Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

MINISTRIJU dokumenti

Profesiju klasifikators

Apstiprināts ar Labklājības ministrijas

1998.gada 9.oktobra rīkojumu nr. 246

Izstrādāts saskaņā ar International Standard

Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988

Rīga 1998

Anotācija

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa.

Tas izstrādāts, pamatojoties uz Ministru Padomes 1992.gada 24.jūlija lēmumu Nr.288 "Par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanu".

Profesiju klasifikators apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.246.

Klasifikators izstrādāts Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūtā. Tas izskatīts Latvijas Zinātņu Akadēmijas Latviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļā.

Valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību, kā arī fondu un reliģisko organizāciju priekšlikumi par klasifikatora aktualizēšanu nosūtāmi Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūtam. Adrese: Rīga, Kr.Valdemāra 38, LV-1010.

 

Saturs

Ievads

1. Pamatmērķi

2. Pamatjēdzieni

3. Klasifikatora struktūra

4. Kodu struktūra

5. Klasifikatora lietošana

6. Klasifikatora aktualizācija

7. Klasifikatora grupu nosaukumi un to starptautiskie kodi

8. Pirmā pamatgrupa.

LIKUMDEVĒJI, VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS, VADĪTĀJI

9. Otrā pamatgrupa.

VECĀKIE SPECIĀLISTI

10. Trešā pamatgrupa.

SPECIĀLISTI

11. Ceturtā pamatgrupa.

KALPOTĀJI

12. Piektā pamatgrupa.

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

13. Sestā pamatgrupa.

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN

ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

14. Septītā pamatgrupa.

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

15. Astotā pamatgrupa.

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN

IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI

16. Devītā pamatgrupa.

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

17. Profesiju saraksts kodu augošā secībā

18. Profesiju alfabētiskais saraksts

 

Ievads

Profesiju klasifikators ir valsts vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas sastāvdaļa.

Klasifikators valsts valodā izstrādāts pirmo reizi, jo arī 20tajos un 30tajos gados Latvijā nebija visu profesiju aptveroša klasifikatora.

Klasifikators veidots, adaptējot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988). Saglabāta Starptautiskās klasifikācijas struktūra, grupēšanas un klasificēšanas principi, kodu sistēma, papildinot un piemērojot to Latvijas Republikas apstākļiem.

Terminoloģijas jautājumos konsultācijas sniedza Latvijas Zinātņu Akadēmijas Latviešu valodas institūta un tautsaimniecības nozaru speciālisti.

Klasifikators tā izstrādes gaitā apspriests paplašinātā Institūta Zinātniskās padomes sēdē, tas izvērtēts ministrijās un iestādēs. Saņemtas konsultācijas no Starptautiskās darba organizācijas statistikas biroja.

Profesiju klasifikatora lietošana ir obligāta visā Latvijas teritorijā - valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās neatkarīgi no to īpašuma un uzņēmējdarbības veida, kā arī fondos un reliģiskajās organizācijās:

- darba devēja un darba ņēmēja savstarpējās attiecībās;

- vispārējās, profesionālās, akadēmiskās izglītības un darbinieku pārkvalificēšanas organizācijā;

- jebkuras oficiālās informācijas apkopošanā, sniegšanā vai apmaiņā; - jebkuru valsts informācijas sistēmu un reģistru veidošanā;

- ar darbaspēku saistītu zinātnisko pētījumu veikšanā;

- ārējā ekonomiskajā sadarbībā un citur, kur tiek lietoti profesiju nosaukumi.

 

Pamatmērķi

Grupējot profesijas starptautiski atzītā kārtībā, aptvert visas tautas saimniecībā sastopamās darbinieku profesijas un dot to precīzus nosaukumus valsts valodā.

Noteikt starptautiskai praksei atbilstošas profesiju kvalifikācijas pamata (minimālās) prasības un atbilstoši tām ievirzīt kadru sagatavošanu.

Radīt zinātniski pamatotu bāzi informācijai par darba resursu stāvokli un prognozi, nodarbinātības analīzei, sociālo garantiju noteikšanai, darba samaksas, pensiju un citiem aprēķiniem. Klasifikatorā dotā terminoloģija lietojama izglītībā, statistikā, darba līgumu ierakstos, algu aprēķinu dokumentos u.c.

Sakarā ar starptautisko darbaspēka sagatavošanu, migrācijas jautājumu risināšanu u.c., nodrošināt valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Iekļaut profesiju klasifikatoru izveidojamā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā.

 

Pamatjēdzieni

Klasifikatorā lietoti šādi termini:

NODARBOŠANĀS VEIDI - amats, arods, profesija, specialitāte (turpmāk "profesija") ir personas darbība, ko nosaka apmācību, novērojumu un vingrinājumu ceļā iegūts noteikts zināšanu un prasmes kopums.

PRASME - personas spēja realizēt noteiktus darba uzdevumus. Tā ietver spējas apgūt, atjaunot un paplašināt teorētiskās zināšanas un spējas, radoši tās izmantot praksē darba uzdevumu izpildē.

PRASMES LĪMENIS - nepieciešamās izglītības pakāpe, specializācija un praktiskā darba pieredze, kas nodrošina darba uzdevumu sekmīgu veikšanu.

Klasifikatorā prasmes līmeņi raksturoti ar Starptautiskajam vienotajam izglītības klasifikatoram (ISCED*) atbilstošajām izglītības līmeņa prasībām, kur ņemta vērā tikai formālā izglītība un arodprakse.

Klasifikatorā visas profesijas grupētas četros prasmes līmeņos. Profesiju grupās atkarībā no veicamā darba var būt norādīts viens vai divi prasmes līmeņi.

PIRMAIS PRASMES LĪMENIS - sākotnējā izglītība, kuras iegūšana sākas 5-7 gadu vecumā, ilgst apmēram piecus gadus un atbilst ISCED 1. kategorijai.

OTRAIS PRASMES LĪMENIS - pamata vai vidējā izglītība, kuras iegūšana sākas 11-12 gadu vecumā, atbilst ISCED 2. un 3. kategorijai, ietver vidējās izglītības otro un trešo posmu un ilgst 3-6 gadus, kā arī arodizglītība un amatizglītība, kuras apgūšana var notikt paralēli šajā mācību laikā vai ārpus tā.

TREŠAIS PRASMES LĪMENIS - augstākā profesionālā izglītība, kuras iegūšana sākas 17-18 gadu vecumā, ilgst apmēram 4 gadus un atbilst ISCED 5. kategorijai.

CETURTAIS PRASMES LĪMENIS - augstākā akadēmiskā izglītība ar attiecīgu grādu, zinātniskā darbā - ar zinātnisku grādu.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PAMATUZDEVUMI - klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts. Aprakstā profesionālās darbības pamatuzdevumi uzrādīti katrai pamatgrupai, apakšgrupai, mazajai un atsevišķajai grupai. Ja mazajā grupā ir tikai viena atsevišķā grupa, tad šīs atsevišķās grupas pamatuzdevumi ir analogi mazās grupas pamatuzdevumiem un netiek atkārtoti.

KVALIFIKĀCIJAS PAMATPRASĪBAS (minimālās) - minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi. Kvalifikācijas pamatprasības uzrādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām.

PROFESIJAS NOSAUKUMS - vārds vai vārdu kopa, kas izsaka profesijas būtību un saturu. Nosaukums sastāv no pamatvārda (pamatvārdiem) un, atsevišķos gadījumos, no tam pievienotiem paskaidrojošiem vārdiem (primārās, sekundārās un terciārās pazīmes), kas raksturo kādu no profesijas īpašībām.

PAMATVĀRDS (vai PAMATVĀRDI) - pamatprofesijas nosaukums, ar kuru var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vai atsevišķos gadījumos - diviem vārdiem. Piemēram, skolotājs vai direktora vietnieks. Pamatvārds (pamatvārdi) doti grafiskā izcēlumā.

PASKAIDROJOŠAIS VĀRDS (VĀRDI):

PRIMĀRAJAI PAZĪMEI - parasti viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu (pamatvārdus) un raksturo profesijas darbības sfēru. Primārās pazīmes apzīmējums dots tieši pirms pamatvārda (pamatvārdiem). Piemēram, Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS; sakaru INŽENIERIS.

SEKUNDĀRAJAI PAZĪMEI - vārds, kas sniedz papildu informāciju primārās pazīmes nozīmei. Sekundārā pazīme nosaukumā ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpo jeb daļsvītru. Piemēram, starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS.

TERCIĀRAJAI PAZĪMEI - vārds, kas sniedz papildu informāciju pamatvārda nozīmei. Terciāro pazīmi liek iekavās. Piemēram, betona /klāšanas OPERATORS (celtniecībā).

 

Klasifikatora struktūra

Klasifikatorā profesijas sagrupētas 10 pamatgrupās, galvenokārt, profesiju prasmes līmeņa dilstošā secībā.

Desmitajā pamatgrupā (kas kodēta ar "0") apkopotas armijas profesijas (klasifikatorā tās nav iekļautas).

Pamatgrupās iekļautās profesijas tiek klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi. Mazo grupu ietvaros profesijas tiek dalītas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu, nozaru atbilstošās profesijas.

Pēc katras atsevišķās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumu uzskaitījuma norādītas šajā grupā ietilpstošās profesijas.

Profesiju alfabētiskais saraksts dots 18. nodaļā.

Klasifikators aptver vairāk nekā 2900 profesiju.

Profesiju klasifikācijas grupu hierarhija un to skaits norādīts 1. tabulā.

1.tabula

PROFESIJU KLASIFIKĀCIJAS GRUPU

HIERARHIJA UN SKAITS

Pamatgrupas Apakš- Mazās Atsevišķās Pamatgrupu

grupa grupas grupas profesiju

prasmes

līmenis

1. Likumdevēji, valsts vecākās

amatpersonas un vadītāji 3 8 35

2. Vecākie speciālisti 4 19 58 4

3. Speciālisti 4 21 75 3

4. Kalpotāji 2 7 23 2

5. Pakalpojumu un tirdzniecības

darbinieki 2 9 23 2

6. Kvalificēti lauksaimniecības un

zivsaimniecības speciālisti 2 6 17 2

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki 4 17 73 2

8. Iekārtu un mašīnu operatori un

izstrādājumu montieri 3 20 70 2

9. Vienkāršās profesijas 3 10 25 1

0. Armijas profesijas * - - - -

27 117 399

* Šajā klasifikatorā armijas profesijas nav ietvertas.

 

Kodu struktūra

Profesiju kodā pirmās četras zīmes atbilst starptautiskajai profesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās. Pārējās papildzīmes apzīmē konkrētu profesiju atsevišķajā grupā.

Pirmais cipars (no 0 līdz 9) norāda pamatgrupas kārtas numuru. Klasifikatorā paredzētas desmit iepriekš aprakstītās pamatgrupas.

Otrais cipars, kopā ar pirmo, norāda apakšgrupas koda numuru. Katrā pamatgrupā var būt desmit apakšgrupas.

Trešais cipars, kopā ar pirmajiem diviem, norāda mazās grupas koda numuru. Katrā apakšgrupā var būt desmit mazās grupas, bet mazo grupu skaits pamatgrupā var būt 99.

Ceturtais cipars, kopā ar pirmajiem trim, norāda atsevišķās grupas koda numuru, t.i., sīkāko dalījumu klasifikatorā. Tādā veidā vienā pamatgrupā var būt līdz 999 atsevišķo profesiju grupu. Šis skaits ir viens no klasifikatora kodēšanas ierobežojumiem.

Lai varētu kodēt konkrētu profesiju atsevišķajā grupā, tiek izmantotas papildzīmes augošā secībā.

 

Klasifikatora lietošana

Lietotājam vispirms jāiepazīstas ar klasifikatora aprakstošo daļu, sevišķi ar grupu nosaukumiem, to struktūru un šajā nodaļā sniegtajiem paskaidrojumiem.

Jāņem vērā, ka klasifikators izstrādāts, ievērojot noteiktus principus.

Pirmajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kuru pamatuzdevumi saistīti ar valsts politikas noteikšanu un formulēšanu, likumu un noteikumu izstrādāšanu, valdības politikas un tās realizācijas pasākumu izpildes organizēšanu iestādēs, organizācijās un uzņēmumos.

Otrajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kuru darba izpildei vajadzīgs augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana, to papildināšana un prasme risināt teorētiskās problēmas, sistemātiska pieredzes apgūšana.

Trešajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Pamatuzdevums ir veikt tehniska rakstura darbus, īstenojot konceptuālas nostādnes, lietot dažādas darba metodes atbilstoši minētajām nozarēm.

Ceturtajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Pamatuzdevums ir veikt sekretāra pienākumus, lietvedības un kancelejas darbus, prast strādāt ar kancelejas mašīnām, rakstāmmašīnām un skaitļotājiem, izpildot naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas.

Piektajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Pamatuzdevums ir sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošināšanu.

Sestajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Pamatuzdevums ir audzēt labību, mājdzīvniekus, zivis, medīt, saglabāt un izmantot mežu, atsevišķos gadījumos veikt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošanu.

Septītajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas, pieredze un amata prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darba rīkos un tehnoloģijā. Pamatuzdevums ir prast izvēlēties izejvielas, materiālus, konstruēt izstrādājumus, ražot produkciju, kā arī amatniecības (roku darba) preces.

Astotajā pamatgrupā iekļautas profesijas, kur nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu un citas produkcijas montāžu.

Devītajā pamatgrupā ietvertas profesijas, kur zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus atkārtojošos darbus ar rokas instrumentiem un dažos gadījumos arī ar ievērojamu fizisku piepūli, kur nav vajadzīga iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Pamatuzdevums ir veikt nekvalificētus darbus karjeros, celtniecībā, lauksaimniecībā, mežniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā un citur.

Nepieciešamās profesijas nosaukums vispirms jāmeklē profesiju alfabētiskajā sarakstā, kas veidots pēc profesijas pamatvārdu alfabēta. Gadījumos, kad meklējamā profesija tur sastopama vairākās klasifikācijas grupās, jāiepazīstas ar visās šajās grupās dotajiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem, kā arī ar kvalifikācijas pamatprasībām.

Nepieciešamās profesijas meklēšanas atvieglošanai minēsim dažus piemērus:

Vadītāju profesijas galvenokārt klasificētas pirmajā pamatgrupā. Tomēr vadītāji, kuri vada darbus tehniskos objektos, iekļauti trešajā pamatgrupā.Piemēram, 3142 - kuģa KAPTEINIS, 3143 - lidmašīnas KAPTEINIS.

Profesija "sekretārs" sastopama kā pirmajā, tā arī trešajā un ceturtajā pamatgrupā. Piemēram, Saeimas SEKRETĀRS ietverts 1110 grupā, pagasta SEKRETĀRS - 3439 grupā, bet uzņēmuma vadītāja SEKRETĀRS - 4115 grupā.

Skolotāja, medicīnas māsas u.c. profesijas klasifikatorā sastopamas vairākās pamatgrupās. To galvenās atšķirības izpaužas prasmes līmenī.

Piemēram, vidusskolas SKOLOTĀJS klasificēts 2320 grupā, bet sākumskolas SKOLOTĀJS - 3310 grupā, jo tajā prasīts 3.prasmes līmenis. Galvenā MEDICĪNAS MĀSA sastopama 2230 grupā, jo šajā profesijā prasīts 4.prasmes līmenis, bet MEDICĪNAS MĀSA ietverta 3231 grupā, kur prasīts 3.prasmes līmenis. Savukārt, slimnīcas jaunākā MEDICĪNAS MĀSA klasificēta 5132 grupā, jo te nepieciešams 2. prasmes līmenis.

Sestās pamatgrupas profesijas, kurām pārsvarā ir pārvaldes funkcijas, jāmeklē 1210, 1221 vai 1311 grupā, bet profesijas, kuru pamatuzdevums ir lauksaimniecības vai mežu izstrādes mašīnu vadīšana - 833 grupā. Turpretī profesijas, kurās darba uzdevumus veic, lietojot rokas instrumentus un fizisko spēku, klasificētas 921 grupā.

Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

- ja profesionālās darbības pamatuzdevumi saistīti ar roku vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt gala produkta raksturu un uzdevumu, dažkārt to pat projektēt, tad profesija ietverta 7.pamatgrupā;

- ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, tad profesija ietverta 8. pamatgrupā;

- ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, tad profesija ietverta 9. pamatgrupā.

Klasifikatora lietotājam atļauts tuvāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar paskaidrojošiem vārdiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu. Piemēram, 8171 01 10 automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS (mehāniskās montāžas cehā), kur: 8171 - starptautiskais kods; 01 - Latvijas kods; 10 - lietotāja kods.

Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi: vietnieks, vecākais, vadošais, galvenais, pirmais, otrais utt., kā arī: maiņas, iecirkņa, ceha u.c. Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas, klases. Lietotājs var brīvi izvēlēties atvasinātos profesiju nosaukumus un tos lietot pēc vajadzības, saglabājot pamatnosaukuma kodus:

- vietnieka nosaukumu attiecīgajām vadītāju profesijām; - vecākā, vadošā, galvenā nosaukumus attiecīgiem 2.klasifikācijas pamatgrupas profesiju nosaukumiem; - pirmais, otrais utt., maiņas, iecirkņa, ceha u.c. attiecīgiem 3.klasifikācijas pamatgrupas profesiju nosaukumiem.

Profesiju un amatu nosaukumi klasifikatorā doti galvenokārt vīriešu dzimtē. Gadījumos, kad profesiju pārstāv vai amatu izpilda sieviete, klasifikatora lietotājiem pamatvārdā jālieto sieviešu dzimtes galotne.

 

Klasifikatora aktualizācija

Lai sekmētu valsts ekonomikas attīstību un stabilizāciju, ir nepieciešams klasifikatoru sistemātiski aktualizēt. To panāk, papildinot klasifikatoru ar jaunām profesijām un svītrojot novecojušās.

Jaunu profesiju iekļaušana klasifikatorā notiek šādi: uzņēmums, iestāde vai organizācija, kurā radusies jauna, klasifikatorā neiekļauta profesija, iesniedz Latvijas Darba zinātniskās pētniecības institūtam (LDZPI):

- profesijas nosaukumu, nepieciešamības gadījumos ierosina tam arī paskaidrojošus vārdus;

- projektējamo profesijas vietu klasifikācijas pamatgrupā;

- profesionālās darbības pamatuzdevumu aprakstu;

- kvalifikācijas pamatprasību aprakstu.

LDZPI izskata iesniegtos priekšlikumus, nosaka precīzu profesijas nosaukumu, profesijas vietu klasifikācijas grupās un piešķir profesijai attiecīgu kodu. Grozījumus un papildinājumus noteiktā kārtībā apstiprina Labklājības ministrija.

Pēc grozījumu un papildinājumu saņemšanas, lietotājiem jānomaina klasifikatora vecās lapas ar jaunajām. Iespējama lappušu numerācija ar burtu indeksiem, piemēram, 188A; 188B utt. Ieteicams klasifikatora lietotājiem reģistrēt saņemtos grozījumus un papildinājumus un veikt nomainīto lapu uzskaiti.

 

Klasifikatora grupu nosaukumi

un to starptautiskie kodi

Pirmā pamatgrupa

LIKUMDEVĒJI, VALSTS VECĀKĀS

AMATPERSONAS, VADĪTĀJI

11 LIKUMDEVĒJI UN VALSTS vecākās AMATPERSONAS

111 Likumdevēji

1110 Likumdevēji

112 Valsts vecākās amatpersonas

1121 Valsts vecākās amatpersonas

1122 Valsts civildienesta vecākie ierēdņi

1123 Valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta vecākie ierēdņi

113 Vietējo pašvaldību vadītāji

1130 Vietējo pašvaldību vadītāji

114 Politisko un sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas

1141 Politisko organizāciju vecākās amatpersonas

1142 Uzņēmēju, strādnieku un itu ekonomisko interešu organizāciju

vecākās amatpersonas

1143 Humanitāro un citu sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas

12 KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI *

* Šajā grupā ietilpst amatpersonas: uzņēmumu un iestāžu vadītāji, ja uzņēmuma,

iestādes vadīšanai nepieciešami 3 vai vairāk vadītāji.

121 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji

1210 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji

122 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā,

medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji celtniecībā

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un

mazumtirdzniecībā

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās

1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu sfērā

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un radniecīgu

pakalpojumu sfērā

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās sfērās

123 Citu struktūrvienību vadītāji

1231 Finansu un administratīvo struktūrvienību vadītāji

1232 Personāla un ražošanas sakaru struktūrvienību vadītāji

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji

1234 Reklāmas un ārējo attiecību struktūrvienību vadītāji

1235 Sagādes un sadales struktūrvienību vadītāji

1236 Skaitļošanas tehnikas apkalpošanas struktūrvienību vadītāji

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji

13 VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI *

* Šajā grupā ietilpst valsts, privāto (personīgo vai cita īpašnieka) uzņēmumu

un iestāžu vadītāji (ja vadītāji ir ne vairāk kā divas personas). Pārējais personāls

tiek klasificēts saskaņā ar tā specifiskiem pienākumiem.

131 Vispārējie vadītāji

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību

saimniecībā un zivsaimniecībā

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā

1313 Vispārējie vadītāji celtniecībā

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu sfērā

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu sfērā

1319 Vispārējie vadītāji citās sfērās

Otrā pamatgrupa

Vecākie speciālisti

21 FIZIĶI, ĶĪMIĶI, MATEMĀTIĶI, INŽENIERI UN TIEM

RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

211 Fiziķi, ķīmiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2111 Fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

212 Matemātiķi, statistiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2122 Statistiķi

213 Vecākie skaitļošanas speciālisti

2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi

2132 Programmētāji

2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti

214 Arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2141 Arhitekti, pilsētu un satiksmes plānotāji

2142 Būvinženieri

2143 Elektroinženieri

2144 Elektronikas un telekomunikāciju inženieri

2145 Mehānikas inženieri

2146 Ķīmijas inženieri

2147 Iežguves, kalnrūpniecības inženieri un metalurgi

2148 Kartogrāfi un topogrāfi

2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

22 VECĀKIE DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES

SPECIĀLISTI

221 Vecākie dabaszinātņu speciālisti

2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2212 Farmakologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

222 Vecākie veselības aprūpes speciālisti (izņemot slimnieku kopējus)

2221 Ārsti

2222 Zobārsti

2223 Veterināri

2224 Farmaceiti

2225 Sabiedrības veselības māsas

223 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

23 VECĀKIE MĀCĪBU IESTĀŽU SPECIĀLISTI

231 Koledžu, universitāšu un citu augstāko mācību iestāžu akadēmiskie amati

2310 Koledžu, universitāšu un citu augstāko mācību iestāžu akadēmiskie amati

232 Vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji

2320 Vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji

233 Sākumskolu un pirmskolu skolotāji

2331 Sākumskolu skolotāji

2332 Pirmskolu skolotāji

234 Speciālo skolu skolotāji

2340 Speciālo skolu skolotāji

235 Citi vecākie mācību iestāžu speciālisti

2351 Metodiķi

2352 Inspektori

2353 Sociālie pedagogi

2359 Citi vecākie mācību iestāžu speciālisti

24 CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

241 Vecākie uzņēmējdarbības speciālisti

2411 Grāmatveži

2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti

2419 Citi vecākie uzņēmējdarbības speciālisti

242 Juristi

2421 Advokāti

2422 Tiesneši

2429 Citas juristu profesijas

243 Arhīvisti, bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti

2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

244 Vecākie sabiedrisko un humanitāro zinātņu speciālisti

2441 Ekonomisti

2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2444 Filologi, tulki un tulkotāji

2445 Psihologi

2446 Vecākie sociālie darbinieki

2447 Vecākie tūrisma speciālisti

245 Rakstnieki un citu radošo profesiju vecākie speciālisti

2451 Rakstnieki un žurnālisti

2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji

2454 Horeogrāfi un dejotāji

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori

246 Kulta darbinieki

2460 Kulta darbinieki

247 Zinātnes darbinieki

2470 Zinātnes darbinieki

 

Trešā pamatgrupa

SPECIĀLISTI

31 FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

3111 Ķīmijas un fizikas speciālisti

3112 Celtniecības speciālisti

3113 Elektrotehnikas speciālisti

3114 Elektronikas un telekomunikāciju speciālisti

3115 Inženiermehānikas speciālisti

3116 Inženierķīmijas speciālisti

3117 Iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas speciālisti

3118 Rasētāji

3119 Citi fizikas un inženierzinātņu speciālisti

312 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3121 Skaitļošanas tehnikas speciālisti

3122 Skaitļošanas tehnikas operatori

3123 Rūpniecisko robotu speciālisti

313 Optisko un elektronisko iekārtu speciālisti

3131 Fotogrāfi, attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti

3132 Radio un telekomunikāciju iekārtu speciālisti

3133 Medicīnas iekārtu speciālisti

314 Kuģu un lidmašīnu speciālisti

3141 Kuģu ekspluatācijas speciālisti

3142 Kuģu vadīšanas speciālisti

3143 Lidmašīnu vadīšanas speciālisti

3144 Gaisa satiksmes dispečeri

3145 Gaisa satiksmes drošības speciālisti

315 Drošības tehnikas un kvalitātes kontroles inspektori

3151 Celtniecības un ugunsdrošības inspektori

3152 Darba drošības un produkcijas kvalitātes inspektori

32 DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTI

321 Dabaszinātņu un tām radniecīgu nozaru speciālisti

3211 Dabaszinātņu speciālisti

3212 Agronomijas un mežsaimniecības speciālisti

3213 Zemkopības un mežsaimniecības konsultanti

322 Veselības aprūpes speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un

dzemdību palīdzības personālu)

3221 Feldšeri

3222 Higiēnisti

3223 Dietologi

3224 Optometristi un optiķi

3225 Zobārstu asistenti

3226 Fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3227 Veterinārfeldšeri

3228 Farmaceitu asistenti

3229 Citi medicīnas speciālisti (izņemot medicīniskās aprūpes un dzemdību

palīdzības personālu)

323 Medicīniskās aprūpes un dzemdību palīdzības personāls

3231 Māsas

3232 Dzemdību palīdzības personāls

324 Dziednieki un ekstrasensi

3241 Dziednieki

3242 Ekstrasensi

33 MĀCĪBU IESTĀŽU SPECIĀLISTI

331 Sākumskolu skolotāji

3310 Sākumskolu skolotāji

332 Pirmskolu skolotāji

3320 Pirmskolu skolotāji

333 Speciālo skolu skolotāji

3330 Speciālo skolu skolotāji

334 Citu mācību veidu speciālisti

3340 Citu mācību veidu speciālisti

34 CITI SPECIĀLISTI

341 Finansu un tirdzniecības speciālisti

3411 Finansu un tirdzniecības iestāžu speciālisti

3412 Apdrošināšanas iestāžu speciālisti

3413 Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālisti

3414 Ceļojumu konsultanti un organizatori

3415 Izpārdevēji

3416 Sagādnieki

3417 Novērtētāji un izsolītāji

342 Komercpakalpojumu aģenti un tirdzniecības starpnieki

3421 Tirdzniecības starpnieki

3422 Preču pārvadājumu aģenti

3423 Nodarbinātības aģenti

3429 Citu komercpakalpojumu aģenti un tirdzniecības starpnieki

343 Pārvaldes speciālisti

3431 Pārvaldes sekretāri un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3432 Tiesību un tām radniecīgu sfēru speciālisti

3433 Uzskaites speciālisti

3434 Statistiķi, matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3435 Valsts civildienesta ierēdņi

3439 Citi pārvaldes speciālisti

344 Muitas, nodokļu un tiem radniecīgu sfēru speciālisti

3441 Muitnieki un robežas inspektori

3442 Valsts nodokļu inspektori

3443 Valsts sociālās nodrošināšanas speciālisti

3444 Valsts licencēšanas speciālisti

3449 Citi radniecīgu sfēru speciālisti

345 Policijas inspektori un izmeklētāji

3450 Policijas inspektori un izmeklētāji

346 Sociālie darbinieki

3460 Sociālie darbinieki

347 Mākslas, sporta un atpūtas speciālisti

3471 Dekoratori un dizaineri

3472 Radio, televīzijas un citi diktori

3473 Ielu, klubu un tiem radniecīgu objektu mūziķi, dziedātāji un dejotāji

3474 Klauni, burvju mākslinieki, akrobāti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3475 Sportisti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3476 Restaurētāji

3477 Atpūtas organizēšanas speciālisti

3478 Tūrisma speciālisti

348 Reliģisko kultu speciālisti

3480 Reliģisko kultu speciālisti

 

Ceturtā pamatgrupa

KALPOTĀJI

41 IESTĀŽU KALPOTĀJI

411 Sekretāri un kancelejas tehnikas operatori

4111 Stenogrāfi un mašīnrakstītāji

4112 Dokumentu un tiem līdzīgu materiālu sagatavošanas operatori

4113 Informācijas ievadīšanas operatori

4114 Kalkulatoru operatori

4115 Sekretāri

412 Uzskaites darbinieki

4121 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki

4122 Statistikas un finansu darbinieki

413 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki

4131 Noliktavu darbinieki

4132 Materiālu uzskaites darbinieki

4133 Transporta darbības uzskaites darbinieki

414 Bibliotēku, pasta un tiem radniecīgu sfēru darbinieki

4141 Bibliotēku un kartotēku darbinieki

4142 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki

4143 Informācijas kodētāji, koriģētāji un tiem radniecīgu profesiju

darbinieki

4144 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

419 Citi kancelejas darbinieki

4190 Citi kancelejas darbinieki

42 KLIENTU APKALPOTĀJI

421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4211 Kasieri un biļešu pārdevēji

4212 Banku kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4213 Bukmeikeri un krupjē

4214 Lombardu darbinieki un augļotāji

4215 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

422 Klientu informētāji

4221 Ceļojumu un tiem radniecīgu sfēru darbinieki

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki

4223 Telefona komutatoru operatori

 

Piektā pamatgrupa

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

51 INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU UN APSARDZES DARBINIEKI

511 Ceļojumu un transporta pakalpojumu darbinieki

5111 Ceļojumu pavadoņi

5112 Sabiedriskā transporta konduktori

5113 Gidi

512 Saimniecību vadītāji un sabiedriskās ēdināšanas darbinieki

5121 Saimniecību vadītāji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5122 Pavāri

5123 Viesmīļi, bārmeņi un bufetnieki

513 Aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5131 Bērnu uzraudzītāji

5132 Individuālās klīniskās un stacionārās aprūpes darbinieki

5133 Individuālās mājaprūpes darbinieki

5139 Citi individuālās aprūpes un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

514 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

5141 Frizieri, skaistumkopšanas un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5142 Pavadoņi un sulaiņi

5143 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki

5149 Citu pakalpojumu veidu darbinieki

515 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5151 Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5152 Zīlnieki, hiromanti un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

516 Apsardzes darbinieki

5161 Ugunsdzēsēji un glābēji

5162 Policisti

5163 Ieslodzījuma apsardzes darbinieki

5169 Citi apsardzes darbinieki

52 MODEĻI, PĀRDEVĒJI, TĒRPU UN PREČU DEMONSTRĒTĀJI

521 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

5210 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

522 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

5220 Veikalu pārdevēji un preču demonstrētāji

523 Kiosku un tirgus pārdevēji

5230 Kiosku un tirgus pārdevēji

 

Sestā pamatgrupa*

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS UN

ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

* Pamatgrupa sadalīta divās apakšgrupās, lai norādītu, cik lielā mērā attiecīgas profesijas pārstāvji savā darbībā orientējas uz tirgu. Tas saistīts ar atšķirībām darba organizācijā, produkcijas kvalitātes pārbaudē, prasībās lietot standartizētu augstvērtīgu sēklmateriālu un lopbarību, kredītu piešķiršanas kārtībā, kā arī produkcijas realizācijas noteikumos. Lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki, kas ražo produkciju personiskam patēriņam, var pārdot daļu savas produkcijas, lai par saņemto naudu iegādātos pirmās nepieciešamības priekšmetus, samaksātu nodokļus (ja tādi paredzēti). Šīs apakšgrupas darbiniekiem nav priekšrocību kredītu saņemšanas un produkcijas realizācijas jomā.

61 KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS UN

ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

611 Preču dārzeņu un labības audzētāji

6111 Labības un sakņaugu audzētāji

6112 Koku un krūmu audzētāji

6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji

6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji

612 Prečprodukcijas lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji

6122 Mājputnu audzētāji

6123 Biškopji

6124 Jauktas lopkopības prečprodukcijas ražotāji

6129 Citi lopkopības prečprodukcijas ražotāji un tiem radniecīgu

profesiju darbinieki

613 Preču labības un lopu audzētāji

6130 Preču labības un lopu audzētāji

614 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6141 Mežstrādnieki un mežcirtēji

6142 Ogļdeģi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

615 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki

6151 Ūdens augu un dzīvnieku audzētāji

6152 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki

6153 Dziļūdens zvejnieki

6154 Mednieki

62 PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIECĪBAS UN

ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

621 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

6210 Personiskā patēriņa lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

 

Septītā pamatgrupa

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

71 IEGUVES RŪPNIECĪBAS UN CELTNIECĪBAS STRĀDNIEKI

711 Ieguves rūpniecības strādnieki

7111 Karjera strādnieki

7112 Spridzinātāji

7113 Akmeņkaļi

7114 Pazemes strādnieki

712 Celtnieki

7121 Celtnieki

7122 Mūrnieki

7123 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7124 Namdari un galdnieki

7129 Citi celtnieki, montētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

713 Apdares būvdarbu strādnieki

7131 Jumiķi

7132 Grīdu un plāksnīšu licēji

7133 Apmetēji

7134 Izolētāji

7135 Stiklinieki

7136 Sanitārtehniķi

7137 Būvelektriķi

714 Krāsotāji un citu darbu strādnieki

7141 Krāsotāji un tapešu līmētāji

7142 Lakotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7143 Celtniecības konstrukciju tīrītāji

72 METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN

TĀM RADNIECĪGU SFĒRU STRĀDNIEKI

721 Metālapstrādes strādnieki

7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji

7212 Metinātāji

7213 Valcētāji, skārdnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7214 Metāla konstrukciju montētāji

7215 Takelētāji

7216 Zemūdens strādnieki

722 Kalēji un instrumentu izgatavotāji

7221 Kalēji un presētāji

7222 Instrumentatslēdznieki

7223 Metālapstrādes darbgaldu strādnieki

7224 Slīpētāji, pulētāji, instrumentu asinātāji

723 Mehāniķi un atslēdznieki

7231 Transporta līdzekļu mehāniķi un atslēdznieki

7232 Lidmašīnu mehāniķi

7233 Rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu mehāniķi un atslēdznieki

724 Elektromehānisko un elektronisko iekārtu mehāniķi un montieri

7241 Elektromehānisko iekārtu mehāniķi

7242 Elektronisko iekārtu mehāniķi

7243 Radio un televīzijas iekārtu mehāniķi

7244 Telegrāfa un telefona iekārtu mehāniķi

7245 Elektrolīniju mehāniķi

73 PRECĪZIJAS IZSTRĀDĀJUMU,

ROKU DARBA MĀKSLAS PRIEKŠMETUIZGATAVOTĀJI,

IESPIEDĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

731 Precīzijas izstrādājumu un mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7311 Precīzijas ierīču un instrumentu izgatavotāji un labotāji

7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7313 Juvelieri

732 Podnieki, keramikas un stikla priekšmetu izgatavotāji un tiem

radniecīgu profesiju strādnieki

7321 Keramiķi, podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7322 Stikla priekšmetu izgatavotāji

7323 Stikla gravētāji

7324 Apgleznotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

733 Koka, tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu apstrādātāji

7331 Koka, minerālu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu

izgatavotāji

7332 Tekstiliju, ādas un tiem radniecīgu materiālu mākslas izstrādājumu

izgatavotāji

734 Iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7341 Burtliči, iespiedēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7342 Stereotipisti un elektrotipisti

7343 Iespiedgravētāji

7344 Fotogrāfi un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7345 Grāmatsējēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7346 Zīdspiedēji un audumspiedēji

74 CITI RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

741 Pārtikas produktu ražotāji

7411 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7412 Maiznieki un konditori

7413 Piena produktu ražotāji

7414 Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji

7415 Pārtikas produktu un dzērienu degustētāji

7416 Tabakas izstrādājumu ražotāji

742 Kokapstrādes strādnieki un mēbeļu izgatavotāji

7421 Koksnes pirmapstrādes strādnieki

7422 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji

7423 Kokapstrādes instrumentu un darbagaldu regulētāji

7424 Pinēji, slotu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

743 Audumu, apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7431 Šķiedru sagatavotāji

7432 Audēji, adītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7433 Šuvēji un cepuru izgatavotāji

7434 Kažokādu apstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7435 Tekstiliju, ādu un tām līdzīgu materiālu piegriezēji

7436 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7437 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

744 Kažokādu izstrādātāji, ādmiņi, apavu izgatavotāji un tiem radniecīgu

profesiju strādnieki

7441 Kažokādu izstrādātāji un ādmiņi

7442 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

745 Tehnoloģiskā procesa operāciju kontrolieri, laboranti un tiem

radniecīgu profesiju strādnieki

7451 Tehnoloģiskā procesa operāciju kontrolieri un tiem radniecīgu

profesiju strādnieki

7452 Laboranti

 

Astotā pamatgrupa

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN

IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI

81 RŪPNIECISKO IEKĀRTU OPERATORI

811 Ieguves un minerālu apstrādes operatori

8111 Ieguves iekārtu operatori

8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori

8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

812 Metāla kausēšanas un termiskās apstrādes iekārtu operatori

8121 Rūdas un metāla kausēšanas krāšņu operatori

8122 Metāla kausētāji, lējēji, valcētāji

8123 Termiskās metāla apstrādes iekārtu operatori

8124 Metāla stiepēji un eksrūderu operatori

813 Stikla un keramikas apdedzināšanas, kā arī citu iekārtu operatori

8131 Stikla un keramikas apdedzināšanas krāšņu operatori

8139 Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori

814 Koksnes apstrādes un papīra rūpniecības iekārtu operatori

8141 Koksnes apstrādes iekārtu operatori

8142 Papīra masas sagatavošanas iekārtu operatori

8143 Papīra ražošanas iekārtu operatori

815 Ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operatori

8151 Smalcināšanas, malšanas un maisīšanas iekārtu operatori

8152 Ķīmiskās un termiskās apstrādes iekārtu operatori

8153 Ķīmiskās filtrēšanas un separēšanas iekārtu operatori

8154 Ķīmiskās destilēšanas iekārtu un reaktoru operatori

8155 Naftas un dabasgāzes tīrīšanas un pārstrādes iekārtu operatori

8159 Citu ķīmisko izejvielu pārstrādes iekārtu operatori

816 Enerģētisko un līdzīgu iekārtu operatori

8161 Elektrostaciju operatori

8162 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori

8163 Pārpalikumu dedzināšanas, ūdens tīrīšanas un tām līdzīgu ekārtu operatori

817 Automatizēto montāžas līniju un rūpniecisko robotu operatori

8171 Automatizēto montāžas līniju operatori

8172 Rūpniecisko robotu operatori

82 STACIONĀRO IEKĀRTU UN MAŠĪNU

OPERATORI, MONTIERI UN MONTĒTĀJI

821 Metāla un minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori

8211 Metāla apstrādes darbgaldu operatori

8212 Cementa ražošanas un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori

822 Ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8221 Farmācijas un parfimērijas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8222 Munīcijas un sprāgstvielu ražošanas iekārtu operatori

8223 Pulēšanas un metāla virsmas pārklāšanas iekārtu operatori

8224 Fotopapīra un fotolenšu ražošanas un apstrādes iekārtu operatori

8229 Citu ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtu operatori

823 Gumijas un plastmasas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

8231 Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8232 Plastmasas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

824 Automātisko un pusautomātisko koksnes apstrādes mašīnu operatori

8240 Automātisko un pusautomātisko koksnes apstrādes mašīnu operatori

825 Iespieddarbu, grāmatsiešanas, papīra un kartona produkcijas ražošanas

iekārtu operatori

8251 Iespiedmašīnu operatori

8252 Iesiešanas mašīnu operatori

8253 Papīra un kartona produkcijas ražošanas mašīnu operatori

826 Tekstilpreču, kažokādu, ādu un to izstrādājumu ražošanas ekārtu

operatori

8261 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas, šķeterēšanas mašīnu operatori

8262 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori

8263 Šūšanas un izšūšanas iekārtu operatori

8264 Tīrīšanas, balināšanas un krāsošanas mašīnu operatori

8265 Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori

8266 Apavu un citu ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8269 Tekstīliju, kažokādu, ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

827 Pārtikas un tiem radniecīgu produktu pārstrādes iekārtu operatori

8271 Gaļas un zivju apstrādes iekārtu operatori

8272 Piena produktu ražošanas iekārtu operatori

8273 Graudu un garšvielu malšanas iekārtu operatori

8274 Maizes, baltmaizes un šokolādes izstrādājumu ražošanas iekārtu

operatori

8275 Augļu, dārzeņu un riekstu pārstrādes iekārtu operatori

8276 Cukura ražošanas un rafinēšanas iekārtu operatori

8277 Tējas, kafijas un kakao gatavošanas iekārtu operatori

8278 Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu operatori

8279 Tabakas produkcijas ražošanas iekārtu operatori

828 Montieri un montētāji

8281 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montētāji

8282 Elektrisko izstrādājumu montētāji

8283 Elektronisko un tiem līdzīgu izstrādājumu montētāji

8284 Metāla, gumijas un plastmasas produkcijas montētāji

8285 Koksnes un tai līdzīgu materiālu izstrādājumu komlektētāji

8286 Papīra, kartona, tekstiliju un tiem līdzīgu materiālu izstrādājumu

komlektētāji

829 Citu iekārtu operatori un montētāji

8290 Dažādu iekārtu operatori un izstrādājumu montētāji

83 PAŠGĀJĒJU MAŠĪNU UN IEKĀRTU

VADĪTĀJI UN CELŠANAS MAŠĪNU UN IEKĀRTU OPERATORI

831 Lokomotīvju mašīnisti un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

8311 Lokomotīvju mašīnisti

8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem līdzīgu profesiju darbinieki

832 Transporta līdzekļu vadītāji

8321 Motociklu vadītāji

8322 Vieglo automobiļu, taksometru, mazietilpīgo kravas automobiļu un

mikroautobusu vadītāji

8323 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji

8324 Kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji

833 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas ekārtu

operatori

8331 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu

operatori

8332 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori

8333 Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori

8334 Autokrāvēju operatori

834 Kuģu komandas un tām radniecīgu profesiju darbinieki

8340 Kuģu komandas un tām radniecīgu profesiju darbinieki

 

Devītā pamatgrupa

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

91 TIRDZNIECĪBAS UN APKALPOŠANAS

SFĒRAS VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

911 Ielu pārdevēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9111 Pārtikas preču ielu pārdevēji

9112 Nepārtikas preču ielu pārdevēji

9113 Preču piegādātāji mājās

912 Apavu tīrītāji un citi vienkāršu ielu pakalpojumu sniedzēji

9120 Apavu tīrītāji un citi vienkāršu ielu pakalpojumu sniedzēji

913 Palīgi mājas darbos, apkopēji, veļas mazgātāji un tiem radniecīgu

profesiju strādnieki

9131 Mājstrādnieki

9132 Kantoru, viesnīcu un citu iestāžu apkopēji

9133 Veļas mazgātāji un gludinātāji

914 Ēku uzraugi, logu mazgātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9141 Ēku uzraugi

9142 Transporta līdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgātāji

914 Kurjeri, bagāžas nesēji, šveicari un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9151 Kurjeri, bagāžas nesēji un preču iznēsātāji

9152 Šveicari, dežuranti un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9153 Automātu naudas savācēji, komunālo pakalpojumu patēriņa

uzskaitītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

916 Atkritumu savācēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9161 Atkritumu savācēji

9162 Ielu slaucītāji, sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

92 LAUKSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS

UN TĀM RADNIECĪGU NOZARU VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

921 Lauksaimniecības, zivsaimniecības un tām radniecīgu nozaru

strādnieki

9211 Fermu strādnieki

9212 Mežstrādnieki

9213 Zivsaimniecības un medību saimniecības strādnieki

93 RAKTUVJU, CELTNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS

UN TRANSPORTA VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

931 Raktuvju un celtniecības strādnieki

9311 Raktuvju un karjeru strādnieki

9312 Ceļu, dambju un tiem līdzīgu būvju celtniecības un ekspluatācijas

strādnieki

9313 Ēku celtniecības strādnieki

932 Rūpniecības strādnieki

9321 Montētāji

9322 Iesaiņotāji un citi rūpniecības strādnieki

933 Transporta strādnieki un krāvēji

9331 Kravas velosipēdisti

9332 Kučieri

9333 Krāvēji

 

Pirmā pamatgrupa

LIKUMDEVĒJI,

VALSTS VECĀKĀS

AMATPERSONAS, VADĪTĀJI

11 LIKUMDEVĒJI UN VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS

111 Likumdevēji

1110 Likumdevēji

112 Valsts vecākās amatpersonas

1121 Valsts vecākās amatpersonas

1122 Valsts civildienesta vecākie ierēdņi

1123 Valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta vecākie ierēdņi

113 Vietējo pašvaldību vadītāji

1130 Vietējo pašvaldību vadītāji

114 Politisko un sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas

1141 Politisko organizāciju vecākās amatpersonas

1142 Uzņēmēju, strādnieku un citu ekonomisko interešu organizāciju

vecākās amatpersonas

1143 Humanitāro un citu sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas

12 KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI *

* Šajā grupā ietilpst amatpersonas: uzņēmumu un iestāžu vadītāji,

ja uzņēmuma, iestādes vadīšanai nepieciešami 3 vai vairāk vadītāji.

121 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji

1210 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji

122 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā,

mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji celtniecībā

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un

mazumtirdzniecībā

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās

1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu sfērā

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un radniecīgu

pakalpojumu sfērā

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās sfērās

123 Citu struktūrvienību vadītāji

1231 Finansu un administratīvo struktūrvienību vadītāji

1232 Personāla un ražošanas sakaru struktūrvienību vadītāji

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji

1234 Reklāmas un ārējo attiecību struktūrvienību vadītāji

1235 Sagādes un sadales struktūrvienību vadītāji

1236 Skaitļošanas tehnikas apkalpošanas struktūrvienību vadītāji

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji

13 VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI *

* Šajā grupā ietilpst valsts, privāto (personīgo vai cita īpašnieka) uzņēmumu

un iestāžu vadītāji (ja vadītāji ir ne vairāk kā divas personas). Pārējais personāls

tiek klasificēts saskaņā ar tā specifiskiem pienākumiem.

131 Vispārējie vadītāji

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību

saimniecībā un zivsaimniecībā

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā

1313 Vispārējie vadītāji celtniecībā

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu sfērā

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un radniecīgu pakalpojumu sfērā

1319 Vispārējie vadītāji citās sfērās

 

Pirmā pamatgrupa

LIKUMDEVĒJI,

VALSTS VECĀKĀS

AMATPERSONAS, VADĪTĀJI

Likumdevēji, valsts amatpersonas un vadītāji nosaka, formulē valsts un valdības (turpmāk "valsts"), kā arī valsts mēroga organizāciju politiku, izstrādā likumus, sabiedriskos noteikumus un priekšrakstus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un likumi, plāno, vada un koordinē uzņēmumu, organizāciju vai to struktūrvienību darbību un pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt, formulēt valsts, tās rajonu un vietējo pašvaldību politiku un izdot direktīvas; izstrādāt likumus, sabiedriskos noteikumus un priekšrakstus; pārstāvēt valsti, rajonu un rīkoties tā vārdā, uzraudzīt, kā tiek izskaidrota un ievērota valsts politika un likumi; veikt uzdevumus, kas ir kopīgi politiskajām partijām, arodbiedrībām un citām valsts mēroga organizācijām; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai to struktūrvienību darbību un pasākumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs pamatgrupas amati klasificēti apakšgrupās:

11 Likumdevēji un valsts vecākās amatpersonas

12 Kolektīvie vadītāji

13 Vispārējie vadītāji

 

11 APAKŠGRUPA

LIKUMDEVĒJI UN VALSTS VECĀKĀS

AMATPERSONAS

Likumdevēji un valsts amatpersonas nosaka, formulē valsts politiku un izdod direktīvas, sastāda, apstiprina, labo vai atceļ likumus, sabiedriskos noteikumus un priekšrakstus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un likumi, vai veic līdzīgus uzdevumus valsts mēroga organizāciju interesēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt, formulēt valsts, rajonu vai vietējo pašvaldību politiku un izdot direktīvas; sastādīt, apstiprināt, labot vai atcelt likumus, sabiedriskos noteikumus un priekšrakstus; pārstāvēt valsti, rajonu un rīkoties tā vārdā; uzraudzīt, kā valsts struktūrvienībās un institūcijās tiek izskaidrota un ievērota valsts politika un likumi; izpildīt politisko partiju, arodbiedrību un citu valsts mēroga organizāciju uzdevumus, ieskaitot sarunu vadīšanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas amati klasificēti mazajās grupās:

111 Likumdevēji

112 Valsts vecākās amatpersonas

113 Vietējo pašvaldību vadītāji

114 Politisko un sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas

 

111 Mazā grupa

LIKUMDEVĒJI

Likumdevēji nosaka, formulē valsts, rajonu vai vietējo pašvaldību politiku un izdod direktīvas, sastāda, apstiprina, labo vai atceļ likumus, sabiedriskos noteikumus un priekšrakstus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt vai piedalīties valsts, rajonu vai vietējo pašvaldību likumdošanas komisiju, vadošo institūciju un valdības darbā; noteikt, formulēt valsts, rajonu vai vietējo pašvaldību politiku un izdot direktīvas; sastādīt, apstiprināt, labot vai atcelt likumus, sabiedriskos noteikumus un priekšrakstus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un Valdības sēdēs vai valsts komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tie pārstāv; dot direktīvas par valsts politikas izskaidrošanu un ievērošanu valsts struktūrvienību un institūciju amatpersonām; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas amati klasificēti atsevišķajā grupā:

1110 Likumdevēji

 

1110 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LIKUMDEVĒJI

Šīs grupas amati:

1110 01 Valsts PREZIDENTS

1110 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1110 04 Saeimas SEKRETĀRS

1110 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS

1110 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1110 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS

1110 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1110 10 Saeimas DEPUTĀTS

1110 11 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS

1110 12 Valsts PREZIDENTA PALĪGS

1110 13 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1110 14 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS

1110 15 Parlamentārais SEKRETĀRS

1110 16 Saeimas /sekretāra PALĪGS

1110 17 Saeimas /priekšsēdētāja biedra PALĪGS

1110 18 Saeimas /sekretāra biedra PALĪGS

 

112 Mazā grupa

VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS

Valsts amatpersonas konsultē Saeimu, valdību, uzrauga, kā tiek izskaidrota un ievērota valsts politika un likumi, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldības iestādes; sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, likumu un to labojumu sagatavošanā; uzraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek izskaidrota un ievērota valsts politika un likumi; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus valdības darbiniekus.

Šīs mazās grupas amati klasificēti atsevišķajās grupās:

1121 Valsts vecākās amatpersonas

1122 Valsts civildienesta vecākie ierēdņi

1123 Valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta vecākie ierēdņi

Piezīme.

Valsts amatpersonas, kuru pārziņā vai kontrolē ir valsts rūpniecības, transporta, komunālie vai citi valsts īpašuma uzņēmumi un organizācijas un kuru pamatuzdevumi atbilst 122 vai 123 koda prasībām, ir jāklasificē attiecīgajās 12 vai 13 koda mazajās un atsevišķajās grupās, ņemot vērā, ar kādām konkrētām funkcijām jānodarbojas valsts amatpersonām un kādas ir tām nepieciešamas zināšanas un prasme savas darbības noteikšanai. Ar pārvaldi saistīto funkciju varianti sniegti Valdības funkciju klasifikācijā (COFOG)*, ko 1980. gadā izdevis Apvienoto Nāciju Statistikas birojs un ko Latvijas Republikas apstākļiem adaptējusi Valsts statistikas komiteja.

* Classification of the Functions of Government (COFOG), UN, 1980.

 

 

1121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS VECĀKĀS AMATPERSONAS

Šīs grupas amati:

1121 01 Ministru PREZIDENTS

1121 02 Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1121 03 MINISTRS

1121 04 Valsts MINISTRS

1121 05 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS

1121 06 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1121 07 ĢENERĀLPROKURORS

1121 08 Valsts KONTROLIERIS

1121 09 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1121 10 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

 

1122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS CIVILDIENESTA VECĀKIE IERĒDŅI

Valsts civildienesta vecākie ierēdņi plāno, vada un koordinē civiliestādes vai tās struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei. Sagatavo un iesniedz augstākajam vadītājam lēmumu, rīkojumu un citu direktīvu projektus. Uzrauga un kontrolē valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto direktīvu izpildi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt civiliestādes vai tās struktūrvienību darbību; izstrādāt tautas saimniecības nozares tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības programmas; plānot nepieciešamos resursus; sagatavot un iesniegt augstākajiem vadītājiem lēmumu, rīkojumu un citu direktīvu projektus; analizēt civiliestādes darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus darbības uzlabošanai; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto direktīvu izpildi civiliestādes pakļautībā un pārraudzībā esošajās iestādēs un organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1122 01 Valsts SEKRETĀRS

1122 02 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

1122 03 Vienotā valsts protokola VADĪTĀJS (Ārlietu ministrijā)

1122 04 Vienotā valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS (Ārlietu ministrijā)

1122 05 Valsts kancelejas DIREKTORS

1122 06 VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 07 VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā vietējā -

pilsētas, rajona, reģiona iestādē)

1122 09 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS

1122 10 VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā

esošajā iestādē)

1122 11 VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā

esošajā vietējā - pilsētas, rajona, reģiona iestādē)

1122 13 Departamenta DIREKTORS (ministrijā)

1122 14 Departamenta VADĪTĀJS (Valsts kancelejā)

1122 17 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (ministrijā)

1122 18 Departamenta VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kancelejā)

1122 20 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS (Ministru prezidenta Birojā)

1122 22 MINISTRA PADOMNIEKS

1122 23 Valsts MINISTRA PADOMNIEKS

1122 24 Valsts SEKRETĀRA PADOMNIEKS

1122 25 Iestādes VADĪTĀJA PADOMNIEKS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 27 Valsts KONTROLIERA PADOMNIEKS

1122 30 Nodaļas VADĪTĀJS (ministrijā)

1122 31 Nodaļas VADĪTĀJS (Valsts kancelejā)

1122 32 Daļas VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 33 Daļas VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā

vietējā - pilsētas, rajona, reģiona iestādē)

1122 34 Sektora VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 35 Sektora VADĪTĀJS (ministrijas pakļautībā, pārraudzībā esošajā

vietējā - pilsētas, rajona, reģiona iestādē)

1122 38 Daļas VADĪTĀJS (Valsts kontrolē)

1122 41 Kancelejas PĀRVALDNIEKS (Valsts kontrolē)

1122 42 Galvenais /valsts INSPEKTORS (ministrijā)

1122 43 Galvenais /valsts INSPEKTORS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 46 Vecākais /valsts REVIDENTS (Valsts kontrolē)

1122 47 Valsts REVIDENTS (Valsts kontrolē)

1122 51 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijā)

1122 52 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kancelejā)

1122 53 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 54 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajā vietējā - pilsētas, rajona, reģiona iestādē)

1122 55 Sektora VADĪTĀJA VIETNIEKS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 60 Kancelejas PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1122 61 Ministru PREZIDENTA PALĪGS (Ministru prezidenta Birojā)

1122 62 MINISTRA PALĪGS

1122 63 Valsts MINISTRA PALĪGS

1122 64 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

1122 65 Valsts KONTROLIERA PALĪGS (Valsts kontrolē)

1122 66 Valsts REVIDENTA PALĪGS (Valsts kontrolē)

1122 68 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

1122 69 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajā iestādē)

1122 70 Ministra preses SEKRETĀRS

1122 71 Ministru prezidenta Biroja VADĪTĀJS

1122 73 VIRSMEŽZINIS (Valsts meža dienestā)

1122 74 VIRSMEŽZIŅA VIETNIEKS (Valsts meža dienestā)

1122 75 MEŽZINIS (Valsts meža dienestā)

1122 76 MEŽZIŅA VIETNIEKS (Valsts meža dienestā)

1122 77 Ministru prezidenta preses SEKRETĀRS (Valsts kancelejā)

1122 78 Ministru prezidenta biedra sekretariāta VADĪTĀJS (Valsts kancelejā)

1122 79 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS (Valsts kancelejā)

1122 80 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS (Valsts kancelejā)

1122 81 Ministru prezidenta biedra preses SEKRETĀRS (Valsts kancelejā)

1122 82 DIREKTORS (Pašvaldību lietu pārvaldē)

1122 83 DIREKTORA VIETNIEKS (Pašvaldību lietu pārvaldē)

1122 84 Departamenta DIREKTORS (Pašvaldību lietu pārvaldē)

1122 85 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (Pašvaldību lietu pārvaldē)

1122 86 Nodaļas VADĪTĀJS (Pašvaldību lietu pārvaldē)

1122 100 Departamenta DIREKTORS (ministrijas pakļautībā,

pārraudzībā esošajās iestādēs)

1122 101 Valsts kontroliera preses SEKRETĀRS

1122 102 Administratīvais DIREKTORS (Prokuratūras administratīvajā dienestā)

1122 103 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS (Prokuratūras

administratīvajā dienestā)

1122 104 Nodaļas VADĪTĀJS (Prokuratūras administratīvajā dienestā)

1122 105 Nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Prokuratūras

administratīvajā dienestā)

1122 106 Departamenta DIREKTORA VIETNIEKS (ministrijas

pakļautībā, pārraudzībā esošajās iestādēs)

1122 107 Valsts kancelejas DIREKTORA VIETNIEKA PALĪGS

1122 112 Daļas VADĪTĀJA VIETNIEKS (Valsts kontrolē)

1122 113 Ministru prezidenta preses SEKRETĀRA PALĪGS (Valsts kancelejā)

1122 114 Ministru prezidenta SEKRETĀRS (Valsts kancelejā)

 

1123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS DIPLOMĀTISKĀ UN KONSULĀRĀ

DIENESTA VECĀKIE IERĒDŅI

Valsts diplomātiskā un konsulārā dienesta vecākie ierēdņi īsteno valsts ārpolitiku, pārstāv valsti ārzemēs un rīkojas tās vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- aizstāvēt Latvijas Valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1123 01 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1123 02 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1123 03 Pilnvarotais LIETVEDIS

1123 04 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

1123 05 ĢENERĀLKONSULS

1123 06 PADOMNIEKS

1123 07 KONSULS

1123 08 VĒSTNIEKA PALĪGS

1123 09 Pirmais SEKRETĀRS

1123 10 Otrais SEKRETĀRS

1123 11 ViceKONSULS

1123 12 Trešais SEKRETĀRS

1123 13 ATAŠEJS

1123 16 Speciālists LIETVEDIS

1123 17 Diplomātiskais KURJERS

1123 18 Pastāvīgais PĀRSTĀVIS

1123 19 Preses dienesta SEKRETĀRS

 

113 Mazā grupa

VIETĒJO PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI

Vietējo pašvaldību vadītāji veic dažādus likumdošanas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales starp pašvaldībām un augstākās varas iestādēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un likumu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus pilsoņu dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt sava rajona iedzīvotājus augstākās varas iestādēs; informēt tos par valsts pieņemtajiem likumiem un norādījumiem; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas amati klasificēti atsevišķajā grupā:

1130 Vietējo pašvaldību vadītāji

 

1130 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIETĒJO PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI

Šīs grupas amati:

1130 01 Pagasta /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 02 Pilsētas /Domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 03 Rajona /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1130 04 Pagasta /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 05 Pilsētas /Domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 06 Rajona /padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1130 07 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS

1130 08 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1130 09 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS

1130 10 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS

 

114 Mazā grupa

POLITISKO UN SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU

VECĀKĀS AMATPERSONAS

Šajā mazajā grupā ietilpst politisko partiju, arodbiedrību, uzņēmējorganizāciju, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta organizāciju vadītāji, kas pārstāv šīs organizācijas un darbojas to vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt minēto organizāciju darbības pamatvirzienus, likumus vai statūtus; aizstāvēt savas organizācijas biedru intereses; veicināt interesi par šīm organizācijām; plānot, organizēt un nodrošināt organizāciju darbības pamatvirzienus un statūtu, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas amati klasificēti atsevišķajās grupās:

1141 Politisko partiju vecākās amatpersonas

1142 Uzņēmēju, strādnieku un citu ekonomisko interešu organizāciju

vecākās amatpersonas

1143 Humanitāro un citu sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas

Piezīme:

Šo politisko un citu sabiedrisko organizāciju amatpersonas, kuru pamatuzdevumi atbilst 122 koda vai 123 koda grupās norādītajiem pamatuzdevumiem, klasificējamas 12 un 13 apakšgrupas attiecīgajās mazajās un atsevišķajās grupās.

 

1141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

POLITISKO PARTIJU VECĀKĀS AMATPERSONAS

Politisko partiju vecākās amatpersonas nosaka partijas politiku, likumus vai statūtus, reglamentē to lietošanu, pārstāv šīs organizācijas citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt un formulēt politiskās partijas politiku, statūtus un reglamentēt to lietošanu; aizstāvēt politiskās partijas biedrus; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, rūpēties par savas partijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; plānot un organizēt partijas politikas, statūtu un noteikumu ievērošanu; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1141 01 Politiskās partijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1141 02 Politiskās partijas PREZIDENTS

1141 03 Politiskās partijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1141 04 Politiskās partijas VADĪTĀJS

 

1142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UZŅĒMĒJU, STRĀDNIEKU UN CITU EKONOMISKO

INTEREŠU ORGANIZĀCIJU VECĀKĀS AMATPERSONAS

Vecākās amatpersonas uzņēmēju, strādnieku un citu ekonomisko interešu organizācijās nosaka un formulē šo organizāciju politiku, likumus vai statūtus, reglamentē un vada to lietošanu, pārstāv organizāciju citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt un formulēt organizācijas politiku, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas organizācijas biedrus; ieinteresēt par organizācijas darbu un tās biedriem likumdevējus, valdības locekļus un plašu sabiedrību; plānot un organizēt organizācijas biedru izglītošanu; plānot un nodrošināt organizācijas politikas, statūtu un noteikumu izpildi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1142 01 Darba devēju /organizācijas ĢENERĀLDIREKTORS

1142 02 Darba devēju /organizācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1142 03 Darba devēju /organizācijas PREZIDENTS

1142 04 Arodorganizācijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1142 05 Darba ņēmēju /organizācijas VADĪTĀJS

1142 06 Darba devēju /organizācijas VICEPREZIDENTS

 

1143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

HUMANITĀRO UN CITU SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU

VECĀKĀS AMATPERSONAS

Humanitāro un citu sabiedrisko organizāciju vecākās amatpersonas nosaka un formulē organizācijas politiku, statūtus un noteikumus, vada to lietošanu, pārstāv organizāciju citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt un formulēt organizācijas politiku, statūtus un noteikumus; pārstāvēt organizāciju un tās biedrus citās institūcijās; ierosināt likumdevējiem un valdībai jautājumus, kas skar organizāciju un tās biedrus; plānot un organizēt organizācijas biedru izglītošanu; plānot un organizēt pieņemtās politikas, statūtu un noteikumu izpildi; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1143 01 Vides aizsardzības /organizācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 02 Cilvēktiesību /organizācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 03 Humanitārās /palīdzības organizācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 04 Sarkanā krusta /organizācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1143 05 Bērnu aizsardzības /organizācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

 

12 APAKŠGRUPA

KOLEKTĪVIE VADĪTĀJI

Kolektīvie vadītāji nosaka un formulē uzņēmuma un iestādes darbības pamatprincipus, plāno, vada un koordinē pamatdarbības struktūrvienību un citu struktūrvienību darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt un formulēt uzņēmumu un iestāžu uzņēmējdarbību kopumā vai arī plānot, vadīt un koordinēt to struktūrvienību darbu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas amati klasificēti mazajās grupās:

121 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji

122 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji

123 Citu struktūrvienību vadītāji

 

121 Mazā grupa

UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU VADĪTĀJI

Uzņēmumu un iestāžu vadītāji vada uzņēmumus un iestādes, izņemot sabiedrisko interešu organizācijas, kopīgi ar vismaz diviem citiem vadītājiem nosaka, formulē uzņēmuma vai iestādes darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt vai formulēt uzņēmuma vai iestādes darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai iestādes darbu kopumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (darījumu, līgumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, organizācijām u.c.); pārstāvēt uzņēmumu vai iestādi darījumos ar citiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, ieskaitot valdību, tās institūcijas vai citas valsts varas institūcijas; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma vai iestādes darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma vai iestādes darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus (slēgt darba koplīgumus; kontrolēt to izpildi; nodrošināt vides aizsardzību u.c.); vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas amati klasificēti atsevišķajā grupā:

1210 Uzņēmumu un iestāžu vadītāji

 

1210 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UZŅĒMUMU UN IESTĀŽU VADĪTĀJI

Šīs grupas amati:

1210 01 DIREKTORS

1210 02 ĢENERĀLDIREKTORS

1210 03 RĪKOTĀJDIREKTORS

1210 04 IZPILDDIREKTORS

1210 05 Tehniskais DIREKTORS

1210 06 KOMERCDIREKTORS

1210 07 PĀRVALDNIEKS

1210 08 PĀRZINIS

1210 09 PREZIDENTS

1210 10 PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1210 11 REKTORS

1210 12 PROREKTORS

1210 14 VADĪTĀJS

1210 15 PRIEKŠNIEKS

1210 16 Ekonomikas DIREKTORS

1210 17 Finansu DIREKTORS

1210 18 VICEPREZIDENTS

1210 19 Ražošanas DIREKTORS

1210 20 Administratīvais DIREKTORS

1210 21 Apgādes DIREKTORS

1210 22 Personāla DIREKTORS

1210 23 PADOMES LOCEKLIS

1210 24 KOLĒĢIJAS LOCEKLIS

1210 25 VALDES LOCEKLIS

 

122 Mazā grupa

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Uzņēmumu un iestāžu pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vai iestādes vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma, iestādes pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1221 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā,

mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā

1222 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā

1223 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji celtniecībā

1224 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un

mazumtirdzniecībā

1225 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās

1226 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros, noliktavās

1227 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komercpakalpojumu sfērā

1228 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un tiem radniecīgu

pakalpojumu sfērā

1229 Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji citās sfērās

Piezīmes:

Šajā mazajā grupā klasificēti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji, kas nodarbināti deviņās lielās ekonomiskās darbības sfērās. Izvērsts darbības sfēru iedalījums dots Starptautiskajā standartizētajā visu ekonomiskās darbības veidu nozaru klasifikācijā (ISIC)*, kuru izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariāts, Ņujorkā, 1989. gadā.

*International Standard Classification of all economic Activitaties (ISIC), UN, 1989.

1221 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC A kategorijai - Lauksaimniecība, mežsaimniecība, medību saimniecība - un B kategorijai - Zivsaimniecība.

1222 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC C kategorijai - Kalnrūpniecība un darbi akmeņlauztuvēs -, D kategorijai - Rūpniecība - un E kategorijai - Elektrifikācija, gāze un ūdensapgāde.

1223 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC F kategorijai - Celtniecība.

1224 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC G kategorijai - Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; satiksmes līdzekļu, motoru, individuālo un saimniecības preču remonts.

1225 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC H kategorijai - Viesnīcas un restorāni.

1226 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC I kategorijai - Transports, noliktavas un sakari.

1227 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC J kategorijai - Finansu darījumu starpniecība - un K kategorijai - Nekustamais īpašums, noma un komercdarbība.

1228 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC 90. nodaļai - Notekūdeņu un atkritumu aizvākšana, sanitāro apstākļu uzlabošana un radniecīga darbība - un 93. nodaļai - Citi pakalpojumi -, kā arī P kategorijai - Privātā mājsaimniecība, izmantojot algotus darbiniekus.

1229 atsevišķajā grupā ietverti pamatdarbības struktūrvienību vadītāji atbilstoši ISIC L kategorijai - Sabiedriskā pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana -, izņemot grupu 7522 - Aizsardzības pasākumi -, M kategorijai - Izglītība -, N kategorijai - Veselības un sociālā aprūpe -, Q kategorijai - Speciālās teritoriālās organizācijas un grupas - un 92. nodaļai - Atpūtas, kultūras un sporta pasākumi.

 

1221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

LAUKSAIMNIECĪBĀ, MEŽSAIMNIECĪBĀ, MEDĪBU

SAIMNIECĪBĀ UN ZIVSAIMNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmumu pamatdarbību preču ražošanas jomā. Darbs notiek uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1221 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1221 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1221 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1221 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1221 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(lauksaimniecībā)

1221 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(mežsaimniecībā)

1221 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(medību saimniecībā)

1221 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(zivsaimniecībā)

1221 09 Vecākais MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 10 Vecākais MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 11 Vecākais MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 12 Vecākais MEISTARS (zivsaimniecībā)

1221 13 MEISTARS (lauksaimniecībā)

1221 14 MEISTARS (mežsaimniecībā)

1221 15 MEISTARS (medību saimniecībā)

1221 16 MEISTARS (zivsaimniecībā)

 

1222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU

VADĪTĀJI RŪPNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmumu pamatdarbību preču ražošanas jomā. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1222 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (rūpniecībā)

1222 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (rūpniecībā)

1222 03 Vecākais MEISTARS (rūpniecībā)

1222 04 MEISTARS (rūpniecībā)

1222 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (enerģētikā)

1222 06 DISPEČERS (enerģētikā)

1222 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (enerģētikā)

 

1223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU

VADĪTĀJI CELTNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji celtniecībā plāno, vada un koordinē celtniecības uzņēmumu pamatdarbību. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt celtniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1223 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (celtniecībā)

1223 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (celtniecībā)

1223 03 Darbu VADĪTĀJS (celtniecībā)

1223 04 Pazemes darbu MEISTARS

1223 05 BūvMEISTARS (celtniecībā)

1223 06 Ceļu MEISTARS

1223 07 Ceļu MEISTARA PALĪGS

 

1224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ UN MAZUMTIRDZNIECĪBĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību tirdzniecības jomā. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmumu tirdzniecisko darbību; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un tirdzniecības plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas tirdzniecības darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1224 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1224 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1224 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(vairumtirdzniecībā)

1224 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(mazumtirdzniecībā)

1224 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu

tehniskajā apkopē un remontā)

1224 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves

aparatūras un priekšmetu remontā)

 

1225 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

RESTORĀNOS UN VIESNĪCĀS

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji restorānos un viesnīcās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu, sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt adminstratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1225 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānā)

1225 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcā)

1225 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānā)

1225 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcā)

 

1226 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

TRANSPORTĀ, SAKAROS, NOLIKTAVĀS

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji transportā, sakaros un noliktavās plāno, vada un koordinē uzņēmumu pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus pakalpojumu sfērā; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt adminstratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1226 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (transportā)

1226 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sakaros)

1226 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (noliktavā)

1226 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (transportā)

1226 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sakaros)

1226 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (noliktavā)

1226 07 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1226 08 Pasta PRIEKŠNIEKS

1226 09 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 10 Pasta PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1226 11 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1226 12 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1226 13 Vecākais MEISTARS (transportā)

1226 14 MEISTARS (transportā)

1226 15 Vilciena PRIEKŠNIEKS

1226 16 Specializētā vagona PRIEKŠNIEKS

 

1227 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

KOMERCPAKALPOJUMU SFĒRĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmumu pamatdarbību komercpakalpojumu sniegšanā. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt komercpakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieņemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu, pakalpojumus inženiertehnikā, arhitektūrā, celtniecībā, tīrīšanā, tehnikas izmēģināšanā, pētniecībā, reklāmā, iesaiņošanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt adminstratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1227 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1227 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(komercpakalpojumos)

 

1228 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

KOMUNĀLO UN TIEM RADNIECĪGU

PAKALPOJUMU SFĒRĀ

Pamatdarbības struktūrvienību vadītāji komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu sfērā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanai. Darbs notiek tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību attiecīgu pakalpojumu nodrošināšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas komerciālos darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt adminstratīvus pienākumus; kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1228 01 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1228 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(komunālajos pakalpojumos)

 

1229 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU

VADĪTĀJI CITĀS SFĒRĀS

Šī atsevišķā grupa ietver struktūrvienību vadītājus, kas nav klasificēti citur 122 mazajā grupā ´Pamatdarbības struktūrvienību vadītājiŖ. Šīs grupas vadītāji plāno, vada un koordinē darbību uzņēmumiem vai iestādēm, kas veic valdības administratīvos un citus pienākumus, sniedz pakalpojumus valsts vai privātās izglītības, veselības un sociālās aprūpes, sabiedriskās kārtības un drošības sfērā, organizē atpūtas, kultūras un sporta pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt valdības pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, uzņēmējdarbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību, sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; plānot, vadīt un koordinēt valdības investīciju piešķiršanu sociālās drošības pasākumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības sfērā; plānot, vadīt un koordinēt darbību veselības un sociālās aprūpes sfērā; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras un sporta pasākumus; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1229 01 DEKĀNS

1229 02 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (kultūras sfērā)

1229 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (izglītības sfērā)

1229 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (veselības aprūpes sfērā)

1229 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības

pārvaldes sfērā)

1229 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sociālās aprūpes sfērā)

1229 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sporta sfērā)

1229 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tūrisma aģentūrā)

1229 09 Skolas PĀRZINIS

1229 10 Skolas DIREKTORS

1229 11 PRODUCENTS (kultūras sfērā)

1229 12 IMPRESĀRIJS

1229 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(kultūras sfērā)

1229 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(izglītības sfērā)

1229 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(veselības aprūpes sfērā)

1229 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(sabiedrības pārvaldes sfērā)

1229 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(sociālās aprūpes sfērā)

1229 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(sporta sfērā)

1229 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(tūrisma aģentūrā)

1229 20 ProDEKĀNS

 

123 Mazā grupa

CITU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Šo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas amati klasificēti atsevišķajās grupās:

1231 Finansu un administratīvo struktūrvienību vadītāji

1232 Personāla un ražošanas sakaru struktūrvienību vadītāji

1233 Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji

1234 Reklāmas un ārējo sakaru struktūrvienību vadītāji

1235 Sagādes un sadales struktūrvienību vadītāji

1236 Skaitļošanas tehnikas pakalpojumu struktūrvienību vadītāji

1237 Pētniecības struktūrvienību vadītāji

 

1231 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FINANSU UN ADMINISTRATĪVO

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Finansu un administratīvo struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes administratīvās un finansu operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai iestādes administratīvās un finansu operācijas; noteikt uzņēmuma vai iestādes nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finansu operācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1231 01 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 02 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 03 Finansu struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 04 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS

1231 05 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 06 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 07 Finansu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 08 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1231 09 Kompānijas SEKRETĀRS

1231 10 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS

 

1232 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PERSONĀLA UN RAŽOŠANAS SAKARU

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Personāla un ražošanas sakaru struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai organizācijas politiku personāla un ražošanas sakaru jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai organizācijas politiku personāla un ražošanas sakaru jautājumos; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u.tml.; kontrolēt darba drošības, veselības aizsardzības u.c. programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1232 01 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 02 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1232 03 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 04 Ražošanas sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1232 05 Personāla mācību VADĪTĀJS

 

1233 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PĀRDOŠANAS UN IEPIRKŠANAS

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Pārdošanas un iepirkšanas struktūrvienību vadītāji, tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmumu un iestāžu pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmumu un iestāžu pirkšanas un pārdošanas operācijas; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas, kas balstās uz tirgus nodokli un maksimālu pārdošanu; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1233 01 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 02 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1233 03 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1233 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

 

1234 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

REKLĀMAS UN ĀRĒJO SAKARU

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Reklāmas un ārējo sakaru struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes darbību reklāmas, ārējo sakaru un informācijas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai iestādes darbību reklāmas un ārējo sakaru jautājumos; slēgt līgumus reklāmas nolūkos ar avīžu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzņēmuma vai iestādes plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1234 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 02 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1234 03 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1234 04 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

 

1235 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SAGĀDES UN SADALES

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Sagādes un sadales struktūrvienību vadītāji, tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes darbību sagādes un sadales jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales jautājumos; noslēgt pirkšanas līgumus ar piegādātājiem, vienoties par pieņemtām cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1235 01 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 02 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS

1235 03 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1235 04 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

 

1236 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SKAITĻOŠANAS TEHNIKAS PAKALPOJUMU

STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Skaitļošanas tehnikas pakalpojumu struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes skaitļošanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai iestādes skaitļošanas pakalpojumus; vadīt skaitļošanas tehnikas izvēli, novietošanu, lietošanu, uzturēšanu kārtībā un izmantošanu; plānot uzņēmuma vai iestādes datu apkopošanu un koordinēt alternatīvas izvēli; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1236 01 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1236 02 Skaitļošanas pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

 

1237 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PĒTNIECĪBAS STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI

Pētniecības struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai iestādes zinātnisko darbību un attīstību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un uzņēmuma attīstību; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot uzņēmuma vai iestādes zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos, iestādēs, organizācijās; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas amati:

1237 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS

1237 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1237 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

 

13 APAKŠGRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI

Vispārējie vadītāji (ne vairāk kā divas personas) vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida mazos uzņēmumus vai iestādes, izstrādā to tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas, organizē ikdienas darbu izpildi, slēdz līgumus ar piegādātājiem, klientiem un citām organizācijām, paredz nepieciešamos resursus, kontrolē to izpildi, pieņem darbiniekus darbā un tos vada, sniedz pārskatus par uzņēmuma vai iestādes darbību.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:

131 Vispārējie vadītāji

 

131 Mazā grupa

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji (ne vairāk kā divas personas) vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida mazos uzņēmumus vai iestādes, plāno uzņēmuma vai iestādes darbības stratēģiju un komerciālos darījumus, organizē ikdienas darbus, slēdz līgumus ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, nosaka resursu daudzumu, kontrolē to izmantošanu, pieņem darbiniekus darbā, sniedz pārskatus par saimniecisko darbību, veic citus nepieciešamus uzdevumus, kas nodrošina uzņēmuma vai iestādes rentablu darbību, vada citus darbiniekus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- noteikt uzņēmuma vai iestādes darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem un citām iestādēm; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma vai iestādes darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību u.c.; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1311 Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību

saimniecībā un zivsaimniecībā

1312 Vispārējie vadītāji rūpniecībā

1313 Vispārējie vadītāji celtniecībā

1314 Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā

1315 Vispārējie vadītāji restorānos un viesnīcās

1316 Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās

1317 Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu sfērā

1318 Vispārējie vadītāji komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu sfērā

1319 Vispārējie vadītāji citās sfērās

Piezīme:

Šajā mazajā grupā klasificēti vispārējie vadītāji, kas nodarbināti deviņās ekonomiskās darbības sfērās. Izvērsts darbības sfēru iedalījums dots Starptautiskajā standartizētajā visu ekonomiskās darbības veidu nozaru klasifikācijā (ISIC), ko izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariāts Ņujorkā, 1989. gadā. Atsevišķajā grupā 1311 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC A kategorijai - Lauksaimniecība, mežsaimniecība, medību saimniecība - un B kategorijai - Zivsaimniecība.

Atsevišķajā grupā 1312 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC C kategorijai - Kalnrūpniecība un darbi akmeņlauztuvēs -, D kategorijai - Rūpniecība - un E kategorijai - Elektrifikācija, gāzes un ūdens apgāde.

Atsevišķajā grupā 1313 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC F kategorijai - Celtniecība.

Atsevišķajā grupā 1314 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC G kategorijai - Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; satiksmes līdzekļu, motoru, individuālo un saimniecības preču remonts.

Atsevišķajā grupā 1315 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC H kategorijai - Viesnīcas un restorāni.

Atsevišķajā grupā 1316 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC I kategorijai - Transports, noliktavas un sakari.

Atsevišķajā grupā 1317 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC J kategorijai - Finansu darījumu starpniecība - un K kategorijai - Nekustamais īpašums, noma un komercdarbība.

Atsevišķajā grupā 1318 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC 90. nodaļai - Notekūdeņu un atkritumu aizvākšana, sanitāro apstākļu uzlabošana un radniecīga darbība - un 93. nodaļai - Citu pakalpojumu veidi -, kā arī atbilstoši ISIC P kategorijai - Individuālā mājsaimniecība, izmantojot algotus darbiniekus.

Atsevišķajā grupā 1319 ietverti vispārējie vadītāji atbilstoši ISIC M kategorijai - Izglītība -, N kategorijai - Veselības un sociālā aprūpe - un 92. nodaļai - Atpūtas, kultūras un sporta pasākumi.

 

1311 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI LAUKSAIMNIECĪBĀ,

MEŽSAIMNIECĪBĀ, MEDĪBU SAIMNIECĪBĀ

UN ZIVSAIMNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medību saimniecībā un zivsaimniecībā vada nelielas personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1311 01 Saimniecības DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 02 Saimniecības DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 03 Saimniecības DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 04 Saimniecības DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS (lauksaimniecībā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJS (mežsaimniecībā)

1311 07 Saimniecības VADĪTĀJS (medību saimniecībā)

1311 08 Saimniecības VADĪTĀJS (zivsaimniecībā)

1311 09 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 10 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 11 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 12 Saimniecības IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)

 

1312 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI RŪPNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji rūpniecībā vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1312 01 Uzņēmuma DIREKTORS (rūpniecībā)

1312 02 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (rūpniecībā)

1312 03 Uzņēmuma VADĪTĀJS (rūpniecībā)

 

1313 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI CELTNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji celtniecībā vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka celtniecības uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1313 01 Uzņēmuma DIREKTORS (celtniecībā)

1313 02 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (celtniecībā)

1313 03 Uzņēmuma VADĪTĀJS (celtniecībā)

 

1314 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ UN

MAZUMTRIDZNIECĪBĀ

Vispārējie vadītāji vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1314 01 Uzņēmuma DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 02 Uzņēmuma DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 03 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1314 04 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1314 05 Uzņēmuma VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1314 06 Uzņēmuma VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1314 07 VEIKALVEDIS

 

1315 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI VIESNĪCĀS UN RESTORĀNOS

Viesnīcu un restorānu vispārējie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus vai viesnīcas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām organizācijām; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1315 01 Viesnīcas DIREKTORS

1315 02 Nometnes DIREKTORS

1315 03 Pansijas DIREKTORS

1315 04 Restorāna DIREKTORS

1315 05 Kafejnīcas DIREKTORS

1315 06 Ēdnīcas DIREKTORS

1315 07 Bāra ĪPAŠNIEKS

1315 08 VIESNĪCNIEKS

1315 09 Viesnīcas VADĪTĀJS

1315 10 Nometnes VADĪTĀJS

1315 11 Pansijas VADĪTĀJS

1315 12 Restorāna VADĪTĀJS

1315 13 Kafejnīcas VADĪTĀJS

1315 14 Ēdnīcas VADĪTĀJS

1315 15 Viesnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 16 Nometnes PĀRVALDNIEKS

1315 17 Pansijas PĀRVALDNIEKS

1315 18 Restorāna PĀRVALDNIEKS

1315 19 Kafejnīcas PĀRVALDNIEKS

1315 20 Ēdnīcas PĀRVALDNIEKS

 

1316 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI TRANSPORTĀ,

SAKAROS UN NOLIKTAVĀS

Vispārējie vadītāji transportā, sakaros un noliktavās vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1316 01 Uzņēmuma DIREKTORS (transportā)

1316 02 Uzņēmuma DIREKTORS (sakaros)

1316 03 Uzņēmuma DIREKTORS (noliktavā)

1316 04 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (transportā)

1316 05 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (sakaros)

1316 06 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (noliktavā)

1316 07 Uzņēmuma VADĪTĀJS (transportā)

1316 08 Uzņēmuma VADĪTĀJS (sakaros)

1316 09 Uzņēmuma VADĪTĀJS (noliktavā)

1316 10 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (transportā)

1316 11 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (sakaros)

1316 12 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (noliktavā)

 

1317 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI

KOMERCPAKALPOJUMU SFĒRĀ

Vispārējie vadītāji komercpakalpojumu sfērā vada nelielas personiskās vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu firmas, plāno, izrīko un koordinē uzņēmuma darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1317 01 Firmas DIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 02 Firmas IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)

1317 03 Firmas VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1317 04 Firmas PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)

 

1318 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI KOMUNĀLO UN

RADNIECĪGU PAKALPOJUMU SFĒRĀ

Komunālo un tiem radniecīgu pakalpojumu sfēras vispārējie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka uzņēmumus, nodrošinot sadzīves aprūpes, apkalpošanas un citus pakalpojumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1318 01 Uzņēmuma DIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 02 Uzņēmuma IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1318 03 Uzņēmuma VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1318 04 Uzņēmuma PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

 

1319 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJIE VADĪTĀJI CITĀS SFĒRĀS

Šī atsevišķā grupa ietver vispārējos vadītājus, kas nav iepriekš klasificēti mazajā grupā 131 ´Vispārējie vadītājiŖ. Šie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka uzņēmumus vai iestādes izglītības, veselības aizsardzības, atpūtas, kultūras un sporta pasākumu sfērā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus (līgumus) ar piegādātājiem, klientiem un citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; veikt līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

1319 01 Iestādes DIREKTORS (kultūras sfērā)

1319 02 Iestādes DIREKTORS (izglītības sfērā)

1319 03 Iestādes DIREKTORS (veselības aprūpes sfērā)

1319 04 Iestādes DIREKTORS (sociālās aprūpes sfērā)

1319 05 Iestādes DIREKTORS (sporta sfērā)

1319 06 Iestādes DIREKTORS (tūrisma aģentūrā)

1319 07 Iestādes IZPILDDIREKTORS (kultūras sfērā)

1319 08 Iestādes IZPILDDIREKTORS (izglītības sfērā)

1319 09 Iestādes IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes sfērā)

1319 10 Iestādes IZPILDDIREKTORS (sociālās aprūpes sfērā)

1319 11 Iestādes IZPILDDIREKTORS (sporta sfērā)

1319 12 Iestādes IZPILDDIREKTORS (tūrisma aģentūrā)

1319 13 Iestādes VADĪTĀJS (kultūras sfērā)

1319 14 Iestādes VADĪTĀJS (izglītības sfērā)

1319 15 Iestādes VADĪTĀJS (veselības aprūpes sfērā)

1319 16 Iestādes VADĪTĀJS (sociālās aprūpes sfērā)

1319 17 Iestādes VADĪTĀJS (sporta sfērā)

1319 18 Iestādes VADĪTĀJS (tūrisma aģentūrā)

1319 19 Iestādes PĀRVALDNIEKS (kultūras sfērā)

1319 20 Iestādes PĀRVALDNIEKS (izglītības sfērā)

1319 21 Iestādes PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes sfērā)

1319 22 Iestādes PĀRVALDNIEKS (sociālās aprūpes sfērā)

1319 23 Iestādes PĀRVALDNIEKS (sporta sfērā)

1319 24 Iestādes PĀRVALDNIEKS (tūrisma aģentūrā)

 

 

Otrā pamatgrupa

VECĀKIE SPECIĀLISTI

21 FIZIĶI, ĶĪMIĶI, MATEMĀTIĶI, INŽENIERI UN TIEM

RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

211 Fiziķi, ķīmiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2111 Fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

212 Matemātiķi, statistiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2122 Statistiķi

213 Vecākie skaitļošanas speciālisti

2131 Skaitļošanas sistēmu konstruktori un analītiķi

2132 Programmētāji

2139 Citi vecākie skaitļošanas speciālisti

214 Arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2141 Arhitekti, pilsētu un satiksmes plānotāji

2142 Būvinženieri

2143 Elektroinženieri

2144 Elektronikas un telekomunikāciju inženieri

2145 Mehānikas inženieri

2146 Ķīmijas inženieri

2147 Iežguves, kalnrūpniecības inženieri un metalurgi

2148 Kartogrāfi un topogrāfi

2149 Citi arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

22 VECĀKIE DABASZINĀTŅU UN VESELĪBAS APRŪPES

SPECIĀLISTI

221 Vecākie dabaszinātņu speciālisti

2211 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2212 Farmakologi, patologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2213 Agronomi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

222 Vecākie veselības aprūpes speciālisti (izņemot slimnieku kopējus)

2221 Ārsti

2222 Zobārsti

2223 Veterināri

2224 Farmaceiti

2225 Sabiedrības veselības māsas

223 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

2230 Vecākie slimnieku kopšanas un vecmāšu profesiju speciālisti

23 VECĀKIE MĀCĪBU IESTĀŽU SPECIĀLISTI

231 Koledžu, universitāšu un citu augstāko mācību iestāžu akadēmiskie amati

2310 Koledžu, universitāšu un citu augstāko mācību iestāžu akadēmiskie amati

232 Vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji

2320 Vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji

233 Sākumskolu un pirmskolu skolotāji

2331 Sākumskolu skolotāji

2332 Pirmskolu skolotāji

234 Speciālo skolu skolotāji

2340 Speciālo skolu skolotāji

235 Citi vecākie mācību iestāžu speciālisti

2351 Metodiķi

2352 Inspektori

2353 Sociālie pedagogi

2359 Citi vecākie mācību iestāžu speciālisti

24 CITI VECĀKIE SPECIĀLISTI

241 Vecākie uzņēmējdarbības speciālisti

2411 Grāmatveži

2412 Vecākie personāla un profesionālās orientācijas speciālisti

2419 Citi vecākie uzņēmējdarbības speciālisti

242 Juristi

2421 Advokāti

2422 Tiesneši

2429 Citas juristu profesijas

243 Arhīvisti, bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2431 Arhīvu un muzeju vecākie speciālisti

2432 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

244 Vecākie sabiedrisko un humanitāro zinātņu speciālisti

2441 Ekonomisti

2442 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2443 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2444 Filologi, tulki un tulkotāji

2445 Psihologi

2446 Vecākie sociālie darbinieki

2447 Vecākie tūrisma speciālisti

245 Rakstnieki un citu radošo profesiju vecākie speciālisti

2451 Rakstnieki un žurnālisti

2452 Skulptori, gleznotāji un tiem radniecīgu profesiju pārstāvji

2453 Komponisti, mūziķi un dziedātāji

2454 Horeogrāfi un dejotāji

2455 Kino, teātra un citu mākslas iestāžu režisori, aktieri un direktori

246 Kulta darbinieki

2460 Kulta darbinieki

247 Zinātnes darbinieki

2470 Zinātnes darbinieki

 

Otrā pamatgrupa

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Vecākie speciālisti veic zinātniskus pētījumus, izglīto tautu, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautas saimniecības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kā arī patstāvīgi.

Lielākai daļai šīs pamatgrupas profesiju vajadzīgs ceturtais prasmes līmenis.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- izstrādāt zinātniskos darbus, teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, sniegt konsultācijas; strādāt visu līmeņu tautas izglītības iestādēs, mācot, audzinot visu paaudžu iedzīvotājus; veikt praktisku darbu materiālo vērtību radīšanā, ražošanā, realizācijā; sniegt medicīniskos un sociālās aprūpes pakalpojumus; sniegt juridiskos, reliģiskos pakalpojumus; vadīt citus darbiniekus.

Vecāko speciālistu pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

21 Fiziķi, ķīmiķi, matemātiķi, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie

speciālisti

22 Vecākie dabaszinātņu un veselības aprūpes speciālisti

23 Vecākie mācību iestāžu speciālisti

24 Citi vecākie speciālisti

 

21 APAKŠGRUPA

FIZIĶI, ĶĪMIĶI, MATEMĀTIĶI, INŽENIERI UN TIEM

RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic izglītības darbu, zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un metodiku, kā arī praktiski izmanto savas zināšanas fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeofizikas, ģeoloģijas, matemātikas, statistikas, skaitļošanas, arhitektūras, celtniecības un tehnikas nozarēs.:

veikt zinātniskus pētījumus, noformēt zinātniskos darbus; veikt ražošanas, celtniecības, transporta un citu darbu projektēšanu, racionalizāciju; veikt rūpniecības, celtniecības, transporta darbus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

211 Fiziķi, ķīmiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

212 Matemātiķi, statistiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

213 Vecākie skaitļošanas speciālisti

214 Arhitekti, inženieri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

 

211 Mazā grupa

FIZIĶI, ĶĪMIĶI UN TIEM RADNIECĪGU

PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus un eksperimentus mehānikas, termodinamikas, optikas, magnētisma, tehniskās akustikas, elektronikas, atomfizikas, astronomijas nozarēs, dažādās ķīmijas, kā arī meteoroloģijas nozarēs; konsultēt un lietot zinātnes atziņas rūpniecības, lauksaimniecības, medicīnas, kuģniecības, kosmosa pētījumu, naftas, ūdens un minerālu atradņu, radiosakaru un citu pakalpojumu nozarēs; paplašināt zinātnisko redzesloku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2111 Fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

 

2111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIĶI UN ASTRONOMI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, kara un citās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt izmēģinājumus, analīzes tādās nozarēs kā mehānika, termodinamika, optika, tehniskā akustika, magnētisms, elektronika, atomfizika u.c.; veikt izmēģinājumus un analīzes, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un kara nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2111 01 AERODINAMIĶIS

2111 02 ASTRONOMS

2111 03 RadioASTRONOMS

2111 04 AstroFIZIĶIS

2111 05 BALLISTIĶIS

2111 06 HIDRODINAMIĶIS

2111 07 FIZIĶIS

2111 08 Akustikas FIZIĶIS

2111 09 AtomFIZIĶIS

2111 10 ElektromagnetoFIZIĶIS

2111 11 Elektronikas FIZIĶIS

2111 12 SiltumFIZIĶIS

2111 13 Gaismas FIZIĶIS

2111 14 Mehānikas FIZIĶIS

2111 15 MolekulārFIZIĶIS

2111 16 KodolFIZIĶIS

2111 17 Optikas FIZIĶIS

2111 18 Cietvielu FIZIĶIS

2111 19 Skaņas FIZIĶIS

2111 20 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2111 21 TERMODINAMIĶIS

2111 22 Radioloģijas FIZIĶIS

2111 23 METROLOGS

 

2112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

METEOROLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaika un ilglaika prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības - mākoņu veidošanos, nokrišņu krišanu, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2112 01 KLIMATOLOGS

2112 02 METEOROLOGS

2112 03 SINOPTIĶIS

2112 04 AgroMETEOROLOGS

2112 05 HidroMETEOROLOGS

2112 06 AEROLOGS

2112 07 OKEANOLOGS

2112 08 RADIOMETEOROLOGS

2112 09 RADIOMETRISTS

2112 10 AeroMETEOROLOGS

 

2113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIĶI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautas saimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzes, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnīgot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2113 01 Ražošanas FARMACEITS

2113 02 KRISTALOGRĀFS

2113 03 ĶĪMIĶIS

2113 04 ANALĪTIĶIS

2113 05 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113 06 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 07 Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113 08 Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113 09 Stikla ĶĪMIĶIS

2113 10 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 11 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113 12 Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113 13 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113 14 Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 15 Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113 16 Naftas ĶĪMIĶIS

2113 17 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 18 Radioloģijas ĶĪMIĶIS

 

2114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĢEOLOGI UN ĢEOFIZIĶI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski lieto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, celtniecībā, telesakaros, kuģniecībā u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu u.c. pētījumus, lai, pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteiktu procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku celtniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS

2114 02 GLACIOLOGS

2114 03 ĢEODĒZISTS

2114 04 ĢeoFIZIĶIS

2114 05 ĢEOLOGS

2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS

2114 07 ĢeoMORFOLOGS

2114 08 HidroAKUSTIĶIS

2114 09 HidroĢEOLOGS

2114 10 HIDROLOGS

2114 11 MikroPALEONTOLOGS

2114 12 MINERALOGS

2114 13 OKEANOGRĀFS

2114 14 PALEONTOLOGS

2114 15 SEISMOLOGS

2114 16 STRATOGRĀFS

2114 17 HIDROGRĀFS

 

212 Mazā grupa

MATEMĀTIĶI, STATISTIĶI UN TIEM RADNIECĪGU

PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu u.c. darbības jomās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt pētījumus fundamentālās matemātikas nozarēs; lietot praksē matemātiskos, statistiskos un apdrošināšanas principus un metodoloģiju, sniegt konsultācijas; sastādīt apdrošināšanas līgumus, tajā skaitā pensiju noformēšanas dokumentus, un sniegt konsultācijas; plānot, sagatavot un veikt statistiskos novērojumus; organizēt, sagatavot, interpretēt un analizēt statistikas datus; sagatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar tiem saistītie normatīvie materiāli.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2121 Matemātiķi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2122 Statistiķi

 

2121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MATEMĀTIĶI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un ar to saistītās teorijas, koncepcijas un metodes, konsultē un izmanto matemātikas zinātnes atziņas tehnikā, tehnoloģijā, komerciālajā darbībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā, sniegt konsultācijas; veikt finanšu u.c. darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai no nelaimes gadījumiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2121 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2121 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS

2121 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2121 05 MATEMĀTIĶIS

 

2122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

STATISTIĶI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātiskos un citus statistikas teoriju, koncepciju un metožu aspektus, konsultē un praktiski lieto šīs zināšanas dabas, tehnisko, sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes, lietot tās praksē, sniegt konsultācijas; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tos publicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metožu un statistikas metodikas lietošanā, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabas, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

2122 01 BIOMETRISTS

2122 02 DEMOGRĀFS

2122 03 STATISTIĶIS

2122 04 Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2122 05 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2122 06 Biometrijas STATISTIĶIS

2122 07 Demogrāfijas STATISTIĶIS

2122 08 Ekonomikas STATISTIĶIS

2122 09 Izglītības STATISTIĶIS

2122 10 Tehnikas STATISTIĶIS

2122 11 Finanšu STATISTIĶIS

2122 12 Veselības aprūpes STATISTIĶIS

2122 13 Pārskatu STATISTIĶIS

2122 14 Medicīnas STATISTIĶIS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Profesiju klasifikators Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Pieņemts: 09.10.1998.Stājas spēkā: 10.10.1998.Zaudē spēku: 09.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 299/304, 21.10.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
50253
10.10.1998
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)