Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumus Nr. 892 "Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas".

Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 1998.gada 15.septembrī (prot. Nr. 50, 6.§)

Noteikumi par kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātēm ostā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 8.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. apkalpes mantu deklarācija - dokuments, kas sniedz informāciju par apkalpes locekļu personīgajām mantām un ir iesniedzams, kuģim ienākot ostā (1.pielikums);

1.2. apkalpes saraksts - dokuments, kas sniedz informāciju par apkalpes sastāvu, apkalpes locekļu skaitu un personas datiem un ir iesniedzams, kuģim ienākot ostā un izejot no tās (2.pielikums);

1.3. izpriecu kuģis - kuģis, kas starptautiskajos reisos pārvadā tūristus, kuri noteiktā kārtībā uz noteiktu laiku apmeklē vienu vai vairākas ostas. Kuģa reisos parasti nav paredzēta citu pasažieru iekāpšana vai izkāpšana, kā arī kravas operācijas;

1.4. jahta - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar burām vai dzinēju vai ar burām un dzinēju, ar ūdensizspaidu līdz 80 tonnām;

1.5. jūras sanitārā deklarācija - dokuments, kas sniedz informāciju par to personu veselības stāvokli, kuras atrodas uz kuģa reisa laikā un kuģim ienākot ostā (3.pielikums);

1.6. robežkontroles un ostas kontroles dienesti - Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes, Zemkopības ministrijas Sanitārā robežinspekcija un medicīniski sanitārās pārbaudes punkti (ja ostā šāda punkta nav, - attiecīgais teritoriālais vides veselības centrs un Latvijas Jūras administrācijas ostas kontroles dienests);

1.7. kravas deklarācija - starptautiskais muitas kravas dokuments, kas sniedz vispārēju informāciju par kravu, kas atrodas uz kuģa (4.pielikums);

1.8. kuģa brīvas prakses apliecība - dokuments, kas apliecina, ka robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas ir devušas atļauju kuģim ostā veikt ostas operācijas (5.pielikums);

1.9. kuģa krājumu deklarācija - dokuments, kas sniedz informāciju par kuģa krājumiem (par lietām, kas paredzētas kuģa apkalpes un pasažieru patēriņam, kā arī par lietām, kas nepieciešamas kuģa darbībai, ieskaitot degvielu un smēreļļas, bet izņemot rezerves daļas un iekārtas) (6.pielikums);

1.10. kuģa manifests - dokuments, kas ietver uz kuģa esošās kravas konosamentu uzskaitījumu;

1.11. ostas formalitātes - šo noteikumu III nodaļā minēto dokumentu pārbaude, lai atļautu kuģim ostā veikt ostas operācijas vai iziet no ostas;

1.12. pasažieru saraksts - dokuments, kas sniedz informāciju par kuģa pasažieriem (7.pielikums);

1.13. vispārējā deklarācija - pamatdokuments, kas sniedz vispārēju informāciju par kuģi un ir iesniedzams, kuģim ienākot ostā un izejot no tās (8.pielikums).

2. Šie noteikumi nosaka ostas formalitātes, kādas tiek kārtotas, kuģim ienākot ostā un izejot no tās, izņemot karakuģus un Latvijas Republikas kuģus, kas tiek izmantoti nekomerciāliem mērķiem.

II. Vispārējās ostas formalitātes, kuģim ienākot ostā un izejot no tās

3. Kuģa aģents kārto ostas formalitātes, ja kuģis ienāk ostā pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, vai atstāj ostu, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu. Ostas, kurās var kārtot ostas formalitātes, noteiktas šo noteikumu 9.pielikumā.

4. Kuģa kapteinis informē kuģa aģentu par kuģa ienākšanas laiku septiņdesmit divas, četrdesmit astoņas, divdesmit četras un divas stundas iepriekš, bet par iziešanu no ostas - četras stundas iepriekš. Kuģa aģents informē robežkontroles un ostas kontroles dienestus par kuģa ienākšanu ostā vai iziešanu no tās ne vēlāk kā divas stundas iepriekš.

5. Kuģa aģents kopīgi ar piestātnes operatoru (stividoru) nosaka kuģa pietauvošanas laiku un vietu un informē par to ostas kontroles dienestu.

6. Ja kuģis atbilstoši Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajam Starptautiskās jūrniecības organizācijas klasifikatoram pārvadā bīstamās kravas, kuģa kapteinis ar kuģa aģenta starpniecību iesniedz robežkontroles un ostas kontroles dienestiem nepieciešamo papildu informāciju par kravu.

7. Kuģim ienākot ostā, kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona ar kuģa aģenta starpniecību sniedz robežkontroles un ostas kontroles dienestiem vispārēju informāciju par kravu, kas paliek uz kuģa. Kuģim izejot no ostas, minēto informāciju par kravu neiekļauj kravas deklarācijā.

8. Pēc kuģa pietauvošanas vai pirms tā attauvošanas kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona iesniedz kuģa aģentam šo noteikumu III nodaļā minētos dokumentus. Kuģa aģents nogādā šos dokumentus attiecīgajiem robežkontroles un ostas kontroles dienestiem un nokārto formalitātes kuģa ienākšanai ostā vai iziešanai no tās.

9. Pamatojoties uz šo noteikumu III nodaļā minētajos dokumentos norādīto informāciju, robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas pieņem lēmumu par formalitāšu kārtību atbilstoši šo noteikumu 22.punktā noteiktajai ostas formalitāšu tehnoloģiskajai shēmai un informē par to kuģa aģentu.

10. Robežkontroles un ostas kontroles dienesta amatpersonas, pamatojoties uz šo noteikumu III nodaļā minētajos dokumentos norādīto informāciju, pārliecinās, vai kuģa ienākšana ostā vai iziešana no tās ir likumīga, un kuģim tiek atļauts, atļauts ar ierobežojumiem vai aizliegts veikt ostas operācijas, kā arī atļauts vai aizliegts iziet no ostas.

11. Valsts robežsardzes amatpersonas, pamatojoties uz apkalpes sarakstā sniegto informāciju, pārbauda apkalpes locekļu iebraukšanu Latvijā vai izbraukšanu no tās. Attiecīgās amatpersonas ir tiesīgas pārbaudīt apkalpes locekļu personu apliecinošos dokumentus, ja ir pamatotas aizdomas, ka apkalpes sarakstā sniegtā informācija ir nepilnīga vai neatbilst faktiskajam stāvoklim.

12. Valsts robežsardzes amatpersonas pārbauda pasažieru personu apliecinošos dokumentus, kā arī pasažieru sarakstu.

13. Kuģa īpašniekam un kapteinim ir pienākums pieņemt atpakaļ uz kuģa personas, kuras ieradušās Latvijā ar šo kuģi, ja tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir liegta ieceļošana Latvijā.

14. Pēc ostas formalitāšu nokārtošanas un robežkontroles un ostas kontroles dienestu atļaujas saņemšanas kuģa aģents kuģim izsniedz attiecīgi noformētu:

14.1. kuģa brīvas prakses apliecību - kuģim ienākot ostā;

14.2. atļauju kuģa iziešanai no ostas (10.pielikums) - kuģim izejot no ostas.

15. Atļaujas kuģa iziešanai no ostas derīguma termiņu nosaka attiecīgās ostas noteikumi.

16. Ostas formalitātes tiek uzskatītas par nokārtotām, ja robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas ir parakstījušas šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus. Ja kuģa aģents ir saņēmis mutisku attiecīgo robežkontroles un ostas kontroles dienestu piekrišanu kuģa brīvai praksei ostā vai tā iziešanai no ostas, kuģa brīvas prakses apliecību vai atļauju kuģa iziešanai no ostas paraksta kuģa aģents.

17. Ja kuģa kapteinis ar kuģa aģenta starpniecību ir saņēmis attiecīgu muitas dienesta atļauju, uz kuģa ir atļauts veikt kravas operācijas arī pirms kuģa brīvas prakses apliecības saņemšanas. Cauruļvadu pievienošanas un balasta operācijas uz tankkuģiem var veikt bez šādas atļaujas saņemšanas.

18. Līdz kuģa brīvas prakses apliecības saņemšanai vai pēc atļaujas kuģa iziešanai no ostas saņemšanas uz kuģa drīkst uzkāpt tikai locis un deviators. Citas personas uz kuģa drīkst uzkāpt pēc kuģa kapteiņa pieprasījuma, ja par to informēta Valsts robežsardze. Par jebkuras personas atrašanos uz kuģa ir atbildīgs attiecīgā kuģa kapteinis.

