Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2010. gada 11. februāra likumu: Arhīvu likums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par arhīviem

Latvijas Republikas likums "Par arhīviem" nosaka Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanas, saglabāšanas, izmantošanas un pārvaldīšanas pamatprincipus.

Latvijas nacionālais arhīva fonds sastāv no dokumentiem, kas radušies latviešu nācijas un to nacionālo grupu, kuras dzīvojušas un dzīvo Latvijā, valstiskās, ekonomiskās, sabiedriski politiskās, sociālās un kultūras attīstības procesā un kas satur sabiedrībai vērtīgu informāciju neatkarīgi no šo dokumentu sastādīšanas vietas un laika, kā arī informācijas fiksēšanas veida.

Likumā lietotie termini:

Arhīvniecība — valsts un sabiedrības darbības nozare, kas aptver arhīva dokumentu glabāšanas un izmantošanas organizāciju.

Arhīva fonds — iestādes vai personas darbības laikā izveidojies iestādes vai valsts arhīvā glabājamu dokumentu kopojums.

Legalizēta dokumentu kopija — valsts arhīva apliecināta dokumenta kopija.

1. pants. Latvijas nacionālais arhīva fonds

Latvijas nacionālajā arhīva fondā ietilpst:

1) valsts arhīvu fonds. Šo fondu veido valsts arhīvos, citas valsts glabātavās, augstākajās un vietējās valsts varas un pārvaldes institūcijās, tiesās, arbitrāžā, prokuratūrā, citās valsts iestādēs, uzņēmumos un organizācijās (neatkarīgi no to pakļautības) uzkrātie dokumenti;

2) sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fonds. Šo fondu veido sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju, kā arī sabiedrisko kustību, radošo savienību un biedrību, saimniecisko uzņēmumu un citu juridisko personu darbībā uzkrātie informatīvi vērtīgie dokumenti;

3) fizisko personu arhīvu (dokumentu) fonds. Šo fondu veido fizisko personu, viņu ģimenes vai dzimtas dzīves un darbības laikā uzkrātie informatīvi vērtīgie dokumenti.

Latvijas nacionālais arhīva fonds ir Latvijas Republikas nacionālā bagātība un atrodas tās jurisdikcijā. Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošana un saglabāšana ir Latvijas Republikas valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju, kā arī katra pilsoņa pienākums.

2. pants. Latvijas nacionālā arhīva fonda īpašums

Valsts arhīvu fonds ir Latvijas Republikas valsts īpašums. Valsts arhīvu fonda dokumenti nevar būt par objektu pirkšanā un pārdošanā, kā arī citos darījumos, kuru rezultātā tiek pārkāptas valsts īpašuma tiesības uz šiem dokumentiem.

Sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondi ir šo juridisko personu īpašums. Vienas juridiskās personas arhīva īpašuma tiesību nodošana citai personai jāsaskaņo ar Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādēm.

Fizisko personu arhīvi (dokumenti) ir šo personu privātīpašums. Valsts arhīvi var tos iegūt savā īpašumā pēc vienošanās ar īpašnieku. Ja fiziskās personas arhīva dokumenti vai viss arhīvs tiek pārdots izsolē, valsts arhīvam ir pirmpirkuma tiesības par nosolīto cenu.

Ja arhīva īpašnieks nav zināms vai ja tas ir zaudējis tiesības uz īpašumu, vai arhīvs kļuvis par bezsaimnieka mantu, arhīvs likumā noteiktajā kārtībā kļūst par valsts īpašumu.

Ja sabiedriskās, kooperatīvās un konfesionālās organizācijas un citas juridiskās personas neuzskaita arhīvu fondus vai nenodrošina to saglabāšanu vai izmantošanu saskaņā ar noteikto kārtību, šos arhīvus var atsavināt likumdošanā noteiktajā kārtībā un nodot valsts īpašumā, izdevumus, kas saistīti ar dokumentu apstrādi, sedz bijušais arhīva īpašnieks.

3. pants. Ārvalstīs nokļuvušo Latvijas vēsturiskā mantojuma dokumentu atgūšana

Latvijas Republikas valdībai un valsts iestāžu amatpersonām ir pienākums veicināt, atbalstīt un finansēt ārpus Latvijas Republikas nokļuvušo Latvijas vēsturiskā mantojuma dokumentu atgūšanu.

4. pants. Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzība

Valsts arhīvi atbilstoši savam profilam un darbības zonai pilda Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu funkcijas. To izdotie instruktīvie un citi dokumenti jautājumos, kas attiecas uz šo fondu, ir saistoši valsts iestāžu, kā arī visa veida uzņēmumu un organizāciju amatpersonām. Valsts arhīvi kontrolē, kā tiek nodrošināta arhīva fondu uzskaite, saglabāšana un izmantošana valsts iestāžu, kā arī citu juridisko personu arhīvos.

5. pants. Valsts arhīvu sistēma

Latvijas Republikas valsts arhīvu sistēmu veido centrālie un zonālie valsts arhīvi. Valsts arhīvi ir juridiskās personas.

6. pants. Valsts arhīvu ģenerāldirektors

Latvijas Republikas valsts arhīvu sistēmu vada valsts arhīvu ģenerāldirektors, kuru pēc Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ Latvijas Republikas Augstākā Padome. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ir pakļauts un atbildīgs Latvijas Republikas Augstākajai Padomei.

Pēc valsts arhīvu ģenerāldirektora priekšlikuma Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs ieceļ valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieku.

Valsts arhīvu ģenerāldirektors savu funkciju realizācijai izveido valsts arhīvu ģenerāldirektora kanceleju, ieceļ valsts arhīvu direktorus un sev tieši pakļauto struktūrvienību vadītājus, apstiprina valsts arhīvu sistēmas struktūrvienību nolikumus.

Arhīvu darba organizācijas un Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības jautājumos valsts arhīvu ģenerāldirektors izdod instruktīvos un citus dokumentus, kuri ir saistoši valsts iestāžu, kā arī visa veida uzņēmumu un organizāciju amatpersonām.

Valsts arhīvu ģenerāldirektors saskaņo ar Latvijas Republikas Ministru Padomi valsts arhīvu sistēmas finansēšanas, materiālās apgādes un kapitālās celtniecības jautājumus.

7. pants. Valsts arhīvu padome

Valsts arhīvu ģenerāldirektors no valsts arhīvu direktoriem un arhīvu speciālistiem izveido Valsts arhīvu padomi, kuru apstiprina Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs un kuru vada valsts arhīvu ģenerāldirektors.

Valsts arhīvu padome izstrādā valsts arhīvu sistēmas attīstības stratēģiju, izskata arhīvniecības un lietvedības attīstības jautājumus Latvijas Republikā, apspriež valsts arhīvu darbības pamatjautājumus, izskata svarīgāko pavēļu, instrukciju, noteikumu un nolikumu projektus un noklausās valsts arhīvu vadītāju pārskatus.

8. pants. Valsts arhīvi

Valsts arhīvi uzkrāj dokumentus, nodrošina to saglabāšanu, kā arī operatīvu izmantošanu valsts, sabiedrības un pilsoņu interesēs. Šajā nolūkā valsts arhīvi organizē un veic zinātnisko darbu, izdod informatīvus izdevumus un sagatavo dokumentu publikācijas, sniedz metodisko palīdzību juridiskajām un fiziskajām personām dokumentu uzskaitē, saglabāšanā un izmantošanā.

Valsts arhīvi var pārņemt juridisko un fizisko personu arhīvu fondus maksas vai bezmaksas glabāšanā uz līguma pamata.

Valsts arhīviem pēc vienošanās ar fiziskajām vai juridiskajām personām ir tiesības izprasīt vai izgatavot to īpašumā esošo svarīgo dokumentu kopijas.

9. pants. Valsts iestāžu, uzņēmumu un organizāciju arhīvi

Valsts varas un pārvaldes institūcijas, iestādes, uzņēmumi un organizācijas nodrošina informatīvi vērtīgo dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu prasībām.

Valsts varas un pārvaldes institūciju, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītāji ir atbildīgi par dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu.

Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu noteiktajos termiņos arhīvi nododami valsts arhīviem glabāšanā.

Valsts arhīvi ir tiesīgi brīvi rīkoties ar to fondos nodotajiem dokumentiem, ja tas nav pretrunā ar šo likumu un citiem Latvijas Republikas likumiem.

10. pants. Citas valsts glabātavas

Citas valsts glabātavas, kuru sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijs un kurās vēsturiski radušies un uzkrājušies Latvijas nacionālā arhīva fonda dokumenti, nodrošina šo dokumentu saglabāšanu un izmantošanu, kā arī to uzskaiti Latvijas nacionāla arhīva fonda centrālajā katalogā. Šo glabātavu fondi netiek papildināti ar valsts arhīvos nododamajiem lietvedības dokumentiem.

11. pants. Sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondi

Sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu nodrošina fonda turētājs, ievērojot Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu noteikumus.

Sabiedriskās, kooperatīvās un konfesionālās organizācijas un citas juridiskās personas var nodot savus arhīvu fondus valsts arhīvos pastāvīgā vai depozitārā glabāšanā.

12. pants. Likvidējamo un reorganizējamo valsts varas un pārvaldes institūciju, uzņēmumu, organizāciju, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondu nodošana

Ja tiek likvidētas vai reorganizētas valsts varas un pārvaldes institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kā arī sabiedriskās, kooperatīvās un konfesionālās organizācijas, saimnieciskie uzņēmumi un citas juridiskās personas, to arhīvu fondu nodošana tālākai saglabāšanai saskaņojama ar Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādēm.

13. pants. Latvijas nacionālā arhīva fonda uzskaite

Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes Latvijas nacionālā arhīva fonda centrālajā katalogā uzskaita valsts iestāžu, uzņēmumu un organizāciju, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondus. Minētās organizācijas katru gadu iesniedz Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādēm noteikta parauga uzskaites dokumentus.

Centrālajā katalogā var uzskaitīt fizisko personu fondus un kolekcijas, kam ir sevišķa nozīme Latvijas vēsturē un kultūrā, ja tam piekrīt fonda turētājs.

14. pants. Latvijas nacionālā arhīva fonda finansēšana

Latvijas Republikas Ministru Padome nodrošina un finansē valsts arhīvu darbību un to materiāltehniskās bāzes veidošanu. Valsts arhīvu līdzekļus var papildināt labprātīgie ziedojumi, kā arī citi ienākumi. Pašvaldības sekmē valsts arhīvu materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu.

Citas valsts glabātavas, kā arī valsts iestādes, uzņēmumi un organizācijas savus arhīvu fondus uztur par pašu līdzekļiem.

Sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondi tiek uzturēti par fondu turētāju līdzekļiem.

Valsts var palīdzēt ar saviem līdzekļiem juridisko un fizisko personu arhīvu (dokumentu) fondu turētājiem.

15. pants. Latvijas nacionālā arhīva fonda dokumentu izmantošana

Latvijas un ārvalstu pilsoņi, iestādes, uzņēmumi un organizācijas ir tiesīgi noteiktā kārtībā izmantot Latvijas valsts arhīvu fondu dokumentus.

Visi arhīvu materiāli lasītavās izmantojami bez maksas, izņemot sniegtos papildpakalpojumus.

Sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko un fizisko personu īpašumā esošos dokumentus var izmantot tikai ar to piekrišanu.

Pilsoņi var pieprasīt valsts arhīviem, valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un citām juridiskajām personām arhīvu izziņas par sevi, par viņu aizgādībā esošām personām un mirušiem radiniekiem.

Valsts arhīviem jāizsniedz arhīvu izziņas pēc pilsoņu un iestāžu pieprasījuma uz visu to rīcībā esošo dokumentu pamata.

Valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, kā arī sabiedriskajām, kooperatīvajām un konfesionālajām organizācijām un citām juridiskajām personām jāizsniedz arhīvu izziņas uz šo institūciju darbībā radušos dokumentu pamata. Personālsastāva dokumentus šie arhīvi glabā 75 gadus līdz nodošanai valsts arhīvā.

Dokumentus, kuros ir slepena informācija, var izmantot Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

16. pants. Aizliegums iznīcināt Latvijas nacionālā arhīva fonda dokumentus

Bez Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestāžu atļaujas aizliegts iznīcināt valsts arhīvu fondu dokumentus, sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu (fondu) dokumentus. Dokumentu iznīcināšanas kārtību nosaka Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes.

17. pants. Aizliegums izvest Latvijas nacionālā arhīva fonda dokumentus

Aizliegts izvest ārpus Latvijas Republikas teritorijas valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo un konfesionālo organizāciju un citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentus un kopijas, kuras tos aizstāj.

Latvijas nacionālā arhīva fonda valsts uzraudzības iestādes nosaka kārtību, kādā legalizētās dokumentu kopijas var izvest ārpus Latvijas Republikas.

18. pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

Amatpersonas un citas personas, kuras pārkāpušas Latvijas Republikas likumā «Par arhīviem» ietvertās prasības, saucamas pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākas Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 26. martā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 26.03.1991.Stājas spēkā: 01.05.1991.Zaudē spēku: 01.01.2011.Tēma:  Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 21/22, 06.06.1991.; Diena, 140, 25.07.1991.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
65777
{"selected":{"value":"01.05.1991","content":"<font class='s-1'>01.05.1991.-17.11.1993.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"14.07.2005","iso_value":"2005\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2005.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2005","iso_value":"2005\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2005.-13.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2001","iso_value":"2001\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2001.-08.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.1993","iso_value":"1993\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.1993.-31.12.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.1991","iso_value":"1991\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.1991.-17.11.1993.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.1991
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva