Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.528

Rīgā 2003.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 27.§)
Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes, kosmosa un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

2. Ministrija ir tieši pakļauta izglītības un zinātnes ministram (turpmāk — ministrs).

3. Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm.

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Ministrijas funkcijas:

4.1. izstrādāt izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku;

4.2. organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas īstenošanu;

4.3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 25.11.2003. noteikumiem Nr.664; MK 05.10.2004. noteikumiem Nr.843; MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.990; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77)

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:

5.1. izstrādā valsts izglītības standartus un atbilstoši standartos noteiktajām prasībām izstrādā un apstiprina izglītības programmu paraugus, mācību priekšmetu standartus un mācību priekšmetu un kursu paraugus;

5.2. izstrādā un īsteno mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumus;

5.3. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr. 597);

5.4. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100);

5.5. izstrādā prasības pedagoga profesionālajai pilnveidei;

5.6. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr. 597);

5.7. saskaņo pašvaldību izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un slēgšanu;

5.8. ierosina pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju atbrīvošanu no darba;

5.9. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr. 597);

5.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

5.11. organizē profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6.‒7. līmenim;

5.12. organizē darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti un izglītojamo profesionālo orientāciju;

5.13. koordinē profesionālās izglītības īstenošanā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto institūciju darbību, kā arī veicina pieaugušo neformālās izglītības attīstību;

5.14. nodrošina tirgus orientēto pētījumu projektu un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektu administrēšanu, ekspertīzi un finansēšanu attiecīgās budžeta apakšprogrammas ietvaros;

5.15. nodrošina starptautisko sadarbības programmu īstenošanu zinātnē, kosmosā un tehnoloģiju attīstībā Latvijā;

5.16. organizē un koordinē studiju kreditēšanu un studējošo kreditēšanu — kredītu izsniegšanu, apkalpošanu, administrēšanu, dzēšanu, kā arī kredītu un kredīta procentu piedziņu;

5.17. koordinē profesionālo kvalifikāciju atzīšanu reglamentēto profesiju jomā;

5.18. atbilstoši kompetencei piedalās sagatavošanās darbā Latvijas dalībai Eiropas Savienības strukturālajos fondos, koordinē darbu ar Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumentiem PHARE, Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem un ārvalstu tehnisko palīdzību izglītībā, zinātnē, kosmosā un sportā;

5.19. nodrošina Eiropas Savienības izglītības programmu īstenošanu Latvijā;

5.20. koordinē un īsteno izglītības informatizācijas sistēmas pilnveidi;

5.21. nodrošina ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem;

5.21.1 uzrauga jaunatnes sporta politikas īstenošanu;

5.21.2 īsteno mērķtiecīgu starptautisko sadarbību sporta jomā un nodrošina Latvijas pārstāvniecību starptautiskajās sporta organizācijās;

5.21.3 koordinē sporta pasākumu organizēšanu;

5.21.4 izstrādā un īsteno sporta nozares finansēšanas stratēģiju;

5.21.5 atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajai apropriācijai administrē sportam piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

5.21.6 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un koordinē nacionālo sporta bāzu darbību sporta jomā;

5.21.7 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina, lai tiktu izpildītas Eiropas konvencijā par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos, īpaši futbola sacensību laikā, paredzētās saistības sporta jomā;

5.21.8 (svītrots ar MK 15.04.2014. noteikumiem Nr. 196);

5.21.9 (svītrots ar MK 15.04.2014. noteikumiem Nr. 196);

5.21.10 veicina valsts un pašvaldību iestāžu, jaunatnes organizāciju un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību vienotas valsts politikas izstrādē un īstenošanā jaunatnes politikas jomā;

5.21.11 koordinē un organizē pasākumu sistēmu darbā ar jaunatni, arī jaunatnes lietu speciālistu apmācību;

5.21.12 nodrošina pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu;

5.21.13 apkopo un analizē informāciju par sporta izglītības iestāžu licencēto programmu īstenošanas plāna izpildi, grupu noslogotību, dalību sacensībās, sasniegumiem un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī citu veidu statistiku un informāciju sporta jomā;

5.22. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 05.10.2004. noteikumiem Nr. 843; MK 30.05.2006. noteikumiem Nr. 434; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr. 1090; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr. 597; MK 01.09.2009. noteikumiem Nr. 990; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1615; MK 27.07.2010. noteikumiem Nr. 677; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100; MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 156; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77)

6. Ministrija:

6.1. izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

6.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

6.3. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod administratīvos aktus;

6.4. nodrošina nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts uzņēmējsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;

6.5. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

6.6. savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās;

6.7. valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

6.8. veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

6.9. nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē un īstenošanā;

6.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā;

6.11. informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas un sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

7. Ministrijas tiesības:

7.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām ministrijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

7.2. iesaistīt nozares politikas jautājumu risināšanā ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus;

7.3. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos, noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus un koordinēt starptautisko sadarbību;

7.4. veikt finanšu revīziju ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;

7.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

8. Ministrijas darbu vada ministrs.

9. Ministrs:

9.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

9.2. dod rīkojumus valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām;

9.3. dod rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kuri par to informē augstāku amatpersonu;

9.4. dod rīkojumus ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.5. ārējos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu darbību, kapitālsabiedrību (uzņēmējsabiedrību), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, kā arī amatpersonu darbību vai pilnvaro tam attiecīgu ministrijas amatpersonu;

9.6. var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus;

9.7. var atcelt ministra un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes amatpersonu izdotos iekšējos normatīvos aktus, lēmumus un rīkojumus, izņemot administratīvos aktus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.8. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

9.9. nosaka iekšējā audita sistēmu ministrijā;

9.10. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos līgumus;

9.11. veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.290)

10. Parlamentārais sekretārs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

11. Valsts sekretārs:

11.1. organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;

11.2. vada iestādes administratīvo darbu un organizē ministrijas funkciju izpildi;

11.3. nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

11.4. izveido racionālu struktūru ministrijas funkciju izpildei;

11.5. plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

11.6. pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus;

11.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

11.8. dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

11.9. nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības maiņa;

11.10. veic citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

12. Valsts sekretāram ir vietnieki. Valsts sekretāra vietnieka kompetenci nosaka valsts sekretārs.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.183 redakcijā)

13. Ministrijas struktūrvienības ir departamenti un patstāvīgās nodaļas. Departamentos var būt nodaļas. Departamentus, to nodaļas un patstāvīgās nodaļas izveido, reorganizē un likvidē valsts sekretārs. Departamentu, to nodaļu un patstāvīgo nodaļu reglamentus pēc saskaņošanas ar valsts sekretāru izdod attiecīgās struktūrvienības vadītājs.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.183 redakcijā)

14. Departamenti un patstāvīgās nodaļas ir pakļautas valsts sekretāram vai viņa vietniekam saskaņā ar valsts sekretāra noteikto funkciju sadalījumu.

15. Departamentu vada departamenta direktors. Valsts sekretāra vietnieks vienlaikus var būt departamenta direktors. Departamenta direktoram var būt vietnieki. Departamenta direktora un viņa vietnieku kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.183 redakcijā)

16. Patstāvīgo nodaļu vada nodaļas vadītājs. Patstāvīgās nodaļas vadītājam var būt vietnieks. Nodaļas vadītāja un viņa vietnieka kompetenci nosaka ierēdņa amata aprakstā vai darba līgumā.

17. Ministrs un valsts sekretārs ministrijā var izveidot padomes, darba grupas un komisijas. Minētajās institūcijās var iesaistīt citu institūciju pilnvarotos pārstāvjus, kā arī privātpersonas. Institūciju nolikumus apstiprina attiecīgi ministrs vai valsts sekretārs.

IV. Ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par ministrijas darbību

18. Ministrijas darbības tiesiskumu nodrošina valsts sekretārs. Valsts sekretārs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Valsts sekretāram ir tiesības atcelt ministrijas pārvaldes amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

20. Valsts sekretārs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ministrijas pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai pārvaldes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

21. Valsts sekretāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

22. Ministrija ne retāk kā reizi gadā sniedz ministram pārskatu par nozares politikas īstenošanu, ministrijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu par nozares politikas īstenošanu.

23. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par nozares vai atsevišķas jomas politikas īstenošanu, kā arī par ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes darbību.

V. Ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

(Nodaļas nosaukums MK 26.04.2005. noteikumu Nr.290 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.389; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1615)

24. Ministrijas padotībā ir:

24.1. Izglītības kvalitātes valsts dienests;

24.2. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra;

24.3. (svītrots ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 156);

24.4. Latvijas Sporta muzejs;

24.5. Latvijas Zinātnes padome;

24.6. Latviešu valodas aģentūra;

24.7. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

24.8. Valsts izglītības satura centrs;

24.9. Latvijas Zinātņu akadēmija;

24.10. Elektronikas un datorzinātņu institūts;

24.11. Fizikālās enerģētikas institūts;

24.12. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

24.13. Latvijas Organiskās sintēzes institūts;

24.14. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;

24.15. Banku augstskola;

24.16. Daugavpils Universitāte;

24.17. (svītrots no 31.10.2022. ar MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 581, sk. grozījumu 2. punktu);

24.18. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

24.19. Latvijas Universitāte;

24.20. Liepājas Universitāte;

24.21. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

24.22. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100);

24.23. Rīgas Tehniskā universitāte;

24.24. Ventspils Augstskola;

24.25. Vidzemes Augstskola;

24.26. (zaudējis spēku ar 01.03.2018.; sk. 30. punktu);

24.27. Jēkabpils Agrobiznesa koledža;

24.28. (svītrots no 01.04.2023. ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77, sk. grozījumu 2. punktu);

24.29. (svītrots ar MK 08.03.2022. noteikumiem Nr. 156);

24.30. (svītrots ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 342);

24.31. Rīgas Tehniskā koledža;

24.32. Rīgas Celtniecības koledža;

24.33. (svītrots ar MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 342);

24.34. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.35. Aizkraukles Profesionālā vidusskola;

24.35.1 Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums;

24.36. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.37. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.38. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100);

24.39. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.40. Latgales Industriālais tehnikums;

24.41. (svītrots ar MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 581);

24.42. (svītrots ar MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 581);

24.43. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.44. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.45. Jelgavas tehnikums;

24.45.1 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums;

24.46. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums;

24.47. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.48. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.49. Ogres tehnikums;

24.50. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums;

24.51. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.52. Liepājas Valsts tehnikums;

24.53. Rīgas Valsts tehnikums;

24.53.1 Rēzeknes tehnikums;

24.54. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.55. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums;

24.56. Rīgas 3. arodskola;

24.57. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.58. Rīgas Stila un modes tehnikums;

24.59. Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola;

24.60. Saldus tehnikums;

24.61. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.62. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.63. Smiltenes tehnikums;

24.64. Valmieras tehnikums;

24.65. (svītrots ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89);

24.66. Ventspils tehnikums;

24.67. Murjāņu sporta ģimnāzija;

24.68. (svītrots no 01.10.2022. ar MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 581, sk. grozījumu 3. punktu).

(MK 15.04.2014. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.02.2016. noteikumiem Nr. 89; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100; MK 20.09.2022. noteikumiem Nr. 581; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77; grozījums par 24.31. apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcija stājas spēkā 01.05.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

25. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās (uzņēmējsabiedrībās):

25.1. (svītrots ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr. 389);

25.2. (svītrots ar MK 15.04.2014. noteikumiem Nr. 196);

25.3. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100);

25.4. (svītrots ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77);

25.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs";

25.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums";

25.7. (svītrots ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77);

25.8. (svītrots ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77);

25.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība";

25.10. (svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 262);

25.11. (svītrots ar MK 15.04.2014. noteikumiem Nr. 196).

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr. 290 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr. 434; MK 15.04.2008. noteikumiem Nr. 262; MK 15.04.2014. noteikumiem Nr. 196; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 100; MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 77)

26. (Svītrots ar MK 12.06.2007. noteikumiem Nr.389.)

26.1 (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1615)

VI. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumus Nr.557 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 1., 42., 89.nr.).

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

29. Šo noteikumu 24.51.apakšpunkts zaudē spēku ar 2005.gada 1.jūliju.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.290 redakcijā)

30. Šo noteikumu 24.26. apakšpunkts zaudē spēku 2018. gada 1. martā.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 528Pieņemts: 16.09.2003.Stājas spēkā: 01.10.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 19.09.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
79100
{"selected":{"value":"01.05.2023","content":"<font class='s-1'>01.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2023","iso_value":"2023\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2023","iso_value":"2023\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-30.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2023","iso_value":"2023\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-31.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2022","iso_value":"2022\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2022.-02.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2022","iso_value":"2022\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2022.-30.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2022","iso_value":"2022\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2022","iso_value":"2022\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2022.-23.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2019","iso_value":"2019\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2019.-10.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-19.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2018","iso_value":"2018\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2018.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-22.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.04.2014","iso_value":"2014\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2014.-11.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2012","iso_value":"2012\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2012.-17.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-05.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2010","iso_value":"2010\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2010","iso_value":"2010\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2010.-30.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2010","iso_value":"2010\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2010.-07.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-01.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2009","iso_value":"2009\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-08.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2009","iso_value":"2009\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-01.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2008","iso_value":"2008\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2008","iso_value":"2008\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2008.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2008","iso_value":"2008\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2008.-30.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-18.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2007","iso_value":"2007\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-30.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2006","iso_value":"2006\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2006","iso_value":"2006\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2006.-31.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2005","iso_value":"2005\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2005.-02.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2005","iso_value":"2005\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2005.-10.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2005","iso_value":"2005\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2005.-01.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2005","iso_value":"2005\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2005.-30.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2004","iso_value":"2004\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2004.-29.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2004","iso_value":"2004\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2004.-17.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2004","iso_value":"2004\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2004.-13.10.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2004","iso_value":"2004\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2004.-16.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2004","iso_value":"2004\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2004.-09.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2003","iso_value":"2003\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2003.-05.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2003","iso_value":"2003\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2003.-30.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2003","iso_value":"2003\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2003.-28.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)