Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.574

Rīgā 2003.gada 14.oktobrī (prot. Nr.54 19.§)
Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta otro daļu un 13.panta otrās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas, arī licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas (turpmāk — licencētā makšķerēšana) — ieviešana un kontrole, kā arī izstrādājams konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikums.

2. Noteikumi attiecināmi uz visām Latvijas Republikas iekšējām ūdenstilpēm, arī iznomātām un privātām, kā arī jūras piekrastes ūdeņiem, izņemot ūdeņus, kas tiek izmantoti specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai.

3. Licencētā makšķerēšana atsevišķās ūdenstilpēs tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguvei ir noteikts nozvejas vai zvejas rīku limits. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā)

4. Licencēto makšķerēšanu organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe, vai šādas pašvaldības pilnvarota juridiskā persona, vai pilnvarots ūdenstilpes nomnieks, vai īpašnieks, kas ir noslēdzis atbilstošu līgumu ar pašvaldību par licencētās makšķerēšanas organizēšanu (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs).

(MK 24.03.2009. noteikumu Nr.258 redakcijā)

5. Ja ūdenstilpē ir ieviesta licencētā makšķerēšana, makšķerniekam ir nepieciešama licencētās makšķerēšanas organizētāja izsniegta īpaša maksas atļauja — licence (turpmāk — makšķerēšanas licence), bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

II. Licencētās makšķerēšanas ieviešanas pamatojums

6. Licencēto makšķerēšanu var ieviest visā ūdenstilpē, tās daļā, kā arī jūras piekrastes ūdeņu joslā, ja ir kāds no šādiem nosacījumiem:

6.1. zinātnisks pamatojums, lai atļautu ierobežotu noteiktas zivju sugas vai vēžu ieguvi noteiktā laikā un vietā, kurā saskaņā ar makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem makšķerēšana ir ierobežota vai aizliegta;

6.2. pamatota nepieciešamība regulēt makšķernieku skaitu noteiktā laikā un vietā, lai limitētu zivju krājumu izmantošanu un makšķernieku ietekmi uz vidi;

6.3. ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos, ūdenstilpes nomas līgumā vai līgumā ar licencētās makšķerēšanas organizētāju ir noteiktas papildu prasības konkrētās ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai.

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.258)

III. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

7. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot šo noteikumu 6.punktu, kā arī saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu izstrādā ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdenstilpē.

8. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

8.1. sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību, ievērojot šo noteikumu 14.punktu, plašsaziņas līdzekļos sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas ieviešanu konkrētajā ūdenstilpē un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpē vai tās piekrastē;

8.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju ūdenstilpju tuvumā tajās dienās, kad ir atļauta makšķerēšana, kā arī vietējos laikrakstos un attiecīgās pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

8.3. uzskaitīt izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā;

8.4. nodrošināt to naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzētajiem mērķiem;

8.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu (1.pielikums) divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo pusgadu;

8.6. papildināt zivju krājumus ūdenstilpē, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, ūdenstilpes nomas līgumu vai licencētās makšķerēšanas nolikumu;

8.7. noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

8.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts);

8.9. iepazīstināt makšķerniekus ar konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu;

8.10. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā;

8.11. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas (ja tāda ir paredzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu (2.pielikums). Valsts vides dienests pēc pārskata apstiprināšanas nosūta tā kopiju vai pārskata elektronisko dokumentu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, institūtam un, ja ūdenstilpe atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, − arī Dabas aizsardzības pārvaldei.

(Grozīts ar MK 09.05.2006. noteikumiem Nr.375; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.258; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1508; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.162; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474)

IV. Vispārīgās prasības ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma izstrādei

9. Ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā sniedz šādas ziņas:

9.1. vispārīgie jautājumi:

9.1.1. ūdenstilpes atrašanās vieta (rajons, pagasts, pilsēta un norāde, ja attiecīgā ūdenstilpe atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā);

9.1.2. ūdenstilpes juridiskais statuss (publiska vai privāta un norāde, ja attiecīgā ūdenstilpe tiek nomāta);

9.1.3. zvejas tiesību piederība (valsts vai privātas un norāde, ja zvejas tiesības tiek nomātas);

9.1.4. pamatojums licencētās makšķerēšanas ieviešanai atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, norādot attiecīgā pamatojuma izstrādātāju;

9.1.5. ziņas par organizētāju (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs);

9.2. licencētās makšķerēšanas noteikumi:

9.2.1. licencētās makšķerēšanas vietas robežu norāde ūdenstilpē;

9.2.2. makšķerēšanas laiks (gads, sezona, mēnesis, nedēļas dienas, diennakts stundas);

9.2.3. makšķerēšanas rīki un veidi;

9.2.4. limitētās zivju un vēžu sugas;

9.2.5. loma lielums (zivju vai vēžu skaits, svars un izmēri);

9.2.6. pieļaujamais makšķernieku skaits vai citi ar makšķerēšanu saistīti ierobežojumi;

9.3. vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldības saistošie noteikumi. Nolikumā ietvertajos licencētās makšķerēšanas noteikumos ņem vērā arī prasības, kas ir noteiktas makšķerēšanai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, ja attiecīgajai teritorijai tādi ir izstrādāti;

9.4. licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm:

9.4.1. licences veids (piemēram, dienas, mēneša, sezonas, gada, spiningošanai no laivas, vēžošanai, zemūdens medībām) un licences izmantošanas nosacījumi;

9.4.2. licenču daudzums (tai skaitā licences par samazinātu maksu un bezmaksas licences);

9.5. kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm saskaņā ar šo noteikumu 22., 23., 24. un 25.punktu;

9.6. makšķerēšanas licences saturs un noformējums:

9.6.1. licences noformēšanas kārtība;

9.6.2. licences rekvizīti (licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas vieta, ziņas par makšķerēšanas organizētāju, licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts, izsniegšanas datums);

9.7. makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība (izplatītāji, pārdošanas vietas un to adreses, tālruņa numurs, darba laiks);

9.8. to līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences (valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai ieskaitāmā līdzekļu daļa, kā arī pārējo līdzekļu sadalījums un izmantošanas mērķi);

9.9. makšķernieku lomu uzskaites kārtība;

9.10. licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi;

9.11. pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumus;

9.12. licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;

9.13. nolikuma darbības beigu datums atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;

9.14. nolikuma pielikumi:

9.14.1. licenču paraugi (visu veidu licencēm);

9.14.2. ūdenstilpes shēma ar licencētās makšķerēšanas vietas norādi;

9.14.3. saskaņojumi (noformējami uz nolikuma pēdējās lapas vai atsevišķā pielikumā).

(Grozīts ar MK 09.05.2006. noteikumiem Nr.375)

V. Ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņošana un apstiprināšana

10. Ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumu (arī privāto ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumu) licencētās makšķerēšanas organizētājs norādītajā secībā saskaņo ar:

10.1. Zemkopības ministriju;

10.2. institūtu;

10.3. Valsts vides dienestu;

10.4. Dabas aizsardzības pārvaldi, ja ūdenstilpe atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

10.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;

10.6. attiecīgo pašvaldību, izņemot gadījumu, ja licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pašvaldība.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.258; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1508; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474)

10.1 Institūcijas, kas minētas šo noteikumu 10.punktā, licencētās makšķerēšanas nolikumu saskaņo 15 dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā atbilde netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka attiecīgā institūcija licencētās makšķerēšanas nolikumu ir saskaņojusi. Ja licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pašvaldības pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes nomnieks, vai īpašnieks, tad, saskaņojot nolikumu, tas uzrāda pašvaldības izdotā pilnvarojuma kopiju.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā)

11. Ja saskaņojumi ir savstarpēji pretrunīgi vai attiecīgais saskaņojums netiek sniegts, domstarpības izskata administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Attiecīgās ūdenstilpes zivju resursu pārzinātājs ir atbildīgs par ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet licencētās makšķerēšanas organizētājs atbild par licencētās makšķerēšanas nolikumā ietverto prasību izpildi un saskaņotā nolikuma nosūtīšanu šo noteikumu 10.punktā minētajām institūcijām.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā)

13. Pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā)

14. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un attiecīgā rajona preses izdevumā.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474)

15. Ierosināt izdarīt grozījumus ūdens­tilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā var licencētās makšķerēšanas organizētājs vai kāda no šo noteikumu 10.punktā minētajām institūcijām. Šādā gadījumā veic nolikuma grozījumu saskaņošanu, un pašvaldība pēc tam izdod saistošos noteikumus par šo noteikumu 13.punktā minēto saistošo noteikumu grozījumiem, attiecīgi nodrošinot šo noteikumu 14.punktā norādītās informācijas publicēšanu.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā)

VI. Ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums un darbības pārtraukšana

16. Ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu izstrādā uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Pēc trim gadiem nolikumu pārskata un saskaņo.

17. Attiecīgās pašvaldības licencētās makšķerēšanas saistošo noteikumu darbību pirms termiņa var pārtraukt ne agrāk kā ar nākamo licencētās makšķerēšanas gadu vai sezonu šādos gadījumos:

17.1. ja pēc vides aizsardzības institūcijas atzinuma vai pamatojoties uz zinātniskām rekomendācijām nepieciešami zivju resursu aizsardzības pasākumi un Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par to pieņem savstarpēji saskaņotu lēmumu, pēc kura konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikuma turpmākā darbība ir neiespējama;

17.2. ja licencētās makšķerēšanas organizētājs nenodrošina šajos noteikumos vai konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā minēto prasību izpildi. Šādā gadījumā licencētās makšķerēšanas organizētājs atmaksā makšķernieku iegādāto, bet neizmantoto licenču vērtību, kā arī sedz tos pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas pārtraukšanu;

17.3. ja ar licencētās makšķerēšanas organizētāju noslēgtajā līgumā par licencētās makšķerēšanas organizēšanu ir paredzēti iemesli, kuru dēļ ūdenstilpē ir pārtraucama licencētā makšķerēšana, un licencētās makšķerēšanas organizētājs par to iepriekš informē attiecīgo pašvaldību, kā arī šo noteikumu 10.punktā minētās institūcijas.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.258; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1508; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474)

VII. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu sadalījums

18. Ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā paredz, ka daļa naudas līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitāmi valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai, ievērojot ūdenstilpes statusam atbilstošo pārskaitījuma apmēru:

18.1. ja makšķerēšana notiek publiskās upēs un upēs, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, — ne mazāk par 40 %;

18.2. ja makšķerēšana notiek publiskos ezeros un ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij, — ne mazāk par 30 %;

18.3. ja makšķerēšana notiek iznomātos publiskos ezeros un iznomātās publiskās upēs, kā arī iznomātos ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij, un iznomātās upēs, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, — ne mazāk par 20 %;

18.4. ja makšķerēšana notiek privātās ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder to īpašniekam, — ne mazāk par 10 %.

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.162)

19. Līdzekļi, kas pēc pārskaitījuma valsts pamatbudžetā zivju fonda veidošanai paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā, tiek izmantoti licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, kā arī citiem ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzētajiem mērķiem.

VIII. Maksa par makšķerēšanas licencēm un maksas samazināšana

20. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā, ņemot vērā attiecīgās ūdenstilpes statusu, makšķerēšanai atļauto zivju sugu sastāvu un daudzumu, kopējo makšķerēšanas licenču skaitu un pieprasījumu, kā arī ņemot vērā izdevumus, kas nepieciešami licencētās makšķerēšanas organizēšanai, un organizētāja ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā.

21. (Svītrots ar MK 09.05.2006. noteikumiem Nr.375.)

22. Ja ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumā ir norādīts to personu loks, kurām ir tiesības iegādāties makšķerēšanas licences par samazinātu maksu vai saņemt bezmaksas makšķerēšanas licences, attiecīgās licences pārdod un izsniedz saskaņā ar pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts maksas samazināšanas pamatojums.

23. Makšķerēšanai publiskajās ūdenstilpēs un upēs, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, paredz samazinātu maksu par makšķerēšanas licencēm vai bezmaksas makšķerēšanas licences šādām personām:

23.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem;

23.2. invalīdiem un politiski represētajām personām;

23.3. ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

24. Papildus šo noteikumu 23.punktā minētajām personām samazināta maksa par makšķerēšanas licencēm vai bezmaksas makšķerēšanas licences var tikt paredzētas arī šādām personām:

24.1. vietējo pašvaldību teritoriju maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

24.2. makšķernieku biedrību biedriem, kas piedalās licencētās makšķerēšanas organizētāja rīkotos zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos.

(Grozīts ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.258)

25. Maksa par makšķerēšanas licencēm netiek samazināta un bezmaksas makšķerēšanas licences netiek izsniegtas tādu vērtīgu zivju sugu kā lašu un taimiņu, kā arī vēžu ieguvei un zemūdens medībām.

26. Visas makšķerēšanas licences, arī makšķerēšanas licences par samazinātu maksu un bezmaksas licences, licencētās makšķerēšanas organizētājs numurē, ņemot vērā to veidu un maksu par makšķerēšanas licenci.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā)

IX. Licencētās makšķerēšanas kontrole

27. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un attiecīgās pašvaldības pilnvarotas personas, kā arī kontrolē piedalās valsts policija, pašvaldības policija, zemessardze, licencētās makšķerēšanas organizētāji un ūdenstilpju īpašnieki un nomnieki.

(MK 09.05.2006. noteikumu Nr.375 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474)

28. Šajos noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība. Zemkopības ministrija nodrošina informācijas ievietošanu iestādes mājaslapā internetā par licencētās makšķerēšanas galvenajiem nosacījumiem un licencētās makšķerēšanas nolikumu stāšanos spēkā konkrētajās ūdenstilpēs.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1508 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474)

28.1 Lauku atbalsta dienests apkopo šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto pārskatu datus, sagatavo un publicē Lauku atbalsta dienesta mājaslapā internetā:

28.1 1. pārskatu par pirmo pusgadu – līdz kārtējā gada 31.jūlijam;

28.1 2. pārskatu par otro pusgadu un kopējiem gada rezultātiem – līdz nākamā gada 31.janvārim.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.162 redakcijā)

29. Šo noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības likumos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu saskaņā ar taksēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju teritoriālajos un ekonomiskās zonas ūdeņos un rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.

X. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumus Nr.349 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība Latvijas Republikas ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 271.nr.).

31. Ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas nolikumi, kas apstiprināti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.

32. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574

(Pielikums MK 01.03.2011. noteikumu Nr.162 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.474; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574

(Pielikums MK 24.03.2009. noteikumu Nr. 258 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1508; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 474)

Pārskats par dabas aizsardzības, zivju resursu papildināšanas, infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas pasākumiem

______________________________ 20__.gadā

(ūdenstilpes nosaukums)

Nr.
p.k.

Pasākums

Mērvienība

Daudzums

Papildu informācija

1.

Dabas aizsardzība

1.1.

sakopti ūdenstilpes, upes posma krasti

m2

1.2.

izvietoti atkritumu konteineri

skaits

1.3.

ierīkotas ugunskuru vietas

vietu skaits

1.4.

ierīkotas tualetes

vietu skaits

1.5.

izveidotas autostāvvietas

automašīnu vietu skaits

1.6.

ierīkotas telšu vietas

telšu vietu skaits

1.7.

ūdenstilpes aizauguma likvidēšana

ha

1.8.

gultnes attīrīšana

ha

1.9.

citi ar ūdenstilpes sakopšanu saistīti pasākumi

2.

Licencētās makšķerēšanas organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā

atbildīgo personu skaits

2.1.

makšķerēšanas noteikumos un licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto prasību kontrole

reidu skaits (stundas)

2.2.

sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

skaits

2.3.

konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas rīki

skaits, tīkliem – garums (m)

2.4.

izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, rūpnieciskās zvejas rīki

skaits, tīkliem – garums (m)

2.5.

citi ar zivju resursu aizsardzību saistīti pasākumi

3.

Zivju resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

3.1.

rekultivētas nārsta vietas

skaits/m2

3.2.

ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas

skaits/m2

3.3.

ūdenstilpē ielaisti zivju kāpuri vai mazuļi (norādīt zivju sugu, mazuļu vecumu, vidējo svaru)

skaits

3.3.1.

skaits (tūkst.)

3.3.2.

skaits (tūkst.)

3.3.3.

skaits (tūkst.)

3.3.4.

skaits (tūkst.)

3.3.5.

skaits (tūkst.)

3.4.

citi ar zivju resursu papildināšanu un dzīvotņu uzlabošanu saistīti pasākumi

4.

Tiešie makšķerēšanas pakalpojumi

4.1.

izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu

skaits

4.2.

ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta

skaits

4.3.

ierīkotas makšķerēšanas laipas

skaits

4.4.

ierīkotas laivu piestātnes

laivu vietu skaits

4.5.

piedāvātas iespējas laivu nomai

laivu skaits

4.6.

sniegtas konsultācijas makšķerniekiem (piemēram, par makšķerēšanas īpatnībām konkrētajā ūdenstilpē, tuvākajām naktsmītnēm)

konsultāciju skaits

4.7.

sniegti makšķerēšanas gida pakalpojumi

pakalpojumu skaits

4.8.

citi ar makšķerēšanas pakalpojumiem saistīti pasākumi


Licencētās makšķerēšanas organizētājs

  

  

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums _______________________

Valsts vides dienesta apstiprinājums

   

  

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums _______________________

Z.v.

 

Piezīmes.

1. Pārskatu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" līdz katra gada 31.decembrim.

2. Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 574Pieņemts: 14.10.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 01.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 22.10.2003.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
80157
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2011","iso_value":"2011\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2011.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-04.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2009","iso_value":"2009\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2006","iso_value":"2006\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2006.-31.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)