Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.401

Rīgā 2002.gada 3.septembrī (prot. Nr.37 22.§)
Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.8 panta pirmo daļu
(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārvalstu komersantu pārstāvniecību un ārvalstīs reģistrētu sabiedrisko un bezpeļņas organizāciju (turpmāk – organizācija) pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtību.

2. Pārstāvniecību reģistrs ir elektroniskā veidā uzkrātas informācijas (ierakstu un dokumentu) kopums par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem (fiziskas personas, kuras, pamatojoties uz pilnvaru, pārstāv ārvalsts komersantu vai organizāciju) (turpmāk – pārstāvniecība).

(Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

3. Pārstāvniecību reģistru uztur Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs).

4. Pārstāvniecība ir tiesīga uzsākt darbību un uzskatāma par atvērtu tikai pēc tam, kad attiecīgā pārstāvniecība ir reģistrēta pārstāvniecību reģistrā.

5. Pārstāvniecību reģistrā par katru pārstāvniecību norāda šādu informāciju:

5.1. reģistrācijas numurs un datums;

5.2. ārvalsts komersanta vai organizācijas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs (ja ir);

5.3. valsts, kuras rezidents ir ārvalsts komersants vai organizācija;

5.4. ārvalsts komersanta vai organizācijas darbības pamatvirzieni;

5.5. ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods (ja personai nav Latvijas Republikā piešķirta personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi). Minētās ziņas norāda par katru pārstāvi;

5.6. pārstāvniecības juridiskā adrese;

5.7. darbības termiņš (ja ir noteikts);

5.8. ziņas par reģistrētajiem grozījumiem;

5.9. ziņas par pārstāvniecības darbības izbeigšanu;

5.10. ziņas par aizlieguma atzīmēm;

5.11. (svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668).

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr. 231; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

II. Pārstāvniecības reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to noformēšanas kārtība

6. Lai pārstāvniecību reģistrētu pārstāvniecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, norādot šo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7. apakšpunktā minētās ziņas (ja ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvim saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai norādītās adreses ārvalstī, persona pieteikumā norāda adresi, kurā tā ir sasniedzama). Pieteikumu paraksta ārvalsts komersanta vai organizācijas pilnvarots pārstāvis. Pieteikumam pievieno:

6.1. dokumentu (vai tā notariāli apliecinātu kopiju), kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts likumos ir paredzēta reģistrācija, bet ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī ja tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, - citu dokumentu (vai tā notariāli apliecinātu kopiju), kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī;

6.2. dokumentu vai dokumentus, kuros ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas:

6.2.1. lēmums atvērt pārstāvniecību Latvijā;

6.2.2. pilnvarojums pārstāvim;

6.3. ārvalsts komersanta vai organizācijas statūtus, nolikumu vai citu tiem pielīdzināmu dokumentu, vai attiecīgā dokumenta notariāli apliecinātu kopiju;

6.4. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231).

(Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

7. (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

8. (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

9. (Svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

III. Pieteikumu izskatīšana un reģistrācija

10. Pieteikumu 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas (ja citos normatīvajos aktos nav paredzēts īsāks dokumentu izskatīšanas termiņš) izskata Uzņēmumu reģistra valsts notārs un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. reģistrēt pārstāvniecību;

10.2. atteikt reģistrāciju.

11. Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

11.1. ir iesniegti visi šajos noteikumos paredzētie dokumenti;

11.2. iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.3. Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis pārstāvniecības reģistrācijai.

12. Ja tiesiskie šķēršļi reģistrācijai nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs:

12.1. pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā, kā arī lēmumā norāda informāciju, kas ierakstāma pārstāvniecību reģistrā;

12.2. izdara ierakstu pārstāvniecību reģistrā;

12.3. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231).

12.1 (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

13. (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

14. Lēmums par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās laiks. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi pārstāvniecību reģistrā. Lēmuma spēkā stāšanās atlikšana nav atļauta ilgāk par mēnesi.

15. Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem motivētu lēmumu par reģistrēšanas atteikumu, ja konstatēts, ka:

15.1. nav iesniegti visi likumos un šajos noteikumos minētie dokumenti;

15.2. iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.3. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis pārstāvniecības reģistrācijai.

(Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

16. (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

17. Katrai pārstāvniecībai iekārto atsevišķu lietu, kurā ievieto dokumentus, uz kuriem pamatojoties izdarīti ieraksti pārstāvniecību reģistrā, kā arī citus normatīvajos aktos paredzētos dokumentus.

IV. Grozījumu izdarīšana pārstāvniecību reģistrā

(Nodaļas nosaukums MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

18. Lai izdarītu grozījumus pārstāvniecību reģistrā, ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvis mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu, norādot informāciju, kurā nepieciešams izdarīt grozījumus. Pieteikumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

19. Iesniegtos dokumentus noformē, izskata un reģistrē šo noteikumu II un III nodaļā noteiktajā kārtībā.

20. (Svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

21. (Svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

V. Pārstāvniecības darbības izbeigšanas reģistrācija

22. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā, ja tas ir saistīts ar pārstāvniecības darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs šajos noteikumos paredzētajā kārtībā pieņem šādos gadījumos:

22.1. ārvalsts komersants vai organizācija pieņēmusi lēmumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu;

22.2. ārvalsts komersants vai organizācija, kurai ir pārstāvniecība Latvijā, ir likvidēta;

22.3. pārstāvniecība tiek pārreģistrēta par filiāli;

22.4. pārstāvniecība ir pārkāpusi normatīvos aktus, kuri nosaka pārstāvniecības atvēršanas un darbības kārtību.

23. Ja pārstāvniecība izbeidz darbību, pamatojoties uz ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu, pārstāvis Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, norādot pārstāvniecības darbības izbeigšanas pamatu, un pievieno dokumentu, kurā ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmums izbeigt pārstāvniecības darbību.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

24. Ja ārvalsts komersants vai organizācija tiek likvidēta, pārstāvis Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, norādot pārstāvniecības darbības izbeigšanas pamatu, un pievieno dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas likvidāciju.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

25. Ja pārstāvniecība tiek pārveidota par filiāli, pārstāvis Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu, norādot pārstāvniecības darbības izbeigšanas pamatu, un pieteikumam pievieno:

25.1. dokumentu, kurā ietverts ārvalsts komersanta vai organizācijas lēmums pārveidot pārstāvniecību par filiāli;

25.2. Komerclikumā paredzētos dokumentus filiāles ierakstīšanai komercreģistrā, ja tie vēl nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā;

25.3. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231);

25.4. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231).

(Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

26. Ja pārstāvniecība ir pārkāpusi normatīvos aktus, kuri nosaka pārstāvniecības atvēršanas un darbības kārtību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs, pamatojoties uz tiesas spriedumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu, pieņem lēmumu par attiecīga ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā.

27. Uzņēmumu reģistrs šo noteikumu 26. punktā minētajā gadījumā ievieto oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu un Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara attiecīgu ierakstu pārstāvniecību reģistrā.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

28. Izdarot ierakstu par pārstāvniecības darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs izslēdz pārstāvniecību no pārstāvniecību reģistra. Pārstāvniecības darbība uzskatāma par izbeigtu ar dienu, kad stājies spēkā Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā.

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

29. Pieteikumus, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata atbilstoši Ministru Padomes 1991.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.107 “Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā” noteiktajai kārtībai. Ja tiek veidota jauna pārstāvniecība, to reģistrē pārstāvniecību reģistrā saskaņā ar šo noteikumu prasībām, nenorādot pārstāvniecības darbības termiņu (ja vien pārstāvniecība pati nevēlas to norādīt).

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

30. Ja pārstāvniecībai vai pārstāvim (kurš darbojies bez pārstāvniecības atvēršanas) līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir beidzies atbilstoši Ministru Padomes 1991. gada 19. aprīļa lēmumam Nr. 107 "Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā" izsniegtajā atļaujā atvērt pārstāvniecību Latvijas Republikā (turpmāk – atļauja atvērt pārstāvniecību) norādītais darbības termiņš, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par pārstāvniecības vai pārstāvja darbības izbeigšanu. Informāciju par attiecīgajām pārstāvniecībām un pārstāvjiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

31. Pārstāvniecībai vai pārstāvim, kurš darbojies bez pārstāvniecības atvēršanas un kurš reģistrēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, kā arī kuram atļaujā atvērt pārstāvniecību norādītais darbības termiņš nav beidzies, šajā atļaujā norādītajā termiņā ir tiesības turpināt darbību. Lai turpinātu darbību arī pēc atļaujā norādītā termiņa, pārstāvis iesniedz pieteikumu reģistrācijai. Pieteikumam pievieno:

31.1. atļauju atvērt pārstāvniecību;

31.2. pārstāvja apliecību (ja tā ir izsniegta);

31.3. šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētos dokumentus (ja tie vēl nav iesniegti Uzņēmumu reģistrā).

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

32. Ja šo noteikumu 31.punktā minētais pieteikums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā par pārstāvniecības vai pārstāvja darbības izbeigšanu. Pieteikumus, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

33. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atvērtā pārstāvniecība (vai pārstāvis, ja tas darbojas bez pārstāvniecības atvēršanas), kura vēl nav ierakstīta pārstāvniecību reģistrā, izbeidz darbību vai iesniedz reģistrācijai grozījumus, tā iesniedz atļauju atvērt pārstāvniecību un pārstāvjiem izsniegtās apliecības.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

34. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai elektroniski uzkrāto informāciju par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām līdz 2002.gada 31.decembrim atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktam reģistrē pārstāvniecību reģistrā. Pēc pārstāvniecības reģistrēšanas pārstāvniecību reģistrā ierakstus atļauts labot tikai šo noteikumu 21.punktā noteiktajā kārtībā.

35. Ja līdz 2002.gada 31.decembrim Uzņēmumu reģistrā tiek iesniegti grozījumi, bet pārstāvniecība vēl nav reģistrēta pārstāvniecību reģistrā šo noteikumu 34.punktā paredzētajā kārtībā, to veic vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu par grozījumu reģistrēšanu.

35.1 Šo noteikumu normas, kas nosaka ziņu par personas dzīvesvietu un personu apliecinoša dokumenta datiem neierakstīšanu pārstāvniecību reģistrā (ja personai ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods), ir piemērojamas, sākot ar 2014. gada 1. jūliju.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

35.2 Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, Uzņēmumu reģistra valsts notārs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, izdara pārstāvniecību reģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no pārstāvniecību reģistra, kuras satur informāciju par personas dzīvesvietu un personu apliecinoša dokumenta datiem (ja personai ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods).

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.231 redakcijā)

36. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1991.gada 19.aprīļa lēmumu Nr.107 “Par ārvalstu firmu pārstāvniecību atvēršanas un darbības kārtību Latvijas Republikā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 18./19.nr.; 1993, 3./4.nr.).

36.1 Pēc dienas, kad stājies spēkā grozījums, kas paredz svītrot šo noteikumu 5.11. apakšpunktu, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. martam Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārstāvniecību reģistrā izdara ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no pārstāvniecību reģistra, kuras satur informāciju par pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi).

(MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401
Pieteikums pārstāvniecības atvēršanai

(Pielikums svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401
Pieteikums grozījumu reģistrācijai

(Pielikums svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401
Pieteikums pārstāvniecības darbības izbeigšanas reģistrācijai

(Pielikums svītrots ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 668)

4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.401

(Pielikums svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.231)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 401Pieņemts: 03.09.2002.Stājas spēkā: 01.10.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 06.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
66072
{"selected":{"value":"12.11.2020","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.11.2020","iso_value":"2020\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2014","iso_value":"2014\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2014.-11.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2004","iso_value":"2004\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2004.-14.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2002","iso_value":"2002\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2002.-21.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.11.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"