Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Satversmes aizsardzības biroja likums

Šis likums nosaka Satversmes aizsardzības biroja tiesisko statusu, tā vietu valsts drošības iestāžu kopumā, darbības mērķus, principus, uzdevumus, pienākumus un tiesības, kā arī reglamentē biroja darbības finansēšanu, uzraudzību un kontroli.

I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Satversmes aizsardzības birojs

(1) Satversmes aizsardzības birojs ir nemilitāra valsts drošības iestāde, kas likumā noteiktajā kārtībā veic pati, kā arī organizē un koordinē valsts drošības iestāžu izlūkošanas (pretizlūkošanas) darbību, iegūst pati, kā arī saņem, apkopo, uzkrāj, uzglabā, analizē un izmanto ar valsts drošību, aizsardzību un ekonomisko suverenitāti saistīto informāciju, lai nosargātu valsts konstitucionālo iekārtu, valstisko neatkarību un teritoriālo neaizskaramību pret ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, kā arī aizsargātu valsts militāro, ekonomisko, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumus.

(2) Satversmes aizsardzības birojs ir Latvijas Republikas nacionālā drošības iestāde, kas likumā noteiktajā kārtībā veic pati un kontrolē klasificētās informācijas apmaiņu ar starptautiskajām organizācijām un šīs informācijas aizsardzības pasākumus. Satversmes aizsardzības birojs ir arī drošības akreditācijas institūcija, kas akreditē elektronisko informācijas nesēju sistēmas, kurās notiek darbs ar valsts noslēpumu saturošu informāciju. Satversmes aizsardzības birojs veic kriptogrāfiskās sistēmas kontroli un izstrādā kriptogrāfiskās atslēgas.

(3) Satversmes aizsardzības birojs ir operatīvās darbības subjekts.

(4) Satversmes aizsardzības birojs ir patstāvīga valsts drošības iestāde, tai ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un savu pilnu nosaukumu, kā arī norēķinu konti bankā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

2. pants. Satversmes aizsardzības biroja darbības tiesiskais pamats

Satversmes aizsardzības biroja darbības tiesiskais pamats ir Satversme, Nacionālās drošības likums, Valsts drošības iestāžu likums, Operatīvās darbības likums, Latvijas Kriminālprocesa kodekss, šis likums, kā arī citi likumi un normatīvie akti, starptautiskie līgumi un konvencijas, kurus jautājumos par nacionālo drošību noslēgusi vai kuriem pievienojusies Latvijas Republika.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

3. pants. Satversmes aizsardzības biroja galvenie uzdevumi

Satversmes aizsardzības biroja galvenie uzdevumi ir:

1) ar valsts drošības, aizsardzības, ekonomiskās suverenitātes un ekoloģiskajiem apdraudējumiem saistītās informācijas iegūšana, saņemšana, apkopošana, uzkrāšana, uzglabāšana, analīze un izmantošana likumā noteiktajā kārtībā;

2) valsts drošības apdraudējumu prognozēšana, to novēršana vai neitralizācija;

3) priekšlikumu un programmu izstrādāšana valsts drošības jautājumos;

4) valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju un to atbildīgo amatpersonu savlaicīga un pilnīga informēšana par valsts drošības apdraudējumiem;

5) valsts drošības iestāžu darbības koordinācija;

6) valsts noslēpuma aizsardzība šajā likumā un likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktās kompetences ietvaros;

7) (izslēgts ar 27.06.2002. likumu);

8) informācijas un materiālu iesniegšana prokuratūrai vai attiecīgajai izziņas iestādei par noziedzīgiem nodarījumiem un personām, kuras var tikt apsūdzētas to izdarīšanā;

9) atsevišķu Ministru kabineta rakstveidā dotu uzdevumu izpilde vai izpildes organizēšana savas kompetences ietvaros.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

3.1 pants. Satversmes aizsardzības biroja tiesības izlūkošanas un pretizlūkošanas darbību veikšanā

(1) Satversmes aizsardzības birojam, izlūkošanas (pretizlūkošanas) darbības ietvaros veicot Operatīvās darbības likumā noteiktās darbības pasākumus sevišķajā veidā, nav nepieciešams saņemt tiesneša akceptu, bet pārējos gadījumos — prokurora akceptu. Uzraudzību pār šo darbību atbilstību likumiem veic ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja Satversmes aizsardzības biroja rīcībā ir pamatota informācija par valstij svarīgu interešu, valsts drošības vai aizsardzības apdraudējumu, tam ir atļauta preventīva izlūkošanas (pretizlūkošanas) darbība — ar personu saistītās informācijas, kā arī tās pārraides plūsmas analīze — informācijas un datu noņemšana vai kopēšana no elektroniskajiem un cita veida informācijas glabāšanas, telekomunikāciju un datu pārraides tīkliem un kanāliem un šīs informācijas tematiskās analīzes veikšana. Par informācijas analīzes tematiem informējams ģenerālprokurors vai viņa īpaši pilnvarots prokurors.

(27.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

II nodaļa
SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

4. pants. Satversmes aizsardzības biroja pakļautība

(1) Satversmes aizsardzības birojs ir valsts drošības iestāde, kuras galvenos uzdevumus, kompetenci, darbības apjomu un ietvarus, vispārējo un tiešo vadību un kontroles kārtību reglamentē šis likums, Valsts drošības iestāžu likums un Nacionālās drošības likums.

(2) Satversmes aizsardzības biroja parlamentāro kontroli veic Saeima un Saeimas Nacionālās drošības komisija.

(27.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

5. pants. Satversmes aizsardzības biroja direktors

(1) Satversmes aizsardzības biroja direktoru ieceļ amatā uz pieciem gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc Nacionālās drošības padomes priekšlikuma. Par Satversmes aizsardzības biroja direktoru var būt persona, uz kuru neattiecas Valsts drošības iestāžu likuma 18.pantā noteiktie ierobežojumi, kurai ir augstākā juridiskā izglītība un vismaz triju gadu darba pieredze ne zemākā amatā kā Latvijas Republikas valsts drošības iestādes operatīvās struktūrvienības vadītāja vai viņa vietnieka amats un kura ir saņēmusi pirmās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

(2) Satversmes aizsardzības biroja direktors par biroja darbību sniedz pārskatus Saeimas Nacionālās drošības komisijai.

(3) Satversmes aizsardzības biroja direktoram ir vietnieki, viens no tiem — pirmais vietnieks.

(4) Satversmes aizsardzības biroja direktors ir Valsts drošības iestāžu padomes vadītājs.

(5) Satversmes aizsardzības biroja direktors, lai nodrošinātu likumā, Nacionālās drošības koncepcijā un Nacionālās drošības plānā noteikto uzdevumu realizāciju un mērķu sasniegšanu:

1) nosaka Satversmes aizsardzības biroja un citu valsts drošības iestāžu prioritātes un šīm iestādēm izvirzāmās prasības un uzdevumus izlūkošanas (pretizlūkošanas) jomā;

2) koordinē valsts drošības iestāžu sadarbību, organizē un nodrošina saņemtās informācijas analīzi un valsts drošības apdraudējumu savlaicīgu atklāšanu;

3) nosaka un kontrole valsts drošības iestāžu sadarbību ar ārvalstu speciālajiem dienestiem;

4) organizē un kontrolē izlūkošanas (pretizlūkošanas) darbību ārpus valsts robežām;

5) organizē valsts drošības iestāžu pārbaudes;

6) uzdod atsevišķu uzdevumu izpildi valsts drošības iestādēm.

(6) Satversmes aizsardzības biroja direktors:

1) vada Valsts drošības iestāžu padomes darbību;

2) kopā ar valsts drošības iestāžu vadītājiem izstrādā un iesniedz Ministru kabinetam un Saeimas Nacionālās drošības komisijai šo iestāžu gada budžeta projektu;

3) novērš nelietderīgu dublēšanos valsts drošības iestāžu darbībā;

4) novērtē iegūtās informācijas noderīgumu tās izmantotājiem;

5) organizē nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu operatīvo informāciju, tās avotus, operatīvās darbības pasākumus un metodes, kā arī operatīvo uzskaiti pret to nesankcionētu atklāšanu;

6) apkopo valsts drošības iestāžu priekšlikumus un prasības, iesniedz tos valsts varu un pārvaldi realizējošām institūcijām;

7) atbilstoši likumam nosaka operatīvās darbības pasākumu, izpildes metodes, operatīvo tehnisko līdzekļu pielietošanas, kā arī operatīvās uzskaites un lietvedības kārtību;

8) nosaka kārtību, kādā izdarāma informācijas apmaiņa starp valsts drošības iestādēm;

9) organizē atsevišķu Saeimas Nacionālās drošības komisijas un Ministru kabineta dotu uzdevumu izpildi;

10) nosaka, saskaņojot ar attiecīgo valsts pārvaldes institūciju vadītājiem, kārtību, kādā izmantojami šo institūciju darbinieki, kā arī tehniskie līdzekļi un visu veidu informācijas nesēji, ja tas nepieciešams likumos noteikto valsts drošības iestāžu uzdevumu veikšanai.

(7) Satversmes aizsardzības biroja direktors vai viņa īpaši pilnvarota biroja amatpersona ir tiesīgi brīvi iepazīties ar valsts drošības iestāžu, valsts iestāžu un pašvaldību rīcībā esošo visu veidu informāciju un materiāliem neatkarīgi no to izmantošanas lieguma, saņemt šo informāciju un materiālus.

(8) Valsts pārvaldes institūcijām ir jāsaskaņo ar Satversmes aizsardzības biroja direktoru tām pakļauto valsts drošības iestāžu vadītāju iecelšana amatos un atbrīvošana no amatiem.

(9) Satversmes aizsardzības biroja direktors ir personiski atbildīgs par valsts drošības apdraudējumu savlaicīgu atklāšanu, un viņa pienākums ir par to nekavējoties ziņot Saeimas Nacionālās drošības komisijai, Nacionālās drošības padomei un Ministru kabinetam.

(10) Uzdevumi un norādījumi, ko likumā noteiktās kompetences ietvaros devis Satversmes aizsardzības biroja direktors, valsts drošības iestādēm ir obligāti. Ja tie netiek izpildīti, direktors ir tiesīgs ierosināt pret vainīgajām amatpersonām disciplinārlietu un nodot to izskatīšanai pēc piekritības.

(11) Satversmes aizsardzības biroja direktors savas kompetences ietvaros izdod iekšējos normatīvos aktus.

(12) Par priekšzīmīgu darba vai dienesta pienākumu veikšanu Satversmes aizsardzības biroja direktors personiski vai saskaņā ar Valsts drošības iestāžu padomes lēmumu var apbalvot valsts drošības iestāžu darbiniekus ar personiskajiem apbalvojuma ieročiem vai citiem dienesta apbalvojumiem un godazīmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.11.1996. un 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

6. pants. Satversmes aizsardzības biroja vadības organizācija

(1) Satversmes aizsardzības birojs un tā struktūrvienības darbojas pēc vienvadības principa.

(2) Satversmes aizsardzības biroja darbības jautājumu risināšanai var izveidot šā biroja kolēģiju, kuras sastāvu apstiprina biroja direktors.

(3) Ja Satversmes aizsardzības biroja direktora vietnieki vai biroja kolēģijas locekļi nepiekrīt direktora secinājumiem par valsts drošības apdraudējumiem, viņiem ir tiesības un pienākums personiski ziņot par to Saeimas Nacionālās drošības komisijai.

(4) Satversmes aizsardzības biroja un tā struktūrvienību darbībā tiek ievērots ar likumu noteikto pilnvaru (kompetences) norobežošanas princips. Biroja amatpersonu un struktūrvienību statuss nav izmantojams citādi kā vienīgi savu likumisko pienākumu veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

III nodaļa
SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJA AMATPERSONU PIENĀKUMI,
TIESĪBAS, ŠO TIESĪBU IEROBEŽOJUMI UN ATBILDĪBA

7. pants. Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu pienākumi

Pamatojoties uz Satversmes aizsardzības biroja galvenajiem uzdevumiem, tā amatpersonu pienākums ir:

1) nodrošināt valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijas un to atbildīgās amatpersonas ar informāciju, kas nepieciešama valsts interesēm atbilstošas ārējās, iekšējās, ekonomiskās un aizsardzības politikas īstenošanai;

2) prognozēt un atklāt iekšējos un ārējos valsts drošības apdraudējumus un veikt to novēršanas vai neitralizācijas pasākumus;

3) izstrādāt priekšlikumus un programmas valsts drošības jautājumos;

4) veikt izlūkošanas (pretizlūkošanas) darbības, lai iegūtu informāciju par ārvalstu speciālo dienestu vai citu spēku radītiem ārējiem un iekšējiem valsts drošības apdraudējumiem;

5) saņemt informāciju no valsts drošības iestādēm, to sistematizēt, pārbaudīt, analizēt, uzglabāt, reģistrēt, uzskaitīt un izmantot;

6) aizsargāt valsts ekonomisko, militāro, zinātnisko un tehnisko potenciālu un valsts noslēpumus;

7) veikt pasākumus, lai nodrošinātu operatīvo informāciju, tās avotus, operatīvās darbības pasākumus un metodes, kā arī operatīvo uzskaiti pret to nesankcionētu atklāšanu;

8) (izslēgts ar 27.06.2002. likumu);

9) (izslēgts ar 27.06.2002. likumu);

10) iesniegt prokuratūrai vai attiecīgajai izziņas iestādei informāciju un materiālus par konstatētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un personām, kuras var tikt apsūdzētas to izdarīšanā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

8. pants. Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu tiesības, šo tiesību ierobežojumi un atbildība

Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu tiesības, šo tiesību ierobežojumi un atbildība ir noteikta Valsts drošības iestāžu likumā.

IV nodaļa
DIENESTS (DARBS) SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJĀ

9. pants. Dienests (darbs) Satversmes aizsardzības birojā

(1) Pamatnosacījumus iecelšanai amatos Satversmes aizsardzības birojā, profesionālās sagatavotības kritērijus un citus ar iecelšanu amatos un ar dienestu (darbu) saistītos jautājumus reglamentē Nacionālās drošības likums, Valsts drošības iestāžu likums un šis likums.

(2) Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu kvalifikācijas eksāmenu un atestācijas noteikumus, to kārtošanas un kvalifikācijas celšanas kārtību nosaka Satversmes aizsardzības biroja direktors.

(3) Uzsākot pildīt dienesta pienākumus Satversmes aizsardzības birojā, tā amatpersonas uzticību Latvijas Republikai apstiprina ar zvērestu. Amatpersonas dod un paraksta šādu zvērestu:

«Zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai un kalpot Latvijas tautai, apņemos godprātīgi veikt man uzticētā amata pienākumus, pildīt Latvijas Republikas Satversmi un citus likumus, neizpaust valsts un dienesta noslēpumus, apzinoties savu atbildību likuma priekšā.»

(4) Atsevišķus Satversmes aizsardzības biroja amatus var ieņemt Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un to struktūrvienību speciālisti, kā arī Nacionālo bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku struktūrvienību speciālisti un personas, kuras pieņemtas darbā uz darba līguma pamata. Satversmes aizsardzības biroja direktors var iesaistīt biroja darbā citu valsts drošības iestāžu speciālistus atsevišķu uzdevumu veikšanai, saskaņojot to ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 24.07.2002.)

10. pants. Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu personības identifikācija

Satversmes aizsardzības biroja amatpersonām tām piešķirto pilnvaru apliecināšanai izsniedz noteikta parauga apliecības un žetonus.

V nodaļa
SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJA STRUKTŪRA,
TĀ DARBĪBAS FINANSĒŠANA, VISPĀRĒJĀ VADĪBA UN KONTROLE

11. pants. Satversmes aizsardzības biroja struktūra

(1) Satversmes aizsardzības birojs ir vienota centralizēta struktūrvienību sistēma, kas tiek izveidota atbilstoši biroja uzdevumiem.

(2) Ziņas par Satversmes aizsardzības biroja iekšējo struktūru, amatu sarakstu, finansēm un tehnisko aprīkojumu ir valsts noslēpums.

12. pants. Satversmes aizsardzības biroja darbības finansēšana, vispārējā vadība un kontrole

Satversmes aizsardzības biroja darbības finansēšana, vispārējā vadība un kontrole ir noteikta Valsts drošības iestāžu likumā.

13. pants. Uzraudzība pār likumu ievērošanu Satversmes aizsardzības birojā

(1) Uzraudzību pār Satversmes aizsardzības biroja darbības atbilstību likumiem veic ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori, ievērojot kārtību un nosacījumus, kas noteikti Valsts drošības iestāžu likumā.

(2) Satversmes aizsardzības birojs ir pakļauts tiesas kontrolei Operatīvās darbības likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 5. maijā.
Valsts prezidents G. ULMANIS
Rīgā 1994. gada 19. maijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.05.1994.Stājas spēkā: 19.05.1994.Tēma:  Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 59 (190), 19.05.1994.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 11, 16.06.1994.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
57257
{"selected":{"value":"24.07.2002","content":"<font class='s-1'>24.07.2002.-14.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2004","iso_value":"2004\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2004.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2003","iso_value":"2003\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2003.-03.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2002","iso_value":"2002\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2002.-14.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.1996","iso_value":"1996\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.1996.-23.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.1994","iso_value":"1994\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.1994.-04.12.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.07.2002
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva