Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnija noteikumus Nr. 533 "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un dārzeņu atbilstība standartiem".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.589

Rīgā 2003.gada 28.oktobrī (prot. Nr.56, 8.§)

Svaigu augļu, ogu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un novērtēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta ceturto daļu un 13.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iesaiņotu un neiesaiņotu svaigu augļu, ogu un dārzeņu (turpmāk - produkts) kvalitātes un klasifikācijas prasības, kā arī novērtēšanas kārtību, veicot valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites posmos pēc produkta pirmapstrādes, iesaiņošanas un/vai iepakošanas (turpmāk - iesaiņošana).

2. Produktu kvalitāti novērtē un produktus klasificē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem Latvijas valsts standartiem (turpmāk - piemērojamais standarts), izņemot šo noteikumu III nodaļā minētos gadījumus.

3. Noteikumi attiecas uz Latvijā ražotiem, kā arī no Latvijas izvedamiem un Latvijā ievedamiem produktiem.

4. Noteikumi neattiecas uz Latvijā ievestajiem produktiem, ja viena veida produktu daudzums nav lielāks par 10 kg un tas nav paredzēts komerciāliem mērķiem.

5. Produktus, kas neatbilst piemērojamiem standartiem, aizliegts ievest, izvest vai izplatīt, izņemot šo noteikumu 13., 34. un 35.punktā minētos gadījumus.

6. Produkta kvalitātes un klasifikācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) saskaņā ar dienesta izstrādātu un zemkopības ministra apstiprinātu ikgadējo uzraudzības programmu.

7. Produkta īpašnieks - ražotājs, iesaiņotājs un/vai iepakotājs, pārdevējs, izvedējs vai ievedējs - vai īpašnieka pilnvarota persona (turpmāk - īpašnieks) ir atbildīga par produkta kvalitātes atbilstību attiecīgajam piemērojamam standartam konkrētajā aprites posmā un par produkta izmantošanu pavaddokumentos norādītajiem mērķiem, kā arī par šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu. Īpašniekus reģistrē dienesta izveidotā datu bāzē. Datu bāzē reģistrēto informāciju dienests regulāri atjauno.

 

II. Produkta kvalitātes un klasifikācijas novērtēšana

8. Novērtējot produkta kvalitāti un klasifikāciju, nosaka produkta kvalitātes un klasifikācijas atbilstību attiecīgajam piemērojamam standartam un produkta iesaiņojuma un marķējuma atbilstību normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu noteiktajām prasībām.

9. Lai novērtētu produkta kvalitāti un klasifikāciju, ņem paraugus dažādās vietās no viena veida vienas šķiras produkta kopuma, kam ir kopīgs iesaiņotājs un/vai iepakotājs, vienāda šķirne vai tips, vienāds izmērs (ja tas ir noteikts), vienāds iesaiņojums un viena izcelsmes valsts (turpmāk - partija).

10. Pārbaudāmo paraugu skaits ir atkarīgs no partijas lieluma (2.pielikums).

11. Produkta kvalitātes un klasifikācijas novērtēšanas rezultātu valsts sanitārais robežinspektors vai dienesta valsts pārtikas inspektors (turpmāk - inspektors) ieraksta apliecībā (dokuments, ar kuru apliecina kvalitātes un klasifikācijas novērtēšanai pakļautā produkta pārbaudes rezultātu un inspektora pieņemto lēmumu).

12. Ja veikta produkta kvalitātes un klasifikācijas uzraudzība un kontrole kādā no pārtikas aprites posmiem iekšējā tirgū vai atkārtoti novērtēta produkta atbilstība kvalitātes un klasifikācijas prasībām, inspektors izraksta kontroles apliecību (3.pielikums).

13. Latvijā ievedamam un no Latvijas izvedamam produktam, kas paredzēts pārstrādei, inspektors izraksta pārstrādes apliecību (4.pielikums). Attiecīgajam produktam atbilstība piemērojamam standartam nav nepieciešama. Dienests uzrauga un kontrolē, lai pārstrādei paredzētie produkti netiktu realizēti tirgū mazumtirdzniecībā un tirdzniecības uzņēmumos.

14. Ja Latvijā ražotais produkts paredzēts izvešanai (izņemot saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu no Latvijas izvedamos produktus) un atbilst attiecīgajam piemērojamam standartam, inspektors izraksta ievešanas/izvešanas apliecību (5.pielikums).

15. Lai novērtētu izvedamā produkta kvalitāti un klasifikāciju, produkta īpašnieks nosūta dienestam iesniegumu par produkta kvalitātes un klasifikācijas novērtēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. produkta īpašnieka nosaukums un adrese;

15.2. produkta veids;

15.3. produkta daudzums;

15.4. nosūtīšanas galamērķis;

15.5. plānotais izvešanas datums.

16. Latvijā ievedamam produktam inspektors pārbauda kvalitātes un klasifikācijas atbilstību attiecīgajam piemērojamajam standartam un noskaidro produkta atbilstību pavaddokumentos norādītajai informācijai. Ja produkts atbilst minētajām prasībām, inspektors izraksta ievešanas/izvešanas apliecību.

