Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumus Nr. 133 "Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 165

Rīgā 1998.gada 5.maijā (prot. nr.23 11.§)

Ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 56.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. sertifikāts - dokuments, kas apliecina ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības atbilstību obligātajām prasībām attiecīgajā jomā;

1.2. obligātās prasības - ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām noteiktās prasības kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai.

2. Šie noteikumi nosaka ārstniecības iestāžu sertifikācijas (turpmāk - sertifikācija) kārtību.

II. Sertifikācijas iestādes

3. Sertifikācijas iestādes ir Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas, kas veic sertifikāciju.

4. Sertifikācijas iestāžu kompetences vērtēšanas kritērijus un sertifikācijas iestāžu kompetences vērtēšanas komisijas personālsastāvu nosaka labklājības ministrs.

5. Pēc sertifikācijas iestāžu kompetences novērtēšanas Labklājības ministrija iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par attiecīgo sertifikācijas iestāžu pilnvarošanu veikt sertifikāciju.

6. Ministru kabinets var atsaukt pilnvarojumu veikt sertifikāciju, ja sertifikācijas iestāde nenodrošina kvalitatīvu sertifikāciju.

7. Labklājības ministrija veido un aktualizē sertifikācijas iestāžu un sertificēto ārstniecības iestāžu reģistrus.

8. Sertifikācijas iestādes:

8.1. pieņem ārstniecības iestāžu sertifikācijas pieteikumus un noslēdz ar tām attiecīgus līgumus;

8.2. novērtē ārstniecības iestāžu atbilstību obligātajām prasībām saskaņā ar likumu "Par atbilstības novērtēšanu";

8.3. pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu;

8.4. izsniedz sertifikātus;

8.5. aptur sertifikātu darbību un atjauno sertifikātus;

8.6. anulē sertifikātus;

8.7. veic sertificēto ārstniecības iestāžu atbilstības obligātajām prasībām uzraudzību (turpmāk - ārstniecības iestāžu uzraudzība);

8.8. reizi trijos mēnešos publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to ārstniecības iestāžu sarakstu, kurām ir izsniegti sertifikāti, kā arī to ārstniecības iestāžu sarakstu, kurām sertifikāti ir anulēti vai apturēta sertifikātu darbība;

8.9. sniedz informāciju par obligātajām prasībām un sertifikācijas kārtību, par personām, kas novērtēs attiecīgās ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām, kā arī par atbilstības novērtēšanas izdevumu tāmēm un ārstniecības iestādes uzraudzības izdevumu tāmēm;

8.10. saglabā no ārstniecības iestādēm saņemtās informācijas konfidencialitāti likumā noteiktajā kārtībā;

8.11. pieņem no ārstniecības iestādēm maksājumus, kas saistīti ar ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanu un ārstniecības iestāžu uzraudzību.

III. Sertifikācija un sertifikāts

9. Lai saņemtu sertifikātu, ārstniecības iestāde:

9.1. iesniedz sertifikācijas iestādē:

9.1.1. sertifikācijas pieteikumu;

9.1.2. ārstniecības iestādes personāla izglītību vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

9.1.3. ārstniecības iestādes telpu īpašuma tiesības vai telpu nomu apliecinošus dokumentus;

9.1.4. citus ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām apliecinošus dokumentus, ja to pieprasa sertifikācijas iestāde;

9.2. nodrošina sertifikācijas iestādes pārstāvju netraucētu pieeju visiem objektiem un priekšmetiem, kas nepieciešami atbilstības novērtēšanai;

9.3. pirms atbilstības novērtēšanas sākuma veic maksājumus, kas saistīti ar ārstniecības iestādes atbilstības novērtēšanu.

10. Maksimālo pieļaujamo samaksas apmēru par ārstniecības iestādes atbilstības novērtēšanu un maksimālo pieļaujamo samaksas apmēru par ārstniecības iestādes uzraudzību apstiprina labklājības ministrs.

11. Sertifikācijas iestāde uzsāk ārstniecības iestādes atbilstības novērtēšanu 30 dienu laikā pēc sertifikācijas pieteikuma saņemšanas. Ārstniecības iestādes atbilstības novērtēšanas laiku un atbilstības novērtēšanā iesaistītās ārstniecības iestādes personas ārstniecības iestāde un sertifikācijas iestāde nosaka pēc savstarpējās vienošanās.

12. Ārstniecības iestāde motivētā rakstiskā iesniegumā ir tiesīga noraidīt vienu, vairākas vai visas personas, kas veic atbilstības novērtēšanu. Pēc minētā iesnieguma saņemšanas sertifikācijas iestāde iesniedz ārstniecības iestādei priekšlikumus par citām personām, kas varētu novērtēt ārstniecības iestādes atbilstību.

13. Desmit dienu laikā pēc atbilstības novērtēšanas beigām sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu un, ja lēmums ir pozitīvs, izsniedz ārstniecības iestādei sertifikātu, kurā norāda:

13.1. ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības nosaukumu;

13.2. obligātās prasības, kurām atbilst ārstniecības iestāde;

13.3. darbības jomas, kurās ārstniecības iestādei atļauts darboties;

13.4. sertifikāta derīguma termiņu.

14. Ja atbilstības novērtēšanas gaitā tiek konstatēta neatbilstība obligātajām prasībām, desmit dienu laikā pēc atbilstības novērtēšanas beigām sertifikācijas iestāde sniedz motivētu rakstisku atzinumu par ārstniecības iestādes neatbilstību obligātajām prasībām. Ja ārstniecības iestāde trīs mēnešu laikā nenovērš neatbilstību obligātajām prasībām, sertifikācijas iestāde atsaka sertifikāciju.

15. Sertifikāta derīguma termiņš ambulatora tipa ārstniecības iestādēm ir trīs gadi, slimnīcām - pieci gadi. Sertifikāta derīguma termiņu automātiski pagarina attiecīgi uz nākamajiem trim vai pieciem gadiem, ja, uzraugot atbilstību obligātajām prasībām, nav konstatēta neatbilstība.

16. Sertifikācijas iestāde veic tās sertificēto ārstniecības iestāžu uzraudzību:

16.1. pēc savas iniciatīvas, iepriekš par to informējot ārstniecības iestādi;

16.2. pēc attiecīgās sertificētās ārstniecības iestādes pieprasījuma.

17. Ārstniecības iestādes reizi gadā veic maksājumus, kas saistīti ar ārstniecības iestāžu uzraudzību.

18. Mēneša laikā pēc atbilstības novērtēšanas beigām ārstniecības iestāde ir tiesīga iesniegt sertifikācijas iestādē sūdzību par atbilstības novērtēšanas norisi. Ja sertifikācijas iestādes atbilde neapmierina ārstniecības iestādi, tā ir tiesīga iesniegt sūdzību Labklājības ministrijā un tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

19. Sertifikācijas iestāde saglabā konfidencialitāti attiecībā uz to atbilstības novērtēšanas laikā iegūto informāciju, kurai ir komerciāls raksturs vai kuru ārstniecības iestāde uzskata par konfidenciālu.

IV. Sertifikācijas atteikums

20. Sertifikācija tiek atteikta, ja:

20.1. ārstniecības iestāde šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. un 9.1.4.apakšpunktā minētajos dokumentos apzināti sniegusi nepatiesu informāciju par savu darbību;

20.2. ārstniecības iestāde nenodrošina netraucētu pieeju visiem objektiem un priekšmetiem, kuru atbilstība tiek novērtēta;

20.3. ārstniecības iestāde nav veikusi maksājumus, kas saistīti ar ārstniecības iestādes atbilstības novērtēšanu;

20. 4. atbilstības novērtēšanā konstatētās neatbilstības obligātajām prasībām nav novērstas trīs mēnešu laikā.

V. Sertifikāta darbības apturēšana un atjaunošana

21. Sertifikāta darbību aptur, ja sertifikācijas iestāde ārstniecības iestādes uzraudzības laikā konstatējusi neatbilstību obligātajām prasībām un minētās neatbilstības novēršanai nepieciešamais laiks ir ilgāks nekā divas nedēļas. Sertifikāta darbību aptur uz laiku līdz trim mēnešiem.

22. Ja sertifikāta darbība ir apturēta, sertificētā ārstniecības iestāde var nodarboties ar ārstniecību, bet tā nedrīkst izmantot sertifikātu jaunu līgumu slēgšanai ar juridiskajām personām par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu vai reklāmas nolūkos.

23. Sertifikācijas iestāde 10 dienu laikā pēc uzraudzības beigām paziņo ārstniecības iestādei par sertifikāta darbības apturēšanu.

24. Sertifikācijas iestāde atjauno sertifikātu pēc tam, kad novērsta neatbilstība obligātajām prasībām.

VI. Sertifikāta anulēšana

25. Sertifikātu anulē šādos gadījumos:

25.1. ja sertificētā ārstniecības iestāde tiek slēgta vai likvidēta;

25.2. pēc attiecīgās sertificētās ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma;

25.3. ja ārstniecības iestāde, kuras sertifikāta darbība ir apturēta, trīs mēnešu laikā nenovērš neatbilstību obligātajām prasībā m.

26. Par sertifikāta anulēšanu sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu, ko nosūta ārstniecības iestādei. Informāciju par sertifikāta anulēšanu sertifikācijas iestāde nosūta:

26.1. Labklājības ministrijai;

26.2. Veselības apdrošināšanas centrālajam fondam;

2 6.3. Uzņēmumu reģistram;

26.4. Valsts ieņēmumu dienestam;

26.5. attiecīgajai pašvaldībai.

27. Ārstniecības iestādei trīs dienu laikā pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu saņemšanas anulētais sertifikāts jānodod sertifikācijas iestādē.

28. Ārstniecības iestāde ir tiesīga mēneša laikā pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu vai apturēšanu saņemšanas iesniegt sertifikācijas iestādē sūdzību par sertifikāta anulēšanu vai apturēšanu. Ja sertifikācijas iestādes atbilde neapmierina ārstniecības iestādi, tā var iesnie g t sūdzību Labklājības ministrijā un tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Pārejas jautājumi

29. Klīniski diagnostisko laboratoriju atbilstības novērtēšana saskaņā ar standartu LVS EN 45001 "Vispārējās prasības testēšanas laboratoriju darbībai" tiek pielīdzināta klīniski diagnostiskās laboratorijas sertifikācijai.

30. Ārstniecības iestāžu sertifikācija veicama šādos termiņos:

30.1. asinsdonoru centru un asins sagatavošanas nodaļu sertifikācija - līdz 1998.gada 31.decembrim;

30.2. medicīniskās rehabilitācijas iestāžu sertifikācija - līdz 1999.gada 1.martam;

30.3. zobārstniecības kabinetu un zobu tehnisko laboratoriju sertifikācija - līdz 1999.gada 1.jūnijam;

30.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu sertifikācija - līdz 1999.gada 1.augustam;

30.5. ambulatorā tipa ārstniecības iestāžu sertifikācija - līdz 1999.gada 1.oktobrim;

30.6. slimnīcu sertifikācija - līdz 1999.gada 31.decembrim.

31. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 05.05.1998.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 24.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 07.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
48030
01.07.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)