19. Pēc atļaujas kuģa iziešanai no ostas saņemšanas nav pieļaujamas izmaiņas kuģa apkalpes, pasažieru un kravas sastāvā. Ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas, kuģa aģents par to informē ostas kontroles dienestu un atkārtoti izsniedz atļauju kuģa iziešanai no ostas.

20. Šo noteikumu prasības neierobežo robežkontroles un ostas kontroles dienestu amatpersonas likumu un citu normatīvo aktu ietvaros pārbaudīt kuģi, pieprasīt papildu informāciju, kā arī veikt citus pasākumus vai pārbaudes, ja ir pamatotas aizdomas, ka iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai būtiski atšķiras no faktiskā stāvokļa.

21. Šo noteikumu 20.punktā minētie pasākumi un pārbaudes veicamas, ievērojot 1965.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu noteikto standartu un ieteicamās prakses prasības, un pēc iespējas īsākā laikā, lai neaizkavētu kuģa darbību.

22. Ostas pārvalde, saskaņojot ar Valsts robežsardzi un citiem robežkontroles un ostas kontroles dienestiem, izstrādā ostas formalitāšu tehnoloģisko shēmu, kurā nosaka:

22.1. vietu (telpas), kur tiek kārtotas ostas formalitātes;

22.2. robežkontroles un ostas kontroles dienestu un citu robežkontroles punkta teritorijā darbojošos juridisko personu sadarbības kārtību.

III. Ostas formalitāšu kārtošanai iesniedzamie dokumenti

23. Ienākot ostā pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas, kuģa kapteinis iesniedz kuģa aģentam šādus dokumentus:

23.1. vispārējo deklarāciju - piecus eksemplārus;

23.2. kravas deklarāciju - divus eksemplārus (izņēmuma gadījumos kravas deklarācijas vietā var iesniegt kuģa manifestu);

23.3. kuģa krājumu deklarāciju - divus eksemplārus;

23.4. apkalpes mantu deklarāciju - divus eksemplārus;

23.5. apkalpes sarakstu - divus eksemplārus;

23.6. pasažieru sarakstu - divus eksemplārus;

23.7. jūras sanitāro deklarāciju - vienu eksemplāru;

23.8. kuģa atkritumu deklarāciju (11.pielikums) - vienu eksemplāru.

24. Izejot no ostas, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu, kuģa kapteinis iesniedz kuģa aģentam šādus dokumentus:

24.1. vispārējo deklarāciju - piecus eksemplārus;

24.2. kravas deklarāciju - divus eksemplārus;

24.3. apkalpes sarakstu - divus eksemplārus;

24.4. pasažieru sarakstu - divus eksemplārus.

25. Jahtas kapteinis kārto ostas formalitātes, ja jahta ienāk ostā pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas vai iziet no tās, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu. Jahtas kapteinis iesniedz jahtklubam (ja tāda nav, - ostas kontroles dienestam) jahtas deklarāciju (12.pielikums) divos eksemplāros.

26. Šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minētos dokumentus apstiprina kapteinis vai viņa pilnvarota persona.

IV. Ostas formalitātes īpašos gadījumos

27. Ja kuģis vai jahta ienāk Latvijas ostā vai iziet no tās, neatstājot Latvijas Republikas teritoriālos ūdeņus vai ekonomisko zonu, kapteinis informē ostas kontroles dienestu vai jahtklubu par ienākšanu ostā vai iziešanu no tās. Valsts robežsardzes un muitas kontrole uz šādiem kuģiem vai jahtām tiek veikta tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par imigrācijas vai muitas noteikumu pārkāpumiem. Uz šāda kuģa jābūt apkalpes sarakstam un apkalpes locekļu personu apliecinošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, uz jahtas jābūt jahtas deklarācijai.

28. Ostas formalitāšu kārtošanas vietu un kārtību jahtām nosaka attiecīgās ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar robežkontroles un ostas kontroles dienestiem. Jahtklubs (ja tāda nav, - ostas pārvalde) nodrošina attiecīgo ostu ar jahtas deklarāciju veidlapām un reģistrē aizpildītās jahtas deklarācijas. Informāciju par jahtu kustību ostā nodrošina ostas kontroles dienests vai attiecīgais jahtklubs. Jahtklubi un ostas, kurās var kārtot ostas formalitātes, noteiktas šo noteikumu 13.pielikumā.

29. Terminālos, kuros pienāk pasažieru kuģi, izpriecu kuģi, kravu un pasažieru prāmji un citi līdzīga tipa kuģi, ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar robežkontroles un ostas kontroles dienestiem var noteikt īpašas kuģu pārbaudes vietas, kur pasažieru un kravas pārbaude notiek pēc caurlaides principa - rindas kārtībā, izmantojot divkanālu sistēmu, - lai nodrošinātu nepārtrauktu pārbaudes norisi.

30. Ārvalstu kuģi, to aprīkojums un personāls, kas pēc Latvijas Jūras administrācijas meklēšanas un glābšanas dienesta vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Jūras vides pārvaldes lūguma piedalās jūras piesārņojuma vai cita veida avārijas seku likvidācijas pasākumos, ir pakļauti tikai Valsts robežsardzes kontrolei.

31. Ja kuģis ienāk ostā, tikai lai nogādātu krastā slimus vai ievainotus apkalpes locekļus, pasažierus vai citas personas, kam nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, un gatavojas to nekavējoties atstāt, kapteinis ar kuģa aģenta starpniecību iesniedz robežkontroles un ostas kontroles dienestiem tikai jūras sanitāro deklarāciju un, ja to pieprasa attiecīgā kontroles dienesta amatpersona, vispārējo deklarāciju.

V. Noslēguma jautājums

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumus Nr.347 ''Robežkontroles kārtība ostās'' (Latvijas Vēstnesis, 1997, 260./262.nr.).

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Satiksmes ministrs V.Krištopans

9. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 348

Ostas, kurās kārtojamas ostas formalitātes, kuģiem ienākot ostā un izejot no ostas

Ostas formalitātes, kuģim ienākot ostā un izejot no tās, kārtojamas šādās ostās:

1. Engures osta.

2. Lielupes osta.

3. Liepājas osta.

4. Mērsraga osta.

5. Pāvilostas osta.

6. Rīgas osta.

7. Rojas osta.

8. Salacgrīvas osta.

9. Skultes osta.

10. Ventspils osta.

Satiksmes ministrs V.Krištopans

10. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 348

Atļauja kuģa iziešanai no ostas

Port Clearance

Osta
Port of
    Datums
Date
    Laiks
Time
 
               

1. Kuģa vārds
Ship's name
2. Kuģa karogs
Shio's flag
3. Pazīšanās signāls
Identification signal
4. Kapteiņa uzvārds
Master's name
5. Kuģa īpašnieka/ operatora uzvārds un adrese
Name and address of shipowner/ operator
6. Kuģa aģents
Ship's agent

Ar šo tie apstiprināts, ka kuģis nokārtojis visas ostas formalitātes kuģa ienākšanai ostā 19_____. g. ________________ ___________________ stāvēšanai un iziešanai no ostas 19____. g. ___________ _____________________ un tam atļauts iziet jūrā.

This is to certify that the above mentioned ship has got through all port formalities regareding the vall in the port from ______________________ "____", 19___ till ______________________ "____", 19___ and the ship has been granted port clearance.

Robežssardze
Immigratio officer
       
    (uzvārds) (name)   (paraksts) (signature)
Muitas dienests
Custom's officer
       
    (uzvārds) (name)   (paraksts) (signature) 

Satiksmes ministrs V.Krištopans

11. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 348

Kuģa atkritumu deklarācija

Ship's Generated Waste Declaration

1. Kuģa vārds
Name of ship
2. Pieraksta osta
Port of registry
3. SJO numurs
IMO number
4. Izsaukuma signāls
Call sign
5. Kuģa karofs
Ship's flag
6. ienākšanas/ iziešanas datums un laiks
Date and time of arrival/departure
7. Piestātne Nr.
No of Berth
8. Kuģa aģents (tālrunis)
Ship's agent (phone nr.)
9. Kuģa īpašnieka pasta adrese, telefons, fakss
Ship owner mailing address, phone, fax
10. Pēdējā apmeklētā osta
Last port of call
11. Ierašanās laiks
Time of arrival
12. Ostas pārvaldes/ uzņēmuma adreses un fakss pēdējā apmeklētajā ostā
Port authority/port operator, address and fax at the last port of call
13. Nākamā apmeklējamā osta
Next port of call
14. Ierašanās laiks
Time of arrival

15. Kopējais atkritumu uzkrāšanas tanku vai konteineru tilpums uz klāja, kopējais nodotais atkritumu daudzums uzņemšanas iekārtām iepriekšējā ostā un nodošanai paredzamais daudzums nākamajā ostā (m3)

Total capacity of waste storage tanks or bins on noard, the amount of discharged waste at port reception facilities at last port of call and estimated waste for discharge at port reception facilities at the port of call (m3)

I pielikums

Annex I

Naftas atkritumi
Waste oils
Kopējais atkritumu uzkrāšanas tanku vai konteineru tilpums uz klāja
Total capacity of waste storage tanks or bins on board
Nodotais atkritumu daudzums iepriekšējā ostā
Amount of discharged waste at last port of call
Nododamais paredzamais atkritumu daudzums nākamajā ostā
Extimated amount of waste of discharge at next port of call
Naftu saturoši nosēdumi
Sludge
     
Sateces ūdeņi
Bilge water
     
Kravas atlikumi/ netīrais balasts
Chargo slops/ dirt balast
     
Citi (aprakstīt)
Others (specify)
     

II pielikums
Annex II

Šķidrās kaitīgās vielas
(Aprakstīt kategoriju A, B, C, D)
Waste noxious liquid substances
(Specify category A, B, C, D)
Kopējais atkritumu uzkrāšanas tanku vai konteineru tilpums uz klāja
Total capacity of waste storage tanks or bins on board
Nodotais atkritumu daudzums iepriekšējā ostā
Amount of discharged waste at last port of call
Nodošanai paredzamais atkritumu daudzums nākamajā ostā
Extimated amount of waste of discharge at next port of call
Kravas nosēdumi
Cargo residue
     
Pirms mazgāšanas ūdens
Pre-washing
     
Tanku mazgāšanas ūdens / netīrais balasts
Tank washing ballast
     
Citi (aprakstīt)
Others (specify)
     

III pielikums
Annex III

Notekūdeņi
Sewage
Kopējais atkritumu uzkrāšanas tanku vai konteineru tilpums uz kuģa
Total capacity of waste storage tanks or bins on board
Nodotais atkritumu daudzums iepriekšējā ostā
Amount of discharged waste at last port of call
Nodošanai paredzamais atkritumu daudzums nākamajā ostā
Extimated amount of waste of discharge at next port of call
No tualetēm, dušām u.tml.
From toilets, showers n.o.
     

IV pielikums
Annex IV

Atkritumu
Garbage
Kopējais atkritumu uzkrāšanas tanku vai konteineru tilpums uz kuģa
Total capacity of waste storage tanks or bins on board
Nodotais atkritumu daudzums iepriekšējā ostā
Amount of discharged waste at last port of call 
Nodošanai paredzamais atkritumu daudzums nākamajā ostā
Extimated amount of waste of discharge at next port of call
Plastmasas
Plastic
     
Citi
Others
     

 

Piezīmes
remarks
 
 

(kāpēc atkritumi netika nodoti iepriekšējā ostā u.tml.)
(e.g. why waste was not discharger at last port of call)

       
Datums
Date
  Kapteiņa vai vecākā mehāniķa paraksts
Signature of master or chief engineer
 
       

Zīmogs
Stamp

Satiksmes ministrs V.Krištopans

 

13. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 348

Jahtklubi un ostas, kurās kārtojamas ostas formalitātes jahtām ienākot ostā un izejot no ostas

1. Ostas formalitātes, jahtai ienākot ostā un izejot no tās, kārtojamas šādos jahtklubos:

1.1. "Andrejosta";

1.2. "Auseklis";

1.3. "Grīva";

1.4. "Latvijas jahta";

1.5. "Latvijas jahtklubs";

1.6. "Rīgas jahtklubs".

2. Ostas formalitātes, jahtai ienākot ostā un izejot no tās, kārtojamas šādās ostās:

2.1. Engures osta.

2.2. Lielupes osta.

2.3. Liepājas osta.

2.4. Mērsraga osta.

2.5. Pāvilostas osta.

2.6. Rīgas osta.

2.7. Rojas osta.

2.8. Salacgrīvas osta.

2.9. Skultes osta.

10. Ventspils osta.

Satiksmes ministrs V.Krištopans

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātēm ostā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 348Pieņemts: 15.09.1998.Stājas spēkā: 18.09.1998.Zaudē spēku: 14.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 270, 17.09.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
49751
18.09.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)