Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2011. gada 20. janvāra likumu: Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Ciltsdarba likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība) — dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;

2) ciltsdarbs — zootehnisko pasākumu komplekss mērķtiecīgai dzīvnieku un mājputnu ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā ietilpst to pareiza audzēšana, izlase un atlase, ēdināšana, turēšana, kopšana un uzskaite;

3) ciltsdarba programma — Zemkopības ministrijas apstiprināts dokuments, kas regulē ciltsdarbu;

4) ciltsgrāmata — informācijas krājums par augstvērtīgu dzīvnieku izcelšanos, produktivitāti un ciltsvērtību;

5) ciltsvērtība — dzīvnieka izkopjamās īpašības ģenētiski noteikta novirze no ganāmpulka vai populācijas vidējā rādītāja;

6) dzīvnieku pārraudzība — individuāla dzīvnieku kontroles sistēma, kas nodrošina ražības un produkcijas kvalitātes datus ciltsvērtības noteikšanai;

7) populācija — vienas sugas dzīvnieku kopa, kurai piemīt ģenētiski noteiktas īpatnības un kuras atražošana notiek galvenokārt šīs kopas ietvaros;

8) sertificēts vaislinieks — augstvērtīgs dzīvnieks šķirnes uzlabošanai;

9) šķirne — vienas sugas dzīvnieku populācija, kurai ir ģenētiski noteiktas līdzīgas saimnieciski derīgās īpašības;

10) šķirnes materiāls — ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un viņu pavairošanas materiāls (bioprodukts, embriji un olšūnas);

11) embriju transplantēšanas uzņēmums — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar embriju iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

12) mākslīgās apsēklošanas stacija — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar bioprodukta iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

13) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija, kas nodarbojas ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītos pakalpojumus un pilda ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2000.)

2.pants

Likuma mērķis ir nodrošināt ciltsdarba sakārtošanu un attīstību valstī, lai sekmētu augstražīgu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu.

3.pants

Šis likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku — liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru, medus bišu (Apis mellifera L.) un iežogotās platībās (izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku (turpmāk — dzīvnieki) — audzēšanu, un uz personām, valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas.

(18.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

II nodaļa
Valsts funkcijas ciltsdarbā

4.pants

(1) Zemkopības ministrija:

1) koordinē vienotu ciltsdarba stratēģiju dzīvnieku saimnieciski derīgo īpašību izkopšanā un atražošanā;

2) sagatavo priekšlikumus par investīciju ieguldīšanu ciltsdarbā;

3) apstiprina ciltsdarba programmas katrai populācijai;

4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;

5) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" izvēlas konkrētas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuras pilnvaro pildīt ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.

(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.

(3) Instrukcijas un ieteikumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2000.)

5.pants

Dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un embriju pārstādīšanu, vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju atļauts veikt fiziskajām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu.

(16.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

6.pants

Šā likuma un citu ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē un uzrauga Zemkopības ministrijas padotībā esošā tiešās pārvaldes iestāde — Ciltsdarba valsts inspekcija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

7.pants

(Izslēgts ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

8.pants

Ciltsdarba valsts inspekcijai savas kompetences ietvaros ir tiesības:

1) pārbaudīt dzīvnieku audzētāju saimniecības, uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), sabiedriskās organizācijas un citas institūcijas, kas veic ciltsdarbu, un saņemt no tām nepieciešamo informāciju;

2) anulēt normatīvajiem aktiem neatbilstošus ciltsdokumentus;

3) apturēt uz laiku līdz vienam gadam vai anulēt pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu, dzīvnieku vērtēšanas ekspertu un citu ar ciltsdarbu saistītu personu darbību, ja tā neatbilst normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai;

4) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un uzlikt administratīvos sodus;

5) (izslēgts ar 10.12.1998. likumu);

6) izsniegt izziņas ar ciltsdarbu saistītos jautājumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.1998. likumu, kas stājas spēkā 06.01.1999.)

III nodaļa
Uzdevumi personām, kuras veic ciltsdarbu

9.pants

Visiem dzīvnieku audzētājiem, kas savā saimniecībā veic ciltsdarbu, jānodrošina dzīvnieku saimnieciski derīgo īpašību izkopšana, sekmējot konkurētspējīgas produkcijas ražošanu.

10.pants

(1) Ciltsdarbu veic:

1) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šīm organizācijām noteiktus mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai;

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.

(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

1) izstrādā un realizē ciltsdarba programmas;

2) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus.

(16.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 21.01.2004)

11.pants

Ciltsdarba informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un arhivēšanu nodrošina valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk — Datu centrs). Šajā nolūkā Datu centrs:

1) izveido un kārto dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku un dzīvnieku vienotu reģistru;

2) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem dzīvniekiem;

3) sagatavo datus augstvērtīgu dzīvnieku ierakstīšanai Valsts ciltsgrāmatā un datus ciltsapliecību izsniegšanai;

4) sniedz dzīvnieku turētājiem ar ciltsdarba informācijas datu apstrādi saistītas konsultācijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

IV nodaļa
Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku
apzīmēšana, ražības pārbaude un vērtēšana

12.pants

Visi ciltsdarbā izmantojamie dzīvnieki un ganāmpulki ir reģistrējami un dzīvnieki apzīmējami atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu.

13.pants

(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju (ķermeņbūves, reproduktīvo īpašību u.c.) pārbaudes nolūkos tiek veikta pārraudzība, kontrolnovērtēšana un citi pasākumi (dzīvnieku mērīšana, eksterjera novērtēšana), kuros iegūst datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai.

(2) Dzīvnieku pārraudzību veic sertificēta persona, kura ir reģistrējusies kā individuālā darba veicēja vai ir darba attiecībās ar juridisko personu.

(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši katrai dzīvnieku sugai [liellopiem, cūkām, aitām, kazām, zirgiem un medus bitēm (Apis mellifera L.)].

(4) Zirgu darba spēju novērtēšanas noteikumus, kā arī noteikumus par dalību zirgu sporta sacensībās reglamentē Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000., 18.12.2003. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004)

14.pants

(1) Dzīvnieku ciltsvērtības un to turpmākās izmantošanas noteikšanai tiek veikta dzīvnieku bonitēšana.

(2) Dzīvnieku bonitēšana ir dzīvnieku kompleksa novērtēšana pēc izcelšanās, šķirnības, konstitūcijas un eksterjera, dzīvmasas, produktivitātes, pēcnācēju labuma, atražotspējas.

(3) Bonitētos dzīvniekus iekļauj ciltskodolā vai ražojošā grupā, izmanto ganāmpulka atjaunošanai, pārdošanai vaislai vai izbrāķē. Iegūtos datus izmanto ciltsdarba un pāru atlases plānošanai, selekcijas darba novērtēšanai un Valsts ciltsgrāmatā ierakstāmo dzīvnieku izraudzīšanai. Minētie dati tiek publicēti.

(4) Dzīvnieku bonitēšanu dabā veic sertificēti dzīvnieku vērtēšanas eksperti. Bonitēšanas datu apstrādi veic Datu centrs zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

15.pants

(1) Lai salīdzinātu dzīvniekus pēc to produktivitātes un novērtētu pēc pēcnācēju labuma, barības izmantošanas spējām, ātraudzības un produkcijas kvalitatīvajiem rādītājiem, tiek veikta dzīvnieku kontrolnovērtēšana.

(2) Dzīvnieku kontrolnovērtēšanu ciltsdarba programmās noteiktajās saimniecībās veic sertificētas fiziskās personas. Ieteikumus dzīvnieku kontrolnovērtēšanai apstiprina zemkopības ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2000.)

V nodaļa
Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku atražošana

16.pants

(1) Dzīvnieku atražošana notiek, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot, pārstādot embrijus vai arī dabiskā ceļā, izmantojot lecināšanai augstvērtīgus sertificētus vaisliniekus.

(2) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Vaislinieku bioproduktu drīkst iegūt mākslīgās apsēklošanas stacija, kas ir reģistrēta Ciltsdarba valsts inspekcijā. Embrijus drīkst iegūt embriju transplantācijas uzņēmums, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Mākslīgās apsēklošanas stacijas un embriju transplantācijas uzņēmuma atbilstības kritērijus un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. un 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

17.pants

(1) Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku bioprodukta un embriju realizācijai ir nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Sertificētu bioproduktu atļauts pārdot:

1) juridiskajām personām, kuras atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, un tām fiziskajām personām, kuras saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā individuālā darba veicējas vai pārstāv juridisko personu;

2) dzīvnieku īpašniekiem lietošanai tikai savā ganāmpulkā, ja attiecīgais dzīvnieku īpašnieks ir beidzis mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmis kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

(3) Persona, kurai ir pārdots liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu vaislinieku bioprodukts, uzskaita tā izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.1998., 16.03.2000. un 18.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

18.pants

Persona, kura transplantē liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu embrijus, uzskaita to izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(16.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

19.pants

(Izslēgts ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

20.pants

No ārvalstīm ievestais vaislinieks un tā bioprodukts ierakstāms Valsts ciltsgrāmatā vai reģistrā, ja:

1) tam ir atbilstošs attiecīgās valsts oficiāli atzītas ciltsdarba institūcijas izdots sertifikāts;

2) tā ciltsvērtība nav zemāka kā Latvijā sertificētiem vaisliniekiem;

3) ievestajam vaislas materiālam ir kāds sevišķi augsts rādītājs, kas nepieciešams selekcijai (olbaltuma saturs, izslaukums, eksterjers, pēcnācēju gaļas kvalitāte).

20.1 pants

Šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija izdod sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

VI nodaļa
Ciltsdarba finansēšana

21.pants

(1) Valsts no budžeta finansē Ciltsdarba valsts inspekciju, dzīvnieku reģistra un ganāmpulka reģistra kārtošanu, ciltsdarba arhīva uzturēšanu, Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, dzīvnieku vērtēšanas sistēmas izveidi un citus ar ciltsdarbu saistītus valsts pasūtījumus.

(2) Valsts investē līdzekļus Datu centrā, lai izveidotu dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku un dzīvnieku vienotu reģistru un veiktu dzīvnieku apzīmēšanu, kā arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), sabiedriskajās organizācijās un citās ar ciltsdarbu saistītās institūcijās, lai izstrādātu programmas dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanai un sakārtotu ciltsdarba sistēmu.

(3) Valsts subsidē dzīvnieku un to bioprodukta iepirkšanu, jaunu šķirņu ganāmpulku izveidošanu un esošo ganāmpulku selekciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2004.)

VII nodaļa
Atbildība par likuma neievērošanu

22.pants

Par šā likuma pārkāpumiem vainīgā persona saucama pie administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

23.pants

Par nesertificētas produkcijas lietošanu, nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu, kuras rezultātā dzīvnieku audzētājiem nodarīti zaudējumi vai radušies papildu izdevumi, vainīgās personas ir atbildīgas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

24.pants

(1) Personu sūdzības un iesniegumus par ciltsdarba jautājumiem atbilstoši savai kompetencei izskata Ciltsdarba valsts inspekcija un pieņem attiecīgu lēmumu.

(2) Ciltsdarba valsts inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

(16.03.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.04.2000.)

1. Fiziskajām personām, kuras nodarbojas ar ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem līdz 2000.gada 31.decembrim.

2. Fiziskās personas, kuras veic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku pārraudzības darba veikšanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta.

3. Fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta.

4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus par nosacījumiem zirgu darba spēju novērtēšanai un dalībai zirgu sporta sacensībās un noteikumus par sertifikāta izsniegšanu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm.

(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(18.12.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2004.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 90/428/EEC, 91/174/EEC, 94/28/EC, 96/509/EC un 96/510/EC.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 2.aprīlī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 21.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ciltsdarba likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.04.1998.Stājas spēkā: 05.05.1998.Zaudē spēku: 01.07.2011.Tēma: Dzīvnieku aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 21.04.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 21.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
47840
{"selected":{"value":"01.12.2004","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-20.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2008","iso_value":"2008\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2007","iso_value":"2007\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2007.-20.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-17.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2005","iso_value":"2005\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2004","iso_value":"2004\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2004.-20.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2004","iso_value":"2004\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2004.-30.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2000","iso_value":"2000\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2000.-20.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.1999","iso_value":"1999\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.1999.-13.04.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.05.1998","iso_value":"1998\/05\/05","content":"<font class='s-1'>05.05.1998.-05.01.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2004
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)