Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
PIRMĀ NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanā paredzētās darbības.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs veic:

1) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts reģistrāciju;

2) valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību Latvijas Republikas likumiem;

3) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vienotu valsts uzskaiti;

4) informācijas izsniegšanu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

OTRĀ NODAĻA
LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS, TĀ FUNKCIJAS

1. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs darbojas Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sastāvā, kura veic tā vispārīgo vadību un darbības kontroli.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru funkcionāli vada Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sastāvā ietilpst:

- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs;

- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra rajonu un pilsētu valsts notāri.

Uzņēmumu reģistra galveno valsts notāru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā Latvijas Republikas Ministru Padome. Uzņēmumu reģistra rajonu un pilsētu valsts notārus ieceļ amatā tieslietu ministrs pēc Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra priekšlikuma.

2. pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšana

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs reģistrē:

- visus valsts (izņemot pašvaldību) uzņēmumus;

- statūtsabiedrības (izņemot lauksaimniecības un mežsaimniecības statūtsabiedrības), kuru pamatkapitāls pārsniedz 500 tūkstošus rubļu;

- zinātniskās pētniecības iestādes, projektēšanas un konstruēšanas organizācijas, mācību iestādes un skaitļošanas centrus, kuri veic uzņēmējdarbību (izpilda darbus un sniedz pakalpojumus pēc saimnieciskajiem līgumiem);

- ārvalstu (arī PSRS) un starptautisko organizāciju uzņēmumu un statūtsabiedrību filiāles un pārstāvniecības, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra rajonu un pilsētu valsts notāri reģistrē visus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kuri nav minēti šā panta 1. daļā.

Katram reģistrējamajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā pēc tā atrašanās vietas.

Individuālā darba veicējus reģistrē rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju izpildkomitejas saskaņā ar likumu «Par individuālo darbu», ja likumdošanā nav noteikta cita reģistrācijas kārtība.

3. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbības tiesiskais pamats

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs savā darbībā vadās pēc šā likuma, Latvijas Republikas likuma «Par uzņēmējdarbību», civilkodeksa, likumiem, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, kā arī pēc citiem normatīviem aktiem.

4. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkcijas

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs veic šādas funkcijas:

1) pieņem izskatīšanai no fiziskajām un juridiskajām personām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām reģistrēšanas dokumentus, kas paredzēti šajā likumā, Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību», likumos par attiecīgajām uzņēmējdarbības formām un veidiem un citos likumos;

2) pieprasa un izskata visas likumdošanā noteiktās ziņas un dokumentus, lai pārliecinātos, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savu darbību uzsāk likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3) pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu; ja reģistrēšanai iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumu prasībām, pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu;

4) 30 dienu laikā no dokumentu pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu, izsniedzot viņam dokumentu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu vai motivētu atteikumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) netiek reģistrēts;

5) pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja iepriekš pieļautās nepilnības tajos ir novērstas. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai par tām nepilnībām, kuras atklātas pirmajā izskatīšanā. Dokumentu otrreizējas iesniegšanas gadījumā termiņš, kurā uzņēmums jāreģistrē, sākas no dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienas;

6) veic pasākumus vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības, ja tiek konstatēts, ka Uzņēmumu reģistram sniegtas nepatiesas ziņas, vai konstatēti citi likumpārkāpumi;

7) pieņem reģistrēšanai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentos izdarītos grozījumus;

8) izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izdarot attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izbeidz savu darbību pēc savas iniciatīvas, pēc tiesas lēmuma vai citos likumā paredzētajos gadījumos;

10) publicē presē likumos paredzētās ziņas par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

11) veic citas likumdošanā paredzētās funkcijas.

TREŠĀ NODAĻA
UZŅĒMUMA (UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS) REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN
UZŅĒMUMU REĢISTRA ŽURNĀLĀ IERAKSTĀMĀS ZIŅAS

5. pants. Oficiālais uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums (firma)

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālais nosaukums (firma), kuru reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, nedrīkst atkārtoties.

Pārējo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi nedrīkst atkārtoties Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Ventspils pilsētas un rajona mērogā. Šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumā jāietilpst pilsētas vai rajona nosaukumam.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) oficiālo (firmas) nosaukumu var izmantot uzņēmējdarbībā (komerciālajos līgumos, reklāmā u. c.) no brīža, kad tas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru. Lietā glabājas visi dokumenti, uz kuru pamata izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Uzņēmumu reģistra žurnāls ir pastāvīgi glabājams dokuments.

Uzņēmumu reģistram pievienotie dokumenti jāuzglabā 20 gadus pēc attiecīgas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra žurnāla.

6. pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums;

2) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese;

6) reģistrējot filiāli un pārstāvniecību, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese;

7) statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

8) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese un pilsonība;

9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kam piešķirtas paraksta tiesības;

10) atļaujas izsniegšanas datums un tās termiņš, ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nepieciešama atļauja.

Reģistrējamiem ārvalstu (arī PSRS) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām papildus vēl jānorāda:

1) galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese ārpus Latvijas;

2) kapitāla daļa, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā;

3) Latvijā esošo atbildīgo un pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, dzīvesvieta un pilsonība;

4) datums, kad uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām izdota atļauja veikt uzņēmējdarbību Latvijā, un tās termiņš;

5) datums, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tā filiāles un pārstāvniecības reģistrētas Latvijā.

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, īpašnieka vārds, uzvārds un adrese;

2) uzņēmuma (zemnieku saimniecības) atrašanās vieta;

3) uzņēmuma darbības veids;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos pēc tiesas, arbitrāžas vai Vides aizsardzības komitejas nolēmuma Uzņēmumu reģistra žurnālā papildus jānorāda:

1) tiesas spriedums par kreditoru administrācijas nodibināšanu, atcelšanu vai likvidēšanu un administratoru iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratoru vārds un uzvārds;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas izsludināšanu, bankrota procedūras atklāšanu, atcelšanu vai izbeigšanu, attiecīgo institūciju iecelšanu un atcelšanu, kā arī šo institūciju locekļu vārds un uzvārds;

3) uzņēmēja (uzņēmējsabiedrības) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības likvidāciju, likvidācijas sākums, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds un paraksta tiesības;

4) tiesas spriedums vai Vides aizsardzības komitejas lēmums, ar kuru aizliegts Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

5) tiesas spriedums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, vai pārstāvniecību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

7. pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

Reģistrācijai iesniedzami visi dokumenti, kas norādīti Latvijas Republikas likumā «Par uzņēmējdarbību» un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, un citos likumos.

Dokumentu norakstiem un izrakstiem jābūt apliecinātiem likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), reģistrējot filiāli vai pārstāvniecību, jāievēro visi šā likuma noteikumi.

8. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbība

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda:

1) vai reģistrēšanas pieteikums iesniegts tieši tai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iestādei, kurai tas jāreģistrē;

2) vai reģistrējamais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;

3) vai uzņēmējsabiedrības vadošās amatpersonas ievēlētas likumam un statūtiem atbilstošā kārtībā.

Jautājumu par reģistrācijas pieteikuma pieņemšanu reģistra notārs izlemj 7 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Par katru pieteikumu reģistra notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to.

Ja reģistra valsts notārs konstatē kļūdu, kas notikusi reģistrācijas procesā, viņš paziņo pieteikuma iesniedzējam par nepareizību un nosaka 7 dienu termiņu iebildumu celšanai. Ja šajā laikā iebildumi nav celti vai ja reģistra notārs atzīst iebildumus par nepamatotiem, viņš pieņem lēmumu par ieraksta vai lēmuma izlabošanu.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir dibinātas ziņas, ka Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) gada laikā nekādu uzņēmējdarbību nav uzsācis, viņš pieprasa no uzņēmēja (uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vadītāja) vai pilnvarotas personas paskaidrojumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) stāvokli.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 30 dienu laikā nesaņem pieprasīto paskaidrojumu vai saņem paskaidrojumu, kas minētās ziņas apstiprina, vai ja šo paskaidrojumu reģistra valsts notārs atzīst par nepamatotu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidēšanu, bet attiecībā uz statūtsabiedrībām - ieceļ arī likvidatorus.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no šā panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas jāpublicē Latvijas Republikas Augstākās Padomes noteiktajā preses izdevumā.

Reģistrēto uzņēmējsabiedrību statūti un statūtu grozījumi jāpublicē par attiecīgo sabiedrību līdzekļiem Latvijas Republikas Augstākās Padomes noteiktajos preses izdevumos.

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistram 15 dienu laikā no grozījumu izdarīšanas brīža.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību izdarījis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāļu un pārstāvniecību dokumentu norakstiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu ņemama valsts nodeva.

9. pants. Personu tiesības izmantot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju

Katrai fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un pārliecināties par to personu parakstu pareizību, kurām ir paraksta tiesības. Dokumentu norakstus var izsniegt tikai ar attiecīgās firmas īpašnieka rakstveida piekrišanu vai pēc izmeklēšanas, prokuratūras, tiesas iestāžu, kā arī likumdošanā noteikto iestāžu amatpersonu pieprasījuma.

10. pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra rajonu un pilsētu valsts notāru lēmumiem un rīcību var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Par galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību var iesniegt sūdzību tiesā.

11. pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

Ja likumdošanā noteiktajā kārtībā atzīts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska, un ja šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) radušies zaudējumi, tie atlīdzināmi.

12. pants. Atbildība

Par reģistrējamo grozījumu vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanas nepieteikšanu reģistrācijai šajā likumā paredzētajā laikā, par nepareizu ziņu sniegšanu, dokumentu vai parakstu paraugu neiesniegšanu, kā arī par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra likumīgo rīkojumu neizpildīšanu reģistra valsts notārs ierosina vainīgo personu saukšanu pie likumā noteiktās atbildības.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. novembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.11.1990.Stājas spēkā: 01.12.1990.Tēma:  Komerctiesības; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49, 06.12.1990.; Diena, 3, 01.12.1990.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
72847
{"selected":{"value":"01.12.1990","content":"<font class='s-1'>01.12.1990.-04.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2017","iso_value":"2017\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-26.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2016","iso_value":"2016\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-28.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2014","iso_value":"2014\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2013","iso_value":"2013\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-04.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2009","iso_value":"2009\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2009.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-28.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2008","iso_value":"2008\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-08.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2005","iso_value":"2005\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2005.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2004","iso_value":"2004\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2004.-22.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2004","iso_value":"2004\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2004.-05.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-31.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2002","iso_value":"2002\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2002.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2001","iso_value":"2001\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2001.-02.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2001","iso_value":"2001\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2001.-15.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-12.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.1997","iso_value":"1997\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.1997.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.1997","iso_value":"1997\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.1997.-15.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.1997","iso_value":"1997\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-08.08.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.1997","iso_value":"1997\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.1997.-08.05.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1997","iso_value":"1997\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1997.-13.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.1996","iso_value":"1996\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.1996.-15.01.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.1996","iso_value":"1996\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.1996.-06.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1995","iso_value":"1995\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1995.-12.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.1995","iso_value":"1995\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.1995.-03.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.1992","iso_value":"1992\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.1992.-25.04.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.1991","iso_value":"1991\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.1991.-06.04.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.1990","iso_value":"1990\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.1990.-04.06.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.1990
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva