Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Preses brīvība

Latvijas Republikā jebkurai personai, jebkurām personu grupām, valsts iestāžu un visu veidu uzņēmumu un organizāciju institūcijām ir tiesības brīvi paust savus uzskatus un viedokļus, izplatīt paziņojumus presē un citos masu informācijas līdzekļos, saņemot ar to starpniecību informāciju par jebkuru tās interesējošu jautājumu vai sabiedrības dzīvi.

Preses un citu masu informācijas līdzekļu cenzūra nav atļauta.

Nav atļauta nekāda preses un citu masu informācijas līdzekļu monopolizācija.

2. pants. Prese un citi masu informācijas līdzekļi

Saskaņā ar šo likumu prese un citi masu informācijas līdzekļi (turpmāk tekstā — masu informācijas līdzekļi) ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kā arī televīzijas un radio raidījumi, kinohronika, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, programmas, kas paredzēti publiskai izplatīšanai.

Šā likuma noteikumi neattiecas uz valsts varas un pārvaldes institūciju instrukcijām, normatīvajiem aktiem, tiesu un arbitrāžas prakses periodiskajiem biļeteniem, mācību un zinātnisko iestāžu izdotajiem materiāliem.

3. pants. Tiesiskais statuss

Masu informācijas līdzekļa dibinātājs vai izdevējs un redakcija var būt juridiskā persona.

4. pants. Masu informācijas līdzekļu darbība

Masu informācijas līdzekļi vāc, sagatavo un izplata informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Nav pieļaujama iejaukšanās masu informācijas līdzekļu darbībā.

Nodrošinot preses brīvības principa īstenošanu, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar periodisko izdevumu pavairošanu, aizliegts politisku iemeslu dēļ atteikties pieņemt un pildīt izdevumu tiražēšanas pasūtījumus.

5. pants. Tiesības saņemt informāciju

Masu informācijas līdzekļiem ir tiesības saņemt informāciju no valsts un sabiedriskajām organizācijām.

6. pants. Atteikšanās sniegt informāciju

Valsts un sabiedrisko organizāciju amatpersonas var atteikties sniegt informāciju tikai tad, ja tā nav publicējama saskaņā ar šā likuma 7. pantu.

7. pants. Nepublicējamā informācija

Aizliegts publicēt informāciju, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu speciāli aizsargāts noslēpums, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu.

Nav publicējami pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Tiesvedības procesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu materiālu publicēšana, kuri pārkāpj nevainības prezumpciju. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus ierakstus, ja tas netraucē tiesas procesa norisi.

Aizliegts publicēt pilsoņu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas.

Aizliegta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos pilsoņu personiskajā dzīvē.

Aizliegts publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu.

Aizliegts publicēt ziņas par pilsoņu veselības stāvokli bez viņu piekrišanas.

Aizliegts publicēt komercnoslēpumus un patentu noslēpumus bez to īpašnieka piekrišanas.

II nodaļa
Masu informācijas līdzekļu dibināšana
un to darbības izbeigšana

8. pants. Dibināšana

Tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir Latvijas Republikas juridiskajām, kā arī rīcībspējīgām fiziskajām personām.

Attiecības starp dibinātāju, izdevēju un redakciju regulē līgums.

9. pants. Reģistrācija

Masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Reģistrācijas pieteikumu iesniedz masu informācijas līdzekļa dibinātājs. Izdevējs vai redakcija pieteikumu var iesniegt, ja tas paredzēts ar dibinātāju noslēgtajā līgumā. Pieteikums jāizskata un lēmums jāpieņem desmit dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

Pieteikumā norādāmas šādas ziņas:

1) dibinātājs, izdevējs vai redakcija,

2) masu informācijas līdzekļa nosaukums,

3) masu informācijas līdzekļa saturiskā ievirze un uzdevumi,

4) teritorija vai auditorija, kurā paredzēts izplatīt vai pārraidīt masu informācijas līdzekļa produkcijas galveno daļu,

5) sākotnējais masu informācijas līdzekļa periodiskums un apjoms,

6) masu informācijas līdzekļa redakcijas adrese.

Līdz ar reģistrācijas pieteikumu jāiesniedz dokuments par reģistrācijas nodevas nomaksu.

Pēc masu informācijas līdzekļa reģistrēšanas izsniedz reģistrācijas apliecību.

Masu informācijas līdzekļa dibinātāja (izdevēja) tiesības uzsākt darbību saglabājas vienu gadu no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

10. pants. Reģistrācijas atteikums

Uzņēmumu reģistrs var atteikt masu informācijas līdzekļa reģistrāciju, ja:

1) nav ievērotas šā likuma 4., 8., 9. pantā noteiktās prasības,

2) iesniegumā uzrādītas nepatiesas ziņas.

Latvijas Republikā aizliegts reģistrēt masu informācijas līdzekļus ar Latvijā jau iznākoša vai ar tiesas nolēmumu darbību izbeiguša masu informācijas līdzekļa nosaukumu.

Par masu informācijas līdzekļa reģistrācijas atteikumu rakstveidā jāpaziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, norādot atteikšanas iemeslu. Šādu atteikumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

11. pants. Darbības izbeigšana

Masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas:

1) ja tā dibinātājs vai izdevējs un redakcija līgumā paredzētajos gadījumos izbeidz masu informācijas līdzekļa darbību,

2) ja masu informācijas līdzeklis viena gada laikā pēc reģistrācijas apliecības saņemšanas nav nācis klajā,

3) ja tiesa ir pieņēmusi nolēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.

Ja masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas šā panta 1. un 3. punktā paredzētajos gadījumos, masu informācijas līdzekļa vadītājam vai tiesai trīs dienu laikā pēc darbības izbeigšanas par to jāpaziņo Uzņēmumu reģistram.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

12. pants. Darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu

Tiesības ierosināt tiesā izskatīt jautājumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu ir Latvijas Republikas ģenerālprokuroram, Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram un finansu ministram.

Tiesa var pieņemt nolēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu, ja tas:

1) publicējis aicinājumu izmantot vardarbīgas vai kādas citas pretlikumīgas metodes,

2) publicējis aicinājumu nepakļauties Latvijas Republikas likumiem,

3) noteiktā termiņā un apmērā nav samaksājis Latvijas Republikas likumos paredzētos nodokļus un nepakļaujas valsts finansu iestāžu kontrolei,

4) publicējis informāciju, kura krimināllietā ar tiesas spriedumu atzīta par neslavas celšanu un goda aizskaršanu, valsts noslēpuma izpaušanu, kara propagandu, rasu un nacionālās vienlīdzības pārkāpumu,

5) gada laikā atkārtoti izdarījis citus šā likuma noteikumu pārkāpumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

13. pants. Darbības izbeigšanas kontrole

Ja masu informācijas līdzekļa darbība tiek izbeigta ar tiesas nolēmumu, Uzņēmumu reģistrs var iecelt pilnvarotas personas, kurām uzdod realizēt pieņemtā nolēmuma izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.1997. likumu, kas stājas spēkā 09.05.1997.)

III nodaļa
Masu informācijas līdzekļu darbības organizēšana

14. pants. Ražošanas un finansu darbība

Masu informācijas līdzekļa ražošanas un finansu darbību regulē Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.

15. pants. Masu informācijas līdzekļa dibinātāja vai izdevēja un redakcijas savstarpējās attiecības

Masu informācijas līdzekļa dibinātāja vai izdevēja un redakcijas savstarpējās attiecības, kā arī attiecības ar citām juridiskajām un fiziskajām personām regulē Latvijas Republikas likumi, civiltiesiskie un darba līgumi.

Civiltiesiskie līgumi nosaka:

1) redakcijas pienākumu publicēt dibinātāja vai izdevēja materiālus,

2) redakcijas darbības finansēšanu,

3) no masu informācijas līdzekļa gūto ienākumu (peļņas) sadali,

4) dibinātāja vai izdevēja un redakcijas savstarpējas saistības pienācīgu ražošanas, sociālo un sadzīves apstākļu nodrošināšanā redakcijas darbiniekiem,

5) citas civiltiesiskās attiecības starp dibinātāju vai izdevēju un redakciju.

16. pants. Masu informācijas līdzekļa redaktors (galvenais redaktors)

Redaktors (galvenais redaktors) atbild par masu informācijas līdzekļa redakcijas un citu tā struktūrvienību darbu atbilstoši savai kompetencei, kuru nosaka šis likums, citi normatīvie akti, kā arī ar dibinātāju vai izdevēju noslēgtie līgumi.

Redaktors (galvenais redaktors) vada masu informācijas līdzekļa redakcijas darbu, pārstāv to attiecībās ar dibinātāju, izdevēju, citām juridiskajām vai fiziskajām personām.

Redaktors (galvenais redaktors) atbild par masu informācijas līdzeklī publicējamo materiālu saturu.

17. pants. Autortiesību ievērošana

Publicējamo un raidāmo materiālu izmantošanā masu informācijas līdzeklim jāievēro Latvijas Republikas likumi un starptautiskās autortiesību normas.

18. pants. Izlaidumdati

Katra preses izdevuma laidienā jādod šādas ziņas:

1) izdevuma nosaukums, sērijizdevumiem — sērijas, apakšsērijas nosaukums un kārtas numurs,

2) izdošanas vieta un gads,

3) ziņas par atkārtotu izdevumu (neperiodiskajiem izdevumiem),

4) izdevējs (iestāde, organizācija, pilsoņa vārds, uzvārds),

5) redaktors (vārds, uzvārds), redakcija, tās adrese,

6) tipogrāfija, tās adrese, pasūtījuma numurs, iespieduma veids (tehnika),

7) izdevuma tirāža, cena, apjoms (uzskaite iespiedloksnēs),

8) reģistrācijas apliecības numurs.

19. pants. Obligātie eksemplāri

Preses izdevumu obligātos eksemplārus nosūta iestādēm un organizācijām Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā.

20. pants. Publicētas informācijas materiālu glabāšana

Masu informācijas līdzekļu redakcijām ir pienākums trīs gadus pēc informācijas vai ziņas izplatīšanas dienas glabāt attiecīgos manuskriptus, televīzijas un radio raidījumu sagatavošanas un pārraidīšanas procesā radušos dokumentus.

21. pants. Nepatiesu ziņu atsaukšana

Personas, iestādes, uzņēmumi un organizācijas ir tiesīgas pieprasīt, lai masu informācijas līdzekļi atsauc par tām publicētās (pārraidītās) ziņas, ja šīs ziņas neatbilst patiesībai.

Iesniegums par nepatiesu ziņu atsaukšanu ir jāiesniedz rakstveidā masu informācijas līdzekļa redaktoram sešu mēnešu laikā no nepatieso ziņu publicēšanas (pārraidīšanas) dienas.

Iesniegumā precīzi jānorāda patiesībai neatbilstošās ziņas, to publicēšanas vieta (raidījums) un datums.

Masu informācijas līdzekļa redaktoram ir pienākums izskatīt iesniegumu septiņu dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

Ja masu informācijas līdzeklim nav pierādījumu, ka publicētā (pārraidītā) informācija atbilst patiesībai, tam nekavējoties tā jāatsauc. Atsaukums jāpublicē tādā pašā šriftā, tajā pašā izdevuma nodaļā (raidījumā), kurā bija publicētas nepatiesās ziņas. Strīdus gadījumā ieinteresētā persona vai organizācija šo ziņu atsaukumu var pieprasīt tiesas ceļā.

Ja ar tiesas nolēmumu masu informācijas līdzeklim uzlikts par pienākumu atsaukt nepatiesās ziņas, tas izdarāms saskaņā ar šā panta noteikumiem.

Masu informācijas līdzeklis var atteikties atsaukt izplatītās ziņas, ja faktus apstiprina tiesas spriedums.

22. pants. Informācijas avota noslēpums

Masu informācijas līdzeklis var nenorādīt informācijas avotu. Ja persona, kura sniegusi informāciju, prasa, lai tās vārds netiktu norādīts masu informācijas līdzeklī, šī prasība redakcijai ir saistoša.

Informācijas avots uzrādāms tikai pēc tiesas vai prokurora pieprasījuma.

IV nodaļa
Žurnālists, tā tiesības un pienākumi

23. pants. Žurnālists

Par žurnālistu šajā likumā tiek uzskatīta persona, kura vāc, apkopo, rediģē vai citādā veidā sagatavo materiālus masu informācijas līdzeklim un kura ar to noslēgusi darba līgumu vai veic šo darbu masu informācijas līdzekļa uzdevumā, kā arī žurnālistu apvienību biedrs.

24. pants. Žurnālista tiesības

Žurnālistam ir tiesības:

1) vākt informāciju jebkādā ar likumu neaizliegtā veidā un no jebkura ar likumu neaizliegta informācijas avota,

2) izplatīt ziņas, izņemot tās, kas nav izplatāmas saskaņā ar šā likuma 7. pantu,

3) atrasties sabiedriski nozīmīgu notikumu vietās un, ziņojot no tām, izmantot arī oficiālos sakaru kanālus,

4) atteikties no materiāla sagatavošanas un publicēšanas, ja tas ir pretrunā ar viņa uzskatiem,

5) pirms publicēšanas svītrot savu parakstu zem materiāla, ja tā saturs rediģēšanas procesā ir sagrozīts.

Realizējot šajā pantā minētās tiesības, žurnālistam, ja nepieciešams, jāuzrāda Žurnālistu savienības biedra vai masu informācijas līdzekļa darbinieka apliecība vai to izsniegta pilnvara.

25. pants. Žurnālista pienākumi

Žurnālista pienākumi ir:

1) sniegt patiesu informāciju,

2) pirmo reizi publicējot izteikumu, pēc informāciju sniegušās personas vēlēšanās norādīt tā autoru,

3) informēt redaktoru, ka iesniegtais materiāls skar valsts vai citus ar likumu aizsargātus noslēpumus,

4) atteikties pildīt uzdevumu, kura veikšana saistīta ar likuma pārkāpšanu,

5) ievērot valsts, sabiedrisko organizāciju, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un pilsoņu tiesības un likumīgās intereses.

26. pants. Akreditācija

Masu informācijas līdzekļi, saskaņojot to ar iestāžu, uzņēmumu un organizāciju institūcijām vai pilnvarotajām amatpersonām, var akreditēt tajās savus žurnālistus.

Akreditētajam žurnālistam ir tiesības piedalīties akreditētājorganizācijas rīkotajās atklātajās sapulcēs un citos pasākumos, viņu apgādā ar stenogrammām, protokoliem un citiem dokumentiem šīs organizācijas noteiktajā kārtībā.

Ārvalstu masu informācijas līdzekļu pastāvīgos pārstāvjus Latvijas Republikā akreditē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Akreditētājorganizācija var pārtraukt žurnālista akreditāciju, ja viņš neievēro šā likuma 25. panta noteikumus.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija var pārtraukt ārvalstu žurnālistu akreditāciju, ja viņi pārkāpj Latvijas Republikas likumus.

V nodaļa
Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

27. pants. Atbildības pamati

Par informācijas avota noslēpuma izpaušanu, žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu, nepatiesu, cilvēka godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu un valsts vai citu likumu aizsargājamu noslēpumu izpaušanu vainīgās personas atbild saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Par masu informācijas līdzekļu izgatavošanu un izplatīšanu bez reģistrācijas vai pēc to darbības izbeigšanas vainīgās personas atbild Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

28. pants. Kaitējuma atlīdzināšana

Kaitējums, arī morālais kaitējums, ko masu informācijas līdzeklis nodarījis fiziskajai vai juridiskajai personai, sniedzot nepatiesas ziņas, ceļot neslavu un aizskarot tās godu un cieņu, publicējot ziņas un informāciju, kuru publikācija aizliegta ar likumu, masu informācijas līdzeklim jāatlīdzina šai personai likumā noteiktajā kārtībā.

29. pants. Atbrīvošana no atbildības

Masu informācijas līdzekļi neatbild par nepatiesu ziņu izplatīšanu, ja tās satur:

1) oficiāli valsts varas un pārvaldes institūciju dokumenti, politisko un sabiedrisko organizāciju paziņojumi,

2) oficiālo informācijas aģentūru ziņojumi,

3) amatpersonu publikācijas.

VI nodaļa
Starptautiskā sadarbība masu informācijas jomā

30. pants. Starptautiskie līgumi un vienošanās

Masu informācijas līdzekļu starptautisko sadarbību regulē līgumi un vienošanās, ko noslēgušas republikas augstākās valsts varas un pārvaldes institūcijas, masu informācijas līdzekļi, profesionālās žurnālistu organizācijas vai citas radošās savienības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un starptautisko tiesību normām.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. decembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.12.1990.Stājas spēkā: 01.01.1991.Tēma:  Mediji, reklāmaPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 5/6, 14.02.1991.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
64879
{"selected":{"value":"09.05.1997","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-25.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2017","iso_value":"2017\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2014","iso_value":"2014\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2014.-12.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2014","iso_value":"2014\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2014.-13.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2011","iso_value":"2011\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2011.-09.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2009","iso_value":"2009\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2009.-19.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2006","iso_value":"2006\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2006.-21.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2005","iso_value":"2005\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2005.-30.09.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-24.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2002","iso_value":"2002\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2002.-30.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.1997","iso_value":"1997\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.1997.-25.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1997","iso_value":"1997\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1997.-08.05.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1991","iso_value":"1991\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1991.-15.01.1997.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.05.1997
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva