Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumus Nr. 214 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.97

Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 20.§)
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk — ģimene (persona)) atzīstama par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī un ja:

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;

2.2. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

2.3. tai nav parādsaistību;

2.4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

2.5. attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā šo noteikumu 19. vai 20.punktā minētie nosacījumi;

2.6. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

2.7. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

2.8. tā nav izsniegusi aizdevumu.

3. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem tās pašvaldības sociālais dienests vai pašvaldības dome (padome) (turpmāk — pašvaldība), kuras teritorijā ģimene (persona) reģistrējusi savu dzīvesvietu.

4. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldība novērtē pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas, kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk — pieprasītājs).

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana

5. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, pieprasītājs pašvaldībā iesniedz rakstisku iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju (1.pielikums) (turpmāk — deklarācija), kā arī deklarācijā norādītās ziņas apliecinošus dokumentus.

6. Deklarācijā norāda ziņas par pieprasītāju un pārējām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.pantā minētajām personām.

7. Deklarācijā pieprasītājs norāda:

7.1. ienākumus;

7.2. īpašumus un uzkrājumus;

7.3. likumīgo apgādnieku esamību un viņu materiālo stāvokli;

7.4. noslēgtos uztura līgumus;

7.5. parādsaistības.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.301)

8. Deklarācijā norāda šādus ienākumus:

8.1. ienākumus no algota darba, pensijas, pabalstus, stipendijas, uztur­līdzekļus, studējošo kredītu, ienākumus no valsts atbalsta programmas (naudas izteiksmē) — par pēdējiem trim mēnešiem;

8.2. ienākumus no saimnieciskās darbības, autoratlīdzībām un honorā­riem, nekustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas nomas un atsavināšanas — par pēdējiem 12 mēnešiem;

8.3. saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus — par pēdējiem 12 mēnešiem;

8.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei — par pēdējiem 12 mēnešiem;

8.5. citus ienākumus — par pēdējiem 12 mēnešiem.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.301 redakcijā)

9. Ienākumus, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarē apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu samaksas.

10. Par naudas uzkrājumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi bezskaidras naudas uzkrājumi algas, sociālās apdrošināšanas izmaksu vai valsts pabalstu izmaksu kontos kredītiestādēs, kas nepārsniedz trīskāršu deklarācijā norādīto algas, pensijas vai valsts pabalsta apmēru.

11. Par parādsaistībām šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti un kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.301)

12. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

12.1. dzīvokļa iekārta, apģērbs un sadzīves priekšmeti, kas pieprasītājam un/vai pārējām deklarācijā minētajām personām pieder trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanas brīdī;

12.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, vai kustamā manta, kas tiek izmantota ģimenes (personas) pamatvajadzību — uztura, mitekļa un apģērba — nodrošināšanai. Aizpildot deklarāciju, izdara atzīmi pretī norādei par attiecīgo īpašumu;

12.3. viens transportlīdzeklis, kas tiek izmantots ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai (piemēram, nokļūšanai uz darbu vai izglītības iestādi) un ir vecāks par 10 gadiem.

13. Lai novērtētu nekustamo īpašumu, tā daļu vai kustamo mantu, kas netiek izmantota ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, par pamatu izmanto tā tirgus vērtību attiecīgajā teritorijā.

14. Deklarācijā sniegtās ziņas pašvaldība pārbauda izlases kārtībā, izmantojot apliecinošus dokumentus, novērtējot pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām. Pašvaldībai ir tiesības bez maksas saņemt ziņas no valsts un citu pašvaldību institūcijām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

15. Pieprasītājs likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

16. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod pašvaldībai rakstisku atļauju iepazīties ar savu kontu stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumu.

17. Parakstot deklarāciju par ienākumu izmaiņām, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod pašvaldībai rakstisku atļauju iepazīties ar savu kontu stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem un nodokļu maksājumiem.

III. Atsevišķi dzīvojošu apgādnieku iespēju novērtējums

18. Atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz pieprasītāja vai apgādnieka iesniegumu, novērtē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā apgādnieks ir reģistrējis savu dzīvesvietu. Pašvaldība sniedz rakstisku atzinumu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas.

19. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, neņemot vērā apgādnieku esamību, ja attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

19.1. apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas;

19.2. apgādnieka ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli.

20. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, neņemot vērā ārpus Latvijas Republikas dzīvojošu apgādnieku esamību, ja:

20.1. apgādnieka vienīgais ienākums ir Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts pensijas vai pabalsti;

20.2. apgādnieks ārzemēs mācās vai studē.

IV. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

21. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli novērtē, pamatojoties uz deklarācijā norādītajām ziņām, kā arī šo noteikumu 14.punktā minētajām ziņām.

21.1 Novērtējot ģimenes (personas) ienākumus, neņem vērā pirmos 50 latus no bērna kopšanas pabalsta, kuru saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu saņem persona, kura kopj bērnu vecumā līdz vienam gadam.

(MK 03.05.2005. noteikumu Nr.301 redakcijā)

22. Pašvaldība ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 5. un 14.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par pieprasītāja atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

23. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldība pieprasītājam izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (2.pielikums).

24. Ja ģimene (persona) neatbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, pašvaldība pieprasītājam izsniedz rakstisku atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

25. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz trim mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz sešiem mēnešiem. Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti vērsties pašvaldībā ar lūgumu noteikt tās atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

26. Ja pašvaldības sociālā dienesta lēmums par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai par apgādnieka novērtējumu pieprasītāju neapmierina, to var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības padomē (domē). Pašvaldības padomes (domes) pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

27. Ja ģimenei (personai) trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem Nr.75 "Noteikumi par trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu", attiecīgās ģimenes (personas) tiesības saņemt trūcīgas ģimenes (personas) statusu pārskata pēc tā termiņa beigām, uz kuru statuss piešķirts.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem:

28.1. Ministru kabineta 1994.gada 19.aprīļa noteikumus Nr.89 "Par izmaiņām minimālajā darba algā" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.);

28.2. Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumus Nr.75 "Noteikumi par trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgo ģimeņu materiālā stāvokļa novērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 57.nr.; 1997, 94.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.97

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2005. noteikumiem Nr.301)

5. Pieprasītāja ģimenes locekļi, kuri deklarācijas iesniegšanas brīdī dzīvo atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam norādītajā papildu adresē:

 5.1. vārds, uzvārds

 

    

 5.1.1. personas kods

    

 5.1.2. radniecība attiecībā pret pieprasītāju

  

 5.1.3. papildu dzīvesvietas adrese

   

 5.1.4. nodarbošanās

    

 5.1.5. ienākumi

 

    

 5.1.6. pieprasītājam sniegtais materiālais atbalsts

 

 5.2. vārds, uzvārds

 

    

 5.2.1. personas kods

    

 5.2.2. radniecība attiecībā pret pieprasītāju

  

 5.2.3. papildu dzīvesvietas adrese

   

 5.2.4. nodarbošanās

    

 5.2.5. ienākumi

  

    

 5.2.6. pieprasītājam sniegtais materiālais atbalsts

 

 5.3. vārds, uzvārds

  

    

 5.3.1. personas kods

    

 5.3.2. radniecība attiecībā pret pieprasītāju

  

 5.3.3. papildu dzīvesvietas adrese

   

 5.3.4. nodarbošanās

    

 5.3.5. ienākumi

  

    

 5.3.6. pieprasītājam sniegtais materiālais atbalsts

 

Labklājības ministre D.Staķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.97

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 97Pieņemts: 25.02.2003.Stājas spēkā: 06.03.2003.Zaudē spēku: 18.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 05.03.2003.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
72052
{"selected":{"value":"10.05.2005","content":"<font class='s-1'>10.05.2005.-17.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2005","iso_value":"2005\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2005.-17.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2003","iso_value":"2003\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2003.-09.05.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)