Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

1.pants. 1998.gada 15.janvārī Vašingtonā parakstītā Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija latviešu un angļu valodā.

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 14.maijā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 27.maijā
Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

Latvijas Republika un Amerikas Savienotās Valstis, apliecinādamas vēlēšanos noslēgt Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, vienojas:

1. pants

Vispārīgie Konvencijas piemērošanas noteikumi

1. Šī Konvencija ir piemērojama personām, kas ir vienas Līgumslēdzējas Valsts vai abu Līgumslēdzēju Valstu rezidenti, ja vien šajā Konvencijā nav norādīts citādi.

2. Šī Konvencija nekādā veidā neierobežo jebkuru izņēmumu, atbrīvojumu, atskaitījumu, nodokļa ieskaiti (kredītu) vai cita veida atvieglojumu, kurš pašreiz ir piemērojams vai var tikt piešķirts, pamatojoties uz:

a) katras Līgumslēdzējas Valsts likumiem; vai

b) jebkuru citu līgumu, kas noslēgts starp Līgumslēdzējām Valstīm.

3. Neatkarīgi no 2. b) apakšpunkta noteikumiem:

a) vienīgi šīs konvencijas 26.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) noteikumi ir jāpiemēro, ja ir jebkādas domstarpības par to, vai konkrētam pasākumam ir jāpiemēro šī Konvencija, un vienīgi šajā Konvencijā noteiktās procedūras ir jāpiemēro attiecībā uz šīm domstarpībām; un,

b) izņemot gadījumus, kad kompetentās iestādes nosaka, ka konkrētam nodokļu pasākumam nav jāpiemēro šī Konvencija, vienīgi šajā Konvencijā noteiktās diskriminācijas nepieļaušanas saistības ir jāpiemēro šim pasākumam, izņemot tādas nacionālā režīma vai vislielākās labvēlības režīma piemērošanas saistības, kuras ir piemērojamas saskaņā ar Ģenerālo Nolīgumu par tarifiem un tirdzniecību. Attiecībā uz šo pasākumu nav jāpiemēro nacionālā režīma vai vislielākās labvēlības režīma saistības, kas tiek piemērotas saskaņā ar jebkuru citu līgumu;

c) šī punkta izpratnē "pasākums" nozīmē likumu, noteikumus, lēmumu, administratīvu darbību vai jebkurus līdzīgus noteikumus vai rīcību.

4. Neatkarīgi no jebkuriem šīs Konvencijas noteikumiem, izņemot šī panta 5.punktā noteikto, Līgumslēdzēja Valsts var aplikt ar nodokļiem tās rezidentus (kuru statusu nosaka saskaņā ar 4.pantu (Rezidents)) un, pamatojoties uz pilsonību, var aplikt ar nodokļiem tās pilsoņus it kā šī Konvencija nebūtu stājusies spēkā. Šīm vajadzībām jēdziens "pilsonis" desmit gadu ilgā periodā pēc turpmāk minēto personu statusa maiņas attiecas uz bijušajiem pilsoņiem vai bijušajiem ilgtermiņa rezidentiem, kuru statusa maiņas pamatā kā viens no galvenajiem iemesliem ir bijis nolūks izvairīties no nodokļu maksāšanas.

5. Ceturtā punkta noteikumi neietekmē:

a) atvieglojumus, kādus Līgumslēdzēja Valsts piešķir saskaņā ar 9.panta (Saistītie uzņēmumi) 2.punktu, 18.panta (Pensijas, sociālā nodrošināšana, ikgadējie maksājumi, alimenti un bērnu pabalsti) 2. un 5.punktu, 24.pantu (Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana), 25.pantu (Diskriminācijas nepieļaušana) un 26.pantu (Savstarpējās saskaņošanas procedūra); un

b) atvieglojumus, kādus Līgumslēdzēja Valsts piešķir saskaņā ar 19.pantu (Valdības dienests), 20.pantu (Studenti) un 28.pantu (Diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību personāls) fiziskajām personām, kuras nav ne šīs valsts pilsoņi un kuras arī netiek uzskatītas par šīs valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

2. pants

Nodokļi, uz kuriem attiecas Konvencija

1. Esošie nodokļi, uz kuriem attiecas šī Konvencija, konkrēti ir:

a) Savienotajās Valstīs: federālie ienākuma nodokļi, kuru uzlikšanu nosaka Iekšzemes Ieņēmumu kodekss (izņemot uzkrātās peļņas nodokli, privāto holdingsabiedrību nodokli un sociālās nodrošināšanas nodokļus) un akcīzes nodokļi, kuri ir piemērojami attiecībā uz privāto f ondu investīciju ienākumu (turpmāk Savienoto Valstu nodokļi);

b) Latvijas Republikā: uzņēmumu ienākuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, (turpmāk Latvijas nodokļi).

2. Konvencija tiks piemērota arī jebkuriem identiskiem vai pēc būtības līdzīgiem nodokļiem, kuri tiks ieviesti pēc šīs Konvencijas parakstīšanas datuma, papildinot vai aizstājot esošos nodokļus. Abu Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir savstarpēji jāinformē vienai otra par jebkuriem nozīmīgiem grozījumiem šo valstu attiecīgajos nodokļu likumdošanas aktos vai citos likumdošanas aktos, kuri ietekmē saistības, kas tām jāpilda saskaņā ar šo Konvenciju, kā arī par jebkuriem oficiāliem publicētiem materiāliem, kuri attiecas uz šīs Konvencijas piemērošanu, ieskaitot skaidrojumus, noteikumus, norādījumus vai tiesas nolēmumus.

3. pants

Vispārīgās definīcijas

1.Ja no konteksta neizriet citādi, šajā Konvencijā:

a) jēdziens "Līgumslēdzēja Valsts" atkarībā no konteksta nozīmē Latvijas Republiku vai Savienotās Valstis;

b) jēdziens "Savienotās Valstis" nozīmē Amerikas Savienotās Valstis, bet neiekļauj Puertoriko, Amerikāņu Virdžīnas, Guamu vai jebkuru citu Savienoto Valstu īpašumu vai teritoriju. Lietots ģeogrāfiskā nozīmē, jēdziens "Savienotās Valstis" iekļauj jebkuru Savienoto Valstu teritoriālajiem ūdeņiem piegulošu apgabalu, kurā atbilstoši Savienoto Valstu likumdošanas aktiem un saskaņā ar starptautiskajām tiesībām var tikt īstenotas Savienoto Valstu tiesības uz jūras un zemes dzīlēm un tur esošajiem dabas resursiem;

c) jēdziens "Latvijas Republika" nozīmē Latvijas Republiku, un, lietots ģeogrāfiskā nozīmē, tas apzīmē Latvijas Republikas teritoriju un jebkuru citu Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem piegulošu teritoriju, kurā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un starptautiskajām tiesībām var tikt īstenotas Latvijas Republikas tiesības uz jūras un zemes dzīlēm un tur esošajiem dabas resursiem;

d) jēdziens "persona" nozīmē fizisku personu, mantu (estate), trastu, līgumsabiedrību, sabiedrību un jebkuru citu personu kopumu ;

e) jēdziens "sabiedrība" nozīmē jebkuru apvienotu veidojumu vai jebkuru vienību, kas nodokļu aplikšanas nolūkos tiek uzskatīta par apvienotu veidojumu;

f) jēdzieni "Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums" un "otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums" attiecīgi nozīmē uzņēmumu, ko vada Līgumslēdzējas Valsts rezidents, un uzņēmumu, ko vada otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents;

g) jēdziens "starptautiskā satiksme" nozīmē jebkurus pārvadājumus ar jūras vai gaisa transportu, ko veic Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, izņemot tos gadījumus, kad jūras vai gaisa transporta līdzekļi pārvietojas vienīgi otras Līgumslēdzējas Valsts iekšienē;

h) jēdziens "kompetentās iestādes" nozīmē:

(i) Savienotajās Valstīs — finansu ministrijas sekretāru vai viņa deleģētu pārstāvi; un
(ii) Latvijā — finansu ministriju, vai tās pilnvarotu pārstāvi.

i) jēdziens "pilsonis" nozīmē:

(i) jebkuru fizisku personu, kurai ir Līgumslēdzējas Valsts pilsonība;
(ii) jebkuru juridisku personu, līgumsabiedrību vai asociāciju, kuras statuss izriet no Līgumslēdzējā Valstī spēkā esošajiem likumdošanas aktiem;

2. Jebkurā laikā, piemērojot šo Konvenciju, Līgumslēdzēja Valsts ikvienu jēdzienu, kas šeit nav definēts, lietos tādā nozīmē, kādā tas lietots šīs valsts likumdošanas aktos attiecībā uz nodokļiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija, ja vien no konteksta neizriet citādi vai ja kompetentās iestādes nav vienojušās par šī jēdziena kopēju interpretāciju saskaņā ar 26.panta (Savstarpējās saskaņošanas procedūra) noteikumiem. Turklāt jebkuram jēdzienu skaidrojumam saskaņā ar piemērojamajiem nodokļu likumdošanas aktiem būs prioritāte pār šo jēdzienu skaidrojumiem saskaņā ar citiem šīs valsts likumdošanas aktiem.

4. pants

Rezidents

1. Šajā Konvencijā jēdziens "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" nozīmē jebkuru personu, kas saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem, pamatojoties uz tās rezidenci, pastāvīgo dzīvesvietu, pilsonību, vadības atrašanās vietu, inkorporācijas (reģistrācijas) vietu vai uz jebkādu citu līdzīga rakstura kritēriju.

2. a) Tomēr jēdziens "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" neietver jebkuras personas, kurām šajā valstī tiek uzlikti nodokļi tikai attiecībā uz to ienākumiem no šajā valstī esošajiem avotiem;

b) līgumsabiedrības, mantas (estate) vai trasta saņemtā vai izmaksātā ienākuma gadījumā šis jēdziens ir piemērojams tikai tik lielā mērā, cik lielā mērā līgumsabiedrības, mantas (estate) vai trasta saņemtais ienākums šajā valstī ir pakļauts aplikšanai ar nodokļiem kā rezidenta apliekamais ienākums, apliekot ar nodokļiem vai nu ienākuma saņēmēju vai tā partnerus vai ieguvējus; un

c) ja fiziskā persona ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem kā rezidents, pamatojoties uz faktu, ka šī fiziskā persona ir Līgumslēdzējas Valsts pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, un šī persona vienlaikus nav otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tad otrā valsts uzskatīs šo fizisko personu par pirmās minētās valsts rezidentu tikai tad, ja šīs fiziskās personas klātbūtne pirmajā minētajā valstī ir būtiska vai ja tās pastāvīgā dzīvesvieta vai ierastā dzīvesvieta ir pirmajā minētajā valstī. Ja šī fiziskā persona ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, šīs personas rezidences valsti ir jānosaka saskaņā ar 4.punkta noteikumiem.

3. Jēdziens "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" ietver:

a) Līgumslēdzēju Valsti, arī tās politiski administratīvās vienības vai pašvaldības un šīs valsts, vienības vai pašvaldības institūcijas un izpildinstitūcijas; un

b) juridiskās personas, kas izveidotas saskaņā ar Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem, kuras šajā valstī ir pilnībā atbrīvotas no aplikšanas ar nodokļiem tāpēc, ka tās šajā valstī ir izveidotas un pastāv:

(i) vienīgi reliģiskiem, žēlsirdības, izglītojošiem, zinātnes vai citiem līdzīgiem nolūkiem; vai
(ii) lai saskaņā ar pensiju plānu nodrošinātu pensijas vai citus līdzīgus labumus darba ņēmējiem.

4. Ja saskaņā ar 1.panta noteikumiem fiziskā persona ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, tās statuss tiks noteikts šādā veidā:

a) šī persona tiks uzskatīta par rezidentu tajā valstī, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta; ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir abās valstīs, šī persona tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības (vitālo interešu centrs);

b) ja nav iespējams noteikt valsti, kurā šai personai ir vitālo interešu centrs, vai arī ja tai nav pastāvīgas dzīvesvietas nevienā no abām valstīm, šī persona tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, kura tai ir ierastā mītnes zeme;

c) ja šai personai ierastā mītnes zeme ir abas valstis vai nav neviena no tām, tā tiks uzskatīta par tās valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī persona;

d) ja šī persona ir abu valstu pilsonis vai nav nevienas šīs valsts pilsonis, Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes izšķir šo jautājumu, savstarpēji vienojoties.

5. Ja saskaņā ar 1.punkta nosacījumiem sabiedrība ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, Līgumslēdzēju Valstu kompetento iestāžu pienākums ir, savstarpēji vienojoties, censties atrisināt šo jautājumu. Ja šādas vienošanās nav, šāda sabiedrība netiks uzskatīta par rezidentu nevienā no Līgumslēdzējām Valstīm attiecībā uz to atvieglojumu piemērošanu, kurus piešķir saskaņā ar šo Konvenciju.

6. Ja saskaņā ar 1.punkta nosacījumiem persona, kas nav ne fiziska persona ne sabiedrība, ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir jāatrisina jautājums savstarpējas vienošanās ceļā un jānosaka, kādā veidā šai personai ir piemērojama šī Konvencija.

5. pants

Pastāvīgā pārstāvniecība

1. Šajā Konvencijā jēdziens "pastāvīgā pārstāvniecība" nozīmē noteiktu vietu, kur uzņēmumi pilnīgi vai daļēji veic uzņēmējdarbību.

2. Jēdziens "pastāvīgā pārstāvniecība" ietver:

a) uzņēmuma vadības atrašanās vietu;

b) filiāli;

c) kantori;

d) fabriku;

e) darbnīcu; un

f) šahtu, naftas vai gāzes ieguves vietu, akmeņlauztuves vai jebkuru citu dabas resursu ieguves vietu.

3. Jēdziens "pastāvīgā pārstāvniecība" arī ietver būvlaukumu vai celtniecības vai instalācijas projektu, bet tikai tad, ja šīs darbības notiek ilgāk nekā sešus mēnešus.

4. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējo punktu noteikumiem jēdziens "pastāvīgā pārstāvniecība" neietver:

a) ēku un iekārtu izmantošanu tikai un vienīgi uzņēmumam piederošo preču vai izstrādājumu uzglabāšanai, demonstrēšanai vai piegādēm;

b) uzņēmumam piederošos preču vai izstrādājumu krājumus, kas paredzēti tikai un vienīgi uzglabāšanai, demonstrēšanai vai piegādēm;

c) uzņēmumam piederošos preču vai izstrādājumu krājumus, kas paredzēti tikai un vienīgi pārstrādei citā uzņēmumā;

d) pastāvīgu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi preču vai izstrādājumu iepirkšanai vai informācijas vākšanai uzņēmuma vajadzībām;

e) pastāvīgu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi tam, lai veiktu uzņēmuma labā jebkādus citus priekšdarbus vai palīgdarbību;

f) pastāvīgu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi tam, lai veiktu no a) līdz e) apakšpunktā minētās darbības jebkurā to kombinācijā, ar nosacījumu, ka kopējam darbības veidam ir priekšdarbu vai palīgdarbības raksturs.

5. Neatkarīgi no 1. un 2.punkta noteikumiem, ja persona, kas nav neatkarīga statusa aģents, uz kuru attiecas 6.punkta noteikumi, darbojas uzņēmuma labā un tai ir piešķirtas un tā parasti izmanto tai piešķirtās pilnvaras noslēgt līgumus šī uzņēmuma vārdā Līgumslēdzējā Valstī, tiks uzskatīts, ka šim uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība šajā valstī attiecībā uz jebkuru šīs personas šajā valstī veikto darbību uzņēmuma labā, izņemot gadījumus, kad šīs personas veiktās darbības nepārsniedz 4.punktā minētās darbības, kuru veikšana, izmantojot pastāvīgu darbības vietu, nevar tik t uzskatīta par pastāvīgo pārstāvniecību saskaņā ar 4.punkta noteikumiem.

6. Tiks uzskatīts, ka uzņēmumam nav pastāvīgās pārstāvniecības Līgumslēdzējā Valstī, ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību šajā valstī, vienīgi izmantojot starpnieku, tirdzniecības aģentu vai jebkuru citu neatkarīga statusa aģentu, ar nosacījumu, ka šīs personas veic savu parasto uzņēmējdarbību. Tomēr, ja šāda aģenta darbība pilnīgi vai gandrīz pilnīgi tiek veikta uzņēmuma labā un ja attiecības starp aģentu un uzņēmumu atšķiras no tādām attiecībām, kādas būtu nodibinātas starp neatkarīgām personām, šādu aģentu nevar uzskatīt par neatkarīga statusa aģentu šajā punktā minētajā nozīmē. Šādā gadījumā ir jāpiemēro 5.punkta noteikumi.

7. Fakts, ka sabiedrība — Līgumslēdzējas Valsts rezidents kontrolē sabiedrību, kura ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai kura veic uzņēmējdarbību šajā otrā valstī (izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību vai kādā citā veidā), vai ir pakļauta šādas sabiedrības kontrolei, pats par sevi nepārvērš vienu no šīm sabiedrībām par otras sabiedrības pastāvīgo pārstāvniecību.

6. pants

Ienākums no nekustamā īpašuma

1. Ienākumus, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents no nekustamā īpašuma (arī ienākumus no lauksaimniecības un mežkopības), kas atrodas otrā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

2. Jēdzienam "nekustamais īpašums" būs tāda nozīme, kāda tam ir tās Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktos, kurā atrodas minētais īpašums. Jebkurā gadījumā šis jēdziens tiks lietots, lai apzīmētu nekustamajam īpašumam piederīgu īpašumu, mājlopus un iekārtas, ko lieto lauksaimniecībā un mežkopībā, tiesības, uz kurām attiecas vispārējās likumdošanas aktu noteikumi par zemei piesaistīto īpašumu, jebkādas tiesības izmantot tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu vai līdzīgas tiesības iegūt nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma uzufruktu un tiesības uz mainīga lieluma vai pastāvīgiem maksājumiem attiecībā uz ražošanu no derīgajiem izrakteņiem, dabas atradnēm un citiem dabas resursiem vai par tiesībām izmantot derīgos izrakteņus, dabas atradnes un citus dabas resursus. Par nekustamo īpašumu netiks uzskatīti kuģi, liellaivas un gaisa transporta līdzekļi. Šīs Konvencijas piemērošanai jēdziens "nekustamais īpašums" iekļauj arī tiesības uz īpašumu, kas var tikt radīts, veicot Līgumslēdzējas Valsts jūras un zemes dzīļu un tur esošo dabas resursu pētīšanu un izmantošanu, arī tiesības uz līdzdalību īpašumā vai peļņā, kuru var gūt šis īpašums.

3. Šī panta 1.punkta noteikumi tiks piemēroti attiecībā uz ienākumu no nekustamā īpašuma tiešas izmantošanas, izīrēšanas vai izmantošanas citā veidā.

4. Ja sabiedrības akcijas vai citas korporatīvās tiesības dod to īpašniekam tiesības uz sabiedrības nekustamā īpašuma izmantošanu, ienākumu no šo tiesību tiešas izmantošanas, iznomāšanas vai lietošanas jebkādā citā veidā var aplikt ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas šis nekustamais īpašums.

5. Šī panta 1., 3. un 4.punkta noteikumi tiks piemēroti arī attiecībā uz ienākumu no uzņēmuma nekustamā īpašuma, kā arī attiecībā uz ienākumu no nekustamā īpašuma, kas tiek izmantots neatkarīgu individuālu pakalpojumu sniegšanai.

6. Līgumslēdzējas Valsts rezidents, kurš otrā Līgumslēdzējā Valstī ir pakļauts aplikšanai ar nodokļiem attiecībā uz viņa ienākumu no otrā valstī esoša nekustamā īpašuma, var izdarīt izvēli aprēķināt nodokli par šo ienākumu uz tīrā ienākuma bāzes (atskaitot ar šo ienākuma gūšanu saistītos izdevumus). Savienoto Valstu nodokļa gadījumā izvēle piemērot iepriekšējo teikumu būs saistoša taksācijas gadā, kurā tā ir izdarīta, un visos turpmākajos taksācijas gados, ja vien Savienoto Valstu kompetentās iestādes nepiekrīt to pārtraukt.

7. pants

Uzņēmējdarbības peļņa

1. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma uzņēmējdarbības peļņa tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī, izņemot gadījumus, kad uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību. Ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību minētajā veidā, uzņēmuma uzņēmējdarbības peļņu var aplikt ar nodokļiem otrā valstī, bet tikai to šīs peļņas daļu , ko var attiecināt uz šo pastāvīgo pārstāvniecību. Tomēr peļņa, kas gūta par tādu preču vai izstrādājumu pārdošanu, kuri ir tādi paši vai līdzīgi precēm vai izstrādājumiem, kas tiek pārdoti, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, vai peļņa, kas tiek gūta pa r cita veida veikto uzņēmējdarbību, kas ir tāda pati vai ir līdzīga tai, kāda tiek veikta, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību, var tikt uzskatīta par attiecināmu uz šo pastāvīgo pārstāvniecību, ja ir noskaidrots, ka minētā pārdošana vai veiktā uzņēmējdarbība ir tikusi organizēta tādā veidā, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība.

2. Saskaņā ar 3.punkta noteikumiem, ja Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, katrā Līgumslēdzējā Valstī uz šo pastāvīgo pārstāvniecību attiecināms tāds uzņēmējdarbības peļņas lielums, kādu tā varētu gūt, ja tā būtu atsevišķs un neatkarīgs uzņēmums, kas veic vienādu vai līdzīgu uzņēmējdarbību vienādos va i līdzīgos apstākļos.

3. Nosakot pastāvīgās pārstāvniecības uzņēmējdarbības peļņu, tiks atļauta izdevumu, kas ir radušies pastāvīgās pārstāvniecības vajadzībām, atskaitīšana no summas, kuru apliek ar nodokļiem, ieskaitot izpētes un attīstības izdevumu, procentu un vispārējo administratīvo un operatīvo izdevumu saprātīgu daļu, kas radušies vai nu valstī, kur atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, vai citur. Līgumslēdzēja Valsts var saskaņā ar tās likumdošanas aktiem ierobežot šādu atskaitījumu izdarīšanu, tik lie l ā mērā, cik šādi ierobežojumi atbilst tīrā ienākuma koncepcijai.

4. Nekas šajā pantā neietekmēs jebkura Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas akta piemērošanu attiecībā uz personas nodokļu atbildības noteikšanu gadījumos, kad kompetentajām iestādēm pieejamā informācija nav pietiekama, lai noteiktu uz pastāvīgo pārstāvniecību attiecināmo peļņu, ar nosacījumu, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, pastāvīgās pārstāvniecības peļņa tiek noteikta saskaņā ar šajā pantā ietvertajiem principiem.

5. Uz pastāvīgo pārstāvniecību netiks attiecināta uzņēmējdarbības peļņa tikai tāpēc vien, ka tā ir iegādājusies sava uzņēmuma vajadzībām preces vai izstrādājumus.

6. Šīs Konvencijas piemērošanas nolūkā uzņēmējdarbības peļņa, ko attiecina uz pastāvīgo pārstāvniecību, katru gadu ir jānosaka ar vienu un to pašu metodi, izņemot gadījumus, kad ir pietiekams pamats rīkoties citādi.

7. Šīs Konvencijas piemērošanai jēdziens "uzņēmējdarbības peļņa" nozīmē peļņu, kas gūta par tirdzniecības vai uzņēmējdarbības veikšanu. Tā iekļauj, piemēram, peļņu, kas gūta par ražošanu, tirdzniecību, zvejniecību, transporta pārvadājumiem, komunikācijām vai ieguves darbību un par citas personas individuālo pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot gadījumus, kad sabiedrība sniedz tās darbinieku individuālos pakalpojumus. Šis jēdziens neiekļauj fiziskas personas ienākumu, kas gūts, veicot algotu darbu vai sniedzot neatkarīgus pakalpojumus.

8. Ja uzņēmējdarbības peļņā ir ietverti citos šīs Konvencijas pantos atsevišķi aplūkotie ienākuma veidi, šī panta noteikumi neietekmēs šo citu pantu noteikumus.

9. Piemērojot šī panta 1. un 2.punktu, 10.panta (Dividendes) 4.punktu, 11.panta (Procenti) 5.punktu, 12.panta (Autoratlīdzības) 4.punktu, 13.panta (Kapitāla pieaugums) 3.punktu , 14.pantu (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) un 22.panta (Citi ienākumi) 2.punktu, ienākums vai kapitāla pieaugums var tikt attiecināts uz pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi pat tad, ja ienākums vai kapitāla pieaugums tiek saņemts pēc tam, kad pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze ir pārstājusi eksistēt.

8. pants

Kuģniecība un gaisa transports

1. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma peļņa no jūras vai gaisa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī.

2. Šī panta piemērošanai jēdziens "peļņa no jūras vai gaisa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē" iekļauj peļņu, kas saņemta par pilnīgi nokomplektētu (ieskaitot apkalpi) kuģu vai lidmašīnu iznomāšanu (uz laiku vai konkrētam pārvadājumam). Tas iekļauj arī peļņu, ko uzņēmums, kas izmanto kuģus vai lidmašīnas starptautiskajā satiksmē, saņem par kuģu vai lidmašīnu iznomāšanu, iznomājot tos bez apkalpes un apgādes (bērboutčarters), ja šāda iznomāšana notiek papildus pirmajā punktā minētajai darbībai. Peļņa , ko uzņēmums saņem, veicot katrā Līgumslēdzējā Valstī pasažieru vai īpašuma iekšzemes pārvadājumus, tiks uzskatīta par peļņu no jūras vai gaisa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē, ja šādi pārvadājumi tiek veikti uzņēmuma starptautiskās satiksmes pārvadājumu ietvaros.

3. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma, kas izmanto kuģus vai lidmašīnas starptautiskajā satiksmē, peļņa, kas gūta par starptautiskajā satiksmē izmantoto konteineru (ieskaitot treilerus, baržas un citu īpašumu, kas piederīgs konteineru transportam) lietošanu, uzturēšanu vai iznomāšanu, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī.

4. Šī panta 1. un 3.punkta noteikumi attiecas arī uz peļņu, kas gūta par piedalīšanos pulā, kopējā uzņēmējdarbībā vai starptautiskās satiksmes transporta aģentūrā.

9. pants

Saistītie uzņēmumi

1. Gadījumos, kad:

a) Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums tieši vai netieši piedalās otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma vadībā vai kontrolē vai tam pieder daļa no šī uzņēmuma kapitāla; vai

b) vienas un tās pašas personas tieši vai netieši piedalās Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma vadībā vai kontrolē, vai tām pieder daļa kapitāla šajā uzņēmumā un vienlaikus tās tieši vai netieši piedalās otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma vadībā vai kontrolē, vai tām pieder daļa otras valsts uzņēmuma kapitāla,

un jebkurā gadījumā šo divu uzņēmumu komerciālās un finansu attiecības tiek veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas atšķiras no tiem noteikumiem, kuri būtu spēkā starp diviem neatkarīgiem (savstarpēji nesaistītiem) uzņēmumiem, tad jebkura peļņa, kas veidotos vienam no uzņēmumiem, bet iepriekšminēto noteikumu ietekmē nav izveidojusies, var tikt iekļauta šī uzņēmuma peļņā un atbilstoši aplikta ar nodokļiem.

2. Ja Līgumslēdzēja Valsts iekļauj šīs valsts uzņēmuma peļņā un attiecīgi apliek ar nodokļiem to peļņu, attiecībā uz kuru otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums ir ticis aplikts ar nodokļiem šajā otrā valstī, un šī iekļautā peļņa ir tāda peļņa, kuru būtu guvis pirmās Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, ja attiecības starp šiem diviem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas pastāvētu starp diviem pilnīgi neatkarīgiem uzņēmumiem, tad otrai valstij ir jāizdara atbilstošas korektīvas attiecībā uz nodokļa lielumu, ar kuru tiek aplikta šī peļņa otrā valstī. Nosakot šīs korektīvas, jāņem vērā citi šīs Konvencijas noteikumi un, ja nepieciešams, jārīko Līgumslēdzēju Valstu kompetento iestāžu konsultācijas.

3. Pirmā punkta noteikumi neierobežos katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktu noteikumus, kuri atļauj veikt ienākuma, sadalītās peļņas, nodokļa ieskaites (kredīta) vai atvieglojumu iedalījumu, sadalīšanu vai attiecināšanu starp personām, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir vai nav Līgumslēdzējas Valsts rezidenti, kas pieder vai ko tieši vai netieši kontrolē viena un tā pati līdzdalība, gadījumos, kad ir nepieciešams novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai skaidri noteikt katras šādas personas ienākumus.

10. pants

Dividendes

1. Dividendes, ko Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, kurš ir šo dividenžu īstenais īpašnieks, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

2. Tomēr šīs dividendes var arī aplikt ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir dividenžu maksātājs; ja dividenžu īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nedrīkst pārsniegt:

a) 5 procentus no dividenžu kopapjoma, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir sabiedrība, kas tieši pārvalda vismaz 10 procentus no akcijām ar balsošanas tiesībām sabiedrībā, kura izmaksā dividendes;

b) 15 procentus no dividenžu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

Šī punkta a) apakšpunkts netiks piemērots gadījumā, kad dividendes izmaksā Savienoto Valstu persona, kas ir Regulētā Investīciju sabiedrība vai Nekustamā īpašuma investīciju trasts.

Šī panta b) apakšpunkts tiks piemērots Regulētās Investīciju sabiedrības izmaksāto dividenžu gadījumā. Gadījumā, kad dividendes izmaksā Savienoto Valstu persona, kas ir Nekustamā īpašuma investīciju trasts, b) apakšpunkts tiks piemērots tikai gadījumā, kad dividenžu īstenais īpašnieks ir fiziskā persona, kuras līdzdalība nepārsniedz 10 procentus Nekustamā īpašuma investīciju trastā, pretējā gadījumā ir piemērojama iekšzemes likumdošanas aktos noteiktā nodokļa likme.

Šī punkta noteikumi neietekmēs sabiedrības aplikšanu ar nodokļiem attiecībā uz peļņu, no kuras tiek izmaksātas dividendes.

3. Jēdziens "dividendes" šajā pantā apzīmē ienākumu no akcijām vai citām tiesībām, kuras nav parāda prasības, piedalīties peļņas sadalē, kā arī ienākumu no citām korporatīvajām tiesībām, kurš ir pakļauts tādai pašai aplikšanai ar nodokļiem kā ienākums no akcijām saskaņā ar tās valsts likumdošanas aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic šo sadali. Jēdziens "dividendes" iekļauj arī ienākumus, ko gūst dažādu norunu rezultātā, ieskaitot parāda saistības, kuras dod tiesības piedalīties parādnieka peļņas sadalē tik lielā mērā, cik šāds ienākums tiek uzskatīts par dividendēm saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Valsts, kurā rodas šis ienākums, likumdošanas aktiem.

4 . Šī panta 2.punkta noteikumi netiks piemēroti, ja dividenžu īstenais īpašnieks, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī sniedz otrā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietoto pastāvīgo bāzi, un ja dividendes ir faktiski attiecināmas uz šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir piemērojami 7.panta (Uzņēmējdarbības peļņa) vai 14.panta (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) noteikumi.

5. Sabiedrība, kas ir rezidents vienā no Līgumslēdzējām Valstīm un kura izmanto otrā Līgumslēdzējā Valstī pastāvīgo pārstāvniecību, kas tur ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem, vai ja šī sabiedrība ir pakļauta otrā valstī aplikšanai ar nodokļiem, pamatojoties uz tīrā ienākuma aplikšanu attiecībā uz tās ienākumu, kas var tikt aplikts ar nodokļiem otrā valstī saskaņā ar 6.panta (Ienākums no nekustamā īpašuma) vai saskaņā ar 13.panta (Kapitāla pieaugums) 1.punktu, otrā valstī var tikt aplikta ar nodokli papildus tam nodoklim, ar kuru tiek aplikta šīs sabiedrības gūtā peļņa. Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt 5 procentus no tādas šīs sabiedrības otrā valstī ar nodokli apliktās peļņas daļas, kas vienāda ar šīs peļņas dividenžu ekvivalenta lielumu.

6. Ja Līgumslēdzējas Valsts rezidents gūst peļņu vai ienākumus no otras Līgumslēdzējas Valsts, šī otra valsts nedrīkst aplikt ar jebkādu nodokli šī rezidenta izmaksātās dividendes, izņemot gadījumus, kad dividendes tiek izmaksātas otras valsts rezidentam vai kad līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, veido daļu no pastāvīgās pārstāvniecības vai pastāvīgās bāzes uzņēmējdarbības īpašuma, kas atrodas o trā valstī, pat tādā gadījumā, ja izmaksātās dividendes pilnīgi vai daļēji sastāv no peļņas vai ienākuma, kas rodas otrā valstī.

11. pants

Procenti

1. Procentus, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un kuru īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

2. Tomēr šos procentus var arī aplikt ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tie rodas; ja procentu īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nedrīkst pārsniegt 10 procentus no šo procentu kopapjoma.

3. Neatkarīgi no 2.punkta noteikumiem:

a) procenti, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī, kuru saņēmējs un īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts valdība, arī tās politiski administratīvās vienības un pašvaldības, Centrālā banka vai jebkura šai valdībai, vienībai vai pašvaldībai pilnībā piederoša finansu institūcija, vai procenti, kas saņemti par šīs valdības, vienības vai pašvaldības garantētajiem vai apdrošinātajiem aizdevumiem, tiks atbrīvoti no aplikšanas ar nodokļiem pirmajā minētajā valstī;

b) procenti, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī, tiks atbrīvoti no aplikšanas ar nodokļiem šajā valstī, ja to īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums un ja šie procenti tiek maksāti par parāda saistībām, kas radušās, otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmumam pārdodot uz kredīta pirmās minētās valsts uzņēmumam jebkādus izstrādājumus vai ražošanas, tirdzniecības vai zinātniskas iekārtas, izņemot gadījumus, kad pārdošana vai parāda saistības ir starp saistītām personām;

c) Savienotās Valstis saskaņā ar to iekšzemes likumdošanas aktiem var aplikt ar nodokļiem iekļāvuma pārsniegumu attiecībā uz atlikušo līdzdalību Nekustamā īpašuma hipotēku investīciju pulā (Real Estate Mortgage Investment Conduit); un

d) procentus, kurus izmaksā Līgumslēdzējas Valsts rezidents un kuri tiek noteikti, pamatojoties uz guvumiem, pārdošanu, ienākumiem, peļņu vai citiem parādnieka vai ar to saistītas personas finansiāli saimnieciskās darbības rādītājiem vai pamatojoties uz jebkurām izmaiņām parādnieka vai ar to saistītas personas īpašuma vērtībā, vai pamatojoties uz jebkuru dividendi, līgumsabiedrības peļņas sadali vai citu līdzīgu parādnieka vai ar to saistītas personas maksājumu, arī var aplikt ar nodokļiem šajā valstī, bet, ja to īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, šo procentu kopapjomu var aplikt ar nodokļiem, nepārsniedzot 10.panta (Dividendes) 2.punkta b) apakšpunktā noteikto nodokļa likmi.

4. Šajā Konvencijā lietotais jēdziens "procenti" apzīmē ienākumu no jebkāda veida parāda prasībām neatkarīgi no to nodrošinājuma ar hipotēku, un saskaņā ar 10.panta (Dividendes) 4.punktu — neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav tiesības piedalīties parādnieka peļņas sadalē, it īpaši ienākumu no valdības vērtspapīriem un ienākumu no obligācijām un parādzīmēm, ieskaitot prēmijas un balvas par šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm, kā arī visu veidu citus ienākumus, kuri saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Valsts, kurā šie ienākumi rodas, likumdošanas aktiem tiek uzskatīti par procentiem. Soda naudas, kas saņemtas par maksājumu neizmaksu laikā, netiks uzskatītas par procentiem, uz kuriem attiecas šis pants.

5. Šī panta 2. un 3.punkta noteikumi netiks piemēroti, ja procentu īstenais īpašnieks, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kurā šie procenti rodas, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai arī sniedz šajā otrā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietoto pastāvīgo bāzi, un procenti ir attiecināmi uz šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir piemērojami 7.panta (Uzņēmējdarbības peļņa) vai 14.panta (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) noteikumi.

6. Ja procentu maksātājs ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks uzskatīts, ka procenti rodas šajā valstī. Tomēr, ja persona, kas izmaksā procentus, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai tur izvietoto pastāvīgo bāzi, sakarā ar kuru radušās parāda saistības, par kurām tiek maksāti procenti, un šos procentus sedz pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, tiks uzskatīts, ka šie procenti rodas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze.

7. Ja sakarā ar īpašām attiecībām starp procentu maksātāju un procentu īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu citu personu procentu summa, kas attiecas uz parāda prasībām, uz kuru pamata tā tiek izmaksāta, pārsniedz summu, par kādu būtu varējuši vienoties procentu maksātājs un procentu īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu minēto īpašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Šajā gadījumā atlikusī maksājumu daļa tiek aplikta ar nodokļiem atbilstoši katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem ar nosacījumu, ka tiek ievēroti pārējie šīs Konvencijas noteikumi.

8. Līgumslēdzējas Valsts rezidents var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā Valstī attiecībā uz procentu izdevumiem, kuri attiecināmi uz šī rezidenta peļņu, kas attiecināma uz pastāvīgo pārstāvniecību otrā Līgumslēdzējā Valstī vai kas attiecas uz šī rezidenta ienākumiem, kuri var tikt aplikti ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā Valstī saskaņā ar 6.panta (Ienākums no nekustamā īpašuma) vai 13.panta (Kapitāla pieaugums) 1.punkta noteikumiem, kuri pārsniedz šīs pastāvīgās pārstāvniecības faktiski izmaksātos procentus vai kuri pārsniedz sakarā ar 6.pantā (Ienākums no nekustamā īpašuma) vai 13.panta (Kapitāla pieaugums) 1.punktā minētā ienākuma gūšanu faktiski izmaksātos procentus. Šajā gadījumā attiecināmo procentu izdevumi, kas pārsniedz faktiski izmaksātos procentus, tiks uzskatīti par procentiem, kas rodas otrā Līgumslēdzējā Valstī un kur u īstenais īpašnieks ir pirmās minētās Līgumslēdzējas Valsts rezidents.

12. pants

Autoratlīdzības

1. Autoratlīdzību, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un kuras īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

2. Tomēr šo autoratlīdzību var arī aplikt ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tā rodas. Ja autoratlīdzības īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, nodoklis nedrīkst pārsniegt :

a) 5 procentus no autoratlīdzības kopapjoma par autoratlīdzībām, kas tiek maksātas par ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisko iekārtu izmantošanu;

b) 10 procentus no autoratlīdzības kopapjoma visos pārējos gadījumos.

3. Jēdziens "autoratlīdzība" šajā Konvencijā apzīmē jebkāda veida maksājumus, ko saņem kā kompensāciju par jebkuru autortiesību izmantošanu vai par tiesībām izmantot autortiesības uz literāru, zinātnisku vai mākslas darbu, ieskaitot datorprogrammas, kinofilmas, filmas un ierakstus vai cita veida skaņas vai attēlu kopijas televīzijas un radio pārraidēm, uz jebkuru patentu, firmas zīmi, dizainu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, vai cita veida tiesībām vai īpašumu, vai par ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisko iekārtu izmantošanu vai par tiesībām tās izmantot, vai par informāciju attiecībā uz ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisku darbību un pieredzi. Jēdziens "autoratlīdzība" iekļauj arī maksājumus, kas saņemti par jebkuru tiesību vai īpašuma pārdošanu, kuri ir atkarīgi no šī ī p ašuma vai tiesību ražības, lietošanas vai nākotnē paredzētas pārdošanas.

4. Šī panta 1. un 2.punkta nosacījumi netiks piemēroti, ja autoratlīdzību īstenais īpašnieks, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, kurā rodas autoratlīdzība, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai šajā otrā valstī sniedz neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietoto pastāvīgo bāzi, un autoratlīdzība ir attiecināma uz šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir piemērojami 7.panta (Uzņēmējdarbības peļņa) vai 14.panta (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) noteikumi.

5. Ja sakarā ar īpašām attiecībām starp autoratlīdzības maksātāju un autoratlīdzības īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu citu personu autoratlīdzības summa, kas attiecas uz tiesībām, izmantošanu vai informāciju, pārsniedz autoratlīdzības summu, par kādu būtu varējuši vienoties maksātājs un īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu minēto ī p ašo attiecību, tad šī panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu. Šajā gadījumā maksājumu daļa, kas pārsniedz šo summu, tiks aplikta ar nodokļiem atbilstoši katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem ar nosacījumu, ka tiek ievēroti pārējie šīs Konvencijas noteikumi.

6. Šī panta piemērošanai:

a) Ja autoratlīdzības maksātājs ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas šajā valstī. Tomēr, ja persona, kas izmaksā autoratlīdzību, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai tur izvietoto pastāvīgo bāzi, sakarā ar kuru radušās saistības izmaksāt autoratlīdzību, un šo autoratlīdzību sedz pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze.

b) Gadījumos, kad saskaņā ar a) apakšpunkta noteikumiem autoratlīdzība nevar tikt uzskatīta par autoratlīdzību, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī, un šī autoratlīdzība tiek maksāta par jebkuru 3.punktā minēto tiesību vai īpašuma izmantošanu Līgumslēdzējā Valstī vai par tiesībām tos izmantot Līgumslēdzējā Valstī, tad tiks uzskatīts, ka šī autoratlīdzība rodas š a jā valstī un nevis valstī, kuras rezidents ir to maksātājs.

c) Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem maksājumi, kurus saņem par konteineru (ieskaitot treilerus, baržas un citu īpašumu, kas piederīgs konteineru transportam), kas tiek izmantoti preču vai īpašuma pārvadājumiem (kas nav pārvadājumi vienīgi starp vietām jebkuras Līgumslēdzējas Valsts iekšienē), lietošanu, uzturēšanu vai iznomāšanu, kuri nav atrunāti 8.pantā (Kuģniecība un gaisa transports), tiks uzskatīti par maksājumiem, kas nerodas nevienā no Līgumslēdzējām Valstīm.

13. pants

Kapitāla pieaugums

1. Kapitāla pieaugumu, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents, atsavinot otrā Līgumslēdzējā Valstī esošo nekustamo īpašumu, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

2. Šajā pantā jēdziens "otrā Līgumslēdzējā Valstī esošais nekustamais īpašums" iekļauj 6.pantā (Ienākums no nekustamā īpašuma) minēto nekustamo īpašumu, kas atrodas šajā otrā valstī. Tas iekļauj arī tādas sabiedrības akcijas, kuras īpašums vismaz 50 procentu apmērā sastāv no šajā otrā valstī esoša nekustamā īpašuma, un līdzdalību līgumsabiedrībā, trastā vai mantā (estate) tik lielā mērā, cik to īpašums sastāv no otrā valstī esoša nekustamā īpašuma. Savienotajās Valstīs šis jēdziens iekļauj arī "līdzdalību Savienoto Valstu nekustamajā īpašumā" ("United States real property interest") .

3. Kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot kustamo īpašumu, kurš ir pastāvīgās pārstāvniecības, ko vienas Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums izmanto otrā Līgumslēdzējā Valstī, uzņēmējdarbības īpašuma daļa, vai arī kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot kustamo īpašumu, kas piederīgs Līgumslēdzējas Valsts rezidenta neatkarīgo individuālo pakalpojumu sniegšanai otrā Līgumslēdzējā Valstī izveidotai pastāvīgai bāzei, arī kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot šādu pastāvīgo pārstāvniecību (atsevišķi vai kopā ar visu uzņēmumu) vai šādu pastāvīgo bāzi, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

4. Kapitāla pieaugumu, ko Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, kas izmanto starptautiskajā satiksmē jūras vai gaisa transporta līdzekļus, gūst par starptautiskajā satiksmē izmantoto kuģu, lidmašīnu vai lietoto konteineru atsavināšanu, vai kapitāla pieaugumu, ko šāds uzņēmums gūst par kustamā īpašuma, kas ir saistīts ar šo kuģu, lidmašīnu vai konteineru izmantošanu, apliek ar nodokļiem tikai šajā valstī.

5. Maksājumi, kas minēti 12.panta (Autoratlīdzības) 3.punktā, tiks aplikti ar nodokļiem vienīgi saskaņā ar 12.panta noteikumiem.

6. Kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot jebkādu īpašumu, kurš atšķiras no 1. līdz 5.punktā minētā īpašuma, apliek ar nodokļiem tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir šī īpašuma atsavinātājs.

14. pants

Neatkarīgie individuālie pakalpojumi

1. Līgumslēdzējas Valsts rezidenta fiziskās personas ienākumi, kas gūti, sniedzot profesionālus pakalpojumus vai veicot cita veida neatkarīgu darbību, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī, izņemot gadījumus, kad šīs darbības tiek veiktas otrā valstī un kad šī persona savas darbības vajadzībām izmanto regulāri pieejamu pastāvīgo bāzi otrā Līgumslēdzējā Valstī. Ja tiek izmantota šāda pastāvīgā bāze, ienākumus var aplikt ar nodokļiem arī otrā Līgumslēdzējā Valstī, bet tikai tik lielā mērā, kādā tie ir attiecināmi uz šo pastāvīgo bāzi. Šajā sakarā tiks uzskatīts, ka fiziskā persona izmanto regulāri pieejamu pastāvīgo bāzi otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja fiziskā persona Līgumslēdzējas Valsts rezidents uzturas otrā Līgumslēdzējā Valstī laika posmu vai laika posmus, kuri kopumā pārsniedz 183 dienas jebkurā divpadsmit mēnešu garā periodā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā nodokļu gadā, un ienākums, kas gūts par šī punkta pirmajā teikumā minētajām darbībām, tiks attiecināts uz šo pastāvīgo bāzi.

2. Šī panta pirmā punkta piemērošanai ienākums, kas var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā Valstī, ir jānosaka tādā pašā veidā, kā tiek noteikts šīs valsts rezidenta ienākums, kas gūts par profesionāliem pakalpojumiem vai cita veida neatkarīgu darbību. Tomēr nekas šajā punktā nevar tikt iztulkots tādējādi, ka tas uzliktu Līgumslēdzējai Valstij pienākumu piešķirt otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentiem jebkādas privātas atlaides, atvieglojumus vai samazinājumus attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem, kādus šī valsts piešķir saviem rezidentiem, ņemot vērā viņu civilstāvokli vai ģimenes saistības.

3. Jēdziens "profesionālie pakalpojumi" ietver neatkarīgu zinātnisko, literāro, māksliniecisko, izglītojošo vai pedagoģisko darbību, kā arī ārsta, jurista, inženiera, arhitekta, zobārsta un grāmatveža neatkarīgu darbību.

15. pants

Atkarīgie individuālie pakalpojumi

1. Saskaņā ar 16.panta (Direktoru atalgojums), 18.panta (Pensijas, sociālā nodrošināšana, ikgadējie maksājumi, alimenti un bērnu pabalsti), 19.panta (Valsts dienests) un 20.panta (Studenti, mācekļi un pētnieki) noteikumiem darba alga, izpeļņa un cita l l īdzīga veida atlīdzība, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par algotu darbu, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī, ja vien algotais darbs netiek veikts otrā Līgumslēdzējā Valstī. Ja algotais darbs tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Valstī, par to saņemto atlīdzību var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

2. Neatkarīgi no 1.punkta noteikumiem atlīdzība, kuru Līgumslēdzējas Valsts rezidents saņem par algotu darbu, kas tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Valstī, tiks aplikta ar nodokļiem tikai pirmajā minētajā valstī, ja:

a) atlīdzības saņēmējs ir atradies otrā valstī laika posmu vai laika posmus, kuri kopumā nepārsniedz 183 dienas jebkurā divpadsmit mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā finansu gadā; un

b) atlīdzību maksā darba devējs, kas nav otras valsts rezidents, vai cita persona tāda darba devēja vārdā; un

c) atlīdzību neizmaksā (nesedz) pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, ko darba devējs izmanto otrā valstī.

3. Neatkarīgi no šī panta iepriekšminētajiem noteikumiem atlīdzību, ko par algotu darbu, kas veikts uz Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma starptautiskajā satiksmē izmantota jūras vai gaisa transporta līdzekļa, saņem šī transporta līdzekļa pastāvīgā personālsastāva dalībnieki, var aplikt ar nodokļiem šajā valstī.

16. pants

Direktoru atalgojums

Direktoru atalgojumu un citu atlīdzību, kuru saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā direktoru padomes vai citas līdzīgas institūcijas loceklis sabiedrībā, kas ir otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī lstī .

17. pants

Mākslinieki un sportisti

1. Neatkarīgi no 14.panta (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) un 15.panta (Atkarīgie individuālie pakalpojumi) noteikumiem ienākumus, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā izpildītājmākslinieks, piemēram, kā teātra, kino, radio vai televīzijas aktieris, kā mūziķis vai arī kā sportists, par savu individuālo darbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī, izņemot gadījumus, kad mākslinieka vai sportista saņemto ienākumu summa, kopā ar viņam atmaksātiem vai viņa labā segtajiem izdevumiem, kas saņemta par minētajām darbībām attiecīgajā taksācijas gadā, nepārsniedz divdesmit tūkstošus ASV dolāru vai šīs summas ekvivalentu Latvijas latos.

2. Ja mākslinieka vai sportista ienākumi par viņa individuālo darbību attiecīgajā jomā tiek maksāti nevis pašam māksliniekam vai sportistam, bet citai personai, šos citas personas ienākumus neatkarīgi no 7.panta (Uzņēmējdarbības peļņa), 14.panta (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) un 15.panta (Atkarīgie individuālie pakalpojumi) noteikumiem var aplikt ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tiek veikta izpildītājmākslinieka vai sportista darbība, ja vien nav noskaidrots, ka ne sportists vai mākslinieks, ne ar viņu saistītas personas nekādā veidā, tieši vai netieši nepiedalās šīs citas personas peļņas sadalē, ieskaitot atliktās atlīdzības saņemšanu, balvas, maksas, dividendes, līgumsabiedrību peļņas sadales veidā vai jebkādā citā sadales veidā.

3. Šī panta 1. un 2.punkta noteikumi neattiecas uz ienākumiem, ko par Līgumslēdzējā Valstī veiktajām darbībām gūst otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā mākslinieks vai sportists, ja viņa vizītei pirmajā minētajā valstī pilnīgi vai galvenokārt tiek sniegts atbalsts no otras Līgumslēdzējas Valsts, tās politiski administratīvās vienības vai pašvaldības sabiedriskajiem fondiem. Šajā gadījumā ienākums tiks aplikts ar nodokļiem tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir mākslinieks vai sportists.

18. pants

Pensijas, sociālā nodrošināšana, ikgadējie maksājumi, alimenti un bērnu pabalsti

1. Saskaņā ar 19.panta (Valsts dienests) noteikumiem pensija un cita līdzīga atlīdzība, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents, kas ir šīs atlīdzības īstenais īpašnieks, par iepriekš veikto algoto darbu neatkarīgi no tā, vai tās izmaksa ir periodiska vai vienreizēja, tiks aplikta ar nodokļiem tikai tajā valstī, kuras rezidents ir pensijas vai atlīdzības saņēmējs. Tomēr jebkura šādas pensijas vai atlīdzības summa, kura otrā Līgumslēdzējā Valstī tiktu izslēgta no tās saņēmēja apliekamā ienākuma, ja tās saņēmējs būtu šīs valsts rezidents, tiks atbrīvota no aplikšanas ar nodokļiem pirmajā minētajā valstī.

2. Neatkarīgi no 1.punkta noteikumiem Līgumslēdzējas Valsts veiktie maksājumi, ko šī valsts saskaņā ar tās sociālās nodrošināšanas vai līdzīgiem likumdošanas aktiem izmaksā otras Līgumslēdzējas valsts rezidentam vai Savienoto Valstu pilsonim, tiks aplikti ar nodokļiem tikai pirmajā minētajā valstī.

3. Ikgadējie maksājumi, kurus saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī. Šī punkta piemērošanai jēdziens "ikgadējie maksājumi" nozīmē noteiktu summu (kas nav pensija), ko periodiski izmaksā noteiktos termiņos konkrētā periodā norādīto gadu garumā saskaņā ar saistībām veikt maksājumus, pamatojoties uz iepriekš saņemtu atbilstošu un pilnīgu atlīdzību (kas nav sniegta pakalpojumu veidā).

4. Alimenti, kas ir atskaitāmi no apliekamā ienākuma Līgumslēdzējā Valstī, kurus Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā otrā valstī. Šī punkta piemērošanai jēdziens "alimenti" nozīmē periodiskus maksājumus, kas tiek izmaksāti, pamatojoties uz rakstisku šķiršanās līgumu, tiesas spriedumu par laulības šķiršanu, atsevišķu uzturēšanu vai obligātu pabalstu, kuri tiek aplikti ar nodokļiem to saņēmēja rezidences valstī saskaņā ar tās likumdošanas aktiem.

5. Periodiski maksājumi, kuri nav minēti 4.punktā un kurus saskaņā ar rakstisku šķiršanās līgumu, tiesas spriedumu par laulības šķiršanu, atsevišķu uzturēšanu vai obligātu pabalstu Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam mazgadīgu bērnu uzturēšanai, netiks aplikti ar nodokļiem otrā valstī.

19. pants

Valsts dienests

1. Neatkarīgi no 15.panta (Atkarīgie individuālie pakalpojumi) un 17.panta (Mākslinieki un sportisti) noteikumiem:

a) atlīdzība, kura nav pensija un kuru fiziskajai personai maksā Līgumslēdzēja Valsts, tās politiski administratīvā vienība vai pašvaldība, vai kura tiek izmaksāta no šīs valsts, administratīvās vienības vai pašvaldības sabiedriskajiem fondiem par šai valstij, administratīvajai vienībai vai pašvaldībai sniegtajiem atkarīgajiem individuālajiem pakalpojumiem, kas sniegti, izpildot valstiskas funkcijas, saskaņā ar b) apakšpunkta noteikumiem, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī;

b) tomēr šī atlīdzība tiks aplikta ar nodokļiem tikai otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja pakalpojumi ir sniegti šajā otrā valstī un šī fiziskā persona ir tāds šīs valsts rezidents, kas:

(i) ir šīs valsts pilsonis; vai
(ii) nav kļuvis par šīs valsts rezidentu tikai un vienīgi ar mērķi sniegt pakalpojumus.

2. Saskaņā ar 18.panta (Pensijas, sociālā nodrošināšana, ikgadējie maksājumi, alimenti un bērnu pabalsti) 2.punkta noteikumiem:

a) jebkura pensija, kuru fiziskajai personai maksā Līgumslēdzēja Valsts, tās politiski administratīvā vienība vai pašvaldība vai kura tiek izmaksāta no šīs valsts, administratīvās vienības vai pašvaldības sabiedriskajiem fondiem par šai valstij, administratīvajai vienībai vai pašvaldībai sniegtajiem pakalpojumiem, kas sniegti, izpildot valstiskas funkcijas, saskaņā ar b) apakšpunkta noteikumiem, tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī.

b) Tomēr šī pensija tiks aplikta ar nodokļiem tikai otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja šī fiziskā persona ir šīs otras valsts rezidents un pilsonis.

20. pants

Studenti, mācekļi un pētnieki

1. a) Fiziskā persona, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents tās ierašanās brīdī otrā Līgumslēdzējā Valstī un kuras pagaidu uzturēšanās otrā Līgumslēdzējā Valstī galvenais mērķis ir:

(i) studijas universitātē vai citā otrā Līgumslēdzējā Valstī akreditētā mācību iestādē, vai
(ii) nodrošināt stažēšanos, kāda nepieciešama, lai iegūtu viņa profesijai vai profesijas īpašai jomai nepieciešamo praksi, vai
(iii) studēt, vai nodarboties ar izpēti kā valdības, reliģiskas, žēlsirdības, zinātniskas, literāras vai izglītojošas organizācijas dāvinājuma, pabalsta vai prēmijas saņēmējam,

laika posmā, kas nepārsniedz piecus gadus no šīs personas ierašanās datuma otrā Līgumslēdzējā Valstī, tiks atbrīvota no aplikšanas ar nodokļiem šajā otrā Līgumslēdzējā Valstī attiecībā uz šī punkta b) apakšpunktā minētajām summām.

b) Šī punkta a) apakšpunktā minētās summas ir šādas:

(i) no ārzemēm saņemtie maksājumi, izņemot atlīdzību par individuālu pakalpojumu sniegšanu, kas tiek saņemti šīs personas uzturēšanās, izglītības, studiju, pētniecības vai stažēšanās vajadzībām;
(ii) piešķīrums, pabalsts vai prēmija, un
(iii) ienākums no otrā Līgumslēdzējā Valstī sniegtajiem individuālajiem pakalpojumiem, kuri jebkurā taksācijas gadā nepārsniedz piecus tūkstošus Savienoto Valstu dolāru ($ 5000) vai to ekvivalentu Latvijas latos.

2. Fiziskā persona, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents tās ierašanās brīdī otrā Līgumslēdzējā Valstī un kuras kā pirmās minētās Līgumslēdzējas Valsts rezidenta algota darbinieka vai kā līgumslēdzējas ar šādu rezidentu pagaidu uzturēšanās otrā Līgumslēdzējā Valstī galvenais mērķis ir:

a) profesionālas, tehniskas vai uzņēmējdarbības pieredzes iegūšana no kādas citas personas, nekā no šī pirmās minētās Līgumslēdzējas Valsts rezidenta, vai

b) studijas universitātē vai citā otrā Līgumslēdzējā Valstī akreditētā mācību iestādē,

laika posmā, kas nepārsniedz divpadsmit citu citam sekojošus mēnešus, tiks atbrīvota no aplikšanas ar nodokļiem šajā otrā Līgumslēdzējā Valstī attiecībā uz šīs personas gūto ienākumu par individuāliem pakalpojumiem nepārsniedzot astoņus tūkstošus Savienoto Valstu dolāru ($ 8000) vai to ekvivalentu Latvijas latos.

3. Fiziskā persona, kas ir vienas Līgumslēdzējas Valsts rezidents laikā, kad iesākas tās pagaidu klātbūtne otrā Līgumslēdzējā Valstī, un kura atrodas pagaidu klātbūtnē otrā Līgumslēdzējā Valstī, nepārsniedzot laika posmu viena gada garumā, kā otras Līgumslēdzējas Valsts valdības apmaksātas programmas dalībnieks ar galveno nolūku stažēties, nodarboties ar izpēti vai studijām, tiks atbrīvota no aplikšanas ar nodokļiem šajā otrā Līgumslēdzējā Valstī attiecībā uz šīs personas gūto ienākumu par tādiem individuāliem pakalpojumiem, kuri attiecas uz otrā Līgumslēdzējā Valstī veikto stažēšanos, izpēti vai studijām, nepārsniedzot kopumā desmit tūkstošus Savienoto Valstu dolāru ($ 10000) vai to ekvivalentu Latvijas latos.

4. Šī panta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz ienākumu no izpētes, ja šī izpēte tiek veikta nevis sabiedriskās interesēs, bet galvenokārt kādas personas vai personu privātās interesēs.

21. pants

Darbība šelfa zonā

1. Šī panta noteikumi tiks piemēroti neatkarīgi no šīs Konvencijas 4. līdz 20.panta noteikumiem.

2. Saskaņā ar 3. un 4.punkta noteikumiem tiks uzskatīts, ka persona, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents un kas otras Līgumslēdzējas Valsts šelfa zonā veic darbību, kura saistīta ar šajā otrā valstī esošo jūras un zemes dzīļu un to dabas resursu pētīšanu vai izmantošanu, veic šajā otrā Līgumslēdzējā Valstī uzņēmējdarbību, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi.

3. Šī panta 2.punkta noteikumi netiks piemēroti, ja minētās darbības ilgums nepārsniedz kopumā 30 dienas jebkurā 12 mēnešu periodā. Tomēr šī punkta vajadzībām:

a) darbība, ko veic persona, kura ir saistīta ar citu personu, tiks uzskatīta par šīs citas personas veiktu darbību, ja šī darbība pēc būtības ir tāda pati kā tā, ko veic pirmā minētā persona, izņemot pirmās personas darbību, kas tiek veikta vienlaicīgi ar otrās personas veikto darbību;

b) persona tiks uzskatīta par saistītu ar citu personu, ja viena no tām tieši vai netieši kontrolē otru vai arī kāda trešā persona vai trešās personas tieši vai netieši kontrolē abas minētās personas.

4. Tomēr šī panta noteikumi netiks piemēroti attiecībā uz: ā uz:

a) 5. panta (Pastāvīgā pārstāvniecība) 4.punktā minētajām darbībām atsevišķi vai jebkādā to kombinācijā;

b) buksēšanu vai noenkurošanu, ko veic īpaši šiem mērķiem paredzētie kuģi, kā arī jebkādu citu darbību, ko veic šādi kuģi; vai ; vai

c) piegāžu vai personāla pārvadāšanu ar jūras un gaisa transporta līdzekļiem starptautiskā satiksmē.

5. a) Saskaņā ar šī punkta b) apakšpunkta noteikumiem darba alga, izpeļņa un līdzīga atlīdzība, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par algotu darbu, kas saistīts ar otrā Līgumslēdzējā Valstī esošo jūras un zemes dzīļu un to dabas resursu izpēti vai izmantošanu, var tikt aplikta ar nodokļiem šajā otrā valstī tik lielā mērā, cik lielā mērā šis darbs ir ticis veikt s šīs otrās valsts šelfa zonā. Tomēr šāda atlīdzība tiks aplikta ar nodokļiem tikai pirmajā minētajā valstī, ja algotais darbs šelfa zonā tiek veikts tāda darba devēja labā, kas nav otras valsts rezidents, un tā veikšanas ilgums kopumā nepārsniedz 30 diena s jebkurā 12 mēnešu periodā;

b) darba algu, izpeļņu un līdzīgu atlīdzību, ko saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par algotu darbu uz jūras vai gaisa transporta līdzekļa, kas veic piegādes vai personāla pārvadājumus uz vai starp vietām Līgumslēdzējā Valstī, kur notiek ar jūras un zemes dzīļu un to dabas resursu pētīšanu vai izmantošanu saistītā darbība, vai arī par algotu darbu uz velkoņiem vai citiem kuģiem, kas sniedz pakalpojumus papildus iepriekšminētajai darbībai, var aplikt ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir darba devējs.

22. pants

Citi ienākumi

1. Citi šīs Konvencijas iepriekšējos pantos neaplūkotie ienākumi, kuru īstenais īpašnieks ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, neatkarīgi no šo ienākumu rašanās vietas tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī.

2. Šī panta 1.punkta noteikumi netiks piemēroti ienākumam, kas nav ienākums no nekustamā īpašuma, kurš definēts 6.panta (Ienākums no nekustamā īpašuma) 2.punktā, ja šī ienākuma saņēmējs, būdams Līgumslēdzējas Valsts rezidents, veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību, vai sniedz šajā otrā valstī neatkarīgus individuālos pakalpojumus, izmantojot tur izvietoto pastāvīgo bāzi, un ja ienākums ir attiecināms uz šo pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi. Šajā gadījumā atkarībā no apstākļiem ir piemērojami 7.panta (Uzņēmējdarbības peļņa) vai 14.panta (Neatkarīgie individuālie pakalpojumi) noteikumi.

23. pants

Priekšrocību ierobežošana

1. Līgumslēdzējas Valsts rezidents ir tiesīgs izmantot visas priekšrocības, kādas piešķir šī Konvencija, tikai tad, ja šis rezidents ir "kvalificēts" rezidents.

2. Līgumslēdzējas Valsts rezidents taksācijas gadā tiek uzskatīts par "kvalificētu" rezidentu, tikai tad, ja viņš ir jebkurš no turpmāk minētajiem:

a) fiziskā persona;

b) Līgumslēdzēja Valsts, tās politiski administratīvā vienība vai pašvaldība, vai šīs valsts, administratīvās vienības vai pašvaldības institūcijas vai izpildinstitūcijas;

c) sabiedrība, ja:

(i) laika posmā, kas nav īsāks par pusi no taksācijas gada, vismaz 50 procenti no sabiedrības katra veida akciju īpašniekiem ir kvalificēti rezidenti, kas atbilst šī punkta a), b), e) vai f) apakšpunktam, vai ASV pilsoņi, ar nosacījumu, ka netiešu īpašumtiesību gadījumā, katrs starpīpašnieks ir persona, kura ir tiesīga izmantot šīs Konvencijas priekšrocības saskaņā ar šī punkta noteikumiem; un
(ii) šīs sabiedrības izmaksātās vai uzkrātās summas, šīs sabiedrības taksācijas gada laikā:
— personām, kas nav ne kvalificēti rezidenti, ne ASV pilsoņi un
— kuras šīs sabiedrības rezidences valstī ir atskaitāmas, nosakot apliekamo ienākumu (izņemot šīs sabiedrības parasti veicamās uzņēmējdarbības ietvaros izdarītos maksājumus par pakalpojumiem vai taustāmo īpašumu, kas veikti, pamatojoties uz cenām, kādas ir piemērojamas darījumos starp savstarpēji nesaistītām personām),

nepārsniedz 50 procentus no šīs sabiedrības attiecīgā taksācijas gada kopējā ienākuma;

d) trasts vai manta (estate), ja to īsteno īpašnieku līdzdalība atbilst c) (i) apakšpunkta prasībām un ja to maksājumi personām, kas nav kvalificēti rezidenti vai ASV pilsoņi, atbilst c) (ii) apakšpunkta prasībām;

e) persona, ja:

(i) īsteno īpašnieku līdzdalības, kas atbilst vismaz 50 procentiem katra veida līdzdalībām šajā personā, regulāri un būtiski tiek tirgotas atzītā fondu biržā vai
(ii) tiešie vai netiešie īpašnieki vismaz 50 procentiem šīs personas katra veida līdzdalībām ir personas, kuras ir tiesīgas uz atvieglojumiem saskaņā ar (i) punktu, ar nosacījumu, ka netiešu īpašumtiesību gadījumā katrs starpīpašnieks ir persona, kura ir tiesīga izmantot šīs Konvencijas priekšrocības saskaņā ar šī punkta noteikumiem;

f) personas, kas minētas 4.panta (Rezidents) 3.punkta b) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka vairāk nekā puse no to dalībniekiem, locekļiem vai ieguvējiem ir kvalificēti rezidenti; vai

g) Savienoto Valstu Regulētā investīciju sabiedrība, vai cita Latvijā izveidota līdzīga sabiedrība, par ko ir vienojušās Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes.

3. a) Līgumslēdzējas Valsts rezidents, kas nav kvalificēts rezidents, būs tiesīgs izmantot šīs Konvencijas priekšrocības attiecībā uz konkrētu ienākumu, kas gūts otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja:

(i) šis rezidents ir iesaistījies aktīvā tirdzniecībā vai uzņēmējdarbībā pirmajā minētajā valstī;
(ii) gūtais ienākums ir saistīts vai ir gadījuma rakstura attiecībā uz šo tirdzniecību vai uzņēmējdarbību un
(iii) minētā tirdzniecība vai uzņēmējdarbība ir būtiska attiecībā uz otrā valstī veikto darbību, kuras rezultātā ir gūts šis ienākums;

b) šī punkta piemērošanai tāda uzņēmējdarbība kā investēšana vai investīciju vadīšana netiks uzskatīta par aktīvu tirdzniecību vai uzņēmējdarbību, ja vien tā nav bankas vai apdrošināšanas darbība vai darbība ar vērtspapīriem, kuru veic banka, apdrošināšanas sabiedrība vai reģistrēts vērtspapīru dīleris;

c) nosakot, vai tirdzniecība vai uzņēmējdarbība ir būtiska šī punkta piemērošanai, ir jāņem vērā visi fakti un apstākļi. Tomēr jebkurā gadījumā tirdzniecība vai uzņēmējdarbība tiks uzskatīta par būtisku, ja iepriekšējā taksācijas gadā vai vidēji trijos iepriekšējos taksācijas gados aktīvu vērtība, kopējais ienākums un izdevumi darba algām, kas attiecas uz tirdzniecību vai uzņēmējdarbību pirmajā minētajā valstī, ir vismaz 7,5 procenti no minētā rezidenta (un jebkuras saistītas personas) aktīvu vērtības, kopējā ienākuma un izdevumu darba algām, proporcionālās daļas, kas attiecas uz darbību, kuras rezultātā otrā valstī tika gūta ienākuma daļa, ar nosacījumu, ka šo triju attiecību vidējais rādītājs pārsniedz 10 procentus;

d) ienākums ir saistīts ar tirdzniecību vai uzņēmējdarbu, ja otrā valstī veiktā darbība, kuras rezultātā ir gūts konkrētais ienākums, ir uzņēmējdarbības veids, kas ir šīs tirdzniecības vai uzņēmējdarbības sastāvdaļa vai to papildina. Ienākumam ir gadījuma raksturs attiecībā uz tirdzniecību vai uzņēmējdarbību, ja tas veicina tirdzniecību vai uzņēmējdarbību otrā valstī.

4. Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, kurš netiek atzīts par kvalificētu rezidentu saskaņā ar 2.punkta noteikumiem, tomēr var tikt piešķirti atvieglojumi saskaņā ar šo Konvenciju attiecībā uz ienākumu, kas rodas otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja tā izlemj šīs otras Līgumslēdzējas Valsts kompetentās iestādes.

5. Šī panta piemērošanai jēdziens "atzīta fondu birža" nozīmē:

a) NASDAQ sistēmu, kas pieder Vērtspapīru dīleru nacionālajai asociācijai un jebkuru fondu biržu, kas reģistrēta ASV Vērtspapīru un biržu komisijā kā nacionālā fondu birža saskaņā ar 1934. gada ASV Vērtspapīru biržu likumu; un

b) Rīgas Fondu biržu, un jebkuru citu valsts administrācijas atzītu fondu biržu; un

c) jebkuru citu fondu biržu, par ko ir vienojušās Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes.

6. Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir savstarpēji jākonsultējas, lai izstrādātu savstarpēji saskaņotu šī panta noteikumu piemērošanas kārtību un publicētu attiecīgus norādījumus. Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar 27.panta (Informācijas apmaiņa un administratīvā palīdzība) noteikumiem ir jāveic šī panta noteikumu izpildei nepieciešamās informācijas apmaiņa.

24. pants

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

1. Saskaņā ar Savienoto Valstu likumdošanas aktu noteikumiem un ierobežojumiem (arī to iespējamajiem grozījumiem, kuri nemaina šeit noteikto vispārējo principu) Savienotās Valstis tās rezidentiem vai pilsoņiem atļaus samazināt Savienoto Valstu ienākuma nodokli par:

a) šī rezidenta vai pilsoņa samaksāto vai viņa labā samaksāto Latvijas nodokli; un

b) sabiedrības, kura veic peļņas sadali, samaksāto vai tās labā samaksāto Latvijas nodokli attiecībā uz peļņu, no kuras tiek izmaksātas dividendes, ja Savienoto Valstu sabiedrībai pieder vismaz 10 procenti akciju ar balsstiesībām sabiedrībā, kas ir Latvijas rezidents, no kuras Savienoto Valstu sabiedrība saņem dividendes.

2. Latvijā nodokļu dubultā uzlikšana tiks novērsta šādā veidā:

a) gadījumā, kad Latvijas Republikas rezidents gūst ienākumus, ko saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem var aplikt ar nodokļiem Savienotajās Valstīs, ja vien Latvijas Republikas iekšējās likumdošanas akti nenodrošina labvēlīgākus noteikumus, Latvijas Republikai jāatļauj samazināt šī rezidenta ienākuma nodokli par nodokļa daļu, kas ir vienāda ar Savienotajās Valstīs samaksāto ienākuma nodokli (izņemot jebkuru nodokli, kas Savienotajās Valstīs tiek uzlikts, pamatojoties uz pilsonību). Šie samazinājumi tomēr nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tādu Latvijas ienākuma nodokļa daļu, kas ir aprēķināta pirms šī samazinājuma piemērošanas, kura ir attiecināma uz ienākumu, ko var aplikt ar nodokļiem Savienotajās Valstīs;

b) lai piemērotu a) apakšpunktu, ja sabiedrība — Latvijas Republikas rezidents saņem dividendes no sabiedrības — Savienoto Valstu rezidenta, kurā tai pieder vismaz 10 procenti akciju ar pilnām balsstiesībām, Savienotajās Valstīs samaksātajā nodoklī tiks ietverts ne tikai nodoklis, ar kuru apliek dividendes, bet arī nodokļa, ar kuru apliek sabiedrības peļņu, no kuras tiek izmaksātas dividendes, daļa, kas atbilst šīm dividendēm.

3. Nodokļu atvieglojuma, novēršot nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar šī panta noteikumiem, piemērošanai un saskaņā ar Līgumslēdzēju Valstu iekšzemes likumdošanas aktu noteikumiem par ienākuma izcelsmes valsts noteikšanu, kuri ir piemērojami ārvalstīs samaksāto nodokļu ieskaites (kredīta) ierobežošanai, Līgumslēdzējas Valsts rezidenta saņemtais ienākums, kas saskaņā ar šo Konvenciju (izņemot aplikšanu ar nodokļiem, kas notiek, vienīgi pamatojoties uz pilsonību, saskaņā ar 1.pantu (Konvencijas piemērošanas vispārīgie noteikumi)) var tikt aplikts ar nodokļiem otrā Līgumslēdzējā Valstī, tiks uzskatīts par ienākumu, kas rodas šajā otrā valstī.

25. pants

Diskriminācijas nepieļaušana

1. Līgumslēdzējas Valsts pilsoņi otrā Līgumslēdzējā Valstī netiks pakļauti jebkurai aplikšanai ar nodokļiem vai jebkurām ar tiem saistītajām prasībām, kas atšķiras no aplikšanas ar nodokļiem vai ar tiem saistītajām prasībām, kurām tiek vai var tikt pakļauti otras valsts pilsoņi tādos pašos apstākļos vai kuras ir apgrūtinošākas, it īpaši attiecībā uz rezidenci. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas nav vienas Līgumslēdzējas Valsts vai abu Līgumslēdzēju Valstu rezidenti. Tomēr aplikšanai ar nodokļiem Savienotajās Valstīs Savienoto Valstu pilsoņi, kas ir pakļauti aplikšanai ar nodokļiem attiecībā uz visā pasaulē gūto ienākumu, netiks uzskatīti par esošiem tādos pašos apstākļos kā Latvijas pilsoņi, kas nav Savienoto Valstu rezidenti.

2. Bezvalstnieki, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidenti, nevienā no Līgumslēdzējām Valstīm netiks pakļauti aplikšanai ar nodokļiem vai jebkurām ar tiem saistītām prasībām, kas atšķiras no aplikšanas ar nodokļiem vai ar tiem saistītajām prasībām, kurām tiek vai var tikt pakļauti attiecīgās valsts pilsoņi tādos pašos apstākļos vai kuras ir apgrūtinošākas. Tomēr aplikšanai ar nodokļiem Savienotajās Valstīs Savienoto Valstu pilsoņi, kas ir Latvijas rezidenti un kas Latvijā ir pakļauti aplikšanai ar nodokļiem attiecībā uz visā pasaulē gūto ienākumu, netiks uzskatīti par esošiem tādos pašos apstākļos kā bezvalstnieki, kas ir Latvijas rezidenti.

3. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecību, kuru tas izmanto otrā Līgumslēdzējā Valstī, vai pastāvīgo bāzi, ko fiziskā persona, kas ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, izmanto otrā Līgumslēdzējā Valstī nevar aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī mazāk labvēlīgi, nekā tiktu aplikti ar nodokļiem otras valsts uzņēmumi vai fiziskā s personas — otras valsts rezidenti, kas veic tāda paša veida uzņēmējdarbību. Šo noteikumu nedrīkst iztulkot tādējādi, ka tas uzliktu Līgumslēdzējai Valstij pienākumu piešķirt otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentiem jebkādas privātas atlaides, atvieglojumu s vai samazinājumus attiecībā uz aplikšanu ar nodokļiem, ko šī valsts piešķir tās rezidentiem, ņemot vērā viņu civilstāvokli vai ģimenes saistības.

4. Izņemot gadījumus, kad piemērojami 9.panta (Saistītie uzņēmumi) 1.punkta, 11.panta (Procenti) 7.punkta vai 12.panta (Autoratlīdzības) 5.punkta noteikumi, procenti, autoratlīdzības un citi maksājumi, ko Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, nosakot pirmā minētā rezidenta apliekamo peļņu, ir jāatskaita no šīs peļņas pēc tādiem pašiem noteikumiem kā tad, ja tie tiktu izmaksāti pirmās minētās valsts rezidentam. Tāpat arī Līgumslēdzējas Valsts rezidenta parādi otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, nosakot pirmā minētā rezidenta apliekamā kapitāla vērtību, ir jāatskaita pēc tādiem pašiem noteikumiem kā tad, ja tie attiektos uz pirmās minētās valsts rezidentu.

5. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmumus, kuru kapitāls pilnīgi vai daļēji pieder vienam vai vairākiem otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentiem vai kurus viņi tieši vai netieši kontrolē, pirmajā minētajā valstī nevar pakļaut jebkādai aplikšanai ar nodokļiem vai jebkādām ar tiem saistītajām prasībām, kas atšķiras no aplikšanas ar nodokļiem un ar tiem saistītajām prasībām, kurām tiek vai var tikt pakļauti līdzīgi pirmās minētās valsts uzņēmumi vai kuras ir apgrūtinošākas.

6. Nekas šajā pantā nedrīkst tikt iztulkots kā tāds, kas aizliedz jebkurai no Līgumslēdzējām Valstīm piemērot 10.panta (Dividendes) 5.punktā minētos nodokļus.

7. Šī panta noteikumi neatkarīgi no 2.panta (Nodokļi, uz kuriem attiecas Konvencija) noteikumiem attiecas uz visu veidu un nosaukumu nodokļiem, kurus uzliek Līgumslēdzēja Valsts, tās politiski administratīvā vienība vai pašvaldība.

26. pants

Savstarpējās saskaņošanas procedūra

1. Ja persona uzskata, k a vienas Līgumslēdzējas Valsts vai abu Līgumslēdzēju Valstu rīcība izraisa vai var izraisīt šīs personas aplikšanu ar nodokļiem, kas neatbilst šīs Konvencijas noteikumiem, šī persona var neatkarīgi no šo valstu iekšējās likumdošanas aktu noteikumiem, kuri paredz novērst šādu aplikšanu ar nodokļiem, iesniegt savu jautājumu izskatīšanai jebkuras Līgumslēdzējas Valsts kompetentajām iestādēm. Jautājums jāiesniedz izskatīšanai triju gadu laikā no pirmā paziņojuma par rīcību, kas izraisījusi aplikšanu ar nodokļi e m neatbilstoši šīs Konvencijas noteikumiem.

2. Kompetentās iestādes pienākums ir censties atrisināt šo jautājumu, ja tā uzskata, ka sūdzība ir pamatota, un ja šī iestāde pati nespēj panākt apmierinošu risinājumu, tai jāmēģina atrisināt jautājumu, savstarpēji vienojoties ar otras Līgumslēdzējas Valsts kompetentajām iestādēm, lai novērstu šai Konvencijai neatbilstošu aplikšanu ar nodokļiem. Katra šāda panāktā vienošanās ir jāizpilda neatkarīgi no Līgumslēdzējas Valsts iekšējās likumdošanas aktos noteiktajiem laika limitiem vai citiem ierobežojumiem.

3. Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir jācenšas savstarpējas vienošanās ceļā atrisināt jebkurus sarežģījumus vai novērst šaubas, kas var rasties, skaidrojot vai piemērojot šo Konvenciju. Kompetentās iestādes var vienoties it sevišķi:

a) par tādu pašu Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma ienākuma, atskaitījumu, ieskaišu (kredītu) vai atvieglojumu attiecināšanu uz šī uzņēmuma pastāvīgo pārstāvniecību otrā Līgumslēdzējā Valstī;

b) par tādu pašu ienākuma, atskaitījumu, ieskaišu (kredītu) vai atvieglojumu sadalījumu starp personām;

c) par tādu pašu atsevišķa ienākuma veida kvalificēšanu;

d) par tādu pašu personu kvalificēšanu;

e) par tādu pašu ienākuma izcelsmes valsts noteikšanas noteikumu piemērošanu;

f) par jēdziena kopēju interpretāciju;

g) par jebkuras šajā Konvencijā noteiktās īpašās summas dolāros palielināšanu atbilstoši ekonomiskajai un monetārajai attīstībai;

h) par cenu iepriekšējās saskaņošanas pasākumiem;

i) par iekšzemes likumdošanas aktu noteikumu attiecībā uz soda naudām, kavējuma naudām un procentiem (par maksājumu neizdarīšanu laikā) piemērošanu saskaņā ar šo Konvenciju.

Tās var arī savstarpēji konsultēties, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu gadījumos, kas nav paredzēti šajā Konvencijā.

4. Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes var tieši sazināties viena ar otru, lai panāktu vienošanos par iepriekšējos punktos minētajiem jautājumiem.

27. pants

Informācijas apmaiņa un administratīvā palīdzība

1. Līgumslēdzēju Valstu kompetentajām iestādēm ir jāapmainās ar informāciju, kas ir svarīga šīs Konvencijas noteikumu izpildei vai Līgumslēdzēju Valstu iekšzemes likumdošanas aktu attiecībā uz nodokļiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija, noteikumu izpildei, tiktāl, ciktāl šie likumdošanas akti nav pretrunā ar šo Konvenciju, ieskaitot nodokļu, uz kuriem attiecas šī Konvencija, aprēķināšanu, iekasēšanu, piespiedu līdzekļu piemērošanu, saukšanu pie juridiskas atbildības vai apelāciju izskatīšanu attiecībā uz šiem nodokļiem. Konvencijas 1.pants (Konvencijas piemērošanas vispārīgie noteikumi) neierobežo informācijas apmaiņu. Jebkura informācija, ko saņem Līgumslēdzēja Valsts, ir jāuzskata par slepenu, tādā pašā veidā kā informācija, kas tiek iegūta saskaņā ar šīs valsts iekšzemes likumdošanas aktiem un var tikt izpausta tikai tām personām vai varas iestādēm (arī tiesas un administratīvajām iestādēm), kas ir iesaistītas šajā Konvencijā ietverto nodokļu aprēķināšanā, iekasēšanā vai administrēšanā, piespiedu līdzekļu piemērošanā, saukšanā pie juridiskas atbildības vai apelāciju izskatīšanā attiecībā uz nodokļiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija, vai kuras ir iesaistītas iepriekš minēto darbību pārraudzībā. Šīm personām vai varas iestādēm šī informācija jālieto vienīgi iepriekšminētajos nolūkos. Tās drīkst izpaust šo informāciju atklātā tiesas procesā vai tiesas nolēmumos.

2. Nekādā gadījumā 1.punkta noteikumus nedrīkst iztulkot tādējādi, ka tie uzliktu Līgumslēdzējai Valstij par pienākumu:

a) veikt administratīvus pasākumus, kas nesaskan ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem un administratīvo praksi;

b) sniegt informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar vienas vai otras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem vai saskaņā ar parasti piemērojamo administratīvo praksi;

c) sniegt informāciju, kas var atklāt jebkuru tirdzniecības, uzņēmējdarbības, ražošanas, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai tirdzniecības procesu, vai arī sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar valsts politiku (ordre public).

3. Neatkarīgi no 2. punkta noteikumiem valsts, kurai ir iesniegts lūgums sniegt informāciju, likumdošanas akti un prakse par informācijas izpaušanu attiecībā uz finansu institūcijām, to pārstāvjiem vai personām, kuras darbojas uz pilnvarojuma vai uzticības pamata, vai attiecībā uz īpašuma tiesībām uz parāda dokumentiem, vai attiecībā uz līdzdalību otrā personā, neietekmēs šīs valsts tiesības. Kompetentajām iestādēm ir tiesības saņemt un sniegt informāciju neatkarīgi no šādiem likumdošanas aktiem un prakses, kas attiecas uz informācijas izpaušanu. Ja saskaņā ar šī panta noteikumiem Līgumslēdzēja Valsts iesniedz lūgumu sniegt informāciju, otrai Līgumslēdzējai Valstij ir jāiegūst pieprasītā informācija tādā pašā veidā un tikpat lielā mērā, it kā pirmās minētās valsts nodoklis būtu šīs otras valsts nodoklis un to iekasētu šī otra valsts. Ja Līgumslēdzējas Valsts kompetentā iestāde īpaši pieprasa, otras Līgumslēdzējas Valsts kompetentajai iestādei saskaņā ar šī panta noteikumiem ir jāsniedz informācija liecinieku ar zvērestu neklātienē nodotu liecību veidā un autentisku nerediģētu dokumentu (ieskaitot grāmatvedības un citu dokumentu, pārskatu, ierakstu, grāmatvedības atskaišu un rakstu darbu) oriģinālu kopiju veidā, tādā mērā, kādā šādas liecības un dokumenti var tikt iegūti saskaņā ar šīs otras valsts likumdošanas aktiem un administratīvo praksi attiecībā uz šīs otrās valsts nodokļiem.

4. Katra Līgumslēdzēja Valsts centīsies otras Līgumslēdzējas Valsts labā iekasēt tādas summas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka Konvencijas piešķirtais nodokļu aplikšanas atvieglojums, kuru piemēro šī otra valsts, neveicina priekšrocību saņemšanu personām, kurām nav tiesības uz šāda atvieglojuma saņemšanu.

5. Šī panta 4.punkts neuzliek par pienākumu nevienai Līgumslēdzējai Valstij veikt tādus administratīvus pasākumus, kuri ir citādi nekā tie, kuri tiek piemēroti šīs valsts nodokļu iekasēšanā vai kuri būtu pretrunā ar tās suverenitāti, drošību vai valsts politiku.

6. Šī panta vajadzībām, neatkarīgi no 2.panta (Nodokļi, uz kuriem attiecas konvencija) noteikumiem, Konvencija tiks piemērota attiecībā uz visu veidu nodokļiem, kurus uzliek Līgumslēdzēja Valsts.

7. Valstij, kurai ir iesniegts lūgums sniegt informāciju, ir jāatļauj tās valsts, kura ir iesniegusi lūgumu sniegt informāciju, pārstāvjiem iebraukt pirmajā minētajā valstī, lai saņemtu paskaidrojumus no fiziskajām personām un pārbaudītu grāmatvedības dokumentus un ierakstus, ar nosacījumu, ka ir saņemta pārbaudāmo personu un valsts, kurai ir iesniegts lūgums sniegt informāciju, kompetento iestāžu piekrišana.

28. pants

Diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību personāls

Nekas šajā Konvencijā nedrīkst ietekmēt diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību personāla fiskālās privilēģijas, kuras tam piemērojamas saskaņā ar starptautisko tiesību vispārējiem noteikumiem vai īpašiem nolīgumiem.

29. pants

Stāšanās spēkā

1. Līgumslēdzēju Valstu valdības diplomātiskā ceļā paziņo viena otrai par šo valstu konstitucionālo prasību, kas ir nepieciešamas, lai šī Konvencija stātos spēkā, izpildi.

2. Šī Konvencija stāsies spēkā ar 1.punktā minētā pēdējā paziņojuma iesniegšanas datumu, un tās noteikumi abās Līgumslēdzējās Valstīs tiks piemēroti:

a) attiecībā uz nodokļiem, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī, sākot ar summām, kas izmaksātas vai ieskaitītas tā kalendārā gada janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šī Konvencija stājas spēkā;

b) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem, sākot ar taksācijas gadiem, kas sākas tā kalendārā gada janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šī Konvencija stājas spēkā.

3. Līgumslēdzēju Valstu attiecīgajām iestādēm piecu gadu ilgā laika posmā pēc šīs Konvencijas spēkā stāšanās dienas ir savstarpēji jākonsultējas par šīs Konvencijas piemērošanu (ja tas nepieciešams, jāuzsāk sarunas par Konvencijas papildināšanu ar protokolu) attiecībā uz ienākumu, kas gūts no jaunajām tehnoloģijām (piemēram, maksājumi par pārraidīšanu, izmantojot satelītu, kabeli, optiskās šķiedras kabeli vai līdzīgu tehnoloģiju).

30. pants

Darbības izbeigšana

Šī Konvencija ir spēkā tik ilgi, kamēr Līgumslēdzēja Valsts tās darbību pārtrauc. Katra Līgumslēdzēja Valsts var izbeigt šīs Konvencijas darbību, diplomātiskā ceļā iesniedzot rakstisku notu par pārtraukšanu vismaz sešus mēnešus pirms jebkura kalendārā gada beigām. Šajā gadījumā Konvencijas darbība abās Līgumslēdzējās Valstīs tiks pārtraukta:

a) attiecībā uz nodokļiem, kuri tiek ieturēti ienākuma izmaksas brīdī, sākot ar summām, kas izmaksātas vai ieskaitītas tā kalendārā gada janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā ir iesniegtas minētās notas;

b) attiecībā uz pārējiem ienākuma nodokļiem, sākot ar taksācijas gadiem, kas sākas tā kalendārā gada janvāra pirmajā dienā vai pēc tās kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā ir iesniegtas notas.

Šo apliecinot, apakšā parakstījušies, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Konvenciju ir parakstījuši.

Konvencija noslēgta Vašingtonā divos eksemplāros, latviešu un angļu valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, 1998.gada 15.janvārī.

Latvijas Republikas vārdāAmerikas Savienoto Valstu vārdā
Valdis BirkavsRoberts Rubins
Convention
between the Republic of Latvia and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The Republic of Latvia and the United States of America, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

ARTICLE 1

General Scope

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.

2. The Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded:

a) by the laws of either Contracting State; or

b) by any other agreement between the Contracting States.

3. Notwithstanding the provisions of subparagraph 2 b):

a) the provisions of Article 26 (Mutual Agreement Procedure) of this Convention exclusively shall apply to any dispute concerning whether a measure is within the scope of this Convention, and the procedures under this Convention exclusively shall apply to that dispute; and

b) unless the competent authorities determine that a taxation measure is not within the scope of this Convention, the nondiscrimination obligations of this Convention exclusively shall apply with respect to that measure, except for such national treatment or most-favored-nation obligations as may apply to trade in goods under the General Agreement on Tariffs and Trade. No national treatment or most-favored-nation obligation under any other agreement shall apply with respect to that measure.

c) For the purpose of this paragraph, a "measure" is a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any similar provision or action.

4. Notwithstanding any provision of the Convention except paragraph 5 of this Article, a Contracting State may tax its residents (as determined under Article 4 (Resident)), and by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention had not come into effect. For this purpose, the term "citizen" shall include a former citizen or long-term resident whose loss of such status had as one of its principal purposes the avoidance of tax, but only for a period of 10 years following such loss.

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect:

a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), under paragraphs 2 and 5 of Article 18 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), and under Articles 24 (Relief from Double Taxation), 25 (Nondiscrimination), and 26 (Mutual Agreement Procedure); and

b) the benefits conferred by a Contracting State under Articles 19 (Government Service), 20 (Students, Trainees and Researchers), and 28 (Members of Diplomatic Missions and Consular Posts), upon individuals who are neither citizens of, nor have been admitted for permanent residence in, that State.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) in the United States: the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding the accumulated earnings tax, the personal holding company tax, and social security taxes), and the excise taxes imposed with respect to the investment income of private foundations (hereafter referred to as "United States tax");

b) in Latvia: the enterprise income tax (uznemumu ienakuma nodoklis) and the personal income tax (iedzivotaju ienakuma nodoklis), (hereafter referred to as "Latvian tax").

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws or other laws affecting their obligations under the Convention, and of any official published material concerning the application of the Convention, including explanations, regulations, rulings, or judicial decisions.

ARTICLE 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Contracting State" means the United States or Latvia as the context requires;

b) the term "United States" means the United States of America, but does not include Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, or any other United States possession or territory. When used in a geographical sense, the term "United States" includes any area adjacent to the territorial waters of the United States within which under the laws of the United States and in accordance with international law, the rights of the United States may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

c) the term "Latvia" means the Republic of Latvia and, when used in the geographical sense, means the territory of the Republic of Latvia and any other area adjacent to the territorial waters of the Republic of Latvia within which under the laws of Latvia and in accordance with international law, the rights of Latvia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

d) the term "person" includes an individual, an estate, a trust, a partnership, a company, and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is solely between places in the other Contracting State;

h) the term "competent authority" means:

(i) in the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and

(ii) in Latvia the Ministry of Finance or its authorized representative.

i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 26 (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the laws of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his residence, domicile, citizenship, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature.

2. a) However, the term "resident of a Contracting State" does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State;

b) in the case of income derived or paid by a partnership, estate, or trust, this term applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries; and

c) if an individual is liable to tax as a resident because the individual is a citizen or permanent resident of a Contracting State and such resident is not also a resident of the other Contracting State, then the other State shall consider that individual to be a resident of the first-mentioned State only if the individual has a substantial presence, permanent home or habitual home in the first-mentioned State. If the individual is a resident of both Contracting States, his State of residence shall be determined under paragraph 4.

3. The term "resident of a Contracting State" includes:

a) that State, a political subdivision, or a local authority thereof, and any agency or instrumentality of any such State, subdivision or authority; and

b) a legal person organized under the laws of a Contracting State and that is generally exempt from tax in that State because it is established and maintained in that State either:

(i) exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, or other similar purpose; or

(ii) to provide pensions or other similar benefits to employees pursuant to a plan.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);

b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

5. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, such company shall not be considered to be a resident of either Contracting State for the purposes of enjoying benefits under this Convention.

6. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" also includes a building site or construction or installation project, but only if it lasts more than 6 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display, or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of the activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person (other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies) is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and where the conditions between the agent and the enterprise differ from those which would be made between independent persons, such agent shall not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph. In such case the provisions of paragraph 5 shall apply.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income From Immovable (Real) Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable (real) property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable (real) property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable (real) property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right to acquire immovable (real) property, usufruct of immovable (real) property and rights to variable or fixed payments relating to the production from, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable (real) property. For the purposes of this Convention, the term "immovable (real) property" also includes rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources in the Contracting State, including rights to interests in, or to the benefits of, such assets.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable (real) property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable (real) property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable (real) property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable (real) property of an enterprise and to income from immovable (real) property used for the performance of independent personal services.

6. A resident of a Contracting State who is liable to tax in the other Contracting State on income from immovable (real) property situated in the other Contracting State may elect to compute the tax on such income on a net basis. In the case of the United States tax, an election to apply the preceding sentence shall be binding for the taxable year of the election and all subsequent taxable years unless the competent authority of the United States agrees to terminate the election.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The business profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the business profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. However, profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through that permanent establishment may be considered attributable to that permanent establishment if it is established that such sales or activities were structured in a manner intended to avoid taxation in the State where the permanent establishment is situated.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the business profits which it might be expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions.

3. In determining the business profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses that are incurred for the purposes of the permanent establishment, including a reasonable allocation of research and development expenses, interest, and other similar expenses and executive and general administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. A Contracting State may, consistent with its law, impose limitations on deductions, so long as these limitations are consistent with the concept of net income.

4. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where the information available to the competent authority of that State is inadequate to determine the profits to be attributable to a permanent establishment, provided that, on the basis of the available information, the determination of the profits of the permanent establishment is consistent with the principles stated in this Article.

5. No business profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the Convention, the business profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. For the purposes of the Convention, the term "business profits" means profits derived from any trade or business. It includes, for example, profits from manufacturing, mercantile, fishing, transportation, communications or extractive activities, and from the furnishing of personal services of another person, including the furnishing by a company of the personal services of its employees. It does not include income received by an individual for his performance of personal services either as an employee or in an independent capacity.

8. Where business profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of the Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

9. In applying paragraphs 1 and 2 of this Article, paragraph 4 of Article 10 (Dividends), paragraph 5 of Article 11 (Interest), paragraph 4 of Article 12 (Royalties), paragraph 3 of Article 13 (Capital Gains), Article 14 (Independent Personal Services) and paragraph 2 of Article 22 (Other Income), income or gain may be attributable to a permanent establishment or fixed base even if the income or gain is deferred until after such permanent establishment or fixed base has ceased to exist.

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, the term "profits from the operation of ships or aircraft in international traffic" includes profits derived from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis. It also includes profits from the rental of ships or aircraft on a bareboat basis by an enterprise engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic, if such rental activities are incidental to the activities described in paragraph 1. Profits derived by an enterprise from the inland transport of property or passengers within either Contracting State are treated as profits from the operation of ships or aircraft in international traffic if such transport is undertaken as part of international traffic by the enterprise.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

1. Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

3. The provisions of paragraph 1 shall not limit any provisions of the law of either Contracting State which permit the distribution, apportionment, or allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons, whether or not residents of a Contracting State, owned or controlled directly or indirectly by the same interests when necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any of such persons.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a resident of a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the payor is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 percent of the voting shares of the company paying the dividends;

b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Subparagraph a) shall not apply in the case of dividends paid by a United States person that is a Regulated Investment Company or a Real Estate Investment Trust.

Subparagraph b) shall apply in the case of dividends paid by a Regulated Investment Company. In the case of dividends paid by a United States person that is a Real Estate Investment Trust, subparagraph b) shall apply only if the dividend is beneficially owned by an individual holding a less than 10 percent interest in the Real Estate Investment Trust; otherwise, the rate of withholding applicable under domestic law shall apply.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term "dividends" also includes income from arrangements, including debt obligations, carrying the right to participate in profits, to the extent so characterized under the law of the Contracting State in which the income arises. 4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the payor is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

5. A company that is a resident of one of the Contracting States and that has a permanent establishment that is subject to tax on its business profits in the other Contracting State or that is subject to tax in the other State on a net basis on its income that may be taxed in the other State under Article 6 (Income from Immovable (Real) Property) or under paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) may be subject in that other State to a tax in addition to the tax on profits. Such tax, however, may not exceed 5 percent of the portion of the profits of the company subject to tax in the other State that represents the dividend equivalent amount of such profits.

6. Where a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by that resident, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid forms part of the business property of a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, even if the dividends paid consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:

a) interest arising in a Contracting State, derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest derived on loans guaranteed or insured by that Government, subdivision, authority or institution shall be exempt from tax in the first-mentioned State;

b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if the beneficial owner of the interest is an enterprise of the other Contracting State, and the interest is paid with respect to an indebtedness arising as a consequence of the sale on credit by an enterprise of that other State, of any merchandise, or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related persons;

c) the United States may tax an excess inclusion with respect to a residual interest in a Real Estate Mortgage Investment Conduit in accordance with its domestic law; and

d) interest paid by a resident of a Contracting State and that is determined with reference to receipts, sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to any change in the value of any property of the debtor or a related person or to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the debtor to a related person also may be taxed in that State, and according to its laws, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the gross amount of the interest may be taxed at a rate not exceeding the rate prescribed in subparagraph b) of paragraph 2 of Article 10 (Dividends).

4. The term "interest" as used in this Convention means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and, subject to paragraph 4 of Article 10 (Dividends), whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as all other income that is treated as interest by the taxation law of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the interest is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payor is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payor and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payor and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

8. A resident of a Contracting State may be subject to tax in the other Contracting State in respect of interest expenses allocable to its profits attributable to a permanent establishment in the other Contracting State or subject to tax in the other Contracting State under Article 6 (Income from Immovable (Real) Property) or paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) over the interest paid by or from that permanent establishment or trade or business. In this case, the allocable interest expense in excess of interest paid shall be deemed to be interest arising in the other Contracting State and be beneficially owned by a resident of the first-mentioned Contracting State.

ARTICLE 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 percent of the gross amount of the royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;

b) 10 percent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. The term "royalties" as used in this Convention means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including computer software, cinematographic films and films or tapes and other means of image or sound reproduction for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or other like right or property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

The term "royalties" also includes payments derived from the disposition of any such right or property which are contingent on the productivity, use or further disposition thereof.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

5. Where, by reason of a special relationship between the payor and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right, or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payor and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

6. For purposes of this Article:

a) Royalties shall be treated as arising in a Contracting State when the payor is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

b) Where subparagraph a) does not operate to treat royalties as arising in a Contracting State, and the royalties are for the use of, or the right to use, in a Contracting State any property or right described in paragraph 3, then such royalties shall be deemed to arise in that State and not in the State of which the payor is resident.

c) Notwithstanding the preceding provisions of this paragraph, payments received as consideration for the use of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in transportation of passengers or property (other than transportation solely between places in a Contracting State), not dealt with in Article 8 (Shipping and Air Transport) shall be deemed to arise in neither Contracting State.

ARTICLE 13

Capital Gains

1. Gains or income derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable (real) property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article, the term "immovable (real) property situated in the other Contracting State" includes immovable (real) property referred to in Article 6 (Income From Immovable (Real) Property) which is situated in that other State. It also includes shares of stock of a company the property of which consists at least 50 percent of immovable (real) property situated in that other State, and an interest in a partnership, trust or estate to the extent that its assets consist of immovable (real) property situated in that other State. In the United States the term includes a "United States real property interest."

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base which is available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or fixed base, may be taxed in that other State.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships, aircraft or containers operated or used in international traffic or movable property pertaining to the operation or use of such ships, aircraft or containers shall be taxable only in that State.

5. Payments described in paragraph 3 of Article 12 (Royalties) shall be taxable only in accordance with the provisions of Article 12.

6. Gains from the alienation of any property other than property referred to in paragraphs 1 through 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless such services are performed in the other Contracting State and he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. In such case, the income may be taxed in the other State, but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to in the first sentence of this paragraph shall be attributable to that fixed base.

2. For the purposes of paragraph 1, the income that is taxable in the other Contracting State shall be determined in the same way as income of a resident of that other State derived in respect of professional services or other activities of an independent character. However, nothing in this paragraph shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16 (Directors' Fees), 18 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), 19 (Government Service) and 20 (Students, Trainees and Researchers), salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment as a member of the regular complement of a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic may be taxed in that Contracting State.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and other compensation derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any similar organ of a company that is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 (Independent Personal Services) and 15 (Dependent Personal Services), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theater, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State, except where the amount of the gross receipts derived by such entertainer or sportsman, including expenses reimbursed to him or borne on his behalf, from such activities does not exceed twenty thousand United States dollars ($20,000) or its equivalent in Latvian lats for the taxable year concerned.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman but to another person, that income of that other person may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 14 (Independent Personal Services) and 15 (Dependent Personal Services), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised, unless it is established that neither the entertainer or sportsman nor persons related thereto participate directly or indirectly in the profits of that other person in any manner, including the receipt of deferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions, or other distributions.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by a resident of the other Contracting State as an entertainer or sportsman if the visit to the first-mentioned State is wholly or mainly supported by public funds of the other State or a political subdivision or local authority thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

ARTICLE 18

Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support

1. Subject to the provisions of Article 19 (Government Service), pensions and other similar remuneration derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State in consideration of past employment, whether paid periodically or as a single sum, shall be taxable only in that State, but the amount of any such pension or remuneration that would be excluded from taxable income in the other Contracting State if the recipient were a resident thereof shall be exempt from taxation in the first- mentioned State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments made by a Contracting State under the provisions of the social security or similar legislation of that State to a resident of the other Contracting State or to a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned State.

3. Annuities derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. The term "annuities" as used in this paragraph means a stated sum (other than a pension) paid periodically at stated times during a specified number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration (other than services rendered).

4. Alimony paid by a resident of a Contracting State, and deductible therein, to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. The term "alimony" as used in this paragraph means periodic payments made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, which payments are taxable to the recipient under the laws of the State of which he is a resident.

5. Periodic payments, not dealt with in paragraph 4, for the support of a minor child made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall not be taxable in that other State.

ARTICLE 19

Government Service

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Dependent Personal Services) and 17 (Artistes and Sportsmen):

a) remuneration, other than a pension, paid by, or out of the public funds of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of dependent personal services rendered to that State or subdivision or authority in the discharge of functions of a governmental nature shall, subject to the provisions of subparagraph b), be taxable only in that State;

b) such remuneration, however, shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support):

a) any pension paid by, or out of the public funds of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority in the discharge of functions of a governmental nature shall, subject to the provisions of subparagraph b), be taxable only in that State;

b) such pension, however, shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

ARTICLE 20

Students, Trainees and Researchers

1. a) An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other Contracting State for the primary purpose of:

(i) studying at a university or other accredited educational institution in that other Contracting State, or

(ii) securing training required to qualify him to practice a profession or professional speciality; or

(iii) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational organization;

shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to the amounts described in subparagraph b) of this paragraph for a period not exceeding five years from the date of his arrival in that other Contracting State.

b) The amounts referred to in subparagraph a) of this paragraph are:

(i) payments from abroad, other than compensation for personal services, for the purpose of his maintenance, education, study, research, or training;

(ii) the grant, allowance, or award; and

(iii) income from personal services performed in that other Contracting State in an aggregate amount not in excess of five thousand United States dollars ($5,000) or its equivalent in Latvian lats for any taxable year.

2. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other Contracting State as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of:

a) acquiring technical, professional, or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State, or

b) studying at a university or other accredited educational institution in that other Contracting State,

shall be exempt from tax by that other Contracting State for a period of 12 consecutive months with respect to his income from personal services in an aggregate amount not in excess of eight thousand United States dollars ($8,000) or its equivalent in Latvian lats.

3. An individual who is a resident of one of the Contracting States at the time he becomes temporarily present in the other Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for a period not exceeding one year, as a participant in a program sponsored by the Government of that other Contracting State, for the primary purpose of training, research, or study, shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to his income from personal services in respect of such training, research, or study performed in that other Contracting State in an aggregate amount not in excess of ten thousand United States dollars ($10,000) or its equivalent in Latvian lats.

4. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 21

Offshore Activities

1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding the provisions of Articles 4 to 20 of this Convention.

2. A person who is a resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4, be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or a fixed base situated therein.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply, where the activities are carried on for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragraph:

a) activities carried on by a person who is associated with another person shall be regarded as carried on by the other person if the activities in question are substantially the same as those carried on by the first-mentioned person, except to the extent that those activities are carried on at the same time as its own activities;

b) a person shall be deemed to be associated with another person if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third person or third persons.

4. However, the provisions of this Article shall not apply to:

a) one or any combination of the activities mentioned in paragraph 4 of Article 5 (Permanent Establishment);

b) towing or anchor handling by ships primarily designed for that purpose and any other activities performed by such ships; or

c) the transport of supplies or personnel by ships or aircraft in international traffic.

5. a) Subject to subparagraph b) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in the other Contracting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However, such remuneration shall be taxable only in the first-mentioned State if the employment is carried on offshore for an employer who is not a resident of the other State and for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve month period.

b) salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location, or between locations, where activities connected with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels operated auxiliary to such activities, may be taxed in the Contracting State of which the employer is a resident.

ARTICLE 22

Other Income

1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable (real) property as defined in paragraph 2 of Article 6 (Income from Immovable (Real) Property), if the beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the income is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

ARTICLE 23

Limitation on Benefits

1. A resident of a Contracting State shall be entitled to all the benefits of this Convention only if it is a "qualified resident" as defined in this Article.

2. A resident of a Contracting State is a qualified resident for a taxable year only if it is either:

a) an individual;

b) a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof, or an agency or instrumentality of such State, subdivision or authority;

c) a company, if:

(i) on at least half the days of the taxable year the beneficial owners of at least 50 percent of each class of the company's shares are qualified residents by reason of subparagraphs a), b), e), or f) of this paragraph, or U.S. citizens, provided that in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a person entitled to benefits of the Convention under this paragraph; and

(ii) amounts paid or accrued by the company during its taxable year:

A) to persons that are neither qualified residents nor U.S. citizens, and

B) that are deductible for income tax purposes in the company's State of residence (but not including arm's length payments in the ordinary course of business for services or tangible property),

do not exceed 50 percent of the gross income of the company for that year;

d) a trust or estate, if the ownership of its beneficial interests satisfies the requirement of subparagraph c)(i) and its payments to persons who are not qualified residents or U.S. citizens satisfy the requirement of subparagraph c)(ii);

e) a person, if:

(i) beneficial interests representing at least 50 percent of the value of each class of interests in that person are substantially and regularly traded on a recognized stock exchange; or

(ii) the direct or indirect owners of at least 50 percent of each class of interests in that person are persons entitled to benefits under clause i), provided that in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a person entitled to benefits of the Convention under this paragraph;

f) a person described in subparagraph 3 b) of Article 4 (Resident) provided that more than half of the beneficiaries, members or participants, if any, in such person are qualified residents; or

g) a United States Regulated Investment Company, or a similar entity in Latvia as may be agreed by the competent authorities of the Contracting States.

3. a) A resident of a Contracting State that is not a qualified resident shall be entitled to the benefits of this Convention with respect to an item of income derived from the other State, if:

(i) the resident is engaged in the active conduct of a trade or business in the first-mentioned State,

(ii) the income is connected with or incidental to the trade or business, and

(iii) the trade or business is substantial in relation to the activity in the other State generating the income.

b) For purposes of this paragraph, the business of making or managing investments will not be considered an active trade or business unless the activity is banking, insurance or securities activity conducted by a bank, insurance company or registered securities dealer.

c) Whether a trade or business is substantial for purposes of this paragraph will be determined based on all facts and circumstances. In any case, however, a trade or business will be deemed substantial if, for the preceding taxable year, or for the average of the three preceding taxable years, the asset value, the gross income, and the payroll expense that are related to the trade or business in the first-mentioned State equals at least 7.5 percent of the resident's (and any related parties') proportionate share of the asset value, gross income and payroll expense, respectively, that are related to the activity that generated the income in the other State, and the average of the three ratios exceeds 10 percent.

d) Income is derived in connection with a trade or business if the activity in the other State generating the income is a line of business that forms a part of or is complementary to the trade or business. Income is incidental to a trade or business if it facilitates the conduct of the trade or business in the other State.

4. A resident of a Contracting State that is not a qualified resident pursuant to the provisions of paragraph 2 may, nevertheless, be granted benefits of the Convention with respect to income arising in the other Contracting State if the competent authority of that other Contracting State so determines.

5. For the purposes of this Article, the term "recognized stock exchange" means:

a) the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a national securities exchange under the U.S. Securities Exchange Act of 1934; and

b) the Riga stock exchange (Rigas Fondu Birza) and any other stock exchanges approved by the State authorities; and

c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

6. The competent authorities of the Contracting States shall consult together with a view to developing a commonly agreed application of the provisions of this Article, including the publication of public guidance. The competent authorities shall, in accordance with the provisions of Article 27 (Exchange of Information and Administrative Assistance), exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Article.

ARTICLE 24

Relief From Double Taxation

1. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income:

a) the Latvian tax paid by or on behalf of such resident or citizen; and

b) in the case of a United States company owning at least 10 percent of the voting stock of a company which is a resident of Latvia and from which the United States company receives dividends, the Latvian tax paid by or on behalf of the distributing company with respect to the profits out of which the dividends are paid.

2. In Latvia, double taxation shall be avoided as follows:

a) where a resident of Latvia derives income which, in accordance with this Convention, may be taxed in the United States, unless a more favorable treatment is provided in its domestic law, Latvia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in the United States (other than any such tax imposed by reason of citizenship of the United States); such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in Latvia, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the United States;

b) for the purposes of subparagraph a), where a company that is a resident of Latvia receives a dividend from a company that is a resident of the United States in which it owns at least 10 percent of its shares having full voting rights, the tax paid in the United States shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

3. For the purposes of allowing relief from double taxation pursuant to this Article, and subject to such source rules in the domestic laws of the Contracting States as apply for purposes of limiting the foreign tax credit, income derived by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention (other than solely by reason of citizenship in accordance with paragraph 4 of Article 1 (General Scope)) shall be deemed to arise in that other State.

ARTICLE 25

Nondiscrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. However, for the purposes of United States taxation, United States nationals who are subject to tax on a worldwide basis are not in the same circumstances as nationals of Latvia who are not residents of the United States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected. However, for the purposes of United States taxation, United States nationals who are residents in Latvia who are subject to tax on a worldwide basis are not in the same circumstances as stateless persons who are residents of Latvia.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State, or a fixed base which an individual who is a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises or individuals who are residents of that other State carrying on the same activities. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 7 of Article 11 (Interest), or paragraph 5 of Article 12 (Royalties) apply, interest, royalties and other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable capital of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. Nothing in this Article shall be construed as preventing either Contracting State from imposing a tax as described in paragraph 5 of Article 10 (Dividends).

7. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered), apply to taxes of every kind and description imposed by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

ARTICLE 26

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In particular the competent authorities of the Contracting States may agree:

a) to the same attribution of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a Contracting State to its permanent establishment situated in the other Contracting State;

b) to the same allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons;

c) to the same characterization of particular items of income;

d) to the same characterization of persons;

e) to the same application of source rules with respect to particular items of income;

f) to a common meaning of a term;

g) to increases in any specific dollar amounts referred to in the Convention to reflect economic or monetary developments;

h) to advance pricing arrangements; and

i) to the application of the provisions of domestic law regarding penalties, fines, and interest in a manner consistent with the purposes of the Convention.

They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 27

Exchange of Information and Administrative Assistance

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, including the assessment of, collection of, the enforcement or prosecution in respect of or the determination of appeals in relation to the taxes covered by the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1 (General Scope). Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection or administration of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

3. Notwithstanding paragraph 2, laws or practices of the requested State pertaining to the disclosure of information by financial institutions, nominees or persons acting in an agency or fiduciary capacity, or respecting ownership of debt instruments or interests in a person shall not affect the authority of the requested State. The competent authorities shall have the authority to obtain and provide information notwithstanding such disclosure laws and practices. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same manner and to the same extent as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and were being imposed by that other State. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts, and writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

4. Each of the Contracting States shall endeavor to collect on behalf of the other Contracting State such amounts as may be necessary to ensure that relief granted by the Convention from taxation imposed by that other State does not inure to the benefit of persons not entitled thereto.

5. Paragraph 4 shall not impose upon either of the Contracting States the obligation to carry out administrative measures which are of a different nature from those used in the collection of its own taxes, or which would be contrary to its sovereignty, security, or public policy.

6. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered), to taxes of every kind imposed by a Contracting State.

7. The competent authority of the requested State shall allow representatives of the applicant State to enter the requested State to interview individuals and examine books and records with the consent of the persons contacted and the competent authority of the requested State.

ARTICLE 28

Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

Entry Into Force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other through diplomatic channels when the constitutional requirements for the entry into force of the Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1, and its provisions shall have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

3. The appropriate authorities of the Contracting States shall consult within a five-year period from the date on which this Convention enters into force with respect to the application of the Convention, including the negotiation of an amendment to the Convention by means of a protocol (if appropriate), to income derived from new technologies (such as payments received for transmission by satellite, cable, optic fibre or similar technology).

ARTICLE 30

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention by giving written notice of termination, through diplomatic channels, at least 6 months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the notice has been given;

b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the notice has been given.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE at Washington in duplicate, in the Latvian and English languages, both texts being equally authentic, this 15th day of January, 1998.

For the Republic of Latvia

For the United States of America
Valdis BirkavsRobert Rubin
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.05.1998.Stājas spēkā: 27.05.1998.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 153/154, 27.05.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 18.06.1998.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
48313
27.05.1998
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"