Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību

(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Šā likuma mērķis ir reglamentēt kārtību, kādā tiek veikta pašvaldību finanšu stabilizācija, lai nodrošinātu likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi gadījumos, kad pašvaldības nonākušas ārkārtējās finansiālās grūtībās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

2.pants. Pašvaldības finanšu stabilizācija veicama, ja konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm:

1) pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parāda saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, pārsniedz 20 procentus no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma;

2) pašvaldība nespēj vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nespēs nokārtot savas parāda saistības;

3) pašvaldības parādi pārsniedz tās īpašumā esošos aktīvus pēc šo aktīvu tirgus vērtības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

3.pants. Par pašvaldības parāda saistībām šā likuma izpratnē atzīstami:

1) izdevumi kredītu un kredītu procentu nomaksai;

2) izdevumi sakarā ar pašvaldības sniegtajiem galvojumiem;

3) nokavētie maksājumi, soda naudas un citi ar šiem maksājumiem saistītie izdevumi.

4.pants. Pašvaldība ir atzīstama par tādu, kas nespēj vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nespēs nokārtot savas parāda saistības, ja finanšu ministrs ir apstiprinājis vismaz vienu no šā likuma 2.pantā minētajām pazīmēm, kura radusies šādu iemeslu dēļ:

1) persona, kurai ir parāda saistības pret attiecīgo pašvaldību, pasludināta par maksātnespējīgu;

2) gājusi bojā neapdrošināta pašvaldības manta;

3) pašvaldība ilgāk par trim mēnešiem nav veikusi vai saņēmusi maksājumus par tām parāda saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš;

4) citu personu nelikumīgas darbības rezultātā pašvaldībai nodarīti zaudējumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

5.pants. (1) Pašvaldības finanšu stabilizācija veicama, izmantojot:

1) pašvaldības finanšu resursus;

2) valsts budžeta resursus;

3) ziedojumus, dāvinājumus un cita veida palīdzību, arī ārvalstu palīdzību.

(2) Pašvaldības finanšu stabilizācijas procesā pašvaldība izskata šādas iespējas:

1) uzlabot nodokļu un citu maksājumu iekasējamību;

2) iesaistīties reģionālo attīstību sekmējošos pasākumos;

3) izvirzīt jautājumu par pašvaldību apvienošanos;

4) privatizēt pašvaldību īpašuma objektus.

(3) Šā panta otrajā daļā minētie pasākumi ir realizējami saskaņā ar speciāliem likumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

II nodaļa
Pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikšanas procedūra

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

6.pants. (1) Pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikums (turpmāk — stabilizācijas pieteikums) ir domes apstiprināts iesniegums, kurā norādīta vismaz viena no šā likuma 2.pantā minētajām pazīmēm un kuram pievienoti aprēķini par finanšu stabilizācijas izmaksām un veicamo pasākumu plāns.

(2) Ierosināt, lai pašvaldības dome iesniedz stabilizācijas pieteikumu, var:

1) pašvaldības domes priekšsēdētājs;

2) ministrs, kuru Ministru kabinets pilnvarojis pašvaldību pārraudzībai (turpmāk — pilnvarotais ministrs);

3) finanšu ministrs;

4) valsts kontrolieris.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās personas par ierosinājumu pašvaldībai iesniegt stabilizācijas pieteikumu informē attiecīgi finanšu ministru un pilnvaroto ministru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

7.pants. (1) Pašvaldības dome ierosinājumu par stabilizācijas pieteikuma iesniegšanu (turpmāk — stabilizācijas ierosinājums) izskata un pieņem lēmumu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc šāda ierosinājuma saņemšanas.

(2) Pašvaldības dome apstiprina vai ar motivētu atteikumu noraida šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto personu iesniegto stabilizācijas ierosinājumu. Pašvaldības domes lēmums par stabilizācijas pieteikuma iesniegšanu vai stabilizācijas ierosinājuma noraidīšanu ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtāms finanšu ministram un pilnvarotajam ministram.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

8.pants. (1) Saņēmis pašvaldības domes lēmumu par stabilizācijas pieteikumu, finanšu ministrs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu, ja pašvaldība ir iesniegusi stabilizācijas pieteikumu;

2) par finanšu stabilizācijas procesa neuzsākšanu, ja pašvaldības dome ar motivētu atteikumu noraidījusi šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto personu iesniegto stabilizācijas ierosinājumu un iesniedzējs tam piekrīt;

3) par pašvaldības finanšu stabilizācijas nepieciešamības izskatīšanu Ministru kabineta sēdē, ja netiek panākta vienošanās starp šā likuma 6.panta otrajā daļā minēto personu un pašvaldību par finanšu stabilizācijas nepieciešamību.

(2) Stabilizācijas pieteikuma izskatīšanai un pašvaldības domes apstiprinātā finanšu stabilizācijas projekta saskaņošanai finanšu ministrs izveido pastāvīgu komisiju, kurā tiek iekļauti Finanšu ministrijas, Ministru kabineta noteiktas institūcijas, kura pārrauga pašvaldību darbu, un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

(3) Finanšu ministra izveidotā komisija darba procesā pieaicina attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāju vai pilnvarotu pārstāvi un to ministriju un citu valsts institūciju pārstāvjus, kuri ir saistīti ar izskatāmajiem jautājumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.1999., 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

9.pants. Ja tie k pieņemts lēmums par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzsākšanu, finanšu ministrs ieceļ pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzraugu (turpmāk — stabilizācijas uzraugs), slēdzot ar viņu darba līgumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

III nodaļa
Finanšu stabilizācijas projekts un tā saskaņošana

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

10.pants. (1) Pašvaldības dome ne vēlāk kā mēneša laikā pēc stabilizācijas uzrauga iecelšanas, piedaloties stabilizācijas uzraugam, sagatavo, apstiprina un nosūta finanšu ministram pašvaldības finanšu stabilizācijas projektu (turpmāk — stabilizācijas projekts).

(2) Par stabilizācijas projekta sagatavošanu un apstiprināšanu atbild pašvaldības domes priekšsēdētājs.

(3) Finanšu ministram ir tiesības ar motivētu atteikumu noraidīt pašvaldības pieņemto stabilizācijas projektu un nosūtīt to atpakaļ attiecīgajai pašvaldībai pārstrādāšanai.

(4) Stabilizācijas projekta realizācija ir uzsākama pēc tam, kad saņemts finanšu ministra rakstveida akcepts stabilizācijas projektam.

(5) Ja finanšu ministrs trīs reizes motivēti noraida pašvaldības sagatavoto stabilizācijas projektu, jautājumu par stabilizācijas projekta akceptēšanu, noraidīšanu vai pārstrādāšanu izskata Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000., 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

11.pants. Stabilizācijas projekts ietver:

1) pašvaldības domes lēmumu par stabilizācijas projekta apstiprināšanu;

2) saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu sagatavotu iesniegumu;

3) detalizētu informāciju ar ekonomisko pamatojumu pasākumiem, kas veicami saskaņā ar stabilizācijas projektu;

4) aprēķinu par finanšu stabilizācijai nepieciešamajiem kopējiem finanšu resursiem, kā arī konkrētajam stabilizācijas pasākumam nepieciešamo finansējumu attiecīgajā gadā;

5) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

6) pašvaldības izziņu par pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

7) pašvaldības pārskatu par budžeta izpildi laikposmā līdz stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajam datumam;

8) pašvaldības budžeta plānoto grozījumu projektu, kas izstrādāts, lai veicinātu pašvaldības finanšu stabilizāciju;

9) stabilizācijas aizdevuma saņemšanas un atmaksāšanas grafiku;

10) pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību grafiku.

(20.10.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

11.1pants. Ja pašvaldība stabilizācijas projekta ietvaros plāno īstenot jaunu investīciju projektu, tad papildus šā likuma 11.pantā minētajiem dokumentiem tā iesniedz attiecīgo investīciju projektu. Investīciju projektam pievieno neatkarīga licencēta eksperta atzinumu.

(20.10.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

12.pants. Īstenojot apstiprināto stabilizācijas projektu, pašvaldības dome var ierosināt finanšu ministram izdarīt grozījumus minētajā projektā. Šādā gadījumā grozījumi apstiprinātajā stabilizācijas projektā tiek saskaņoti un apstiprināti tādā kārtībā, kāda šajā likumā paredzēta stabilizācijas projekta saskaņošanai un apstiprināšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

IV nodaļa
Stabilizācijas aizdevums

13.pants. Stabilizācijas aizdevumus pašvaldībām piešķir gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto stabilizācijas aizdevumu ietvaros.

14.pants. (1) Stabilizācijas aizdevuma līgumu pēc stabilizācijas projekta apstiprināšanas slēdz pašvaldības domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona ar finanšu ministru vai viņa pilnvarotu amatpersonu.

(2) Stabilizācijas aizdevuma līgumā, ievērojot šā likuma noteikumus, tiek paredzēts:

1) aizdevuma lielums;

2) pasākumi, kuru īstenošanai līdzekļi tiks izlietoti;

3) aizdevuma procenti;

4) aizdevuma atmaksāšanas kārtība un termiņi;

5) kārtība un termiņi, kādos aizdevums ieskaitāms pašvaldības kontā;

6) līgumslēdzēju pušu atbildība par saistību izpildi;

7) aizdevuma atmaksāšanas garantijas (nodrošinājums);

8) procedūra, kādā izskatāmas līgumslēdzēju pušu domstarpības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

15.pants. (1) Stabilizācijas aizdevuma atmaksāšanas termiņu nosaka finanšu ministrs katra konkrētā stabilizācijas projekta ietvaros. Periods, kurā aizdevuma pamatsummas atmaksāšana nenotiek, nedrīkst pārsniegt trīs gadus .

(2) Stabilizācijas aizdevuma procentu likmes nosakāmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000. un 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

16.pants. (1) Apstiprinātā stabilizācijas projekta, kā arī stabilizācijas aizdevuma līguma izpildi kontrolē stabilizācijas uzraugs.

(2) Pašvaldība katru ceturksni līdz sekojošā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstveidā informē Finanšu ministriju par finanšu stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu, kā arī pašvaldības finanšu stāvokli. Informācijai pievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem pārskata iesniegšanas mēneša pirmajā datumā. Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt jebkuru ar finanšu stabilizāciju saistīto informāciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

17.pants. (1) Ja pašvaldība, kura atbilstoši stabilizācijas projektam saņēmusi stabilizācijas aizdevumu, sniedz nepatiesu informāciju vai slēpj apstākļus, kas var būtiski ietekmēt apstiprinātā stabilizācijas projekta izpildi, finanšu ministrs ar motivētu lēmumu var apturēt stabilizācijas aizdevuma neizmaksātās daļas izmaksāšanu. Šādā gadījumā apstiprinātais stabilizācijas projekts uzskatāms par nesaskaņotu un tā realizācija apturama līdz projekta atkārtotai saskaņošanai ar finanšu ministru.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais lēmums nosūtāms attiecīgajai pašvaldībai un izskatāms atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem.

(3) Finanšu ministra motivēto lēmumu par stabilizācijas aizdevuma neizmaksātās daļas izmaksāšanas apturēšanu pašvaldība var pārsūdzēt tiesā.

(4) Ja pašvaldība, kura saņēmusi stabilizācijas aizdevumu, vai tās priekšsēdētājs atkārtoti pārkāpj šā likuma prasības attiecībā uz stabilizācijas projekta īstenošanu, pašvaldības domi vai tās priekšsēdētāju var atlaist likuma "Par pašvaldībām" XII nodaļā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

18.pants. Ja nepieciešams, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas finanšu ministrs ierosina pašvaldību domēm izdarīt grozījumus apstiprinātajos stabilizācijas projektos, lai saskaņotu tos ar pieņemto valsts budžeta likumu. Šajā gadījumā finanšu ministra priekšlikumi par grozījumiem stabilizācijas projektos izskatāmi un apstiprināmi šā likuma 10.pantā paredzētajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

V nodaļa
Pašvaldības uzraudzība finanšu stabilizācijas laikā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

19.pants. (1) Stabilizācijas uzrauga pienākumi ir šādi:

1) piedalīties pašvaldības stabilizācijas projekta izstrādāšanā;

2) sagatavot un kopā ar stabilizācijas projektu iesniegt finanšu ministram rakstveida atzinumu par stabilizācijas projektu, izsakot atzinumā atbalstu tam vai konkrētus iebildumus un to pamatojumu par projektu kopumā vai par atsevišķiem tā punktiem;

3) sadarbībā ar pašvaldības domi kontrolēt apstiprinātā stabilizācijas projekta izpildi;

4) izteikt priekšlikumus pašvaldības domei par budžeta grozījumiem, kas nepieciešami stabilizācijas projekta īstenošanai;

5) ierosināt pašvaldības domei izdarīt grozījumus apstiprinātajā stabilizācijas projektā;

6) katru ceturksni līdz sekojošā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstveidā informēt finanšu ministru, šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto komisiju un pašvaldības domi par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa gaitu un stabilizācijas projekta izpildi.

(2) Šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos priekšlikumus stabilizācijas uzraugs sagatavo rakstveidā un iesniedz pašvaldības domei. Pašvaldības dome stabilizācijas uzrauga iesniegtos priekšlikumus izskata 15 dienu laikā pašvaldības domes sēdē, ja nepieciešams, sasaucot ārkārtas sēdi.

(07.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

20.pants. (1) Stabilizācijas uzraugam ir tiesības:

1) pieprasīt no pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka (vietniekiem) un izpilddirektora tādu informāciju par pašvaldības darbību un finansēm, kāda viņam nepieciešama savu uzdevumu veikšanai;

2) pieprasīt ar pašvaldības finanšu stabilizāciju saistīto informāciju no pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem un to kapitālsabiedrību vadītājiem, kuru pamatkapitālā ir attiecīgās pašvaldības daļa;

3) ierosināt pašvaldības revīzijas komisijai un Valsts kontrolei veikt īpašu revīziju attiecībā uz pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pārvaldi un finansēm;

4) kārtībā, kādā to atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" dara pašvaldības domes priekšsēdētājs, iesniegt izskatīšanai attiecīgās pašvaldības finanšu komitejai un domei lēmumu projektus, kā arī ierosināt grozījumus iepriekš pieņemtajos lēmumos;

5) ierosināt finanšu ministram apturēt tādu pašvaldības domes lēmumu, kurš ir pretrunā ar apstiprinātā stabilizācijas projekta īstenošanu, vienlaikus iesniedzot priekšlikumus par grozījumiem minētajā lēmumā;

6) kontrolēt pašvaldību izdevumus, arī parakstot pašvaldības maksājumu uzdevumus, ja to pieprasa finanšu ministrs. Finanšu ministrs nosaka tos maksājumu veidus, kurus pašvaldības finanšu stabilizācijas laikā var veikt ar stabilizācijas uzrauga rakstveida piekrišanu;

7) ierosināt finanšu ministram jautājumu par stabilizācijas aizdevuma līdzekļu izmaksas pārtraukšanu pašvaldībai.

(2) (Izslēgta ar 20.10.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 04.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

20.1pants. Stabilizācijas uzrauga darbību kontrolē finanšu ministrs. Stabilizācijas uzrauga darbības ilgumu finanšu ministrs nosaka katra konkrētā pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa ietvaros, izvērtējot attiecīgās pašvaldības finansiālo stāvokli.

(07.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

21.pants. Stabilizācijas uzrauga darba algu, komandējumu un dienesta braucienu izdevumus, sakaru pakalpojumu samaksai paredzētos izdevumus, saimnieciskos izdevumus, kā arī citus ar stabilizācijas procesa nodrošināšanu saistītos izdevumus maksā no valsts budžeta līdzekļiem, paredzot Finanšu ministrijas budžetā līdzekļus kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem.

(07.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

22.pants. Ja ieceltais stabilizācijas uzraugs nepilda vai nespēj pildīt savus pienākumus, finanšu ministrs var atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas pirms termiņa izbeigšanās un, ja nepieciešams, uz atlikušo laika posmu iecelt citu stabilizācijas uzraugu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000. un 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

23.pants. Visa stabilizācijas uzrauga darbības laikā apkopotā dokumentācija par pašvaldību finanšu stabilizācijas procesa gaitu tiek glabāta Finanšu ministrijā, līdz to nodod Latvijas Nacionālajā arhīvā saskaņā ar Arhīvu likumu.

(07.12.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. un 20.09.2012. likumu, kas stājas spēkā 18.10.2012.)

Pārejas noteikums

(07.12.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2001.)

Grozījumi likuma 21.pantā attiecībā uz stabilizācijas procesa nodrošināšanas izdevumu segšanu no tiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti Finanšu ministrijas budžeta līdzekļos kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2005. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2006.)

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 21.maijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 3.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.05.1998.Stājas spēkā: 17.06.1998.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 03.06.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 02.07.1998.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
48456
{"selected":{"value":"18.10.2012","content":"<font class='s-1'>18.10.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.10.2012","iso_value":"2012\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-17.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.2001","iso_value":"2001\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2001.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.1999","iso_value":"1999\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.1999.-02.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.1998","iso_value":"1998\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.1998.-02.11.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.10.2012
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)