju, viņš iesniedz pārvaldē jaunu iesniegumu.

(Grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341)

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumus Nr.14 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 14.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 17.05.2005. noteikumu Nr.341 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1985.gada 27.jūnija Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

2) Padomes 1997.gada 3.marta Direktīvas 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91
Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi

(Pielikums MK 05.05.2009. noteikumu Nr.403 redakcijā)

1. 1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un zivsaimniecība:

1.1. dzīvnieku novietņu ierīkošana atbilstoši normatīvajiem aktiem par īpašām vides prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, ja tās paredzētas:

1.1.1. piecām un vairāk dzīvnieku vienībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem, ja novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā;

1.1.2. 10 un vairāk dzīvnieku vienībām pārējā teritorijā;

1.2. zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana un citu akvakultūras ražotņu ierīkošana;

1.3. lopkautuvju ierīkošana;

1.4. izstrādātu kūdras ieguves vietu pārveidošana dzērveņu plantāciju ierīkošanai, ja paredzēta teritorijas ūdens režīma maiņa;

1.5. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu ierīkošana;

1.6. koksnes impregnēšanas ražotņu ierīkošana;

1.7. sērkociņu ražotņu ierīkošana;

1.8. ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšana vidē vai audzēšana.

2. Enerģētika:

2.1. iekārtu uzstādīšana elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 0,2 MW;

2.2. vēja elektrostaciju uzstādīšana vai būvniecība;

2.3. kokogļu ražotņu ierīkošana.

3. Metālu un to izstrādājumu ražošana un apstrāde:

3.1. metāla rūdu apdedzināšanas un frakcionēšanas ražotņu ierīkošana;

3.2. neapstrādāta čuguna vai tērauda ieguves (pirmējā vai otrējā kausēšana) un turpmākās metālliešanas iekārtu ierīkošana;

3.3. melno metālu apstrāde:

3.3.1. karsto velmētavu ierīkošana;

3.3.2. smēdes ierīkošana;

3.3.3. galvanisko ražotņu ierīkošana;

3.4. melno metālu lietuvju ierīkošana;

3.5. kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana, arī krāsaino metālu sakausējumu un leģēto metālu kausēšanas iekārtu uzstādīšana un ierīkošana (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

3.6. iekārtu vai ražotņu ierīkošana metāla un plastmasas virsmu apstrādei elektrolītiskos vai ķīmiskos procesos;

3.7. naglu un skrūvju ražotņu ierīkošana.

4. Derīgo izrakteņu ieguve, apstrāde un izmantošana:

4.1. atklāta derīgo izrakteņu iegūšana;

4.2. cementa ražotņu ierīkošana;

4.3. asfaltbetona un gāzbetona ražotņu ierīkošana;

4.4. betona, betona izstrādājumu vai dzelzs­betona konstrukciju ražotņu būvniecība;

4.5. minerālvielu kausēšanas vai minerālšķiedru ražotņu ierīkošana;

4.6. rūpnieciska keramikas izstrādājumu, arī kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, māla trauku ražošana, tos apdedzinot, un porcelāna ražotņu ierīkošana;

4.7. stikla, arī stikla šķiedras ražotņu ierīkošana.

5. Ķīmiskā rūpniecība:

5.1. naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu uzglabāšanas iekārtu ierīkošana;

5.2. parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražotņu ierīkošana;

5.3. fotoproduktu ražotņu ierīkošana.

6. Pārtikas rūpniecība:

6.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrādes un pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.2. piena pārstrāde – stacionāru iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana piena savākšanai un piena pirmapstrādei, ja piena daudzums ir vairāk par vienu tonnu dienā (ja viena tonna dienā ir gada vidējais rādītājs);

6.3. bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražotņu ierīkošana;

6.4. zivju produktu un zivju eļļas ražotņu ierīkošana;

6.5. gaļas pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.6. kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražotņu ierīkošana;

6.7. graudu pārstrādes ražotņu ierīkošana;

6.8. ceptuvju ierīkošana;

6.9. rauga ražotņu ierīkošana.

7. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka un papīra ražošana:

7.1. papīra un kartona ražotņu ierīkošana;

7.2. materiālu pirmapstrādes (piemēram, mazgāšanas, balināšanas, merseri­zācijas) un šķiedru un audumu krāsošanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana;

7.3. ādu miecēšanas iekārtu uzstādīšana vai ierīkošana, ja darbību paredzēts veikt rūpnieciskos apjomos;

7.4. apavu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.5. rotaļlietu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.6. apģērbu rūpniecisko ražotņu ierīkošana;

7.7. linu rūpnieciskās pārstrādes ražotņu ierīkošana.

8. Infrastruktūras projekti:

8.1. ķīmisko tīrītavu, pazemes un daudzstāvu autostāvvietu un tirdzniecības kompleksu ierīkošana, tai skaitā preču pārkraušanas staciju un loģistikas centru būvniecība;

8.2. dzelzceļa līniju būvniecība;

8.3. hidrotehnisko būvju būvniecība un rekonstrukcija;

8.4. degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu ierīkošana;

8.5. mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana;

8.6. mākslīgu ūdensobjektu izveidošana, ja to platība ir lielāka par 0,1 ha un tie atbilst kādam no šiem kritērijiem:

8.6.1. atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu;

8.6.2. to uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tam ir notece virszemes ūdensobjektā;

8.7. ielu, tiltu, estakāžu, depo un tuneļu būvniecība un rekonstrukcija, kas tiek veikta no jauna apgūstamās platībās (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas), kā arī ceļu rekonstrukcija (ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas);

8.8. autoservisu vai autotransporta mazgāšanas vietu ierīkošana;

8.9. tipogrāfijas ierīkošana.

9. Tūrisms, sports un atpūta:

9.1. bobsleja trašu ierīkošana, kā arī mākslīgā sniega iegūšana;

9.2. atpūtas kompleksu, atpūtas parku un atrakciju parku ierīkošana;

9.3. golfa laukumu ierīkošana;

9.4. sporta sacensību norises vietu un masu pasākumiem pastāvīgi paredzētu vietu (piemēram, ledus haļļu, sporta laukumu, stadionu, peldbaseinu, zirgu sacensību vietu) ierīkošana.

10. Pārējās darbības:

10.1. atkritumu pārstrāde, iekārtu uzstādīšana vai būvniecība atkritumu uzglabāšanai, šķirošanai, tai skaitā pār­kraušanas staciju ierīkošana, kuru tilpums pārsniedz 30 m3;

10.2. atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšana un rekultivācija;

10.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība vai rekonstrukcija, kuru jauda ir pieci kubikmetri diennaktī vai lielāka;

10.4. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku rekonstrukcija, ja ēka atrodas:

10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciemu, kā arī pilsētu robežās;

10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ciemu, kā arī pilsētu robežās;

10.5. cilvēka dzīvošanai vai saimnieciskajai darbībai mākslīgi radītas, peldošas, ar zemi nesaistītas konstrukcijas izveide;

10.6. atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošana;

10.7. korda ražotņu ierīkošana;

10.8. aukstumnesējiekārtu ražotņu ierīkošana;

10.9. platību iežogošana medījamo vai nemedījamo sugu savvaļas dzīvnieku turēšanai.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91

(Pielikums grozīts ar MK 17.05.2005. noteikumiem Nr.341; MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.403)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 91Pieņemts: 17.02.2004.Stājas spēkā: 25.02.2004.Zaudē spēku: 02.01.2015. Statuss:
zaudējis spēku
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 29 (2977), 24.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
84653
{"selected":{"value":"13.05.2009","content":"<font class='s-1'>13.05.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-01.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2012","iso_value":"2012\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2012.-30.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2010","iso_value":"2010\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2010.-15.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2009","iso_value":"2009\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2005","iso_value":"2005\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2005.-12.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2005","iso_value":"2005\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2005.-15.09.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2004","iso_value":"2004\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2004.-20.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2009
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)