Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.401

Rīgā 2002.gada 3.septembrī (prot. Nr.37 22.§)
Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.8 panta pirmo daļu
(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārvalstu komersantu pārstāvniecību un ārvalstīs reģistrētu sabiedrisko un bezpeļņas organizāciju (turpmāk – organizācija) pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtību.

2. Pārstāvniecību reģistrs ir elektroniskā veidā uzkrātas informācijas (ierakstu) kopums par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem (fiziskas personas, kuras, pamatojoties uz pilnvaru, pārstāv ārvalsts komersantu vai organizāciju) (turpmāk – pārstāvniecība).

3. Pārstāvniecību reģistru uztur Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs).

4. Pārstāvniecība ir tiesīga uzsākt darbību un uzskatāma par atvērtu tikai pēc tam, kad attiecīgā pārstāvniecība ir reģistrēta pārstāvniecību reģistrā.

5. Pārstāvniecību reģistrā par katru pārstāvniecību norāda šādu informāciju:

5.1. reģistrācijas numurs un datums;

5.2. ārvalsts komersanta vai organizācijas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs (ja ir);

5.3. valsts, kuras rezidents ir ārvalsts komersants vai organizācija;

5.4. ārvalsts komersanta vai organizācijas darbības pamatvirzieni;

5.5. ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

5.6. pārstāvniecības juridiskā adrese;

5.7. darbības termiņš (ja ir noteikts);

5.8. ziņas par reģistrētajiem grozījumiem;

5.9. ziņas par pārstāvniecības darbības izbeigšanu;

5.10. ziņas par aizlieguma atzīmēm;

5.11. pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi).

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

II. Pārstāvniecības reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to noformēšanas kārtība

6. Lai pārstāvniecību reģistrētu pārstāvniecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (1.pielikums). Pieteikumu paraksta ārvalsts komersanta vai organizācijas pilnvarots pārstāvis. Pieteikumam pievieno:

6.1. dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts likumos ir paredzēta reģistrācija, bet ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī ja tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, - citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī;

6.2. dokumentu, kurā ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas:

6.2.1. lēmums atvērt pārstāvniecību Latvijā;

6.2.2. pilnvarojums pārstāvim;

6.3. ārvalsts komersanta vai organizācijas statūtus, nolikumu vai citu tiem pielīdzināmu dokumentu;

6.4. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231).

7. Aizpildot pieteikumu, ņem vērā šādus nosacījumus:

7.1. ja pieteikumu aizpilda, izmantojot datoru, nav atļauts mainīt veidlapas izkārtojumu;

7.2. ja pieteikumu aizpilda ar roku, informāciju raksta salasāmi, ar drukātiem burtiem;

7.3. ja pieteikuma veidlapā nepietiek vietas, izmanto papildu veidlapas eksemplārus un pievieno tos pieteikumam;

7.4. neaizpildītos informācijas laukumus pieteikumā svītro;

7.5. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231);

7.6. vietās, kur paredzēta izvēles iespēja vai iespējami vairāki varianti, attiecīgajā laukumā izdara atzīmi [X].

8. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus, kuri iesniedzami Uzņēmumu reģistrā, legalizē vai attiecīgi apliecina Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

9. (Svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

III. Pieteikumu izskatīšana un reģistrācija

10. Pieteikumu 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas (ja citos normatīvajos aktos nav paredzēts īsāks dokumentu izskatīšanas termiņš) izskata Uzņēmumu reģistra valsts notārs un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. reģistrēt pārstāvniecību;

10.2. atteikt reģistrāciju.

11. Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

11.1. ir iesniegti visi šajos noteikumos paredzētie dokumenti;

11.2. iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.3. Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis pārstāvniecības reģistrācijai.

12. Ja tiesiskie šķēršļi reģistrācijai nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs:

12.1. pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā, kā arī lēmumā norāda informāciju, kas ierakstāma pārstāvniecību reģistrā;

12.2. izdara ierakstu pārstāvniecību reģistrā;

12.3. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231).

12.1 Pēc pārstāvniecības ierakstīšanas pārstāvniecību reģistrā un pārstāvniecības rakstiska pieprasījuma saņemšanas Uzņēmumu reģistrs par maksu izsniedz reģistrācijas apliecību.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

13. Reģistrācijas apliecībā norāda:

13.1. pārstāvniecības reģistrācijas numuru;

13.2. pārstāvniecības reģistrācijas datumu;

13.3. ārvalsts komersanta vai organizācijas nosaukumu;

13.4. pārstāvniecības juridisko adresi;

13.5. darbības termiņu (ja ir noteikts);

13.6. ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda personas identifikācijas numuru);

13.7. informāciju, ka pārstāvniecībai saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem nav tiesību nodarboties ar komercdarbību.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

14. Lēmums par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās laiks. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi pārstāvniecību reģistrā. Lēmuma spēkā stāšanās atlikšana nav atļauta ilgāk par mēnesi.

15. Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem motivētu lēmumu par reģistrēšanas atteikumu, ja konstatēts, ka:

15.1. nav iesniegti visi šajos noteikumos minētie dokumenti;

15.2. iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.3. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis pārstāvniecības reģistrācijai.

16. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgo iesniegumu Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 18.05.2004. noteikumu Nr.485 redakcijā)

17. Katrai pārstāvniecībai iekārto atsevišķu lietu, kurā ievieto dokumentus, uz kuriem pamatojoties izdarīti ieraksti pārstāvniecību reģistrā, kā arī citus normatīvajos aktos paredzētos dokumentus.

IV. Grozījumu izdarīšana pārstāvniecību reģistrā un pārrakstīšanās kļūdu novēršana

18. Lai izdarītu grozījumus pārstāvniecību reģistrā, pārstāvniecības vadītājs mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu (2. pielikums). Pieteikumā norāda informāciju, kurā nepieciešams izdarīt grozījumus, kā arī pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

19. Iesniegtos dokumentus noformē, izskata un reģistrē šo noteikumu II un III nodaļā noteiktajā kārtībā.

20. (Svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

21. Ja pārstāvniecību reģistrā konstatē pārrakstīšanās kļūdu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz pārstāvniecības juridisko adresi, norādot konstatēto kļūdu, kārtību, kādā ieraksts tiks labots, un termiņu iebildumu celšanai. Ja pārstāvniecība noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi pārstāvniecību reģistrā. Ja pārrakstīšanās kļūdu konstatējusi pārstāvniecība, minētos nosacījumus par paziņojuma nosūtīšanu un iebildumu celšanu nepiemēro.

V. Pārstāvniecības darbības izbeigšanas reģistrācija

22. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā, ja tas ir saistīts ar pārstāvniecības darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs šajos noteikumos paredzētajā kārtībā pieņem šādos gadījumos:

22.1. ārvalsts komersants vai organizācija pieņēmusi lēmumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu;

22.2. ārvalsts komersants vai organizācija, kurai ir pārstāvniecība Latvijā, ir likvidēta;

22.3. pārstāvniecība tiek pārreģistrēta par filiāli;

22.4. pārstāvniecība ir pārkāpusi normatīvos aktus, kuri nosaka pārstāvniecības atvēršanas un darbības kārtību.

23. Ja pārstāvniecība izbeidz darbību, pamatojoties uz ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu, pārstāvis Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (3. pielikums) un pievieno dokumentu, kurā ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmums izbeigt pārstāvniecības darbību.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

24. Ja ārvalsts komersants vai organizācija tiek likvidēta, pārstāvis Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (3. pielikums) un pievieno dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas likvidāciju.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

25. Ja pārstāvniecība tiek pārveidota par filiāli, pārstāvis Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (3.pielikums) un pieteikumam pievieno:

25.1. dokumentu, kurā ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmums pārveidot pārstāvniecību par filiāli;

25.2. Komerclikumā paredzētos dokumentus filiāles ierakstīšanai komercreģistrā, ja tie vēl nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā;

25.3. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231);

25.4. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231).

26. Ja pārstāvniecība ir pārkāpusi normatīvos aktus, kuri nosaka pārstāvniecības atvēršanas un darbības kārtību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz tiesas spriedumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu, pieņem lēmumu par attiecīga ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā.

27. Uzņēmumu reģistrs šo noteikumu 26. punktā minētajā gadījumā ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu un Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara attiecīgu ierakstu pārstāvniecību reģistrā.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

28. Pārstāvniecības darbība uzskatāma par izbeigtu ar dienu, kad stājies spēkā Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Pieteikumus, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši Ministru Padomes 1991.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.107 “Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā” noteiktajai kārtībai. Ja tiek veidota jauna pārstāvniecība, to reģistrē pārstāvniecību reģistrā saskaņā ar šo noteikumu prasībām, nenorādot pārstāvniecības darbības termiņu (ja vien pārstāvniecība pati nevēlas to norādīt).

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

30. Ja pārstāvniecībai vai pārstāvim (kurš darbojies bez pārstāvniecības atvēršanas) līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir beidzies atbilstoši Ministru Padomes 1991. gada 19. aprīļa lēmumam Nr. 107 "Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā" izsniegtajā atļaujā atvērt pārstāvniecību Latvijas Republikā (turpmāk – atļauja atvērt pārstāvniecību) norādītais darbības termiņš, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par pārstāvniecības vai pārstāvja darbības izbeigšanu. Informāciju par attiecīgajām pārstāvniecībām un pārstāvjiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

31. Pārstāvniecībai vai pārstāvim, kurš darbojies bez pārstāvniecības atvēršanas un kurš reģistrēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, kā arī kuram atļaujā atvērt pārstāvniecību norādītais darbības termiņš nav beidzies, šajā atļaujā norādītajā termiņā ir tiesības turpināt darbību. Lai turpinātu darbību arī pēc atļaujā norādītā termiņa, pārstāvis iesniedz pieteikumu reģistrācijai. Pieteikumam pievieno:

31.1. atļauju atvērt pārstāvniecību;

31.2. pārstāvja apliecību (ja tā ir izsniegta);

31.3. šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētos dokumentus (ja tie vēl nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā).

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

32. Ja šo noteikumu 31.punktā minētais pieteikums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā par pārstāvniecības vai pārstāvja darbības izbeigšanu. Pieteikumus, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

33. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atvērtā pārstāvniecība (vai pārstāvis, ja tas darbojas bez pārstāvniecības atvēršanas), kura vēl nav ierakstīta pārstāvniecību reģistrā, izbeidz darbību vai iesniedz reģistrācijai grozījumus, tā iesniedz atļauju atvērt pārstāvniecību un pārstāvjiem izsniegtās apliecības.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

34. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai elektroniski uzkrāto informāciju par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām līdz 2002.gada 31.decembrim atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktam reģistrē pārstāvniecību reģistrā. Pēc pārstāvniecības reģistrēšanas pārstāvniecību reģistrā ierakstus atļauts labot tikai šo noteikumu 21.punktā noteiktajā kārtībā.

35. Ja līdz 2002.gada 31.decembrim Uzņēmumu reģistrā tiek iesniegti grozījumi, bet pārstāvniecība vēl nav reģistrēta pārstāvniecību reģistrā šo noteikumu 34.punktā paredzētajā kārtībā, to veic vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu par grozījumu reģistrēšanu.

35.1 Šo noteikumu normas, kas nosaka ziņu par personas dzīvesvietu un personu apliecinoša dokumenta datiem neierakstīšanu pārstāvniecību reģistrā (ja personai ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods), ir piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. jūliju.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

35.2 Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, Uzņēmumu reģistra valsts notārs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, izdara pārstāvniecību reģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no pārstāvniecību reģistra, kuras satur informāciju par personas dzīvesvietu un personu apliecinoša dokumenta datiem (ja personai ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods).

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

36. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1991.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.107 “Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 18./19.nr.; 1993, 3./4.nr.).

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka

1.pielikums

Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

PR-1
VEIDLAPA

Pieteikums pārstāvniecības atvēršanai

 
Datums*
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
 
1. Ārvalsts komersants vai organizācija
Nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja reģistrācijas numurs ir piešķirts)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 

Juridiskā adrese

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./
nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss

Darbības pamatvirzieni

 

Valsts, kuras rezidents ir ārvalsts komersants vai organizācija

 

 
2. Pārstāvniecības juridiskā adrese

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

 
3. Informācija par pārstāvjiem
Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods (ja nav personas koda, – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adrese, kurā persona ir sasniedzama (obligāti norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods vai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai nav norādīta adrese ārvalstī)

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./
nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss

Personu apliecinoša dokumenta dati (norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods)
Izdošanas datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Dokumenta numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Dokumenta veids
Valsts

 

Izdevējs
Vārds Uzvārds
Personas kods (ja nav personas koda, – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adrese, kurā persona ir sasniedzama (obligāti norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods vai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām personai nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai nav norādīta adrese ārvalstī)

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./
nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

Personu apliecinoša dokumenta dati (norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods)
Izdošanas datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Dokumenta numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Dokumenta veids
Valsts Izdevējs

 
4. Cita informācija
 
   
5. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona
Vārds Uzvārds Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūta Maksājuma references numurs

 

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 


 
6. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem. Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības

 
7. Pielikumā (norādīt visus pielikumā esošos dokumentus, eksemplāru skaitu un lapu skaitu)
7.1.

7.2.

7.3.

 

   
8. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
 Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

 Nosūtot pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks
     nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adresi)

 Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
     Norādīt e-pastu: _________________________________

   
9. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
   e-pasta adrese _________________________________

   tālruņa numurs _________________________________


 
10. Pieteikuma iesniedzējs
Vārds

 

Uzvārds

Paraksts*

 

 
Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē

Piezīme. *  Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


2.pielikums

Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

PR-2
VEIDLAPA

Pieteikums grozījumu reģistrācijai

 
Datums*
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta

 
1. Pārstāvniecība
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums

 

   
2. Grozījumu būtība Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus

 
Mainīta juridiskā adrese (norādīt jauno juridisko adresi)

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

 


 
Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu vai organizāciju (norādīt informāciju, kurā ir izmaiņas, neaizpildītos informācijas laukumus svītrot)
Nosaukums

 

Juridiskā adrese

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./
nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss

Darbības pamatvirzieni

 

Valsts, kuras rezidents ir ārvalsts komersants, ārvalsts vai starptautiskā organizācija

 


 
Izmaiņas informācijā par pārstāvjiem (norādīt informāciju, kurā ir izmaiņas, neaizpildītos informācijas laukumus svītrot)
atstājis amatu

sācis veikt pienākumu

mainījusies informācija par personu (norādīt mainīto, pārējo svītrot)

Personas identifikācijas informācija
Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods (ja nav personas koda, – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adrese, kurā persona ir sasniedzama (obligāti norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods vai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai nav norādīta adrese ārvalstī)

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss

Personu apliecinoša dokumenta dati (norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods)
Izdošanas datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Dokumenta numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Dokumenta veids
Valsts Izdevējs
 
  atstājis amatu

  sācis veikt pienākumus

  mainījusies informācija par personu (norādīt informāciju, kurā ir izmaiņas, neaizpildītos informācijas laukumus svītrot)

Personas identifikācijas informācija
Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods (ja nav personas koda, – personas identifikācijas numurs vai dzimšanas datums)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adrese, kurā persona ir sasniedzama (obligāti norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods vai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai nav norādīta adrese ārvalstī)

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

 

Pasta indekss

Personu apliecinoša dokumenta dati (norāda persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods)
Izdošanas datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Dokumenta numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Dokumenta veids
Valsts Izdevējs

 
3. Cita informācija
 
   
4. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona
Vārds Uzvārds Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūta Maksājuma references numurs

 

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 


 
5. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem. Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības

 
6. Pielikumā (norādīt visus pielikumā esošos dokumentus, eksemplāru skaitu un lapu skaitu)
6.1.

6.2.

   
7. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
  Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

  Nosūtot pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu
       tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adresi)

  Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
      Norādīt e-pastu: _________________________________

   
8. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _________________________________

 tālruņa numurs _________________________________


 
9. Pieteikuma iesniedzējs
Vārds

 

Uzvārds Paraksts*
 
Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē

Piezīme. *  Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


3.pielikums

Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

PR-3
VEIDLAPA

Pieteikums pārstāvniecības darbības izbeigšanas reģistrācijai

 
Datums*
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
 
1. Pārstāvniecība
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums

 

 
2. Pārstāvniecības darbības izbeigšanas pamats (Atzīmēt ar )
Ārvalsts komersants vai organizācija pieņēmusi lēmumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu

Ārvalsts komersants vai organizācija tiek/ir likvidēta

Pārstāvniecība tiek pārveidota par filiāli, un ir iesniegts pieteikums tās reģistrācijai komercreģistrā

 
3. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona
Vārds Uzvārds Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

 

Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums
   

.

   

.

        .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūta Maksājuma references numurs

 

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 


 
4. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem. Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie likumos noteiktās atbildības
 
5. Cita informācija

 

 
6. Pielikumā (norādīt visus pielikumā esošos dokumentus, eksemplāru skaitu un lapu skaitu)
6.1.

6.2.

 

   
7. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
  Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

  Nosūtot pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu
      tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adresi)

  Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
      Norādīt e-pastu: _________________________________

   
8. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _________________________________

 tālruņa numurs _________________________________

 
9. Pieteikuma iesniedzējs
Vārds

 

Uzvārds Paraksts*
 
Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē

Piezīme. *  Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401

(Pielikums svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 401Pieņemts: 03.09.2002.Stājas spēkā: 01.10.2002.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 127 (2702), 06.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
66072
{"selected":{"value":"15.05.2014","content":"<font class='s-1'>15.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.05.2014","iso_value":"2014\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2004","iso_value":"2004\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2004.-14.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2002","iso_value":"2002\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2002.-21.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.05.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva