Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Preču un pakalpojumu loteriju likums

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) preču loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, veicot preču pirkumu, bet nemaksājot dalības maksu;

2) pakalpojumu loterija — spēle, kurā dalībnieki piedalās, noslēdzot pakalpojuma līgumu, bet nemaksājot dalības maksu;

3) loterijas dalībnieks — persona, kas pērk preci vai noslēdz pakalpojuma līgumu un veic loterijas noteikumos paredzētās darbības, lai pretendētu uz laimesta iegūšanu;

4) loterijas atļaujas saņēmējs — preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas organizē preču vai pakalpojumu loteriju, vai loterijas organizētājs;

5) loterijas organizētājs — persona, kurai preču ražotājs, izplatītājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir deleģējis tiesības organizēt preču vai pakalpojumu loteriju;

6) loterijas norises sākums — loterijas atļaujā norādītais datums, no kura personas pērk preces vai saņem pakalpojumus un, uzrādot dokumentāru pirkuma apliecinājumu, piedalās loterijā;

7) loterijas norises beigas — loterijas atļaujā norādītais datums, līdz kuram loterijas atļaujas saņēmējam jānosaka un jāpaziņo laimējušās personas;

8) laimestu fonds — lietu kopums naudas izteiksmē (euro), kuras kā laimestus vienas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanai piedāvā loterijas atļaujas saņēmējs un kuru vērtību kopā ar pievienotās vērtības nodokli (euro) apstiprina grāmatvedības dokumenti;

9) spēle — darbību kopums, kuru rezultātā dalībnieks var iegūt laimestu. Laimesta ieguvēju nosaka, balstoties uz viņa prasmi, zināšanām, vai arī laimestam pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs;

10) prece — jebkura lieta (izņemot šajā likumā noteiktos ierobežojumus) ar individuālu nosaukumu vai citām to raksturojošām pazīmēm, kurai var noteikt vērtību, to pērkot vai pārdodot, neatkarīgi no tās iepakojuma;

11) pakalpojums — darījums, kas ir veikts personas komercdarbības ietvaros par atlīdzību — tai skaitā līgums, saskaņā ar kuru izpilda pakalpojuma saņēmēja pasūtījumu, iznomā kādu lietu, izgatavo jaunu lietu, uzlabo vai pārveido esošu lietu vai tās īpašības, pārdod nemateriālo īpašumu (nemateriālās vērtības un tiesības), veic darbu vai gūst nematerializētu darba rezultātu —, bet kas nav preces (šā panta 10.punkta izpratnē) pirkums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

2.pants. Šā likuma mērķis ir:

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas, loterijas atļaujas saņemšanas un loterijas norises kontroles kārtību;

2) aizsargāt personu, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;

3) veicināt godīgu konkurenci.

3.pants. Lai organizētu preču vai pakalpojumu loteriju, komersantam, kas ražo, izplata, pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, vai loterijas organizētājam ir jāsaņem loterijas atļauja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk — Inspekcija).

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

4.pants.

(Izslēgts ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

5.pants.

(Izslēgts ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

6.pants. (1) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(2) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, tas līdz katra attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam saņem loterijas atļauju. Ja iepriekš minētais preses izdevums ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, loterijas atļauja iepriekš minētajā termiņā jāsaņem šai personai.

(3) (Izslēgta ar 23.11.2016. likumu)

(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atseviš­ķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pār­sniedz 720 euro. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2005., 12.09.2013. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

7.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimests ir nauda, loterijas atļaujas saņēmējs identificē tā saņēmēju (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu) un naudaszīmes nedrīkst atrasties preces iepakojumā.

(2) (Izslēgta ar 08.12.2005. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

8.pants. Loterijas atļauju izsniedz uz šīs loterijas norises laiku, kas nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

9.pants. Lai saņemtu loterijas atļauju, komersants iesniedz Inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) informāciju par komersanta apstiprinātu preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgo personu (norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu);

2) preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus;

3) ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātu laimestos piedāvātās mantas vai nemantisko vērtību novērtējumu euro;

4) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja apliecinājumu par laimestu izmaksas garantijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

10.pants. (1) Komersants, kas vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms paredzētās loterijas norises sākuma iesniedz Inspekcijai dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai. Šajā panta daļā noteiktais termiņa ierobežojums neattiecas uz gadījumu, kad komersants, kurš vēlas organizēt preču un pakalpojumu loteriju, saskaņā ar šā likuma 10.1 pantu ir norādījis vēlmi saņemt Inspekcijas lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu paātrinātā kārtībā.

(2) Ja komersants nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, Inspekcija 10 dienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas, pieprasa nepieciešamos dokumentus un ziņas.

(3) Lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt loterijas atļauju Inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

10.1 pants. (1) Ja komersants, kurš vēlas organizēt preču vai pakalpojumu loteriju, iesniedz dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai pēc šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa, bet ne vēlāk kā 15 dienas pirms loterijas norises sākuma, tas iesniegumā norāda, ka vēlas saņemt Inspekcijas lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu paātrinātā kārtībā.

(2) Lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt loterijas atļauju Inspekcija pieņem 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

11.pants. (1) Loterijas atļaujā norāda:

1) atļaujas numuru, izsniegšanas vietu un datumu;

2) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) loterijas organizētāja (ja tāds ir) nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

4) tās preces vai tā pakalpojuma nosaukumu, kura realizācijas veicināšanai tiek organizēta attiecīgā loterija;

5) loterijas nosaukumu;

6) loterijas norises sākuma un beigu datumu.

(2) Loterijas atļauju paraksta Inspekcijas priekšnieks un apstiprina savu parakstu ar Inspekcijas zīmogu.

12.pants. (1) Loterijas atļaujas saņēmējs līdz loterijas norises sākumam samaksā valsts nodevu par loterijas atļaujas izsniegšanu.

(2) Loterijas atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta valsts nodeva.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

13.pants. Inspekcijai ir tiesības atteikt loterijas atļaujas piešķiršanu, ja:

1) komersants ir organizējis preču vai pakalpojumu loterijas bez atļaujas;

2) komersants ir pārkāpis šā likuma un saskaņā ar to izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības;

3) komersanta iesniegtie preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi neatbilst šā likuma prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

14.pants. (1) Vienlaikus ar loterijas atļaujas piešķiršanu Inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, izklāstītiem loģiskā secībā, un tajos iekļaujama šāda informācija:

1) preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) ja loteriju organizē cita persona, — loterijas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3) loterijas norises teritorija;

4) loterijas norises sākuma un beigu datums;

5) laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība;

6) preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros, vai cita veida informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

7) loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi;

8) ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi;

9) datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā;

10) loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums;

11) loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;

12) kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas;

13) termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt;

14) informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;

15) personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;

16) cita informācija, ko loterijas atļaujas saņēmējs uzskata par nepieciešamu.

(3) Inspekcija neapstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus, ja:

1) tajos nav iekļauta šajā likumā paredzētā informācija;

2) tajos nav pietiekami skaidras informācijas par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

3) tie paredz preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanu, kas neatbilst šā likuma prasībām.

15.pants. (1) Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā ir loterijas dalībniekam pieejama Inspekcijas apstiprināto preču vai pakalpojumu loterijas noteikumu kopija vai uz loterijas preces iepakojuma ir norādīts:

1) loterijas sākuma un beigu datums;

2) informācijas avots (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs), kur var iepazīties ar Inspekcijas apstiprinātajiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda loterijas atļaujas numuru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

16.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijas reklāmā norāda loterijas atļaujas numuru, kā arī to, kur var iepazīties ar preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem.

(2) Latvijas Republikas plašsaziņas līdzekļos aizliegts reklamēt preču vai pakalpojumu loteriju, kuras organizēšanai nav saņemta loterijas atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

17.pants. Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai loterijas norises kārtība būtu caurredzama un tajā netiktu pieļautas krāpnieciskas darbības.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par 10 000 euro, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis.

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda protokolu. Protokolā norāda:

1) loterijas atļaujas saņēmēja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu.

(08.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

19.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas paziņo vismaz vienā plašsaziņas līdzeklī, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē kā momentloteriju, loterijas dalībnieks uzreiz pēc preces iegādes vai pakalpojuma līguma noslēgšanas uzzina, vai viņš ir laimējis, kā arī saņem iegūto laimestu.

(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušajām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo tūlīt pēc laimējušo personu noteikšanas iznākošajā nākamajā izdevuma numurā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

20.pants. (1) Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, spēlējot azartspēles, kā arī nopērkot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērienus.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas laimests nevar būt piedalīšanās azartspēlēs, kā arī alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, zāles un enerģijas dzērieni.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2005. un 17.10.2019. likumu, kas stājas spēkā 19.11.2019. Sk. pārejas noteikumu 6. punktu)

21.pants. Uzraudzību un kontroli pār to, kā loterijas atļaujas saņēmējs ievēro šo likumu, citus normatīvos aktus un preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus, veic Inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes — likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" noteiktajā kārtībā un Valsts policija — likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā.

22.pants. Inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

23.pants. 15 dienu laikā pēc šā likuma 14.panta otrās daļas 13.punktā noteiktā termiņa beigām loterijas atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Inspekcijai ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kurā norādīts:

1) komersanta nosaukums un piešķirtās loterijas atļaujas numurs;

2) loterijas dalībnieku skaits;

3) izsniegto laimestu skaits;

4) izsniegto laimestu vērtība euro;

5) atlikušo laimestu skaits;

6) atlikušo laimestu vērtība euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

24.pants. (1) Loterijas atļaujas saņēmējs maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas apmērs ir:

1) 25 procenti no laimestu fonda, ja loterijas atļaujas saņēmējs dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai iesniedzis Inspekcijai šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā;

2) 25 procenti no laimestu fonda plus 47 euro, ja loterijas atļaujas saņēmējs dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai iesniedzis Inspekcijai šā likuma 10.1 panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

25.pants. Ieņēmumi no preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanas valsts nodevas tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

26. pants. (1) Par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu bez Inspekcijas atļaujas saņemšanas piemēro naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

27. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 26. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Inspekcija.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 13.panta 1.punkts attiecas uz tām preču un pakalpojumu loterijām, kuras komersants bez atļaujas organizējis pēc šā likuma spēkā stāšanās.

2. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus par:

a) kārtību, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loterijām, kuru laimestu fonds ir mazāks par 500 latiem;

b) preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtību;

c) kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs ziņo par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu.

3. Ar terminu "komersants" šajā likumā saprot arī terminu "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)".

4. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz tām reklāmas akcijām, kuras atbilst preču vai pakalpojumu loterijas definīcijai un uzsāktas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, taču šīs reklāmas akcijas drīkst ilgt tikai līdz 2004.gada 1.martam.

(30.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

5. Preču vai pakalpojumu loterijām, par kurām komersants Inspekcijai iesniedzis dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai vai paziņojis par loterijas organizēšanu līdz 2016.gada 31.decembrim, piemēro Preču un pakalpojumu loteriju likuma redakciju, kas bija spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

6. Preču vai pakalpojumu loterijām, par kurām komersants Inspekcijai iesniedzis iesniegumu un pievienojis dokumentus loterijas atļaujas saņemšanai līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 20. panta pirmajā un otrajā daļā par papildu aizlieguma noteikšanu preču vai pakalpojumu loteriju organizēšanai un laimestam, piemēro šā likuma 20. panta pirmās un otrās daļas redakciju, kas bija spēkā pirms grozījumu šā likuma 20. panta pirmajā un otrajā daļā spēkā stāšanās dienas.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

7. Šā likuma 26. un 27. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(17.10.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.11.2019.)

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 19. jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003. gada 8. jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Preču un pakalpojumu loteriju likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.06.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Tēma: Patērētāju tiesības; Konkurences tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 08.07.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2003.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
76989
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.11.2019","iso_value":"2019\/11\/19","content":"<font class='s-1'>19.11.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-18.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"