Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

1.pants. 1973.gada 3.marta Vašingtonas konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk — Konvencija) un tās I, II un III pielikums (turpmāk — Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un tās Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic koordinatora un Konvencijas IX pantā minētās uzraudzības institūcijas funkcijas šās Konvencijas izpildē.

3.1 pants. Saskaņā ar Konvencijas XVI panta 2.punktu Latvija piesaka atrunu par šādām III pielikumā iekļautām sugām:

1) Vulpes vulpes graffithii (Eirāzijas lapsas Kašmiras pasuga);

2) Vulpes vulpes Montana (Eirāzijas lapsas Tibetas pasuga);

3) Vulpes vulpes pussilla (Eirāzijas lapsas tuksneša pasuga);

4) Mustela erminea ferghanae (Holarktikas sermulis);

5) Mustela altaica (kalnu zebiekste);

6) Mustela kathiah (dzeltenvēdera zebiekste);

7) Mustela sibirica (Sibīrijas kolonoks).

(14.07.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.08.2011.)

4.pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā tās XXII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 17.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 3.janvārī
KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKO TIRDZNIECĪBU AR APDRAUDĒTAJĀM SAVVAĻAS DZĪVNIEKU UN AUGU SUGĀM

Parakstīta Vašingtonā, 1973. gada 3. martā

Dalībvalstis,

atzīstot, ka savvaļas fauna un flora savā formu daudzveidībā un skaistumā ir Zemes dabisko sistēmu neaizstājama sastāvdaļa, kas jāaizsargā šīs un nākamo paaudžu vārdā,

apzinoties nepārtraukti pieaugošo savvaļas faunas un floras vērtību no estētiskā, zinātniskā, kultūras, atpūtas un saimnieciskā viedokļa,

atzīstot, ka tautas un valstis ir un tām jābūt labākajām savas savvaļas faunas un floras sargātājām,

atzīstot turklāt, ka starptautiska sadarbība ir ļoti svarīga konkrētu savvaļas faunas un floras sugu aizsardzībai no pārmērīgas izmantošanas starptautiskajā tirdzniecībā,

pārliecinātas par šim mērķim vajadzīgo pasākumu neatliekamību,

vienojušās par sekojošo:

I pants

Definīcijas

Šīs Konvencijas mērķiem, ja vien konteksts neprasa citu nozīmi:

a) "suga" nozīmē jebkuru sugu, tās pasugu vai ģeogrāfiski norobežotu populāciju;

b) "īpatnis" nozīmē:

i) jebkuru dzīvnieku vai augu, dzīvu vai nedzīvu;

ii) attiecībā uz dzīvniekiem: I un II pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu; III pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu, kas noteikts III pielikumā attiecībā uz šo sugu;

iii) attiecībā uz augiem: I pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu; II un III pielikumā iekļautajām sugām - katru viegli identificējamu tā daļu vai derivātu, kas noteikts II un III pielikumā attiecībā uz šo sugu;

c) "tirdzniecība" nozīmē eksportu, reeksportu, importu un ievešanu no jūras;

d) "reeksports" nozīmē jebkura iepriekš importēta īpatņa eksportu;

e) "ievešana no jūras" nozīmē jebkuras sugas īpatņu ievešanu valstī, kuri iegūti jūras vidē ārpus jebkuras valsts jurisdikcijas;

f) "zinātniskā institūcija" nozīmē valstisku zinātnisku institūciju, kas izveidota saskaņā ar IX pantu;

g) "uzraudzības institūcija" nozīmē valstisku kontroles institūciju, kas izveidota saskaņā ar IX pantu;

h) "dalībvalsts" nozīmē valsti, attiecībā uz kuru šī Konvencija stājusies spēkā.

II pants

Pamatprincipi

1. I pielikumā būs iekļautas visas sugas, kurām draud iznīkšana un kurām kaitē vai var kaitēt tirdzniecība. Tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem jāpakļauj īpaši stingrai kontrolei, lai turpmāk neapdraudētu to izdzīvošanu, un jāatļauj tikai izņēmuma gadījumos.

2. II pielikumā būs iekļautas:

a) visas sugas, kuras šobrīd vēl neapdraud iznīkšana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei, lai nepieļautu tādu izmantošanu, kas nebūtu savienojama ar izdzīvošanas iespējām;

b) citas sugas, kurām jābūt pakļautām kontrolei, lai tirdzniecību ar šī panta a) daļā apskatīto sugu īpatņiem varētu pakļaut iedarbīgai kontrolei.

3. III pielikumā būs iekļautas visas sugas, kuras dalībvalsts noteikusi par kontroles objektu savā jurisdikcijā, lai novērstu vai ierobežotu izmantošanu un, kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.

4. Dalībvalstis nepieļaus tirdzniecību ar I, II un III pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, izņemot gadījumus, kad tā notiks saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem.

III pants

I pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības kārtība

1. Visai tirdzniecībai ar I pielikumā iekļauto sugu īpatņiem jānotiek saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

2. Jebkura I pielikumā iekļautas sugas īpatņa eksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas un uzrādīšanas. Eksporta atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) eksporta valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāds eksports nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem;

c) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam;

d) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šī īpatņa importam ir izsniegta atļauja.

3. Jebkura I pielikumā iekļautas sugas īpatņa imports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas importa atļaujas un pēc eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta izsniegšanas un uzrādīšanas. Importa atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) importa valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šis imports neapdraud importējamo sugu izdzīvošanu;

b) importa valsts zinātniskā institūcija atzinusi, ka paredzamais dzīvā īpatņa saņēmējs ir atbilstoši sagatavots, lai izmitinātu un aprūpētu to;

c) importa valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis netiks izmantots tiešiem komerciāliem mērķiem.

4. Jebkura I pielikumā iekļautās sugas īpatņa reeksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas reeksporta sertifikāta izsniegšanas un uzrādīšanas. Reeksporta sertifikātu izsniegs tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis ir ievests valstī saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem;

b) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam;

c) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka tikusi izsniegta katra dzīva īpatņa importa atļauja.

5. Jebkura I pielikumā iekļautas sugas īpatņa ievešana no jūras būs atļauta tikai pēc tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcijas sertifikāta iepriekšējas izsniegšanas. Sertifikātu izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāda ievešana nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcija atzinusi, ka paredzamais dzīvā īpatņa saņēmējs ir atbilstoši sagatavots, lai to izmitinātu un aprūpētu;

c) tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis netiks izmantots tiešiem komerciāliem mērķiem.

IV pants

II pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības kārtība

1. Visai tirdzniecībai ar II pielikumā iekļauto sugu īpatņiem jānotiek saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

2. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa eksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas un uzrādīšanas. Eksporta atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) eksporta valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāds eksports nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem;

c) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam.

3. Katras dalībvalsts zinātniskā institūcija sekos līdz gan II pielikumā iekļauto sugu īpatņu eksporta atļauju izdošanai, gan šādu īpatņu faktiskajam eksportam. Katrā gadījumā, kad zinātniskā institūcija uzskatīs, ka kādas sugas īpatņu eksports jāierobežo, lai saglabātu šo sugu visā tās izplatības apgabalā, kas atbilst tās lomai ekosistēmās, kurās tā ietilpst, un ievērojami virs līmeņa, pie kura šī suga varētu atbilst iekļaušanai I pielikumā, zinātniskā institūcija ieteiks savas valsts uzraudzības institūcijai piemērotus pasākumus, kas jāveic, lai ierobežotu atļauju izsniegšanu šīs sugas īpatņu eksportam.

4. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa imports būs atļauts tikai pēc iepriekšējās eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšanas.

5. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa reeksports būs atļauts tikai pēc iepriekšējas sertifikāta izsniegšanas un uzrādīšanas. Reeksporta sertifikātu izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis ir ievests valstī saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem;

b) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam.

6. Jebkura II pielikumā iekļautas sugas īpatņa ievešana no jūras būs atļauta tikai pēc tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcijas sertifikāta iepriekšējas izsniegšanas. Sertifikātu izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) ievedējas valsts, zinātniskā institūcija devusi slēdzienu, ka šāda ievešana nekaitēs sugas izdzīvošanai;

b) ievedējas valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka ar jebkuru dzīvu īpatni apiesies tā, lai ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risku samazinātu līdz minimumam.

7. Šī panta 6. daļā minētos sertifikātus var izsniegt pēc zinātniskās institūcijas ieteikuma, konsultējoties ar citām nacionālajām zinātniskajām organizācijām vai, ja nepieciešams, ar starptautiskajām zinātniskajām organizācijām. Tos izsniedz attiecībā uz kopējo īpatņu daudzumu, kas ievedams laika periodā, kas nepārsniedz vienu gadu.

V pants

III pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības kārtība

1. Visai tirdzniecībai ar III pielikumā iekļauto sugu īpatņiem jānotiek saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

2. Jebkura III pielikumā iekļautas sugas īpatņa eksports no jebkuras valsts, kura iekļāvusi šo sugu III pielikumā, būs atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas un uzrādīšanas. eksporta atļauju izsniegs tikai tad, ja būs ievēroti šādi noteikumi:

a) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem;

b) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka jebkurš dzīvs īpatnis ir tā sagatavots un tiks tā transportēts, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks ir samazināts līdz minimumam.

3. Jebkura III pielikumā iekļautas sugas īpatņa imports būs atļauts tikai ar izcelsmes valsts sertifikātu un, gadījumā, ja īpatnis importēts no valsts, kura sugu iekļāvusi III pielikumā, pēc šīs valsts eksporta atļaujas iepriekšējas uzrādīšanas, izņemot gadījumus, kas minēti šī panta 4. punktā.

4. Reeksporta gadījumā reeksporta valsts uzraudzības institūcijas izsniegto sertifikātu par to, ka šis īpatnis uzturēts valstī un tiek reeksportēts, importa valsts uzskata kā pierādījumu, ka attiecībā uz doto īpatni šīs Konvencijas nosacījumi pilnībā ievēroti.

VI pants

Atļaujas un sertifikāti

1. Saskaņā ar III, IV un V pantu izsniegtajām atļaujām un sertifikātiem jāatbilst šī panta nosacījumiem.

2. Eksporta atļauja ietvers informāciju, kas sniegta pēc IV pielikumā dotā parauga un būs derīga tikai sešus mēnešus no izsniegšanas datuma.

3. Katrā atļaujā vai sertifikātā jābūt šīs Konvencijas nosaukumam, to izsniegušās uzraudzības institūcijas nosaukumam un zīmogam, kā arī uzraudzības institūcijas piešķirtajam kontroles numuram.

4. Jebkādas uzraudzības institūcijas izplatītas atļauju vai sertifikātu kopijas būs skaidri apzīmētas kā kopijas, un nevienu šādu kopiju nevarēs izmantot kā oriģinālu, izņemot gadījumus, kas noteikti šajā atļaujā vai sertifikātā.

5. Katram īpatņu pārvadāšanas gadījumam būs nepieciešama sava atļauja vai sertifikāts.

6. Importa valsts uzraudzības institūcija apzīmogos un uzglabās ikvienu īpatņa eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu, un ikvienu atbilstošu importa atļauju, kas uzrādīta sakarā ar īpatņa importu.

7. Kur vajadzīgs un iespējams uzraudzības institūcija var iezīmēt jebkuru īpatni ar kādu pazīšanās zīmi, kas palīdzētu identificēt šo īpatni. Šajā gadījumā 'pazīšanās zīme' nozīmē jebkādu neizdzēšamu marķējumu, zīmogu vai citu pazīšanās līdzekli, kas izstrādāts tā, lai padarītu tā viltošanu iespējami sarežģītu.

VII pants

Izņēmumi un citi īpaši nosacījumi attiecībā uz tirdzniecību

1. III, IV un V panta nosacījumi neattiecas uz īpatņu tranzītu caur līgumslēdzējas puses teritoriju vai tās teritorijā, kamēr šie īpatņi paliek muitas kontrolē.

2. Ja eksports, reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka īpatnis iegūts pirms šīs Konvencijas nosacījumu attiecināšanas uz šo īpatni, tad III, IV un V panta nosacījumi neattieksies uz īpatni, ja uzraudzības institūcija izsniegs sertifikātu, kas to apliecina.

3. III, IV un V panta nosacījumi neattieksies uz īpatņiem, kuri ir personas īpašums vai mājsaimniecības priekšmets. Šis izņēmums nebūs spēkā gadījumos, kad

a) I pielikumā iekļautas sugas īpatni īpašnieks ieguvis ārpus savas pastāvīgās uzturēšanās valsts, un tas tiek šajā valstī importēts; vai

b) II pielikumā iekļautas sugas īpatni:

i) īpašnieks ieguvis ārpus savas pastāvīgās uzturēšanās valsts un valstī, kurā īpatnis iegūts no savvaļas;

ii) īpašnieks importē savā pastāvīgās uzturēšanās valstī; un

iii) eksportēt no valsts, kurā tas iegūts no savvaļas, atļauts tikai pēc iepriekšējas eksporta atļaujas izsniegšanas;

ja vien uzraudzības institūcija nebūs atzinusi, ka īpatņi iegūti pirms šīs Konvencijas nosacījumu attiecināšanas uz tiem.

4. Komerciālos nolūkos nebrīvē audzētus I pielikumā iekļautas dzīvnieku sugas īpatņus un komerciālos nolūkos mākslīgi audzētus I pielikumā iekļautas augu sugas īpatņus uzskatīs par II pielikumā iekļautas sugas īpatņiem.

5. Ja eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi, ka dzīvnieku sugas īpatnis ir audzēts nebrīvē vai augu sugas īpatnis iegūts mākslīgi pavairojot, vai, ka dzīvnieku un augu daļas vai derivāti iegūti no šādiem īpatņiem, tad uzraudzības institūcijas apstiprinājums par to jāpieņem III, IV un V panta nosacījumu prasīto atļauju vai sertifikātu vietā.

6. III, IV un V panta nosacījumi neattieksies uz herbāriju eksemplāriem un citiem konservētiem, mumificētiem vai preparētiem muzeja eksponātiem, kā arī dzīvu augu materiālu ar uzraudzības institūcijas izsniegtu vai apstiprinātu pavadzīmi nekomerciāliem aizdevumiem, dāvinājumiem vai apmaiņu starp uzraudzības institūcijas reģistrētiem zinātniekiem vai zinātniskām iestādēm.

7. Jebkuras valsts uzraudzības institūcija var atkāpties no III, IV un V panta prasībām un atļaut ceļojošu zooloģisko dārzu, cirku, zvērnīcu, augu izstāžu vai citu izstāžu sastāvā ietilpstošu īpatņu ceļošanu bez atļaujām vai sertifikātiem, ja:

a) eksportētājs vai importētājs detalizēti saskaņo īpatņu sastāvu ar šo uzraudzības institūciju;

b) īpatņi pieder kādai no šī panta 2. vai 5. daļā noteiktajām kategorijām;

c) uzraudzības institūcija atzinusi, ka ikviens dzīvs īpatnis tiks transportēts un aprūpēts tā, ka ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risks būs samazināts līdz minimumam.

VIII pants

Dalībvalstīm veicamie pasākumi

1. Dalībvalstis uzņemsies vajadzīgos pasākumus, lai panāktu šīs Konvencijas nosacījumu spēkā stāšanos un, lai aizliegtu tirdzniecību ar īpatņiem un varmācību pret tiem. Šie pasākumi ietvers:

a) sodīšanu par tirdzniecību ar šādiem īpatņiem vai to atrašanos īpašumā, vai abiem pārkāpumiem reizē; un

b) nodrošinās šādu īpatņu konfiskāciju un atgriešanu eksportētājā valstī.

2. Piedevām pie šī panta 1. punktā minētajiem pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, dalībvalsts var pēc saviem ieskatiem izstrādāt jebkādu metodi, lai nodrošinātu šīs Konvencijas nosacījumu īstenošanas noteikumiem neatbilstoši eksportēta vai importēta īpatņa konfiskācijas radīto izdevumu atlīdzināšanu.

3. Ciktāl iespējams, dalībvalstis gādās par to, lai īpatņi tiktu minimāli aizkavēti, kārtojot visas nepieciešamās tirdzniecības formalitātes. Lai paātrinātu šo procedūru, dalībvalsts var izveidot eksporta un importa stacijas, kurās īpatņi izietu muitas kontroli. Tālāk dalībvalstis nodrošinās dzīvajiem īpatņiem minimālu ievainojuma, kaitējuma veselībai vai nežēlīgas apiešanās risku, gādājot par pareizu aprūpi jebkurā transportēšanas vai uzturēšanas periodā.

4. Ja dzīvs īpatnis būs konfiscēts šī panta I. punktā minēto pasākumu īstenošanas rezultātā:

a) par šo īpatni ziņos konfiscējušās valsts uzraudzības institūcijai;

b) šī uzraudzības institūcija, konsultējusies ar eksporta valsts uzraudzības institūciju, atgriezīs īpatni eksporta valstī uz šīs valsts rēķina vai glābšanas centrā, vai citā vietā, kuru uzraudzības institūcija uzskata par piemērotu un atbilstošu šīs Konvencijas nosacījumiem; un

c) uzraudzības institūcija var konsultēties zinātniskajā institūcijā vai, ja tā uzskata par vēlamu, sekretariātā, lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu saskaņā ar šī punkta b) apakšpunktu, ieskaitot glābšanas centra vai citas vietas izvēli.

