Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.427

Rīgā 2002.gada 17.septembrī (prot. Nr.39 22.§)
Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 20.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību.

2. Valsts darba inspekcija veic pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un uzticības personu, galveno uzticības personu vai uzticības personu komiteju.

II. Uzticības personu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība, ārkārtas vēlēšanas

3. Nosakot uzticības personu skaitu uzņēmumā, ņem vērā:

3.1. nodarbināto skaitu uzņēmumā (ieteicamais uzticības personu skaits noteikts pielikumā);

3.2. uzņēmuma darbības raksturu atbilstoši komercdarbības veidiem, kuros darba devēji obligāti iesaista kompetentu institūciju;

3.3. darba vides riska novērtēšanas rezultātus.

4. Darba devējs un nodarbinātie darba koplīgumā vai citā rakstiskā līgumā (turpmāk — koplīgums) vienojas par uzticības personu skaitu uzņēmumā. Aprēķinot pārstāvamo nodarbināto skaitu, ņem vērā arī tos nodarbinātos, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku.

5. Darba devējs nodrošina iespēju nodarbinātajiem vai nodarbināto arodbiedrībai, vai nodarbināto pārstāvjiem darba laikā sasaukt nodarbināto sapulci, kurā ievēlē uzticības personas. Minētajā sapulcē darba devējs piedalās pēc paša vēlēšanās.

6. Darba devējs nedēļu pirms sapulces sastāda uzņēmumā nodarbināto sarakstu, kurā norādīts ar viņiem noslēgto darba līgumu termiņš. Darba devējs ar minēto sarakstu iepazīstina visus nodarbinātos.

7. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā ir pārstāvēta ne mazāk kā puse uzņēmumā nodarbināto. Uzticības personu ievēlē ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.

8. Par uzticības personu nevar ievēlēt nodarbināto, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, un nodarbināto, kuram nav beidzies pārbaudes laiks.

9. Uzticības personas ievēlē uz trim gadiem, ja koplīgumā nav paredzēts ilgāks termiņš. Jaunas vēlēšanas notiek arī tad, ja radušies būtiski apstākļi (piemēram, darba tiesisko attiecību izbeigšanās), kas neļauj uzticības personai pildīt pienākumus, ja nodarbinātie uzticības personu atsauc vai ja uzticības persona nevēlas turpināt pienākumu pildīšanu.

10. Uzticības personu vēlēšanu rezultātus ieraksta sapulces protokolā (valsts valodā).

11. Dokuments, kas apliecina uzticības personas pilnvarojumu, ir nodarbināto vai viņu pārstāvju sapulces protokola izraksts.

12. Uzticības personu vēlēšanu sapulces protokola oriģinālu glabā:

12.1. pie darba devēja, ja uzticības personas ievēlētas nodarbināto vai nodarbināto pārstāvju sapulcē;

12.2. nodarbināto arodbiedrībā, ja uzticības personas ievēlētas arodbiedrības biedru sapulcē, kurā piedalās arī nodarbinātie, kuri nav arodbiedrības biedri;

12.3. nodarbināto arodbiedrības struktūrvienībā, ja uzticības personas ievēlētas arodbiedrības struktūrvienības biedru sapulcē.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006)

13. Uzticības personu vēlēšanu sapulces vadītājs darba devējam nodod nodarbināto vai viņu pārstāvju sapulces protokola oriģinālu vai nodarbināto arodbiedrības sapulces protokola kopiju.

14. Uzticības personu vēlēšanu sapulces vadītājs protokola izrakstus izsniedz vai nosūta:

14.1. uzticības personām;

14.2. galvenajām uzticības personām;

14.3. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006);

14.4. attiecīgajai arodbiedrībai, ja sapulci organizē tās struktūrvienība.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006)

15. Mēnesi pirms uzticības personas pilnvaru termiņa beigām nodarbinātie vai viņu pārstāvji, vai arodbiedrība informē darba devēju par nepieciešamību organizēt sapulci uzticības personas pārvēlēšanai.

16. Uzticības personu var atsaukt ar nodarbināto sapulces lēmumu.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

17. Uzticības personas atsaukšanas sapulci rīko, ja to vēlas trešdaļa nodarbināto un apliecina to ar savu parakstu.

18. Nodarbināto parakstītu lūgumu atsaukt uzticības personu un organizēt ārkārtas vēlēšanas iesniedz galvenajai uzticības personai vai uzticības personu komitejai, bet, ja tādas nav, — darba devējam.

19. Darba devējs divu nedēļu laikā pēc paziņošanas par sapulces nepieciešamību nodrošina iespēju sasaukt nodarbināto sapulci šo noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā.

20. Uzticības personu ārkārtas vēlēšanas notiek šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

III. Uzticības personu darbība uzņēmumā

21. Uzticības personai ir šādas tiesības:

21.1. brīvi izteikt pamatotu nodarbināto viedokli, kā arī savu viedokli par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un īstenošanu;

21.2. saņemt no darba devēja iekšējos darba aizsardzības normatīvos aktus, normatīvi tehnisko dokumentāciju, instrukcijas un citus darba aizsardzības noteikumus, kā arī paskaidrojumus un citu informāciju, kas attiecas uz darba aizsardzību;

21.3. ierosināt darba devējam veikt darba vides riska faktoru mērījumus, ja saņemtas nodarbināto sūdzības par veselībai kaitīgiem darba vides riska faktoriem;

21.4. ierosināt veikt atkārtotu darba vides risku novērtēšanu darba vietās, kurās noticis nelaimes gadījums vai radušās nopietnas un tiešas briesmas nodarbinātā dzīvībai un veselībai;

21.5. pieprasīt, lai darba devējs veic darba aizsardzības pasākumus, un izteikt priekšlikumus, kuru īstenošana novērstu vai mazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai;

21.6. ierosināt darba devējam noslēgt vienošanos par darba aizsardzību, pie­dalīties sarunās par darba koplīguma nosacījumiem un grozījumiem darba aizsardzības jomā;

21.7. piekļūt darba vietām saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

21.1 Uzticības personai ir šādi pienākumi:

21.11. piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē;

21.12. piedalīties darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšanā un ražošanas iekārtu un objektu nodošanā ekspluatācijā, kā arī darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanā.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

22. Koplīgumā uzticības personām var paredzēt papildu tiesības un garantijas, ņemot vērā nodarbināto intereses.

22.1 Darba devējs, nosakot laiku uzticības personu pienākumu veikšanai, ņem vērā šo noteikumu pielikumā minēto uzticības personām ieteicamo piešķiramo stundu skaitu nedēļā.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

IV. Galveno uzticības personu vēlēšanas un to tiesības

23. Galveno uzticības personu ievēlē uz trim gadiem uzticības personu sapulcē. Jaunas vēlēšanas organizē, ja beidzas galvenās uzticības personas pilnvaru laiks, ja radušies būtiski apstākļi (piemēram, darba tiesisko attiecību izbeigšanās), kas neļauj tai pildīt pienākumus, ja galveno uzticības personu atsauc vai ja tā nevēlas turpināt pienākumu pildīšanu.

24. Galveno uzticības personu vēlēšanu sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no uzņēmumā ievēlētajām uzticības personām. Galveno uzticības personu vēlēšanu rezultātus ieraksta sapulces protokolā (valsts valodā).

25. Galveno uzticības personu vēlēšanu sapulces protokola oriģinālu nodod un glabā šo noteikumu 12. un 13.punktā noteiktajā kārtībā.

26. Dokuments, kas apliecina galvenās uzticības personas pilnvarojumu, ir uzticības personu sapulces protokola izraksts.

27. Galveno uzticības personu vēlēšanu sapulces vadītājs protokola izrakstus izsniedz vai nosūta:

27.1. uzticības personām;

27.2. galvenajām uzticības personām;

27.3. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006);

27.4. attiecīgajai arodbiedrībai, ja sapulci organizē tās struktūrvienība.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006)

28. Galvenajai uzticības personai ir šādas tiesības:

28.1. pārstāvēt uzņēmuma uzticības personu intereses, sadarbojoties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba aizsardzības jautājumos;

28.2. piedalīties darba aizsardzības jautājumu izskatīšanā un risināšanā;

28.3. koordinēt un uzraudzīt uzticības personu darbību;

28.4. kontrolēt darba aizsardzības normatīvajos aktos uzticības personām noteikto garantiju ievērošanu;

28.5. sadarboties ar Valsts darba inspekciju un citām valsts kontroles un uzraudzības institūcijām darba aizsardzības jautājumos;

28.6. īstenot uzticības personas tiesības tās uzraudzībai pakļautajās darba vietās.

V. Uzticības personu komitejas vēlēšanas un darbība

29. Uzticības personu komiteju ievēlē uzticības personu sapulcē uz trim gadiem. Komitejas vēlēšanu rezultātus ieraksta sapulces protokolā (valsts valodā).

30. Uzticības personu komitejas vēlēšanu sapulces protokola oriģinālu glabā šo noteikumu 13.punktā noteiktajā kārtībā.

31. Dokuments, kas apliecina uzticības personu komitejas locekļu pilnvarojumu, ir uzticības personu komitejas vēlēšanu sapulces protokola izraksts.

32. Uzticības personu komitejas vēlēšanu sapulces vadītājs protokola izrakstus izsniedz vai nosūta:

32.1. uzticības personām;

32.2. galvenajām uzticības personām;

32.3. uzticības personu komitejai;

32.4. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006);

32.5. attiecīgajai arodbiedrībai, ja sapulci organizē tās struktūrvienība.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006)

33. Uzticības personu komitejas priekšsēdētāju ievēlē no uzticības personu komitejas locekļu vidus. Uzticības personu komitejas priekšsēdētājs ir arī galvenā uzticības persona.

34. Uzņēmuma vai tā struktūrvienības uzticības personu komitejai ir šādi pienākumi:

34.1. koordinēt uzticības personu darbību;

34.2. sadarboties ar darba devēju un/vai darba aizsardzības speciālistu, struktūrvienību vadītājiem un struktūrvienību galvenajām uzticības personām darba aizsardzības jautājumos;

34.3. koordinēt struktūrvienību uzticības personu komiteju darbību.

35. Uzticības personu komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no komitejas locekļiem.

36. Uzticības personu komiteja kārto uzticības personu lietvedību visā uzņēmumā.

37. Uzņēmuma uzticības personu komitejas lēmumi ir saistoši visām uzticības personām.

VI. Garantijas uzticības personām

(Nodaļa svītrota ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1006)

VII. Noslēguma jautājums

40. Noteikumu 3.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 1989.gada 12.jūnija Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
Pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 17.septembra noteikumiem Nr.427
Ieteicamais uzticības personu un tām piešķiramo stundu skaits nedēļā atbilstoši nodarbināto skaitam uzņēmumā

(Pielikums MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nodarbināto skaits uzņēmumā

Uzticības personu skaits uzņēmumā

Kopējais minimālais stundu skaits nedēļā*

1.

5–49

1

2

 2.

   50–100

 2

4

 3.

 101–500

 3

8

 4.

   501–1000

 4

16

 5.

 1001–2000

 5

32

 6.

 2001–3000

 6

48

 7.

 3001–4000

 7

56

 8.

 4001 un vairāk

 12

64

Piezīme.

* Kopējais minimālais stundu skaits nedēļā attiecas uz visām uzticības personām kopā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 427Pieņemts: 17.09.2002.Stājas spēkā: 28.09.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 27.09.2002.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
66827
{"selected":{"value":"12.09.2009","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2002","iso_value":"2002\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2002.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.09.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"