Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
PIRMĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanā paredzētās darbības.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:

1) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu, un arodbiedrību valsts reģistrāciju, kā arī izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu;

2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu, un arodbiedrību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem tiktāl, ciktāl likumi un citi normatīvie akti paredz šādu dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram;

3) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu, un arodbiedrību vienotu valsts uzskaiti;

4) sniedz informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem, un arodbiedrībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997., 14.06.2001., 05.06.2003., 18.03.2004. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

OTRĀ NODAĻA
LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS, TĀ FUNKCIJAS

1. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk — Uzņēmumu reģistrs) ir juridiskā persona, kas darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Uzņēmumu reģistru vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu, un arodbiedrību reģistrāciju šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic:

— Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs;

— Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieki;

— Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

(Trešā daļa izslēgta ar 05.10.1995. likumu.)

Uzņēmumu reģistra valsts notāri jautājumos, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra darbību, ir tieši pak|auti Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram ir tiesības:

- dot saistošus norādījumus Uzņēmumu reģistra valsts notāriem šā likuma piemērošanā;

- atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāru nepamatotos vai nelikumīgos lēmumus;

- pieņemt viņu vietā savus lēmumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995., 30.01.1997., 17.04.1997., 14.06.2001., 05.06.2003., 18.03.2004. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

2. pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšana

Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles un pārstāvniecības reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles reģistrāciju var veikt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskajai adresei.

Pamatdokumentu grozījumus reģistrē tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle vai pārstāvniecība. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.

Individuālā darba veicējus reģistrē rajonu, republikas pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ja likumdošanas aktos nav noteikta cita reģistrācijas kārtība.

Reģistrējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), Uzņēmumu reģistrs izsniedz uzņēmējam reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības oriģināls vienmēr glabājas pie uzņēmēja, bet notariālā kārtībā apliecināti noraksti tiek iesniegti attiecīgām iestādēm vai organizācijām. Uz reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtu titullapas Uzņēmumu reģistrs atzīmē reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995. un 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.1 pants. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri masu informācijas līdzekļu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" un citiem normatīvajiem aktiem.

(17.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.2 pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri sabiedrisko organizāciju un to apvienību pamatdokumentu grozījumu un citu izmaiņu reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām", ievērojot Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā noteiktos termiņus.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija

Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) koncesijas nosaukums, tās resursi;

2) koncesijas līguma termiņš;

3) koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);

4) koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

5) Ministru kabineta vai pašvaldības lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu, lēmuma numurs un datums;

6) tās Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums, kura slēdz koncesijas līgumu, un juridiskā adrese;

7) koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

2.5 pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notārs veic izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.6 pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrācija

Laulāto mantisko attiecību reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.7 pants. Komercreģistra vešana

Komercreģistru saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.8 pants. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs.

(14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

2.9 pants. Arodbiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri arodbiedrību reģistrāciju veic saskaņā ar likumu "Par arodbiedrībām" un citiem normatīvajiem aktiem.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

2.10 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra vešana

Biedrību un nodibinājumu reģistru saskaņā ar šo likumu, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.11 pants. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra vešana

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru saskaņā ar normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

2.12 pants. Eiropas komercsabiedrību reģistrācija

Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstus komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām saskaņā ar komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Padomes 2001.gada 8.oktobra regulas (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem 8.panta astotajā daļā, 25.panta otrajā daļā, 26.panta pirmajā daļā, 54.panta otrajā daļā, 55.panta trešajā daļā un 64.pantā noteiktos uzdevumus veic Uzņēmumu reģistrs.

(28.10.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

3. pants. Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskais pamats

Uzņēmumu reģistra darbību regulē šis likums, Ministru kabineta apstiprināts Uzņēmumu reģistra nolikums un citi normatīvie akti.

(05.10.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

4. pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistrs veic šādas funkcijas:

1) pieņem izskatīšanai likumos noteiktos dokumentus uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrēšanai;

2) pieprasa un izskata visas likumdošanā noteiktās ziņas un dokumentus, lai pārliecinātos, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savu darbību uzsāk likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3) pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu; ja reģistrēšanai iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumu prasībām, pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu;

4) 30 dienu laikā no dokumentu pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu, izsniedzot viņam dokumentu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu vai motivētu atteikumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) netiek reģistrēts;

5) pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja iepriekš pieļautās nepilnības tajos ir novērstas. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai par tām nepilnībām, kuras atklātas pirmajā izskatīšanā. Dokumentu otrreizējas iesniegšanas gadījumā termiņš, kurā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) jāreģistrē, sākas no dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienas;

6) ziņo attiecīgajām valsts institūcijām par konkrētiem likumpārkāpumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības;

7) pieņem reģistrēšanai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentos izdarītos grozījumus, izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus un rīkojumus par aizliegumu, ja piemērota aizlieguma atzīmes ierakstīšana Uzņēmumu reģistrā, kā arī par kapitāla daļu apķīlāšanu un arestu;

8) ja nav ievērota piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tie neatbilst likuma prasībām, tajos ietvertie lēmumi neatbilst likuma prasībām vai Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīts kompetentas institūcijas lēmums vai rīkojums, kurš paredz šķērsli reģistrēt grozījumus, pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

10) publicē presē par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) līdzekļiem likumos paredzētās ziņas par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

11) veic savstarpēju informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldību institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;

12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, koncesiju līgumus, saskaņā ar Koncernu likumu — izšķirošo ietekmi un līdzdalību, Eiropas komercsabiedrības, ved sabiedrisko organizāciju reģistru, biedrību un nodibinājumu reģistru, arodbiedrību reģistru, laulāto mantisko attiecību reģistru, komercķīlu reģistru, komercreģistru, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistru un citus reģistrus, kuri nodoti Uzņēmumu reģistram, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.1992., 05.10.1995., 30.01.1997., 17.04.1997., 14.06.2001., 05.06.2003., 18.03.2004. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

TREŠĀ NODAĻA
UZŅĒMUMA (UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS) REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN
UZŅĒMUMU REĢISTRA ŽURNĀLĀ IERAKSTĀMĀS ZIŅAS

5. pants. Oficiālais uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma)

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais nosaukums jāveido saskaņā ar šo likumu un likumiem par atsevišķām uzņēmējdarbības formām, produkcijas marķēšanai un reklāmai var lietot uzņēmuma saīsināto nosaukumu vai firmas zīmi.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajam nosaukumam jāatbilst likumam par attiecīgo uzņēmējdarbības formu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) jāveido latviešu valodā, atbilstoši latviešu valodas gramatikas prasībām. Izņēmums ir ārvalstu un jaukta kapitāla uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām. Ja rodas domstarpības par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukuma atbilstību likuma prasībām, pieprasāms Valsts valodas centra atzinums.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nav tulkojami.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais un saīsinātais nosaukums (firma) nedrīkst sakrist ar Uzņēmumu reģistrā agrāk reģistrēta uzņēmuma nosaukumu. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālajā un saīsinātajā nosaukumā (firmā) nedrīkst ietvert tādu valsts, pašvaldību un citu publisko institūciju nosaukumus, kuras realizē valsts varas un pārvaldes funkcijas, kā arī ziņas, kas varētu maldināt par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) saistību ar šādām institūcijām.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālo (firmas) nosaukumu var izmantot uzņēmējdarbībā (komerciālajos līgumos, reklāmā u. c.) no brīža, kad tas reģistrēts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru. Lietā glabājas visi dokumenti, uz kuru pamata izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

Uzņēmumu reģistra žurnāls ir pastāvīgi glabājams dokuments.

Uzņēmumu reģistram pievienotie dokumenti jāuzglabā 20 gadus pēc attiecīgas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra žurnāla.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995., 14.06.2001., 31.10.2002. un 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

6. pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, reģistrācijas numurs un datums;

2) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

6) reģistrējot filiāli un pārstāvniecību, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

7) statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

8) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese, personas kods un valstspiederība;

9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds, adrese, personas kods un ieņemamais amats, kuriem piešķirtas paraksta tiesības [tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)];

10) (izslēgts ar 14.05.1991. likumu).

Reģistrējamiem ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām papildus vēl jānorāda:

1) galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese ārpus Latvijas;

2) kapitāla daļa, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā;

3) Latvijā esošo atbildīgo un pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, adrese, personas kods un pilsonība;

4) (izslēgts ar 14.06.2001. likumu);

5) (izslēgts ar 14.06.2001. likumu).

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

2) uzņēmuma (zemnieku saimniecības) juridiskā adrese;

3) uzņēmuma darbības veids;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par kooperatīvajām sabiedrībām papildus šā panta pirmās daļas 1.-8.punktā norādītajam Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;

2) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, un norāde uz Komerclikuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) tiesas lēmums par administratora iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratora vārds, uzvārds, personas kods, adrese, darbības vieta, bet, ja administrators ir juridiskā persona, — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, par sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par mierizlīguma apstiprināšanu, par mierizlīguma atcelšanu, par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods, adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiskā persona, — nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

4) tiesas spriedums vai Vides aizsardzības komitejas lēmums, ar kuru aizliegts Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

5) tiesas spriedums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, vai pārstāvniecību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

Par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) izšķirošās ietekmes pamatu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Par izšķirošo ietekmi uz koncernu līguma pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) koncernu līguma veidu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta pases vai cita tai pielīdzināta dokumenta nosaukumu, izdevēju, izdošanas laiku un numuru.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī norāda, par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 05.10.1995., 14.06.2001., 31.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

7.pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai iesniedzams pieteikums, visi dokumenti, kas norādīti likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī to personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātāja — juridiskās personas reģistrācijas apliecības gaismas kopija, ja tā ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona. Likumā noteiktais personas paraksta paraugs, kā arī maksājumu apliecinošs dokuments par reģistrācijas valsts nodevas samaksu un samaksu par publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" iesniedzams arī grozījumu gadījumos. Ja ārvalstī reģistrēta juridiskā persona kļūst par sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai līgumsabiedrības dalībnieku, iesniedzamajiem dokumentiem pievienojama šīs personas reģistrācijas apliecības kopija.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji, izņemot gadījumus, kad pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai kad dibinātāji ir parakstījuši Uzņēmumu reģistram iesniegto dibināšanas sapulces protokolu (lēmumu par dibināšanu), kurā ietverts pilnvarojums citai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.

Pieteikumu par pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā paraksta amatpersonas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, vai sapulcē (lēmumā) pilnvarota persona, ņemot vērā šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās īpatnības.

Reģistrācijas pieteikumu parakstīt personiski ir pienākums:

1) dalībniekam, kurš izstājas no uzņēmējsabiedrības;

2) viena īpašnieka uzņēmuma iepriekšējam īpašniekam, ja reģistrācijai pieteikta īpašnieka maiņa;

3) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem pamatkapitālā;

4) dalībniekiem, kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās (pārstāvības tiesībās), izņemot to uzņēmējsabiedrību dalībniekus, kuri darbojas saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja:

1) tajā minētā persona paraksta Uzņēmumu reģistram iesniegto sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums;

2) tajā minētās personas vietā uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata pieteikumu paraksta cita persona un šī pilnvara ir pievienota pieteikumam.

Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem jābūt apliecinātiem likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem pie zvērināta notāra vai likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" noteiktajā kārtībā. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai. Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus attiecīgi legalizē, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi, pievienojot notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli vai pārstāvniecību, jāievēro visi šā likuma noteikumi.

Personas, kuras paraksta reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību. Persona, kura iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram vai saņem dokumentus no Uzņēmumu reģistra, uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

Reģistrējot izšķirošo ietekmi, ievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumus.

(30.01.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.11.1997., 14.06.2001. un 31.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 03.12.2002.)

7.1 pants. Reģistrācijas apliecību un reģistrēšanas pieteikumu paraugu apstiprināšana

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību reģistrācijas apliecību un reģistrēšanas pieteikumu paraugus apstiprina Ministru kabinets.

(17.04.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

8. pants. Uzņēmumu reģistra darbība

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likumu prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi reģistrācijas ieraksti Uzņēmumu reģistra žurnālā vai grozījumi Uzņēmumu reģistram iesniegtajos pamatdokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notār lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmuma reģistra ierakstos. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā.

Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs konstatē kļūdu, kas notikusi reģistrācijas procesā, viņš paziņo pieteikuma iesniedzējam par nepareizību un nosaka 7 dienu termiņu iebildumu celšanai. Ja šajā laikā iebildumi nav celti vai ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs atzīst iebildumus par nepamatotiem, viņš pieņem lēmumu par ieraksta vai lēmuma izlabošanu. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pats iesniedzis paziņojumu par kļūdu reģistrācijas procesā, kļūdu var labot nekavējoties.

(Sestā un septītā daļa izslēgta ar 05.06.2003. likumu.)

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts ieņēmumu dienesta motivēta iesnieguma pārreģistrē to par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no šā panta otrajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā pret trešajām personām ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību izdarījis Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāļu un pārstāvniecību dokumentu norakstiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu ņemama valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra darbību finansē no valsts pamatbudžeta, kā arī no ienākumiem, kas gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

(Piecpadsmitā daļa izslēgta ar 11.11.1999. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.1991., 07.04.1992., 05.10.1995., 30.01.1997., 11.11 1999., 14.06.2001., 31.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

9. pants. Personu tiesības izmantot Uzņēmumu reģistra informāciju

Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības, kontroles institūciju un tiesu izpildītāju pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju no reģistriem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Pašvaldības šo informāciju bez maksas var saņemt savas teritorijas robežās.

Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju. Par izrakstu no reģistriem un šo reģistru lietās esošu dokumentu izrakstu, kopiju un izziņu izsniegšanu, kā arī par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu ņemama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un norakstus, ja saņemts rakstveida pieprasījums no ieinteresētās personas. Izsniedzamo dokumentu izrakstu un norakstu pareizība apliecināma likumos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgas ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas.

Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizīcijām, to apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem, un arodbiedrībām, koncerniem, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(07.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995., 30.01.1997., 17.04.1997., 14.06.2001., 31.10.2002., 05.06.2003., 18.03.2004. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

9.1 pants. Uzņēmumu reģistra dokumentu izsniegšanas ierobežojumi

Uzņēmumu reģistra žurnālus un tiem pievienotos dokumentus aizliegts izsniegt iznešanai ārpus Uzņēmumu reģistra telpām.

Uzņēmumu reģistra atsevišķus dokumentus var izņemt:

1) pēc tiesas lēmuma;

2) kā lietiskos pierādījumus vai ekspertīzes izdarīšanai krimināllietā, veicot pirmstiesas izmeklēšanu.

Izņemšanas gadījumā šo dokumentu vietā atstājami Uzņēmumu reģistra valsts notāra apliecināti šo dokumentu noraksti.

Pēc ekspertīzes izdarīšanas vai lietas izskatīšanas tiesā izņemtie dokumenti nekavējoties atdodami Uzņēmumu reģistram.

(30.01.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

10. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

11. pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

12. pants. Atbildība

(Izslēgts ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

CETURTĀ NODAĻA
KOMERCREĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 14.06.2001. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

13.pants. Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Komercreģistrā ierakstīta komersanta filiāli komercreģistrā var ierakstīt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši komersanta juridiskajai adresei.

Dibināšanas dokumentu grozījumus un citus grozījumus komercreģistrā ieraksta tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā sākotnēji veikta reģistrācija. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.

14.pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likuma prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti komercreģistrā vai grozījumi komercreģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst komersanta lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants).

Ja nav ievērota reģistrācijas piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vienlaikus norādot trūkumu novēršanai saprātīgu termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai gadījumā, kad komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu.

Ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt komercreģistra ierakstu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2002. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

15.pants. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā

Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

16.pants. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana

Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

17.pants. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

Ja komercreģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz komersanta juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda komercreģistra ierakstos konstatēta;

2) kā komercreģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja komersants noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs par saviem līdzekļiem nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu komercreģistra ierakstos konstatējis komersants.

PIEKTĀ NODAĻA
BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU REĢISTRA VEŠANA

(Nodaļa 18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

18.1 pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana biedrību un nodibinājumu reģistra vešanai

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

2) iesniegtie dokumenti pēc formas atbilst likuma prasībām;

3) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā vai grozījumi biedrību un nodibinājumu reģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

4) nav biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu.

Ja konstatē šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētos trūkumus un šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir jāpieņem lēmums par atteikumu izdarīt ierakstu. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, ja biedrību un nodibinājumu reģistrā pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no citiem sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumiem.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis vai no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta.

18.2 pants. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā

Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā.

18.3 pants. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

18.4 pants. Kļūdas labošana biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos

Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz biedrības vai nodibinājuma juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatēta;

2) kā biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

Ja biedrība vai nodibinājums noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos konstatējusi biedrība vai nodibinājums.

SESTĀ NODAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

(Nodaļa 05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2004.)

20.pants. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība

Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), komersantam vai koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi.

21.pants. Atbildība

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), komersantiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām vai Eiropas komercsabiedrībām neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā vai Uzņēmumu reģistra amatpersonu likumīgo lēmumu neizpildīšanu noteiktajā termiņā, vai nepilnīgu izpildīšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, Uzņēmumu reģistra atbildīgā amatpersona ierosina vainīgās personas saukt pie likumā noteiktās atbildības.

Par Biedrību un nodibinājumu likumā noteikto ziņu un dokumentu neiesniegšanu likumā noteiktajā termiņā, par ziņu nesniegšanu pēc Uzņēmumu reģistra amatpersonu pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī par nepatiesu ziņu sniegšanu par biedrībām vai nodibinājumiem attiecīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(18.03.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 06.11.2004.)

22.pants. Atbrīvojums no tiesas izdevumu samaksas

Uzņēmumu reģistrs ir atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas, ja tas ceļ prasību par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komercsabiedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, kā arī gadījumos, kad Uzņēmumu reģistrs ceļ prasību tādas personas interesēs, kas pasludināta par maksātnespējīgu.

Pārejas noteikumi

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.02.1997.)

1. To personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, aizstājami ar likumā noteiktajā kārtībā apliecinātiem parakstu paraugiem, kas, tāpat kā dalībnieku (akcionāru) pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas, iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 31.decembrim. Ja šajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti grozījumi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentos, vienlaikus ar tiem iesniedzami arī apliecinātie parakstu paraugi un pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas.

2. (Izslēgts ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

3. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmajā daļā par tiesu izpildītāju tiesībām saņemt bezmaksas informāciju no Uzņēmumu reģistra piemērojami, sākot ar 2003.gada 1.janvāri.

(31.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.12.2002.)

4. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai šā likuma 19.pantā vārda "iesniegumu" vietā tiek lietots vārds "sūdzību".

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

5. Šā likuma noteikumi par Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrāciju un ar to saistītajām darbībām stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2004.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. novembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.11.1990.Stājas spēkā: 01.12.1990.Tēma:  Komerctiesības; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49, 06.12.1990.; Diena, 3, 01.12.1990.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
72847
{"selected":{"value":"06.11.2004","content":"<font class='s-1'>06.11.2004.-22.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2016","iso_value":"2016\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-28.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2014","iso_value":"2014\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2013","iso_value":"2013\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-04.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2009","iso_value":"2009\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2009.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-28.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-08.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2005","iso_value":"2005\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2005.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2004","iso_value":"2004\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2004.-22.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2004","iso_value":"2004\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2004.-05.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-31.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2002","iso_value":"2002\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2002.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2001","iso_value":"2001\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2001.-02.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-15.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-12.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.1997","iso_value":"1997\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.1997.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.1997","iso_value":"1997\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.1997.-15.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.1997","iso_value":"1997\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-08.08.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.1997","iso_value":"1997\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.1997.-08.05.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1997","iso_value":"1997\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1997.-13.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.1996","iso_value":"1996\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.1996.-15.01.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.1996","iso_value":"1996\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.1996.-06.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1995","iso_value":"1995\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1995.-12.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.1995","iso_value":"1995\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.1995.-03.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.1992","iso_value":"1992\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.1992.-25.04.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.1991","iso_value":"1991\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.1991.-06.04.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.1990","iso_value":"1990\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.1990.-04.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.2004
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva