Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par autoceļiem
I sadaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma uzdevumi

(1) Šā likuma uzdevums ir valsts un pilsoņu interesēs reglamentēt autoceļu lietošanu, pārvaldi, aizsardzību un attīstību.

(2) Pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

2. pants. Autoceļš

(1) Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.

(2) Autoceļu kompleksā ietilpst:

zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas u. c.), ceļu inženierbūves (autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, pasažieru atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas), valsts ceļu dienesta ēkas un būves (ražošanas bāzes, būvmateriālu un kaisāmā materiāla novietnes u. c.), ceļa aprīkojums (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums u. c.).

(3) Autoceļu kompleksā ietilpst arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas nepieciešams transportlīdzekļu satiksmei un ceļa elementu izmantošanai un aizsardzībai.

3. pants. Autoceļu iedalījums

(1) Visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:

— valsts autoceļos;

— pagastu ceļos;

— uzņēmumu (lauksaimniecības, mežsaimniecības, energosaimniecības u. c. uzņēmumu) ceļos;

— māju ceļos, kurus lieto viena vai nedaudzas individuālās saimniecības.

(2) Māju ceļš nesavieno citus augstāka līmeņa ceļus.

(3) Valsts autoceļi iedalāmi:

— galvenajos valsts autoceļos, kas Latvijas Republikas ceļu tīklu savieno ar citu valstu ceļu tīklu un Latvijas Republikas galvaspilsētu — ar rajonu administratīvajiem centriem;

— 1. šķiras valsts autoceļos, kas rajonu administratīvos centrus savieno savā starpā un citus republikas nozīmes administratīvos, saimnieciskos un kultūras centrus — savā starpā un ar rajonu administratīvajiem centriem vai ar valsts autoceļiem;

— 2. šķiras valsts autoceļos. Tie ir pārējie valsts autoceļi, kuri par tādiem noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu vienošanos.

(4) Autoceļu sarakstus apstiprina Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

4. pants. Autoceļu piederība

(1) Valsts autoceļi un to zemes ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots valsts ceļu dienesta pārziņā.

(2) Hidrotehniskās būves šķērsojoša un to sastāvā ietilpstoša ceļa posma uzturēšanas un remonta noteikumus nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un attiecīgā resora īpašu vienošanos.

(3) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļi un to zemes ir valsts, attiecīgo pašvaldību vai pilsoņu īpašums.

5. pants. Autoceļu lietošanas tiesības

(1) Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus autoceļus, uz kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un ceļu aizsardzības noteikumus.

(2) Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama.

(3) Kārtību, kādā uz valsts autoceļiem un pagastu ceļiem aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, nosaka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija kopīgi ar pašvaldību iestādēm.

(4) Par uzņēmumu ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu lemj attiecīgais uzņēmums, iestāde, organizācija kopīgi ar pašvaldību iestādēm, bet par māju ceļiem — to īpašnieks.

(5) Par valsts autoceļu, pagastu un uzņēmumu ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu jāpaziņo publiski.

(6) Māju ceļu lietošanas ierobežojumi saskaņojami starp to lietotājiem.

6. pants. Maksa par autoceļu lietošanu

(1) Par valsts un pašvaldību līdzekļiem izbūvētie autoceļi lietojami bez maksas. Ja transportlīdzekļu svars, gabarīti vai citi tehniskie rādītāji pārsniedz attiecīgajam ceļam noteiktos normatīvus, no transportlīdzekļu īpašniekiem var ņemt maksu. Šādos gadījumos maksu par valsts autoceļu lietošanu nosaka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, bet par citu ceļu lietošanu — to īpašnieks.

(2) Maksu var ņemt par īpaši aprīkotu ceļu lietošanu, kas izbūvēti, iesaistot privātos līdzekļus. Šādos gadījumos maksu nosaka ceļa īpašnieks.

7. pants. Iestādes, kas realizē autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

(1) Autoceļu valsts pārvaldi realizē Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un tās valsts ceļu dienests.

(2) Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, realizējot autoceļu valsts pārvaldi, veic autoceļu attīstības plānošanu, valsts autoceļu būvniecību, remontu un uzturēšanu un pārrauga pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, remontu un uzturēšanu saskaņā ar šo ceļu pārraudzības nolikumu, kuru apstiprina Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

(3) Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas normatīvie akti, kas izdoti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām.

II sadaļa
AUTOCEĻU VALSTS REĢISTRĀCIJA, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA.
AUTOCEĻU BŪVNIECĪBAS, REMONTA UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANA

8. pants. Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite

(1) Visi autoceļi Latvijas Republikā pakļauti valsts reģistrācijai un uzskaitei.

(2) Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite notiek saskaņā ar nolikumu par autoceļu valsts reģistrāciju un uzskaiti, kuru apstiprina Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

9. pants. Autoceļu nosaukumi, numerācija un garuma atskaites punkti

(1) Autoceļa nosaukumā jānorāda ceļa sākumpunkta un galapunkta apdzīvotās vietas nosaukums, bet, ja nepieciešams, — arī ceļa starpposmu galveno apdzīvoto vietu nosaukumi. Autoceļa nosaukumā var arī norādīt tikai galapunkta apdzīvotas vietas vai ģeogrāfiskā objekta nosaukumu.

(2) Valsts autoceļiem piešķir maršruta indeksus.

(3) Autoceļa maršruta garumu nosaka no tā sākumpunkta līdz galapunktam.

(4) Par autoceļa maršruta garuma atskaites punktiem atzīst:

— autoceļiem, kas savieno apdzīvotās vietas, — pasta ēku vai, kur tādas nav, citu ēku, kas atrodas apdzīvotās vietas centrā;

— autoceļiem, kas savieno citus autoceļus vai pievienojas tiem, — savienojamo ceļu asu krustpunktus;

— autoceļiem, kas savieno ģeogrāfiskos objektus, — šo objektu robežas.

10. pants. Informācija par Latvijas Republikas autoceļiem

Oficiālo Latvijas ceļu karšu izdošana un ar autoceļiem saistītās informācijas izmantošana komercnolūkiem jāsaskaņo ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju.

11. pants. Autoceļu attīstības plānošana

(1) Autoceļu attīstību plāno Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, ievērojot ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās attīstības tendences, valsts un pašvaldību intereses.

(2) Projektus izstrādā un saskaņo celtniecības noteikumos paredzētajā kārtībā.

12. pants. Ceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas finansēšana

(1) Valsts autoceļi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par valsts līdzekļiem.

(2) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par šo ceļu īpašnieku līdzekļiem. Šos ceļus var būvēt un remontēt par šim nolūkam īpaši paredzētiem valsts līdzekļiem. Par valsts līdzekļiem galvenokārt tiek būvēti jauni īpaši nepieciešami pagastu, uzņēmumu un māju ceļi, pārbūvēti vai remontēti šo ceļu posmi tajos gadījumos, kad tas saistīts ar tehniskām grūtībām, būvēti un remontēti tilti un nobrauktuves no valsts autoceļiem.

(3) Māju ceļu uzturēšanas izdevumus sedz visi lietotāji, savstarpēji vienojoties.

13. pants. Valsts ceļu fonds

(1) Valsts autoceļu būvniecība, remonts un uzturēšana tiek finansēta no valsts ceļu fonda līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas Augstākās Padomes apstiprinātajam budžeta sadalījumam.

(2) Valsts ceļu fonda izlietošanu nosaka valsts ceļu fonda statūti, ko apstiprina Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts ceļu fonda līdzekļu izlietošana citiem, ar ceļu būvniecību, remontu un uzturēšanu nesaistītiem, mērķiem nav atļauta.

(4) Valsts ceļu fondā ieskaita naudas sodus par ceļu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ceļu fondam nodarīto zaudējumu atlīdzību, maksu par īpaši aprīkotu ceļu lietošanu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu, kā arī reklāmas izvietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā.

III sadaļa
AUTOCEĻU LIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA

14. pants. Autoceļu lietošanas kārtība

Autoceļu lietošanas kārtību nosaka šis likums, ceļu aizsardzības noteikumi, kurus apstiprina Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, kā arī ceļu satiksmes noteikumi.

15. pants. Autoceļu saglabāšana

(1) Lai nodrošinātu autoceļu saglabāšanu, ir aizliegts:

— veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi;

— piegružot, piesārņot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales joslas, ceļu inženierbūves un ceļu zemes nodalījuma joslu;

— rīkot uz autoceļiem sporta sacensības un treniņus, kā arī masu pasākumus bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka atļaujas;

— veikt uz autoceļiem mašīnu vai mehānismu izmēģinājumus bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka atļaujas;

— izmantot autoceļus tādu transportlīdzekļu un mehānismu pārvietošanai un kravu pārvadāšanai, kas aizliegti ceļu satiksmes noteikumos un ceļu aizsardzības noteikumos.

(2) Transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras konstatējušas uz ceļiem vai ceļa inženierbūvēs apstākļus, kas apdraud satiksmes drošību vai ceļa saglabāšanu, nekavējoties par to jāziņo valsts ceļu dienestam, pašvaldību vai ceļu policijas iestādēm, kā arī jāveic pasākumi, lai brīdinātu pārējos satiksmes dalībniekus un, ja iespējams, novērstu konstatētos apstākļus.

16. pants. Autoceļu aizsardzības zonas

(1) Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas šādas valsts autoceļu aizsardzības zonas no ceļa ass uz abām pusēm:

II tehniskās kategorijas ceļiem — 100 metri;

III tehniskās kategorijas ceļiem — 60 metri;

IV un V tehniskās kategorijas ceļiem — 30 metri.

(2) Autoceļu aizsardzības zonas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, ievērojot šā likuma noteikumus.

(3) Autoceļu aizsardzības zonā bez valsts ceļu dienesta rakstveida atļaujas ir aizliegts:

— veikt celtniecības, montāžas un kalnrūpniecības darbus;

— izcirst mežu un bojāt zemsegu.

(4) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļu aizsardzības zonas nosaka šo ceļu īpašnieki.

(5) Par autoceļu aizsardzības zonu noteikšanu un to režīmu valsts ceļu dienests paziņo zemju lietotājiem.

(6) Autoceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas darbi nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu autoceļu aizsardzības zonā, kā arī traucēt ceļam blakus esošo un ceļu šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu.

17. pants. Apkalpes dienestu izvietošana gar autoceļiem

(1) Transporta plūsmas apkalpošanai gar autoceļiem tiek izvietoti transporta tehniskās apkopes dienesti, degvielas uzpildes stacijas, ceļu policijas posteņi, kā arī citi pasažieru un autokravu apkalpošanas dienesti.

(2) Kārtību, kādā gar autoceļiem izvietojami transporta plūsmas apkalpošanai paredzētie dienesti, nosaka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

18. pants. Komunikāciju izvietošana ceļu zemes nodalījuma joslā

(1) Šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām, cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts autoceļus, var tikai ar valsts ceļu dienesta atļauju, bet pagastu, uzņēmumu vai māju ceļus — ar attiecīgā īpašnieka atļauju, ievērojot šajā likumā noteiktās prasības.

(2) Ja minēto būvju dēļ rodas nepieciešamība izdarīt ceļa pārbūvi, šie darbi jāveic būvētājiem, bet, ja viņi tos neveic, to izdara valsts ceļu dienesta organizācijas uz būvētāju rēķina.

(3) Visāda veida komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļu zemes nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt autoceļa, kā arī ceļa elementu ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

(4) Komunikācijas, kuras atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā un nav saistītas ar ceļu lietošanu, jāuztur kārtībā un ceļu rekonstrukcijas vai remonta gadījumā jāpārbūvē to īpašniekiem par saviem līdzekļiem pēc valsts ceļu dienesta pieprasījuma.

(5) Izņēmums ir zemnieku saimniecību komunikācijas, kuras ceļu rekonstrukcijas vai remonta gadījumā pārbūvē par valsts ceļu fonda līdzekļiem, ja to izbūve ir bijusi saskaņota ar valsts ceļu dienestu.

(6) Meliorācijas sistēmas ceļu rekonstrukcijas vai remonta gadījumā pārbūvē par valsts ceļu fonda līdzekļiem.

19. pants. Autoceļu pievienošanas kārtība

(1) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļu pievienošana valsts autoceļiem notiek, ievērojot Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izdotos noteikumus.

(2) Patvaļīga ceļu pievienošana valsts autoceļiem ir aizliegta.

(3) Patvaļīgu ceļa pievienojumu valsts autoceļiem likvidē uzņēmums, iestāde, organizācija vai pilsonis, kura pārziņā ir pievienotais ceļš, vai par to līdzekļiem — valsts ceļu dienesta organizācijas.

20. pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, citu pakalpojumu objektu un to reklāmas izvietošana gar autoceļiem

(1) Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citus pakalpojumu objektus, kā arī to reklāmu gar valsts autoceļiem ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsardzības zonā var izvietot ar valsts ceļu dienestu saskaņotās vietās.

(2) Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu objektu, kā arī to reklāmas izvietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā var ņemt maksu, kuru nosaka līgumā, ko noslēdz valsts ceļu dienests vai zemes lietotāji ar attiecīgo uzņēmumu, iestādi, organizāciju vai pilsoni.

21. pants. Darbu veikšana uz autoceļiem

Uzņēmumiem, organizācijām un pilsoņiem, kuri veic darbus uz autoceļiem un ceļu zemes nodalījuma joslā, jānodrošina ar valsts ceļu dienestu un valsts satiksmes drošības dienestu saskaņotas tehnoloģijas ievērošana, darbu veikšana noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē, satiksmes drošība, jāaprīko darbu veikšanas vietas ar nepieciešamajiem norobežojumiem un ceļa zīmēm.

22. pants. Valsts ceļu dienesta tiesības autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanā

Autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanai valsts ceļu dienesta darbiniekiem ir tiesības:

— apturēt un novietot ārpus ceļa braucamās daļas vai ceļa klātnes transportlīdzekļus, kuri bojā, piesārņo vai piegružo ceļu vai kuru svars un gabarīti neatbilst noteiktajām normām vai aizkavē kustību;

— kopā ar ceļu policijas darbiniekiem aizturēt transportlīdzekļu vadītājus vai citus pilsoņus, kuri bojā, piesārņo vai piegružo ceļus;

— uzlikt administratīvos sodus par šā likuma un ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem;

— aizvākt no ceļa klātnes pamestos transportlīdzekļus un kravas priekšmetus, kas apdraud satiksmes drošību.

23. pants. Valsts ceļu dienesta un ceļu īpašnieka pienākumi

(1) Lai nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu, valsts ceļu dienestam un ceļu īpašniekam ir pienākums:

— savlaicīgi veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekļu satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

— saskaņā ar valsts standartiem un valsts satiksmes drošības dienesta priekšrakstiem aprīkot autoceļus ar tehniskajiem regulēšanas līdzekļiem un veikt citus pasākumus satiksmes drošības garantēšanai;

— norobežot un norādīt ar ceļa zīmēm transportlīdzekļu satiksmei bīstamās vietas;

— pētīt un analizēt satiksmes negadījumu cēloņus un veikt nepieciešamos tehniskos un citus pasākumus to novēršanai.

(2) Šajā pantā norādīto pienākumu veikšanu uz pagastu, uzņēmumu un māju ceļiem nodrošina pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai pilsoņi, kuru pārziņā ir attiecīgais ceļš.

24. pants. Sanitārās aizsardzības zonas gar autoceļiem

(1) Gar autoceļiem nosakāmas sanitārās aizsardzības zonas un izbūvējamas īpašas konstrukcijas, lai transportlīdzekļu izplūdes gāzu, trokšņu un citu kaitīgo faktoru ietekme uz apkārtējo vidi atbilstu sanitārajām normām.

(2) Sanitārās aizsardzības zonas gar autoceļiem un to izmantošanas režīmu nosaka Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja.

25. pants. Autoceļu projektēšana un būvniecība

(1) Autoceļu projektēšana un būvniecība notiek saskaņā ar ceļu tīkla attīstības shēmām, kuras izstrādā un apstiprina Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā.

(2) Autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai izgatavotā tehniskā dokumentācija tiek pakļauta valsts ekspertīzei.

26. pants. Zemju piešķiršana autoceļu vajadzībām

Zemes autoceļu būvniecībai, remontam un uzturēšanai piešķir saskaņā ar apstiprinātu attiecīgo ceļa projektu Latvijas Republikas likuma «Par zemes lietošanu un zemes ierīcību» noteiktajā kārtībā.

27. pants. Ceļu zemes nodalījuma josla

(1) Valsts autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceļu zemes nodalījuma josla šādā minimālā platumā:

I tehniskās kategorijas ceļiem — 50 metri;

II tehniskās kategorijas ceļiem — 31 metrs;

III tehniskās kategorijas ceļiem — 27 metri;

IV tehniskās kategorijas ceļiem — 22 metri;

V tehniskās kategorijas ceļiem — 19 metri.

(2) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā.

(3) Ceļu zemes nodalījuma joslas platumu saskaņā ar projektu var grozīt atkarībā no uzbēruma vai ierakuma platuma.

(4) Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceļu dienesta lietojumā. Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu dienesta atļaujas.

28. pants. Vispārizplatīto derīgo izrakteņu iegulu piešķiršana ceļu būvniecībai, remontam un uzturēšanai

(1) Ceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas vajadzībām nepieciešamos derīgos izrakteņus ceļa īpašnieks bez īpašas atļaujas un maksas drīkst iegūt ceļa zemes nodalījuma joslā.

(2) Valsts ceļu dienesta organizācijām ir priekšroka ceļu zemes nodalījuma joslā esošo derīgo izrakteņu izmantošanā ceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas vajadzībām.

IV sadaļa
ATBILDĪBA PAR ŠĀ LIKUMA PĀRKĀPŠANU

29. pants. Autoceļu un ceļu inženierbūvju aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par šā likuma un valsts autoceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ka arī par autoceļu aizsardzības zonas un ceļu zemes nodalījuma joslas izmantošanas un aizsardzības režīma neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

30. pants. Autoceļiem un ceļu inženierbūvēm nodarīto kaitējumu atlīdzināšana

(1) Uzņēmumi, organizācijas un pilsoņi, kas nodarījuši kaitējumu autoceļam vai ceļu inženierbūvēm, tos bojājot vai iznīcinot, atlīdzina valsts ceļu fondam, pašvaldībām, attiecīgajam uzņēmumam, organizācijai vai pilsoņiem nodarītos materiālos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu noteikumiem.

(2) Uzņēmumiem, organizācijām un pilsoņiem, kuri ir pieļāvuši patvaļīgu būvniecību ceļu zemes nodalījuma joslā vai arī šajā joslā veikuši citus darbus, ir pienākums pēc valsts ceļu organizācijas vai ceļa īpašnieka pieprasījuma noteiktā laikā saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nojaukt uzceltās būves un sakārtot ceļu zemes nodalījuma joslu.

31. pants. Valsts ceļu dienesta un amatpersonu atbildība par autoceļu un ceļu inženierbūvju uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu

(1) Par šā likuma 24. pantā paredzēto pienākumu neizpildīšanu, kā rezultātā autoceļu lietotājiem ir nodarīts kaitējums, valsts ceļu dienests atlīdzina tiem radīto kaitējumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu noteikumiem.

(2) Amatpersonas par autoceļu un ceļu inženierbūvju uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu vai par pasākumu neveikšanu, lai savlaicīgi aizliegtu vai ierobežotu satiksmi atsevišķos ceļa posmos, kuru lietošana var apdraudēt satiksmes drošību, sauc pie disciplinārās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu noteikumiem.

32. pants. Likuma spēkā stāšanās kārtība

Likums stājas spēkā ar 1992. gada 2. aprīli.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1992. gada 11. martā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 11.03.1992.Stājas spēkā: 02.04.1992.Tēma:  Transports un sakariPublicēts: "Ziņotājs", 13/14, 02.04.1992., "Diena", 57, 27.03.1992.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
65363
{"selected":{"value":"02.04.1992","content":"<font class='s-1'>02.04.1992.-25.02.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"12.02.2018","iso_value":"2018\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-11.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2017","iso_value":"2017\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-23.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2010","iso_value":"2010\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2009","iso_value":"2009\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2009.-16.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2009","iso_value":"2009\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-12.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2007","iso_value":"2007\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2007","iso_value":"2007\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2007.-30.09.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2006","iso_value":"2006\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2006.-11.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2006","iso_value":"2006\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2006.-21.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-23.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2005","iso_value":"2005\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2004","iso_value":"2004\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-08.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-30.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2002","iso_value":"2002\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2002.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1997","iso_value":"1997\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1997.-29.10.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.1997","iso_value":"1997\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.1997.-03.11.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.1994","iso_value":"1994\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.1994.-08.04.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.1992","iso_value":"1992\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.1992.-25.02.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.04.1992
84
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva