Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.446

Rīgā 1998.gada 8.decembrī (prot. Nr. 66, 9.§)
Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un piegādes kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) un piegādāti fiziskajām vai juridiskajām personām (turpmāk - patērētāji), kuras tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais) saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

2. Naftas produktus atļauts iezīmēt (marķēt) tikai akcīzes preču noliktavās naftas produktiem (turpmāk - akcīzes preču noliktava). Pirms naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) akcīzes preču noliktavas turētājs rakstiski informē par to Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi.

3. Naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu) kontrolē tā uzraudzības muitas iestāde, kura uzrauga attiecīgo akcīzes preču noliktavu.

4. Šo noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros nodrošina Valsts ieņēmumu dienests, Akcizēto preču pārvalde un citas valsts kontroles institūcijas.

5. Naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu) atbilstoši šiem noteikumiem nodrošina un par to ir atbildīgs akcīzes preču noliktavas turētājs.

6. Naftas produktus iezīmē (marķē) ar iekārtām (ierīcēm), kuras atbilst ugunsdrošības, vides aizsardzības, ekspluatācijas un tehnisko normu prasībām.

7. Akcīzes preču noliktavas turētājam ir atļauts piegādāt iezīmētos (marķētos) naftas produktus tikai tiem patērētājiem, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 24.punktā minēto izziņu.

8. Akcīzes preču noliktavas turētājs uzskaita iezīmētos (marķētos) naftas produktus atbilstoši prasībām attiecībā uz naftas produktu uzskaiti akcīzes preču noliktavā.

II. Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

9. Naftas produktus iezīmē (marķē), 1000 litriem naftas produktu pievienojot vienu no šo noteikumu 10.punktā minētajām sarkanajām krāsvielām un vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām ķīmiskajām vielām attiecīgajā daudzumā (jebkuru no šo noteikumu 10.punktā minētajām vielām var lietot kopā ar jebkuru no šo noteikumu 11.punktā minētajām vielām).

10. Par sarkano krāsvielu izmanto vienu no šādām vielām:

10.1. N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīnu - vismaz 5,0 gramus;

10.2. N-etilheksil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīnu - vismaz 6,5 gramus;

10.3. N-tridecil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīnu - vismaz 7,4 gramus.

11. Par ķīmisko vielu izmanto vienu no šādām vielām:

11.1. furfurolu (furān-2-aldehīdu) - vismaz 10,0 gramu;

11.2. N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]azobenzol-4-amīnu (Solvent Yellow 124) - vismaz 5,4 gramus.

12. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto vielu iegādi nodrošina akcīzes preču noliktavas turētājs.

13. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tiem īpaši paredzētā atsevišķā tvertnē.

14. Tvertne, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, ir brīvi pieejama uzraudzības muitas iestādes, Akcizēto preču pārvaldes un citu valsts kontroles institūciju darbiniekiem, kas pārbauda akcīzes preču noliktavas.

15. Pēc naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un pirms to piegādes patērētājiem akcīzes preču noliktavas turētājs saņem Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes (muitas laboratorijas) atzinumu par attiecīgo naftas produktu atbilstību šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām.

16. Lai saņemtu šo noteikumu 15.punktā minēto atzinumu, akcīzes preču noliktavas turētājs uzraudzības muitas iestādes darbinieka klātbūtnē paņem no tvertnes, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, iezīmēto (marķēto) naftas produktu paraugu (vismaz vienu litru) un pēc tam, kad attiecīgais uzraudzības muitas iestādes darbinieks aizplombējis parauga iesaiņojumu, iesniedz paraugu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē (muitas laboratorijā).

17. Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina, lai parauga ņemšanas laikā, kā arī laikā, kad attiecīgos iezīmētos (marķētos) naftas produktus piegādā patērētājiem, tvertnē, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, netiek iepildīti citi naftas produkti (vai citas vielas). Ja tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), iepriekš izsniegtais šo noteikumu 15.punktā minētais atzinums zaudē spēku un akcīzes preču noliktavas turētājam jāsaņem jauns atzinums, lai attiecīgos naftas produktus varētu piegādāt patērētājiem.

18. Lai kontrolētu šo noteikumu 17.punktā minētās prasības izpildi, uzraudzības muitas iestādes darbinieks var aizplombēt tvertni, kurā akcīzes preču noliktavas turētājs uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, vai pārbaudīt iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzskaiti.

19. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde (muitas laboratorija) pārbauda akcīzes preču noliktavas turētāja iesniegto iezīmēto (marķēto) naftas produktu paraugu un, ja tas atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām, trīs darbdienu laikā pēc parauga saņemšanas izsniedz parauga iesniedzējam šo noteikumu 15.punktā minēto atzinumu.

20. Pēc atzinuma saņemšanas akcīzes preču noliktavas turētājs uzrāda to uzraudzības muitas iestādē.

III. Prasības patērētājiem

21. Lai saņemtu izziņu par atļauju iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (turpmāk - izziņa), patērētājs iesniedz (nosūta pa pastu) Akcizēto preču pārvaldē iesniegumu, kurā norāda šādas ziņas:

21.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un pasta indekss vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, pasta indekss, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kurā juridiskā persona reģistrējusies kā nodokļu maksātāja;

21.2. adrese, kur atrodas attiecīgā katlumāja, krāsns, cita iekārta vai ierīce, kurā naftas produktus izmantos par kurināmo, kā arī tvertnes, kurās uzglabās iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo);

21.3. tvertnes tilpums (m3), kurā uzglabās iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo);

21.4. pievienoto dokumentu saraksts;

21.5. iesnieguma iesniegšanas datums;

21.6. patērētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

22. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

22.1. attiecīgās katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces tehniskā raksturojuma (pases) kopiju ar norādi par katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces jaudu;

22.2. Valsts darba inspekcijas apstiprinātas izziņas kopiju, kurā norādīts izmantojamo naftas produktu (kurināmā) maksimālais patēriņš attiecīgajā katlumājā, krāsnī, citā iekārtā vai ierīcē, kā arī katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces jaudas izmantošanas koeficients. Patērētājs var neiesniegt minētās izziņas kopiju, ja ir izpildīti šo noteikumu 23.punktā minētie nosacījumi;

22.3. attiecīgajā katlumājā, krāsnī, citā iekārtā vai ierīcē noteiktā laikposmā (piemēram, vienā mēnesī, gadā) izmantojamo naftas produktu (kurināmā) kopējā daudzuma aprēķinu (litros), kurš veikts, izmantojot šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas.

23. Patērētājs var neiesniegt šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto izziņas kopiju, ja patērētāja valdījumā esošās katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces rādītāji (piemēram, katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces jauda, izmantojamā kurināmā daudzums) nepārsniedz Akcizēto preču pārvaldes noteiktos kritērijus.

24. Akcizēto preču pārvalde pārbauda patērētāja iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz (nosūta pa pastu) izziņu vai paziņo lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu. Izziņā norāda šādas ziņas:

24.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

24.2. izziņas spēkā stāšanās datums;

24.3. Akcizēto preču pārvaldes atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

25. Izziņa stājas spēkā tās izsniegšanas dienā vai izziņā norādītajā datumā. Izziņai nav termiņa ierobežojuma.

26. Akcizēto preču pārvalde neizsniedz izziņu vai anulē to šādos gadījumos:

26.1. patērētājs iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 21.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus šo noteikumu 22.punktā minētos dokumentus;

26.2. patērētājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

26.3. patērētājs triju kalendāra gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", noteikumos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

26.4. patērētājs traucē šo noteikumu 38.punktā minēto pārbaudi.

27. Desmit darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par izziņas neizsniegšanu vai anulēšanu, Akcizēto preču pārvalde nosūta to iesniedzējam. Lēmumā norāda izziņas neizsniegšanas vai anulēšanas iemeslus.

28. Ja mainās iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos minētie nosacījumi, patērētājs par to nedēļas laikā rakstiski paziņo Akcizēto preču pārvaldei. Ja mainās izziņā minētie nosacījumi, Akcizēto preču pārvalde izdara attiecīgus grozījumus izziņas saturā.

IV. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegāde

29. Likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 9.panta trešās daļas nosacījums attiecas arī uz tiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem, kuri tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas.

30. Ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus izved no akcīzes preču noliktavas, akcīzes preču noliktavas turētājs preču pavaddokumentos norāda, ka attiecīgie naftas produkti ir kurināmais.

31. Ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus izved no akcīzes preču noliktavas, akcīzes preču noliktavas turētājs reģistrē:

31.1. patērētāju, kam tiek piegādāti marķētie naftas produkti, - fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

31.2. tās katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces adresi, pēc kuras marķētie naftas produkti tiek piegādāti.

32. Akcīzes preču noliktavas turētājs var pilnvarot citu juridisko personu, kurai ir speciāla atļauja (licence) uzņēmējdarbībai ar degvielu (turpmāk - piegādātājs), piegādāt iezīmētos (marķētos) naftas produktus patērētājiem.

33. Piegādātājs veic tikai piegādes funkcijas. Par akcīzes nodokļa naftas produktiem samaksu un šo noteikumu prasību izpildi ir atbildīgs akcīzes preču noliktavas turētājs.

V. Pārskats par piegādātajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem

34. Katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Akcizēto preču pārvalde nosūta tām Valsts ieņēmumu dienesta iestādēm, kurās akcīzes preču noliktavas turētāji, kas iezīmē (marķē) naftas produktus, reģistrēti kā nodokļu maksātāji, sarakstu ar informāciju par to, kam līdz mēneša pirmajam datumam ir izsniegtas šo noteikumu 7.punktā minētās izziņas un kāds saskaņā ar šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minēto aprēķinu ir katra patērētāja katlumājā, krāsnī, citā iekārtā vai ierīcē izmantojamo naftas produktu (kurināmā) kopējais daudzums (litros) noteiktā laikposmā (piemēram, vienā mēnesī, gadā).

35. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas iezīmē (marķē) naftas produktus, kopā ar akcīzes nodokļa naftas produktiem deklarāciju iesniedz pārskatu par iepriekšējā mēnesī patērētājiem piegādātajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem (turpmāk - pārskats) tajā Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā akcīzes preču noliktavas turētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

36. Pārskatā sniedzamas šādas ziņas:

36.1. patērētāji, kam piegādāti iezīmētie (marķētie) naftas produkti, - fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

36.2. katram patērētājam piegādātais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums (litros);

36.3. attiecīgās katlumājas, krāsns, citas iekārtas vai ierīces adrese, pēc kuras marķētie naftas produkti piegādāti;

36.4. pārskata sastādīšanas datums;

36.5. atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

37. Attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta iestāde pārbauda no akcīzes preču noliktavas turētāja saņemto pārskatu un salīdzina to ar šo noteikumu 34.punktā minēto no Akcizēto preču pārvaldes saņemto sarakstu. Par atklātajiem pārkāpumiem Valsts ieņēmumu dienests informē Akcizēto preču pārvaldi.

VI. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanas pārbaude

38. Valsts ieņēmumu dienests, Akcizēto preču pārvalde un citas valsts kontroles institūcijas savas kompetences ietvaros ir tiesīgas pārbaudīt, vai patērētāju valdījumā esošās katlumājas, krāsnis, citas iekārtas vai ierīces, kurās naftas produktus izmanto par kurināmo, atbilst patērētāju iesniegtajiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt patērētāju valdījumā esošās tvertnes, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus.

39. Valsts ieņēmumu dienests, Akcizēto preču pārvalde un citas valsts kontroles institūcijas savas kompetences ietvaros kopīgi ar valsts policiju organizē mehānisko transportlīdzekļu pārbaudi. No attiecīgo mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmas (arī no degvielas tvertnes) paņem degvielas paraugus un pārbauda, vai transportlīdzekļu dzinējos par degvielu neizmanto iezīmētos (marķētos) naftas produktus. Pārbaude veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Akcīzes preču noliktavas turētāja un patērētāja atbildību nosaka likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" un šie noteikumi.

41. Ja akcīzes preču noliktavas turētājs piegādā patērētājiem naftas produktus, kas neatbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām, vai piegādā tos, ja nav saņemts šo noteikumu 15.punktā minētais atzinums, vai nenodrošina šo noteikumu 17.punktā minēto prasību izpildi, par naftas produktu daudzumu, kas neatbilst attiecīgajām prasībām, valsts budžetā no akcīzes preču noliktavas turētāja tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa, kas noteikta, no aprēķinātā nodokļa (pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās nodokļa likmes) atskaitot jau samaksāto nodokli, kā arī tiek piedzīta soda nauda nesamaksātās nodokļa summas apmērā.

42. Ja akcīzes preču noliktavas turētājs triju gadu laikā atkārtoti izdara šo noteikumu 41.punktā minētos pārkāpumus, valsts budžetā no akcīzes preču noliktavas turētāja tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa, kas noteikta, no aprēķinātā nodokļa (pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās nodokļa likmes) atskaitot jau samaksāto nodokli, kā arī tiek piedzīta soda nauda nesamaksātā nodokļa summas divkāršā apmērā.

43. Par tiem naftas produktiem, kuri iegādāti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, bet izmantoti par kurināmo pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, samaksāto akcīzes nodokli naftas produktiem neatmaksā.

44. Par naftas produktiem, kuri iegādāti un izmantoti par kurināmo 1998.gadā, akcīzes nodokli atmaksā Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra noteikumos Nr.50 "Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem, ja naftas produkti tiek izmantoti par izejvielu vai par kurināmo" noteiktajā kārtībā.

45. Ar 1999.gada 2.aprīli atzīt par spēku zaudējušiem:

45.1. Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra noteikumus Nr.50 "Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem, ja naftas produkti tiek izmantoti par izejvielu vai par kurināmo" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 44./45., 283.nr.);

45.2. Ministru kabineta 1998.gada 28.septembra noteikumus Nr.361 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra noteikumos Nr.50 "Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem, ja naftas produkti tiek izmantoti par izejvielu vai par kurināmo"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 283.nr.)

46. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un piegādes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 446Pieņemts: 08.12.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 367/368, 11.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
50848
01.01.1999
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"