Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
PIRMĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanā paredzētās darbības.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:

1) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību valsts reģistrāciju;

2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību vienotu valsts uzskaiti;

4) sniedz informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

OTRĀ NODAĻA
LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS, TĀ FUNKCIJAS

1. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir juridiskā persona, kas darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrāciju šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic:

— Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs;

— Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieki;

— Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

(Trešā daļa izslēgta ar 05.10.1995. likumu.)

Uzņēmumu reģistra valsts notāri jautājumos, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra darbību, ir tieši pak|auti Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram ir tiesības:

- dot saistošus norādījumus Uzņēmumu reģistra valsts notāriem šā likuma piemērošanā;

- atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāru nepamatotos vai nelikumīgos lēmumus;

- pieņemt viņu vietā savus lēmumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995., 30.01.1997. un 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

2. pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšana

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs reģistrē:

- visus valsts (izņemot pašvaldību) uzņēmumus;

- uzņēmējsabiedrības (izņemot lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmējsabiedrības), kuru pamatkapitāls pārsniedz 25 000 latu;

- (punkts izslēgts ar 07.04.1992. likumu);

- ārvalstu uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, starptautisko komercorganizāciju filiāles, kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās viens no dalībniekiem ir ārvalstu ieguldītājs, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā;

- bezpeļņas organizācijas.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri reģistrē visus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), arī to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāles un pārstāvniecības, kuri nav minēti šā panta 1. daļā.

Katram reģistrējamajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā pēc tā atrašanās vietas. Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā mainās tā pamatkapitāla lielums vai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) iesaistās jauni dalībnieki, tas jāreģistrē sākotnējās reģistrācijas vietā.

Individuālā darba veicējus reģistrē rajonu, republikas pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ja likumdošanas aktos nav noteikta cita reģistrācijas kārtība.

Reģistrējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsniedz uzņēmējam reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības oriģināls vienmēr glabājas pie uzņēmēja, bet notariālā kārtībā apliecināti noraksti tiek iesniegti attiecīgām iestādēm vai organizācijām. Uz reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtu titullapas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atzīmē reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992. un 05.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 04.11.1995.)

2.1 pants. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri masu informācijas līdzekļu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācija

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

3. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbību regulē šis likums, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti.

(05.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.11.1995.)

4. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkcijas

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs veic šādas funkcijas:

1) pieņem izskatīšanai no fiziskajām un juridiskajām personām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām reģistrēšanas dokumentus, kas paredzēti šajā likumā, Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību», likumos par attiecīgajām uzņēmējdarbības formām un veidiem un citos likumos, un septiņu dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam tā kompetencei atbilstošu informāciju par reģistrējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;

2) pieprasa un izskata visas likumdošanā noteiktās ziņas un dokumentus, lai pārliecinātos, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savu darbību uzsāk likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3) pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu; ja reģistrēšanai iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumu prasībām, pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu;

4) 30 dienu laikā no dokumentu pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu, izsniedzot viņam dokumentu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu vai motivētu atteikumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) netiek reģistrēts;

5) pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja iepriekš pieļautās nepilnības tajos ir novērstas. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai par tām nepilnībām, kuras atklātas pirmajā izskatīšanā. Dokumentu otrreizējas iesniegšanas gadījumā termiņš, kurā uzņēmums jāreģistrē, sākas no dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienas;

6) ziņo attiecīgajām valsts institūcijām par konkrētiem likumpārkāpumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības;

7) pieņem reģistrēšanai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentos izdarītos grozījumus;

8) izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izdarot attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izbeidz savu darbību pēc savas iniciatīvas, pēc tiesas lēmuma, pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma, ja nodokļu maksātājs atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un nav informācijas par šā maksātāja darbību (par to informējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)), vai citos likumā paredzētajos gadījumos;

10) publicē presē likumos paredzētās ziņas par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

11) veic savstarpēju informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldību institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;

12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.1992., 05.10.1995., 30.01.1997. un 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

TREŠĀ NODAĻA
UZŅĒMUMA (UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS) REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN
UZŅĒMUMU REĢISTRA ŽURNĀLĀ IERAKSTĀMĀS ZIŅAS

5. pants. Oficiālais uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma)

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais nosaukums jāveido saskaņā ar šo likumu un likumiem par atsevišķām uzņēmējdarbības formām, produkcijas marķēšanai un reklāmai var lietot uzņēmuma saīsināto nosaukumu vai firmas zīmi.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajam nosaukumam jāatbilst likumam par attiecīgo uzņēmējdarbības formu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) jāveido latviešu valodā, atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām. Izņēmums ir ārvalstu un jaukta kapitāla uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām. Ja rodas domstarpības par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukuma atbilstību likuma prasībām, pieprasāms Valsts valodas centra atzinums.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nav tulkojami.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nedrīkst sakrist ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā agrāk reģistrēta uzņēmuma nosaukumu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālo (firmas) nosaukumu var izmantot uzņēmējdarbībā (komerciālajos līgumos, reklāmā u. c.) no brīža, kad tas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru. Lietā glabājas visi dokumenti, uz kuru pamata izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Uzņēmumu reģistra žurnāls ir pastāvīgi glabājams dokuments.

Uzņēmumu reģistram pievienotie dokumenti jāuzglabā 20 gadus pēc attiecīgas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra žurnāla.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992. un 05.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 04.11.1995.)

6. pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums;

2) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese;

6) reģistrējot filiāli un pārstāvniecību, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese;

7) statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

8) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese un pilsonība;

9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kam piešķirtas paraksta tiesības;

10) (izslēgts ar 14.05.1991. likumu).

Reģistrējamiem ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām papildus vēl jānorāda:

1) galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese ārpus Latvijas;

2) kapitāla daļa, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā;

3) Latvijā esošo atbildīgo un pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, dzīvesvieta un pilsonība;

4) datums, kad uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām izdota atļauja veikt uzņēmējdarbību Latvijā, un tās termiņš;

5) datums, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tā filiāles un pārstāvniecības reģistrētas Latvijā.

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, īpašnieka vārds, uzvārds un adrese;

2) uzņēmuma (zemnieku saimniecības) atrašanās vieta;

3) uzņēmuma darbības veids;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos pēc tiesas, arbitrāžas vai Vides aizsardzības komitejas nolēmuma Uzņēmumu reģistra žurnālā papildus jānorāda:

1) tiesas spriedums par kreditoru administrācijas nodibināšanu, atcelšanu vai likvidēšanu un administratoru iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratoru vārds un uzvārds;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas izsludināšanu, bankrota procedūras atklāšanu, atcelšanu vai izbeigšanu, attiecīgo institūciju iecelšanu un atcelšanu, kā arī šo institūciju locekļu vārds un uzvārds;

3) uzņēmēja (uzņēmējsabiedrības) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības likvidāciju, likvidācijas sākums, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds un paraksta tiesības;

4) tiesas spriedums vai Vides aizsardzības komitejas lēmums, ar kuru aizliegts Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

5) tiesas spriedums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, vai pārstāvniecību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991. un 05.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 04.11.1995.)

7.pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai iesniedzams pieteikums, visi dokumenti, kas norādīti likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, kā arī to personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātāja — fiziskās personas pases (personas apliecības) gaismas kopija vai juridiskās personas reģistrācijas apliecības gaismas kopija, ja tā ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju attiecībā uz dalībnieku (akcionāru) sastāvu vai pamatkapitāla lielumu paraksta un iesniedz uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieki (akcionāri), kas pieņēmuši attiecīgo lēmumu, dalībnieku (akcionāru) maiņas gadījumā pievienojot arī šā panta pirmajā daļā minētās dokumentu gaismas kopijas. Pieteikumu par šo pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju attiecībā uz valsts un pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) iesniedz institūcija, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu. Pieteikumu par citu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju paraksta un iesniedz viena īpašnieka uzņēmuma (statūtsabiedrības) īpašnieks, uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē pilnvarota persona vai arī personas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības.

Pilnvarojumu citai personai iesniegt pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju vai tā pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju apliecina izraksts no protokola vai speciāla pilnvara.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem jābūt apliecinātiem likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem pie zvērināta notāra vai likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" noteiktajā kārtībā. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai.

Reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli vai pārstāvniecību, jāievēro visi šā likuma noteikumi.

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

7.1 pants. Reģistrācijas apliecību un reģistrēšanas pieteikumu paraugu apstiprināšana

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrācijas apliecību un reģistrēšanas pieteikumu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

(17.04.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

8. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbība

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda:

1) vai reģistrēšanas pieteikums iesniegts tieši tai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iestādei, kurai tas jāreģistrē;

2) vai reģistrējamais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;

3) vai uzņēmējsabiedrības vadošās amatpersonas ievēlētas likumam un statūtiem atbilstošā kārtībā.

Par katru pieteikumu reģistra notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to.

Pieņemot pieteikumu (dokumentus) reģistrēšanai, Uzņēmumu reģistrs paraksta pieteikuma norakstu, tādējādi apliecinot dokumentu pieņemšanu.

Ja reģistra valsts notārs konstatē kļūdu, kas notikusi reģistrācijas procesā, viņš paziņo pieteikuma iesniedzējam par nepareizību un nosaka 7 dienu termiņu iebildumu celšanai. Ja šajā laikā iebildumi nav celti vai ja reģistra notārs atzīst iebildumus par nepamatotiem, viņš pieņem lēmumu par ieraksta vai lēmuma izlabošanu.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir dibinātas ziņas, ka Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) gada laikā nekādu uzņēmējdarbību nav uzsācis, viņš pieprasa no uzņēmēja (uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vadītāja) vai pilnvarotas personas paskaidrojumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) stāvokli.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 30 dienu laikā nesaņem pieprasīto paskaidrojumu vai saņem paskaidrojumu, kas minētās ziņas apstiprina, vai ja šo paskaidrojumu reģistra valsts notārs atzīst par nepamatotu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidēšanu, bet attiecībā uz statūtsabiedrībām - ieceļ arī likvidatorus.

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts finansu inspekcijas motivēta iesnieguma pārreģistrē to par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no šā panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Reģistrēto uzņēmējsabiedrību statūti un statūtu grozījumi jāpublicē par attiecīgo sabiedrību līdzekļiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību izdarījis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāļu un pārstāvniecību dokumentu norakstiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu ņemama valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšanai izmanto piecdesmit procentus no valsts nodevas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrāciju, to pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju, informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra, kā arī no ienākumiem, kas tiek gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

Maksas pakalpojumu veidus, maksu nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995. un 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

9. pants. Personu tiesības izmantot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju

Pēc Latvijas Republikas Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Pašvaldības šo informāciju bez maksas var saņemt savas teritorijas robežās.

Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt informāciju par jebkuru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un norakstus, ja saņemts rakstveida pieprasījums no ieinteresētās personas. Izsniedzamo dokumentu izrakstu un norakstu pareizība apliecināma likumos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgas ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas.

Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(07.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995., 30.01.1997. un 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

9.1 pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentu izsniegšanas ierobežojumi

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra žurnālus un tiem pievienotos dokumentus aizliegts izsniegt iznešanai ārpus Uzņēmumu reģistra telpām.

Uzņēmumu reģistra atsevišķus dokumentus var izņemt:

1) pēc tiesas lēmuma;

2) kā lietiskos pierādījumus vai ekspertīzes izdarīšanai krimināllietā, veicot pirmstiesas izmeklēšanu.

Izņemšanas gadījumā šo dokumentu vietā atstājami Uzņēmumu reģistra valsts notāra apliecināti šo dokumentu noraksti.

Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti nekavējoties atdodami Uzņēmumu reģistram.

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

10. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumiem un rīcību var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Par galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību var iesniegt sūdzību tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 04.11.1995.)

11. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

Ja likumdošanā noteiktajā kārtībā atzīts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska, un ja šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) radušies zaudējumi, tie atlīdzināmi.

12. pants. Atbildība

Par reģistrējamo grozījumu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai šajā likumā paredzētajā laikā, par nepareizu ziņu sniegšanu, dokumentu vai parakstu paraugu neiesniegšanu, kā arī par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgo rīkojumu neizpildīšanu reģistra valsts notārs ierosina vainīgo personu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības.

Par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.1992. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1992.)

Pārejas noteikumi

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

1. To personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, aizstājami ar likumā noteiktajā kārtībā apliecinātiem parakstu paraugiem, kas, tāpat kā dalībnieku (akcionāru) pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas, iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 31.decembrim. Ja šajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti grozījumi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentos, vienlaikus ar tiem iesniedzami arī apliecinātie parakstu paraugi un pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.116 "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.);

2) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.130 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.);

3) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.286 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 131.nr.).

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. novembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.11.1990.Stājas spēkā: 01.12.1990.Tēma:  Komerctiesības; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49, 06.12.1990.; Diena, 3, 01.12.1990.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
72847
{"selected":{"value":"09.05.1997","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-08.08.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2016","iso_value":"2016\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-28.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2014","iso_value":"2014\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2013","iso_value":"2013\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-04.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2009","iso_value":"2009\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2009.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-28.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-08.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2005","iso_value":"2005\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2005.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2004","iso_value":"2004\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2004.-22.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2004","iso_value":"2004\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2004.-05.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-31.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2002","iso_value":"2002\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2002.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2001","iso_value":"2001\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2001.-02.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-15.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-12.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.1997","iso_value":"1997\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.1997.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.1997","iso_value":"1997\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.1997.-15.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.1997","iso_value":"1997\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-08.08.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.1997","iso_value":"1997\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.1997.-08.05.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1997","iso_value":"1997\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1997.-13.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.1996","iso_value":"1996\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.1996.-15.01.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.1996","iso_value":"1996\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.1996.-06.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1995","iso_value":"1995\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1995.-12.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.1995","iso_value":"1995\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.1995.-03.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.1992","iso_value":"1992\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.1992.-25.04.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.1991","iso_value":"1991\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.1991.-06.04.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.1990","iso_value":"1990\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.1990.-04.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.05.1997
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva