Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-311/99, Nr.5.1-2-391/99

Rīgā 1999.gada 23.decembrī

Par bezpeļņas organizācijas SIA "Getliņi EKO" dibināšanas procesa un finansiāli saimnieciskās darbības pārbaudi laika periodā no 1997. līdz 1999.gadam;

Par Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekta realizāciju Getliņu poligonā

Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdē piedalījās: kolēģijas vadītājs - departamenta direktors V. Grasis, kolēģijas locekļi D. Timšāne, J. Āboliņš, L. Ceimere, Dz. Levrence, vecākā valsts revidente D. Grīnberga, uzaicinātie: BO SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs J. Zaļoksnis, izpilddirektora v.i. A. Pēkšēns, finansu direktore L. Gedzjuna, pilnvarnieks no VARAM R. Vējonis, pilnvarnieks no Rīgas domes E. Lavendelis, pilnvarnieks no Stopiņu pagasta padomes J. Pumpurs, protokolēja valsts revidenta palīdze B.Vilciņa.

Izskatot pārbaudes materiālus un kolēģijas sēdē uzklausot uzaicināto amatpersonu sniegtos paskaidrojumus, kolēģija

konstatēja:

Par bezpeļņas organizācijas SIA "Getliņi EKO" dibināšanas procesa un finansiāli saimnieciskās darbības pārbaudi laika periodā no 1997. līdz 1999.gadam

1. Bezpeļņas organizācija SIA "Getliņi EKO" dibināta, lai veiktu Rīgas pilsētas un rajona atkritumu saimniecības efektīvu, vides aizsardzības prasībām atbilstīgu apsaimniekošanu, kā arī piedalītos Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekta ieviešanā un vadībā. BO SIA "Getliņi EKO" reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 21.11.1997. ar Nr.000336781.

2. BO SIA "Getliņi EKO" pamatkapitāls noteikts Ls 584 000 vērtībā, tās dibinātāji:

• Rīgas dome ar 55% ieguldījuma pamatkapitālā;

• Stopiņu pagasta padome - ar 35%;

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) - ar 10%.

3. Statūtu fondā uz 01.01.1998. Rīgas dome bija iemaksājusi Ls 160 600, kas ir puse no tās ieguldījuma (Ls 321 200), otra puse tika iemaksāta 20.01.1999. Par kavējumu netika aprēķināta soda nauda aptuveni Ls 3000 vērtībā.

4. BO SIA "Getliņi EKO" uzsāka darbību 1997.gada novembrī, tās dibināšanas sākumā saimniecisko darbību vadīja dibinātāju ievēlēta valde. Turpmākās darbības laikā valde un izpilddirekcija nerīkojās saskaņoti.

5. Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā uzskaitīta zeme, ko Stopiņu pagasts ieguldījis BO SIA "Getliņi EKO" pamatkapitālā Ls 240 000 vērtībā. Īpašuma tiesības uz šo zemi Rīgas dome apstrīdēja tiesā un pēc tiesas sprieduma kļuva par Stopiņu pagasta BO SIA "Getliņi EKO" pamatkapitālā ieguldītās zemes īpašnieci un reģistrēja atgūto zemi Zemesgrāmatā uz sava vārda.

6. Saskaņā ar 27.07.1998. līgumu Nr.222 starp Rīgas Domi un BO SIA "Getliņi EKO" visiem norēķiniem jānotiek ar Rīgas domes Norēķinu kases starpniecību. Revīzijas laikā BO SIA "Getliņi EKO" bija konti arī citās bankās.

7. Ar 01.07.1998. BO SIA "Getliņi EKO" sāka pieņemt cietos sadzīves atkritumus deponēšanai. Deponēšanas procesu Getliņu poligonā līdz 15.03.1999. nodrošināja SIA "Getliņi 2".

8. No 16.03.1999. BO SIA "Getliņi EKO" pati pārņēma Getliņu poligona apsaimniekošanu, bet SIA "Getliņi 2" turpina otrreizējo izejvielu savākšanu, šķirošanu un realizāciju.

9. BO SIA "Getliņi EKO" 1999.gadā ieplānoja deponēt 1 080 000 m3 cieto sadzīves atkritumu, bet 10 mēnešos ievesti tikai 863 031m3.

10. Ar Rīgas domes 23.12.1998. lēmumu Nr.5437 par sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu un noglabāšanu iedzīvotājiem noteikta maksa mēnesī ne vairāk kā Ls 2,72 par 1 m3 jeb Ls 0,30 vienam iedzīvotājam. Pārējiem piegādātājiem atkritumu noglabāšanas tarifus apstiprina BO SIA "Getliņi EKO" pilnvarnieki.

11. 1998.gadā BO SIA "Getliņi EKO" faktiskās 1m3 atkritumu deponēšanas izmaksas bija Ls 0,38, 1999.gada aprīlī - augustā - Ls 0,322, bet 2000.gadā izmaksas plānotas Ls 0,28 par 1 m3.

12. 15.10.1998. starp BO SIA "Getliņi EKO" un SIA "Getliņi 2" noslēgts līgums par infrastruktūras objektu (administratīvā ēka, garāža, katlu māja, siltumtrase, ūdensvads) nomu, nomas maksa mēnesī noteikta Ls 304,5. Minētie objekti nav BO SIA "Getliņi EKO" bilancē, jo tie ir Rīgas domes īpašums, par kuru iznomāšanu 14.08.1998. ar Rīgas Domi noslēgts nomas līgums. Pārnomāšana nav saskaņota.

13. Tā kā BO SIA "Getliņi EKO" no 27.11.1997. līdz 01.07.1998. neveica saimniecisko darbību, izdevumi tika segti no naudas līdzekļiem, ko dibinātāji ieguldīja BO SIA "Getliņi EKO" pamatkapitālā, kopsummā Ls 31 008.

14. BO SIA "Getliņi EKO" nav izstrādāta un apstiprināta metodika izmaksu sadalījumam par dažādiem tās darbības veidiem.

Par Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekta realizāciju Getliņu poligonā

1. Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekts (turpmāk tekstā - Projekts) paredz modernu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadību. Projekta ieviešana plānota līdz 2003.gadam.

2. Projekta realizācijai paredzēti USD 25 210 000, no tiem:

• Pasaules Bankas kredīts - USD 7 950 000;

• Rīgas domes kredīts - USD 6 000 000;

• Globālās Vides fonda dāvinājums - USD 5 120 000;

• Zviedrijas Starptautiskās Attīstības aģentūras (SIDA) dāvinājums - USD 1 500 000;

• BO SIA "Getliņi EKO" investīcija no saimnieciskās darbības - USD 4 640 000.

Kredīti atmaksājami no 15.11.2002. līdz 15.05. 2015.

3. Projekta īstenošanā iesaistītas:

• Vadības komiteja (VARAM, FM, EM, Rīgas domes un Stopiņu pagasta padomes pārstāvji);

• projekta Iepirkuma vienība, kuru izveidojusi Rīgas dome;

• BO SIA "Getliņi EKO" valde;

• Pasaules Banka.

Tiek izmantoti dažādu valstu konsultantu pakalpojumi.

4. 15.06.1998. starp BO SIA "Getliņi EKO" un Zviedrijas uzņēmumu "SWECO International AB" noslēgts "Līgums par konsultantu pakalpojumiem". Līgums paredzēja detalizētu Projekta izstrādāšanu Getliņu atkritumu novietnes rekonstrukcijai un turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai līdz 1999.gada martam. No Latvijas puses līgumu parakstījis BO SIA "Getliņi EKO" izpilddirektors.

5. Līgums noslēgts neveiksmīgi, jo tajā nav norādīta saņemto pakalpojumu pieņemšanas un apmaksas detalizēta kārtība, konsultantu atbildība par projekta izpildi kopumā, kā arī ātra un efektīva savstarpējo iebildumu risināšanas kārtība. Līgumā noteikta samaksa par daļēji veiktu darbu, nevis kvalitatīvu gala produktu.

6. Norēķināšanās starp BO SIA "Getliņi EKO" un "SWECO International AB" notiek par atsevišķām izstrādātām Projekta daļām no Globālā Vides fonda dāvinājuma. Uz 09.06.1999. "SWECO International AB" saņēmis 60% no līgumsummas, t.i., USD 378 590.

7. Pasaules Banka, pārbaudot projekta norisi, atzinusi, ka kopējie rezultāti ir neapmierinoši.

Kolēģija nolēma:

1. Uzdot Rīgas domei, Stopiņu pagasta valdei un VARAM vienoties par BO SIA "Getliņi EKO" pamatkapitāla lielumu, tā struktūru un sadalījumu starp dibinātājiem. Rīgas domei par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 2000.gada 1.martam.

2. Uzdot Rīgas domei, samaksāt BO SIA "Getliņi EKO" kavējuma naudu par tās savlaicīgi (no 27.11.1997. līdz 20.01.1999.) nesamaksātajām pamatkapitāla daļām (Ls 160 600) atbilstīgi LR AP 23.01.1991. likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" 30.panta prasībām.

3. Informēt LR Ekonomikas ministriju par Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekta īstenošanas gaitu un 15.06.1998. starp BO SIA "Getliņi EKO" un Zviedrijas uzņēmumu "SWECO International AB" noslēgtā "Līguma par konsultantu pakalpojumiem" izpildi.

4. Sniegt ziņojumu LR Ministru kabinetam par Sadzīves cieto atkritumu saimniecības projekta izpildes gaitu Getliņu poligonā.

5. Atzinumu un kolēģijas lēmumu nosūtīt:

• Rīgas domei;

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

• Stopiņu pagasta padomei;

• Ekonomikas ministrijai.

Kolēģijas lēmumu nosūtīt BO SIA "Getliņi EKO".

6. Slēgt revīzijas lietas Nr.5.1-2-311 un Nr.5.1-2-391.

Kolēģijas lēmumu saskaņā ar likumu "Par Valsts kontroli" var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā.

Kolēģijas vadītājs V. Grasis

Kolēģijas locekļi: D. Timšāne, J. Āboliņš, L. Ceimere, Dz. Levrence

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bezpeļņas organizācijas SIA "Getliņi EKO" dibināšanas procesa un finansiāli saimnieciskās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-311/99Pieņemts: 23.12.1999.Stājas spēkā: 23.12.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32/33, 02.02.2000.
744
23.12.1999
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"