17. Produkta īpašnieks ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētās ievedamā produkta pārbaudes nosūta valsts robežkontroles punktam iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

17.1. datums, kad produktu krava šķērsos robežu;

17.2. produkta veids, daudzums un partiju skaits.

18. Ja produktu ved tranzītā un kravai nav norādīts galamērķis, novērtēšanu veic tāpat kā produktam, kura galamērķis ir Latvija.

19. Produktu ievedot vai izvedot, muitas procedūras atļauts veikt pēc tam, kad ir uzrādīta inspektora izrakstīta ievešanas/izvešanas apliecība vai pārstrādes apliecība.

20. Ja ievešanai vai izvešanai paredzētajā produktu kravā ir vairākas produktu partijas, kvalitātes un klasifikācijas novērtējuma rezultātu var rakstīt vienā ievešanas/izvešanas apliecībā. Minētajā gadījumā norāda produktu veidu un daudzumu katrā partijā.

21. Ja produkts neatbilst attiecīgā piemērojamā standarta prasībām, produkta īpašniekam neatbilstības novēršanai ir tiesības veikt šādus pasākumus:

21.1. pāršķirot vai pārsaiņot produktu, pazemināt vai paaugstināt tā šķiru vai veikt citas darbības, lai nodrošinātu produkta atbilstību piemērojamam standartam;

21.2. nosūtīt produktu pārstrādei;

21.3. nodot produktu izmantošanai dzīvnieku barībai;

21.4. iznīcināt produktu;

21.5. ievesto produktu nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes valsti.

22. Produktam, kuram piemēroti šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētie pasākumi, atkārtoti novērtē kvalitāti un klasifikāciju. Ja produkta atbilstība piemērojamam standartam ir nodrošināta, produktu atļauts ievest, izvest vai izplatīt.

23. Īpašnieks sedz ar ievešanu, izvešanu un atkārtotu kvalitātes un klasifikācijas novērtēšanu saistītās izmaksas saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi.

24. Visas izmaksas, kas saistītas ar produkta atpakaļnosūtīšanu, iznīcināšanu, nosūtīšanu pārstrādei vai izmantošanai dzīvnieku barībai, sedz īpašnieks.

25. Produkta īpašnieks par produkta partiju, kurai ir piemēroti šo noteikumu 21.2., 21.3. vai 21.4.apakšpunktā minētie pasākumi, triju dienu laikā no produkta saņemšanas brīža nosūta dienestam kontroles apliecības kopiju, kuru parakstījis produkta partijas saņēmējs, apstiprinot, ka apliecībā norādītā produkta partija ir saņemta un izlietota noteiktajam mērķim.

26. Ja inspektors konstatē produkta neatbilstību piemērojamā standarta prasībām, viņš:

26.1. aizliedz produktu ievest valstī vai izvest no valsts;

26.2. aptur produkta izplatīšanu un izņem produktu no apgrozības;

26.3. ja nepieciešams, veic atkārtotu kvalitātes un klasifikācijas novērtēšanu;

26.4. vienojas ar produkta īpašnieku par veicamajiem pasākumiem, lai novērstu produkta neatbilstību, un attiecīgos pasākumus norāda kontroles apliecībā;

26.5. rakstiski informē dienestu par konstatēto produkta neatbilstību un pieņemto lēmumu.

27. Dienests 24 stundu laikā rakstiski informē produkta izcelsmes valsts attiecīgo kontrolējošo dienestu par produkta neatbilstību piemērojamam standartam.

28. Inspektora pienākums ir:

28.1. novērtējumu veikt nekavējoties, lai saglabātu produkta atbilstību piemērojamā standarta prasībām;

28.2. par konstatēto produkta neatbilstību piemērojamam standartam rakstiski informēt tā īpašnieku un dienestu;

28.3. pēc kvalitātes un klasifikācijas novērtējuma atlikušās parauga daļas atdot atpakaļ produkta īpašniekam;

28.4. 24 stundu laikā no pārstrādes vai ievešanas/izvešanas apliecības izrakstīšanas brīža rakstiski paziņot dienestam par produkta ievešanu valstī.

29. Inspektoram pēc parauga kvalitātes un klasifikācijas novērtējuma pabeigšanas nav jāatjauno tā daļas, kas vērtēšanas laikā ir sabojātas.

30. Ražotājam, kas pats realizē savu ražoto produktu tirgū, ielu tirdzniecībā, gadatirgos vai izbraukuma tirdzniecībā, nepieciešama izziņa par zemes lietošanas tiesībām.

 

III. Kvalitātes un klasifikācijas prasības produktiem, kas paredzēti pārstrādei un realizācijai mazumtirdzniecībā Latvijā

31. Pārstrādei paredzēta produkta iesaiņojuma marķējumā ir norāde "Paredzēts pārstrādei", bet neiesaiņota produkta kravai minēto norādi ieraksta kravas pavaddokumentos.

32. Produktam, ko izplata mazumtirdzniecībā, jāatbilst attiecīgā piemērojamā standarta prasībām. Produktu var piedāvāt bez iesaiņojuma un marķējuma.

33. Ja mazumtirdzniecībā piedāvātais produkts nav iesaiņots vai piemērojamā standarta prasībās noteiktā informācija uz iesaiņotā produkta ir grūti saskatāma, uz cenu zīmes patērētājam redzamā vietā norāda arī informāciju par produkta veidu, šķiru, izcelsmi un, ja nepieciešams, produkta šķirni.

34. Griezta produkta (piemēram, arbūzu, meloņu, salātu, galviņkāpostu) daļas drīkst izplatīt mazumtirdzniecībā, ja tās iesaiņotas atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Attiecībā uz griezta produkta daļām ievērot piemērojamo standartu prasības nav nepieciešams.

35. Latvijā ražotus produktus, ko mazumtirdzniecībā tirgū, ielu tirdzniecībā, gadatirgos vai izbraukuma tirdzniecībā realizē pats produktu ražotājs vai viņa pilnvarota persona, var piedāvāt bez iesaiņojuma un marķējuma un nesašķirotus, ja attiecīgais produkts atbilst piemērojamā standartā noteiktajām minimālajām kvalitātes prasībām (piemēram, produkts nav bojāts, ir gandrīz bez kaitēkļiem un to radītiem bojājumiem, dabiski tīrs, praktiski bez redzamiem piemaisījumiem, lieka virsmas mitruma un svešas smaržas, saudzīgi novākts un sasniedzis nepieciešamo gatavības pakāpi). Ja ražotājs piedāvā produktu ražošanas vietā, produktam standarta prasības nepiemēro.

36. Produkta izplatītājs ir atbildīgs par to, lai mazumtirdzniecībā patērētājam būtu pieejama informācija par attiecīgā produkta standarta prasībām.

 

IV. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

38. Noteikumi zaudē spēku ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.589

Kvalitātes novērtēšanai pakļautie produkti un tiem atbilstošie Latvijas valsts standarti

Nr. p.k.

Latvijas valsts standarta nosaukums

Latvijas valsts standarta numurs

1

2

3

1.

Āboli un bumbieri

LVS 204:1999

2.

Aprikozes

LVS 205:1999

3.

Arbūzi

LVS 206:1999

4.

Artišoki

LVS 216:1999

5.

Avokado

LVS 217:1999

6.

Baklažāni

LVS 218:1999

7.

Banāni

LVS 207:1999

8.

Burkāni

LVS 219:1999

9.

Citrusaugļi

LVS 208:1999

10.

Galda vīnogas

LVS 214:1999

11.

Galviņkāposti

LVS 220:1999

12.

Gurķi

LVS 221:1999

13.

Kabači

LVS 222:1999

14.

Kātu selerijas

LVS 223:1999

15.

Kivi augļi

LVS 209:1999

16.

Ķiploki

LVS 224:1999

17.

Ķirši

LVS 210:1999

18.

Melones

LVS 211:1999

19.

Paprika

LVS 225:1999

20.

Persiki un nektarīni

LVS 212:1999

21.

Plūmes

LVS 213:1999

22.

Pupiņas

LVS 226:1999

23.

Puravi

LVS 227:1999

24.

Rožu (Briseles) kāposti

LVS 228:1999

25.

Salāti, krokainās un gludlapu (Batāvijas) tipa endīvijas

LVS 229:1999

26.

Sīpoli

LVS 231:1999

27.

Sparģeļi

LVS 232:1999

28.

Spināti

LVS 233:1999

29.

Tomāti

LVS 234:1999

30.

Vitlufa cigoriņi

LVS 230:1999

31.

Zemenes

LVS 215:1999

32.

Ziedkāposti

LVS 235:1999

33.

Zirņi pākstīs

LVS 236:1999

Zemkopības ministrs M.Roze

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.589

Pārbaudāmo paraugu skaits

 

1. Iesaiņots produkts

Nr. p.k.

Iesaiņojumu skaits partijā

Pārbaudāmo iesaiņojumu skaits

1.1.

līdz 100

5

1.2.

no 101 līdz 300

7

1.3.

no 301 līdz 500

9

1.4.

no 501 līdz 1000

10

1.5.

vairāk par 1000

vismaz 15

 

2. Neiesaiņots produkts

Nr. p.k.

Partijas lielums (kg) vai saišķu skaits partijā

Pārbaudāmo kilogramu vai saišķu skaits

2.1.

līdz 200

10

2.2.

no 201 līdz 500

20

2.3.

no 501 līdz 1000

30

2.4.

no 1001 līdz 5000

60

2.5.

vairāk par 5000

vismaz 100

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.589

3-1-589 COPY.GIF (130324 bytes)

3-2-589 COPY.GIF (110415 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

4.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.589

4-589 COPY.GIF (123634 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

 

5.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.589

5-589 COPY.GIF (133582 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Svaigu augļu, ogu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un novērtēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 589Pieņemts: 28.10.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 16.06.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 31.10.2003.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
80586
01.01.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)