5. Šī panta 4. punktā minētais glābšanas centrs nozīmē uzraudzības institūcijas izveidotu iestādi ar uzdevumu sekot dzīvo īpatņu, jo īpaši konfiscēto, labklājībai.

6. Katra dalībvalsts iegrāmatos tirdzniecības gadījumus ar I, II un III pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, reģistrējot

a) eksportētāju un importētāju vārdus un adreses;

b) izsniegto atļauju un sertifikātu numurus un tipus, valstis starp kurām notiek tirdzniecība, īpatņu skaitu vai daudzumu un paraugu veidus, sugu nosaukumus, kādi tie iekļauti I, II vai III pielikumā, un, kur nepieciešams, apskatāmo īpatņu izmērus un dzimumu.

7. Katra dalībvalsts sagatavos periodiskus pārskatus par šīs Konvencijas īstenošanas gaitu un nodos tos sekretariātam:

a) ikgadējais pārskats, kas ietvers šī panta 6. punkta b) apakšpunktā minētās informācijas apkopojumu; un

b) reizi divos gados - pārskats par tiesiskajiem un administratīvajiem pasākumiem šīs Konvencijas nosacījumu ievērošanas nodrošināšanai.

8. Šī panta 7. punktā minētā informācija būs sabiedrībai pieejama, ja tas nebūs pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem.

IX pants

Uzraudzības un zinātniskā institūcija

1. Katra dalībvalsts šīs Konvencijas īstenošanai izveidos:

a) vienu vai vairākas uzraudzības institūcijas, kuru kompetencē ietilpst izsniegt atļaujas un sertifikātus šīs dalībvalsts vārdā;

b) vienu vai vairākas zinātniskās institūcijas.

2. Valsts, iesniedzot ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās aktu, tai pašā laikā paziņos depozitārijam tās uzraudzības institūcijas nosaukumu un adresi, kura pilnvarota uzturēt sakarus ar citām dalībvalstīm un sekretariātu.

3. Jebkuras izmaiņas pienākumos vai pilnvarās saskaņā ar šī panta nosacījumiem dalībvalsts paziņos sekretariātam nodošanai tālāk visām citām dalībvalstīm.

4. Jebkurai šī panta 2. punktā minētai uzraudzības institūcijai pēc sekretariāta vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma jānodod tai zīmogu, spiedogu un citu atļauju, sertifikātu autentiskumu apliecinošu zīmju paraugi.

X pants

Tirdzniecība ar valstīm, kuras nav šīs Konvencijas dalībvalstis

Eksportējot uz valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts, vai importējot no tādas valsts, jebkura dalībvalsts var apstiprināt šīs valsts kompetentu institūciju izdotu atbilstošu dokumentāciju, kura pēc būtības atbilst šīs Konvencijas prasībām pret atļaujām un sertifikātiem.

XI pants

Dalībvalstu konference

1. Sekretariāts sasauks dalībvalstu konferenci ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā.

2. Pēc tam sekretariāts sasauks kārtējās sanāksmes ne retāk kā reizi divos gados, ja vien konference nenolems citādi, un ārkārtējo sanāksmi katru reizi pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas visu dalībvalstu rakstiska pieprasījuma.

3. Gan kārtējās, gan ārkārtējās sanāksmēs puses izvērtēs šīs Konvencijas īstenošanas gaitu un var:

a) izveidot nepieciešamos nosacījumus, lai sekretariāts spētu veikt savus pienākumus, un pieņemt finansu noteikumus;

b) apsvērt un pieņemt papildinājumus I un II pielikumam saskaņā ar XV pantu;

c) izvērtēt I, II un III pielikumā iekļauto sugu atjaunošanas un aizsardzības panākumus;

d) saņemt un apspriest ikvienu sekretariāta vai kādas dalībvalsts iesniegtu ziņojumu; un

e) ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikumus šīs Konvencijas efektivitātes paaugstināšanai.

4. Katrā kārtējā sanāksmē dalībvalstis noteiks nākamās kārtējās sanāksmes norises laiku un vietu saskaņā ar šī panta 2. punkta nosacījumiem.

5. Katrā sanāksmē dalībvalstis var noteikt un pieņemt sanāksmes procedūras noteikumus.

6. Apvienoto Nāciju organizāciju, tās specializētās aģentūras un Starptautisko Atomenerģētikas aģentūru, kā arī jebkuru valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts, konferences sanāksmē varēs pārstāvēt novērotāji ar tiesībām piedalīties, bet ne balsot.

7. Jebkura savvaļas faunas un floras aizsardzībā vai apsaimniekošanā tehniski kvalificēta, tālāk uzskaitītajās kategorijās ietilpināma, institūcija vai dienests, kas informējis sekretariātu par vēlēšanos piedalīties konferences sanāksmē ar saviem novērotājiem, tiks pielaists, izņemot gadījumu, ja ne mazāk kā viena trešdaļa dalībvalstu, kuras piedalās konferencē, iebilst. Kategorijas:

a) starptautiski dienesti vai institūcijas, gan valstiskas, gan nevalstiskas, un nacionāli valstiski dienesti un institūcijas; un

b) nacionālas nevalstiskas organizācijas vai institūcijas, kuras šajā nolūkā apstiprina valsts, kurā tās darbojas.

Ja atļauja saņemta, novērotājiem būs tiesības piedalīties, bet ne balsot.

XII pants

Sekretariāts

1. Šai Konvencijai stājoties spēkā, sekretariātu izveidos Apvienoto Nāciju Vides programmas izpilddirektors. Viņam var palīdzēt piemērotas starpvalstu, nevalstiskas, starptautiskas vai nacionālās savvaļas faunas un floras aizsardzībā un apsaimniekošanā atbilstoši kvalificētas organizācijas un dienesti, tādā mērā un veidā, kā viņš uzskatīs par nepieciešamu.

2. Sekretariāta pienākumi būs:

a) sasaukt un apkalpot dalībvalstu sanāksmes;

b) īstenot šīs Konvencijas XV un XVI panta nosacījumos tam uzticētās funkcijas;

c) veikt zinātniskus un tehniskus pētījumus saskaņā ar dalībvalstu konferences apstiprinātajām programmām, kas veicinātu šīs Konvencijas īstenošanu, ieskaitot pētījumus par dzīvu īpatņu sagatavošanas un pārvadāšanas normām un īpatņu identificēšanas līdzekļiem;

d) iepazīties ar dalībvalstu ziņojumiem un pieprasīt no tām tādu papildinformāciju, kas uzskatāma par nepieciešamu šīs Konvencijas īstenošanai;

e) pievērst dalībvalstu uzmanību jebkuram jautājumam, kas ir saistīts ar šīs Konvencijas mērķiem;

f) periodiski publicēt un izplatīt dalībvalstīm I, II un III pielikuma pēdējos labojumus kopā ar jebkuru informāciju, kas varētu atvieglot šajos pielikumos iekļauto sugu īpatņu identificēšanu;

g) sagatavot dalībvalstīm ikgadējus pārskatus par savu darbu un par šīs Konvencijas ieviešanu, kā arī citus ziņojumus, ko var pieprasīt dalībvalstu sanāksme;

h) iesniegt rekomendācijas šīs Konvencijas mērķu sasniegšanai un nosacījumu īstenošanai, veikt arī zinātniska un tehniska rakstura informācijas apmaiņu; un

i) veikt jebkuru citu funkciju, ko dalībvalstis tam varētu uzticēt.

XIII pants

Starptautiskie pasākumi

1. Ja sekretariāts, pamatojoties uz saņemto informāciju, būs atzinis, ka kādu I vai II pielikumā iekļautu sugu nelabvēlīgi ietekmē tirdzniecība ar tās īpatņiem vai, ka šīs Konvencijas nosacījumi netiek efektīvi pildīti, tas ziņos attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu pilnvarotajai uzraudzības institūcijai.

2. Jebkura valsts, kas saņēmusi šī panta 1. punktā noteikto ziņojumu, nekavējoties informēs sekretariātu par ikvienu atbilstošu faktu, ciktāl to pieļauj šīs valsts likumi, un, ja nepieciešams, piedāvās pretpasākumus. Ja dalībvalsts uzskatīs, ka nepieciešama izmeklēšana, to varēs veikt viena vai vairākas šīs dalībvalsts oficiāli pilnvarotas personas.

3. Informāciju, kuru piegādā dalībvalstis, vai, kura iegūta jebkuras šī panta 2. punktā minētās izmeklēšanas rezultātā, tiks izskatīta nākošajā dalībvalstu konferencē, kura var pieņemt jebkādas rekomendācijas, kuras uzskata par vajadzīgām.

XIV pants

Ietekme uz vietējiem likumiem un starptautiskajām konvencijām

1. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā neierobežos dalībvalstu tiesības pieņemt:

a) stingrākus I, II un III pielikumā iekļauto sugu īpatņu tirdzniecības, ieguves, īpašuma un transportēšanas noteikumus vai pilnīgu to aizliegšanu valstī; un

b) pasākumus I, II un III pielikumā neiekļauto sugu tirdzniecības, ieguves, īpašuma un transportēšanas kontrolei vai aizliegšanai.

2. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā neietekmēs dalībvalsts tiesības un pienākumus veikt pasākumus savā valstī, kuri izriet no saistībām ar ikvienu savienību, konvenciju vai starptautisku vienošanos attiecībā uz citiem īpatņu tirdzniecības, ieguves, īpašuma un transporta noteikumiem, kas ir spēkā vai var stāties spēkā vēlāk attiecībā uz dalībvalsti, ieskaitot jebkuru pasākumu saistībā ar muitu, veselības aizsardzību, veterināriju vai augu karantīnu.

3. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā neietekmēs nevienas savienības, konvencijas vai starptautiskas vienošanās nosacījumus un no tām izrietošos pienākumus, ja vienošanās ir noslēgtas vai var tikt noslēgtas starp valstīm, kuras veido savienību vai reģionālu tirdzniecības līgumu, lai izveidotu vai uzturētu vienotu ārējo muitas kontroli un likvidētu muitas kontroli starp šādas vienošanās pusēm, ciktāl tas attiecas uz tirdzniecību starp šādas vienošanās vai līguma valstīm.

4. Valsts, kas ir šīs Konvencijas dalībvalsts un, kas vienlaikus pieder arī pie jebkuras citas savienības, konvencijas vai starptautiska līguma, kurš ir spēkā tai laikā, kad stājas spēkā šī Konvencija, kuras nosacījumi paredz aizsardzību II pielikumā iekļautajām jūras sugām, tiks atbrīvota no pienākuma, ko tai uzliek šīs Konvencijas nosacījumi attiecībā uz tirdzniecību ar II pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, kuri iegūti ar šajā valstī reģistrētiem kuģiem un saskaņā ar citas savienības, konvencijas vai starptautiskā līguma nosacījumiem.

5. Neatkarīgi no III, IV un V panta nosacījumiem, jebkurā, saskaņā ar šī panta 4. punktu iegūta īpatņa eksporta gadījumā vajadzīgs tikai sertifikāts no tās valsts, kurā paredzēts īpatni ievest, uzraudzības institūcijas par to, ka īpatnis iegūts saskaņā ar citas noteiktas savienības, konvencijas vai starptautiska līguma nosacījumiem.

6. Nekas šajā Konvencijā neierobežo un neierobežos saskaņā ar Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas rezolūciju 2750 C (XXV) sasauktās Apvienoto Nāciju Konferences par jūras likumu pieņemtā jūras likuma kodifikāciju un attīstību, ne arī jebkuras valsts pašreizējos un turpmākos pieprasījumus un likumīgi pamatotus uzskatus saistībā ar jūras likumu un piekrastes un kuģa piederības valsts jurisdikcijas raksturu un darbības sfēru.

XV pants

I un II pielikuma grozījumi

1. Zemāk minētie nosacījumi tiks piemēroti grozījumu izdarīšanai I un II pielikumā dalībvalstu konferences sanāksmēs:

a) jebkura dalībvalsts var piedāvāt I vai II pielikuma grozījumus apspriešanai nākamajā sanāksmē. Piedāvātā grozījuma teksts tiks iesniegts sekretariātam ne vēlāk kā 150 dienas pirms šīs sanāksmes. Sekretariāts konsultēsies ar citām dalībvalstīm un ieinteresētajām institūcijām par grozījuma nepieciešamību saskaņā ar šī panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu nosacījumiem un nodos atbildi visām dalībvalstīm ne vēlāk kā 30 dienas pirms šīs sanāksmes;

b) grozījumu pieņems ar divām trešdaļām klātesošo un balsojošo dalībvalstu balsu skaitu. Šajā gadījumā 'klātesoša un balsojoša dalībvalstis' nozīmē dalībvalstis, kuru pārstāvji piedalās un balso 'par' vai 'pret'. Dalībvalstis, kas atturas no balsošanas tiek ieskaitītas tajās divās trešdaļās balsu, kuras nepieciešamas grozījuma pieņemšanai;

c) sanāksmē pieņemtie grozījumi stāsies spēkā 90 dienas pēc šīs sanāksmes un attieksies uz visām dalībvalstīm, izņemot tās, kuras būs izņēmuma stāvoklī atbilstoši šī panta 3. punktam.

2. Sekojošie nosacījumi tiks piemēroti attiecībā uz I un II pielikuma grozījumiem dalībvalstu konferences sanāksmju starplaikos:

a) jebkura dalībvalsts var piedāvāt grozījumu I un II pielikumam, apspriešanai sanāksmju starplaikā, ar šajā pantā noteikto pasta procedūru;

b) attiecībā uz jūras sugām sekretariāts, pēc piedāvātā grozījuma teksta saņemšanas, nekavējoties nodos to dalībvalstīm. Tas konsultēsies arī ar starpvalstu institūcijām, kurām ir kādas funkcijas saistībā ar šīm sugām, īpaši lai iegūtu zinātniskus datus, ko šīs institūcijas varētu sniegt, un nodrošināt saskaņošanu ar jebkuru dabas aizsardzības pasākumu, ko īsteno šīs institūcijas. Sekretariāts šo institūciju izteiktos viedokļus, sagādātos datus, kā arī pats savus slēdzienus un ieteikumus, darīs zināmus dalībvalstīm, cik ātri vien iespējams;

c) attiecībā uz sugām, kuras nav jūras sugas, sekretariāts, saņemot piedāvātā grozījuma tekstu, nekavējoties nodos to dalībvalstīm, un pēc tam, cik ātri vien iespējams, darīs zināmus arī savus ieteikumus;

d) ikviena dalībvalsts 60 dienu laikā no datumu, kurā sekretariāts darījis zināmus savus ieteikumus saskaņā ar šī punkta b) un c) apakšpunktiem, var iesniegt sekretariātam jebkādus komentārus par piedāvāto grozījumu kopā ar atbilstošu zinātnisku informāciju un datiem;

e) sekretariāts nodos dalībvalstīm saņemtās piezīmes kopā ar saviem ieteikumiem, cik ātri vien iespējams;

f) ja sekretariāts nebūs saņēmis iebildumus par piedāvāto labojumu 30 dienu laikā kopš datuma, kurā piezīmes un ieteikumi tika izplatīti saskaņā ar šī punkta e) apakšpunkta nosacījumiem, labojums stāsies spēkā 90 dienas vēlāk un attieksies uz visām dalībvalstīm, izņemot tās, kuras noformē atrunu saskaņā ar šī panta 3. punktu;

g) ja sekretariāts būs saņēmis kādas dalībvalsts iebildumus, piedāvātais grozījums tiks nodots balsošanai ar pasta starpniecību saskaņā ar šī punkta h), i) un j) apakšpunktiem;

h) sekretariāts paziņos pusēm, ka ir saņemts ziņojums par iebildumu;

i) ja sekretariāts nebūs saņēmis balsis 'par', 'pret' vai 'atturas' no ne mazāk kā puses visu dalībvalstu 60 dienu laikā no paziņošanas datuma, saskaņā ar šī punkta h) apakšpunktu, piedāvātā grozījuma tālāku apspriešanu atliks uz nākamo konferences sanāksmi;

j) ja balsis būs saņemtas no puses visu dalībvalstu, grozījumu pieņems ar divām trešdaļām balsu no visām 'par' vai 'pret' balsīm;

k) sekretariāts paziņos visām dalībvalstīm balsošanas rezultātus;

l) ja piedāvātais grozījums būs pieņemts, tas stāsies spēkā 90 dienas pēc datuma, kurā sekretariāts paziņojis par tā pieņemšanu, attiecībā uz visām dalībvalstīm, izņemot tās, uz kurām attiecas šī panta 3. punktā noteiktie izņēmumi;

3. Šī panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punkta l) apakšpunktā noteiktajā 90 dienu periodā jebkura dalībvalsts var rakstiski paziņot depozitārijam par vēlēšanos būt izņēmuma stāvoklī attiecībā uz šo grozījumu. Kamēr šāds lūgums nebūs atcelts, attiecības ar šo valsti, gadījumos ar grozījuma skartajām sugām, būs kā ar valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts.

XVI pants

III pielikums un tā grozījumi

1. Ikviena dalībvalsts jebkurā laikā var iesniegt sekretariātam to sugu sarakstu, attiecībā uz kuru tā izvirzījusi noteikumus savas jurisdikcijas robežās II panta 3. punktā minētajiem mērķiem. III pielikumā būs iekļauti to dalībvalstu nosaukumi, kuras ieteikušas attiecīgo sugu tur iekļaut, šādi ieteikto sugu zinātniskie nosaukumi un visas dzīvnieku vai augu daļas, kuras noteiktas attiecībā uz šo sugu I panta b) apakšpunkta vajadzībām.

2. Katru, saskaņā ar šī panta 1. punkta nosacījumiem iesniegto, sarakstu sekretariāts pēc tā saņemšanas, cik ātri vien iespējams nodos dalībvalstīm. Šis saraksts stāsies spēkā kā III pielikuma sastāvdaļa 90 dienas pēc šādas nodošanas. Katrā laikā pēc šāda saraksta nodošanas jebkura dalībvalsts var rakstiski paziņot glabātājvalstij par vēlēšanos būt izņēmuma stāvoklī attiecībā uz sugu, daļu vai derivātu, un, kamēr šis lūgums nebūs atcelts, attiecības ar šo valsti, gadījumos ar grozījuma skartajām sugām, daļām un derivātiem, būs kā ar valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts.

3. Dalībvalsts, kura ieteikusi sugu sarakstu iekļaušanai III pielikumā, var jebkurā laikā ar rakstisku paziņojumu sekretariātam atteikties no tā. Sekretariāts šo atteikumu paziņos visām dalībvalstīm. Atteikums stāsies spēkā 30 dienas pēc paziņošanas datuma.

4. Jebkura dalībvalsts, kura iesniedz sarakstu saskaņā ar šī panta 1. punkta nosacījumiem, iesniegs sekretariātam visu šādu sugu aizsardzībai piemērojamo valsts likumu un normu kopiju kopā ar jebkurām interpretācijām, kuras šī dalībvalsts uzskata par vajadzīgām vai kuras sekretariāts pieprasa. Līdz tam, kamēr dotās sugas būs iekļautas III pielikumā, dalībvalsts varēs iesniegt jebkurus grozījumus šiem likumiem, normām vai to jaunas interpretācijas.

XVII pants

Konvencijas grozījumi

1. Lai apspriestu un pieņemtu grozījumus šai Konvencijai, sekretariāts sasauks dalībvalstu ārkārtējo konferenci pēc ne mazāk kā vienas trešdaļas dalībvalstu rakstiska pieprasījuma. Šādus labojumus pieņems ar divām trešdaļām klātesošo un balsojošo dalībvalstu balsu. Šajā gadījumā 'klātesošās un balsojošās dalībvalstis' nozīmē dalībvalstis, kuru pārstāvji piedalās un nodod balsis 'par' vai 'pret'. Dalībvalstis, kuras atturas no balsošanas, netiks ieskaitītas tajās divās trešdaļās, kas nepieciešamas grozījuma pieņemšanai.

2. Piedāvātā grozījuma tekstu sekretariāts nodos visām dalībvalstīm ne vēlāk kā 90 dienas pirms šīs sanāksmes.

3. Grozījums stāsies spēkā attiecībā uz visām dalībvalstīm, kas to atzinušas, 60 dienas pēc tam, kad divas trešdaļas dalībvalstu iesniegušas grozījuma atzīšanas aktu depozitārijam. Vēlāk grozījums stāsies spēkā attiecībā uz jebkuru dalībvalsti 60 dienas pēc tam, kad šī dalībvalsts iesniegusi savu grozījuma atzīšanas aktu.

XVIII pants

Strīdu risināšana

1. Jebkurš strīds, kas varētu rasties starp divām vai vairākām dalībvalstīm attiecībā uz šīs Konvencijas nosacījumu piemērošanu vai interpretāciju, tiks risināts sarunu ceļā starp strīdā iesaistītajām pusēm.

2. Ja strīdu nevar atrisināt saskaņā ar šī panta 1. punktu, dalībvalstis uz abpusējas vienošanās pamata var nodot strīdu arbitrāžai, īpaši Pastāvīgajai Arbitrāžas Tiesai Hāgā. Arbitrāžas spriedums būs obligāts strīdā iesaistītajām pusēm.

XIX pants

Parakstīšana

Šī Konvencija būs atvērta parakstīšanai Vašingtonā līdz 1973. gada 30. aprīlim un pēc tam Bernē līdz 1974. gada 31. decembrim.

XX pants

Ratifikācija, atzīšana, apstiprināšana

Šī Konvencija būs ratificējama, apstiprināma vai atzīstama. Ratifikācijas, atzīšanas vai apstiprināšanas instrumenti jāiesniedz glabāšanai Šveices Konfederācijas valdībai, kura būs depozitārijs.

XXI pants

Pievienošanās

Šī Konvencija būs neierobežoti ilgi pieejama, lai tai pievienotos. Pievienošanās instrumenti glabāsies pie depozitārija.

XXII pants

Spēkā stāšanās

1. Šī Konvencija stāsies spēkā 90 dienas pēc datuma, kad desmitais ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments būs noguldīts pie depozitārija.

2. Attiecībā uz katru valsti, kura ratificē, atzīst vai apstiprina šo Konvenciju vai pievienojas tai pēc desmitā ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta noguldīšanas, šī Konvencija stāsies spēkā 90 dienas pēc tam, kad šī valsts būs iesniegusi savu ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu.

XXIII pants

Atrunas

1. Šīs Konvencijas nosacījumos nav paredzēts ieviest vispārējas atrunas. Specifiskas atrunas var stāties spēkā saskaņā ar šī panta, kā arī XV un XVI panta nosacījumiem.

2. Jebkura valsts iesniedzot savu ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu var iesniegt atrunu attiecībā uz :

a) jebkuru I, II vai III pielikumā iekļautu sugu;

b) jebkuras daļas vai derivātus, kas noteikti attiecībā uz III pielikumā iekļautajām sugām.

3. Kamēr dalībvalsts nav atsaukusi šim pantam atbilstošās atrunas, attiecībā uz tirdzniecību ar šajā izņēmumā noteiktajām sugām vai daļām, vai derivātiem, attiecības ar šo valsti būs tādas kā ar valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts.

XXIV pants

Denonsēšana

Ikviena dalībvalsts var denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot depozitārijam rakstisku ziņojumu jebkurā laikā. Šī denonsēšana stāsies spēkā divpadsmit mēnešus pēc tam, kad depozitārijs būs saņēmis paziņojumu.

XXV pants

Depozitārijs

1. Šīs Konvencijas oriģināls angļu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā, katrai versijai esot vienlīdz autentiskai, būs noguldīts pie depozitārija, kurš izplatīs tās apstiprinātas kopijas visām valstīm, kuras to parakstījušas vai iesniegušas pievienošanās instrumentus.

2. Depozitārijs informēs visas parakstījušās un pievienojušās valstis un sekretariātu par parakstīšanas, ratifikācijas, atzīšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu iesniegšanu, šīs Konvencijas spēkā stāšanos, tās labojumiem, izņēmumu spēkā stāšanos un atcelšanu, denonsēšanas paziņojumiem.

3. Tiklīdz šī Konvencija stāsies spēkā depozitārijs nodos tās apstiprinātu kopiju Apvienoto Nāciju organizācijas sekretariātam reģistrācijai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju hartas 102. pantu.

To apliecinot, šo Konvenciju parakstījuši atbilstoši pilnvarotie.

Izstrādāts Vašingtonā tūkstoš deviņi simti septiņdesmit trešā gada trešajā martā.

I un II pielikums

Pieņemti konvencijas dalībvalstu konferencē.
Stājas spēkā no1995. gada 16. februāra.

PASKAIDROJUMI

1. Šajos pielikumos iekļautās sugas ir apzīmētas:

a) ar sugas nosaukumu;

b) ar visām augstākā taksonā iekļautām sugām vai atsevišķām to daļām.

2. Saīsinājums "spp." lietots visu augstākam taksonam piederošu sugu apzīmēšanai.

3. Citas norādes uz taksoniem, augstākiem par sugu, lietotas tikai informācijai vai klasifikācijai.

4. Saīsinājums "p.e." lietots to sugu apzīmēšanai, kuras ispējams izzudušas.

5. Zvaigznīte (*) pie sugas vai augstāka taksona nosaukuma norāda, ka viena vai vairākas ģeogrāfiski norobežotas šīs sugas, pasugas vai taksona populācijas ir iekļautas I pielikumā un ir izslēgtas no II pielikuma.

6. Divas zvaigznītes (**) pie sugas vai augstāka taksona nosaukuma norāda, ka viena vai vairākas ģeogrāfiski norobežotas šīs sugas, pasugas vai taksona populācijas ir iekļautas II pielikumā un ir izslēgtas no I pielikuma

7. Simbols (-) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona norāda, ka noteiktas ģeogrāfiski norobežotas sugas, sugu grupas, dzimtas vai taksona populācijas ir izslēgtas no attiecīgā pielikuma, kā sekojošas:

-101Rietumgrenlandes populācija
-102Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas
-103Austrālijas populācija
-104Amerikas Savienoto valstu populācija
-105- Čīle: populācijas daļa Paranicota provincē, Tarapaca reģionā
 - Peru: visa populācija
-106Afganistānas, Butānas, Indijas, Maijanmaras, Nepālas un Pakistānas populācijas
-107Cathartidae
-108Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri
-109Ekvadoras populācija, ar nulles eksporta kvotu 1995. un 1996. gadam un vēlāk ar CITES Sekretariāta un IUCN/SSC krokodilu speciālistu grupas apstiprinātām eksporta kvotām
-110Botsvānas, Etiopijas, Kenijas, Malavi, Mozambikas, Dienvidāfrikas, Tanzānijas Apvienotās Republikas, Zambijas un Zimbabves populācijas un uzskaitīto valstu populācijas ikgadējo kvotu robežās:
 199519961997
Madagaskara4.7005.2005.00
fermās audzēti īpatņi:4.5005.0005.000
savvaļā nevēlami īpatņi:200200200)
Uganda2.5002.5002.500

Neskaitot fermās audzētus īpatņus, Tanzānijas Apvienotā Republika atļaus eksportēt ne vairāk kā 1100 savvaļas īpatņus (ieskaitot 100 medību trofejas) 1995. un 1996. gadā, un 1997. gadā CITES Sekretariāta un IUCN/SSC krokodilu speciālistu grupas apstiprināto skaitu

-111Austrālijas, Indonēzijas un Papua Jaungvinejas populācijas
-112Čīles populācija
-113Visas sugas, kas nav sukulenti
-114Aloe vera, norādīta arī kā Aloe barbadensis

8. Simbols (+) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona norāda, ka tikai noteiktas ģeogrāfiski norobežotas sugu, pasugu vai taksonu populācijas ir iekļautas attiecīgajā pielikumā, kā sekojošas:

+201Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas
+202Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mangolijas populācijas
+203Kamerūnas un Nigērijas populācijas
+204Āzijas populācija
+205Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas
+206Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas
+207Indijas populācija
+208Austrālijas populācija
+209Dienvidāfrikas populācija
+210- Čīle: populācijas daļa Paranicotas provincē, Tarapacas reģionā
 - Peru: visa populācija
+211Afganistānas, Butānas, Indijas, Maijanmaras, Nepālas un Pakistānas populācijas
212Meksikas populācija
+213Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas
+214Seišeļu populācija
+215Eiropas, izņemot bijušās Padomju Savienības teritoriju, populācija
+216Visas Jaunzēlandes sugas
+217Čīles populācija

9.: Simbols (=) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona nozīmē, ka šī suga vai augstāks taksons skaidrojams sekojoši:

=301Apzīmēts arī kā Phalanger maculatus
=302Ietver dzimtu Tupaiidae
=303Agrāk iekļauts dzimtā Lemuridae
=304Agrāk iekļauts kā pasuga Callithrix jacchus
=305Ietver ģints sinonīmu Leontideus
=306Agrāk iekļauts sugā Saguinus oedipus
=307Agrāk iekļauts kā Aloutta palliata (villosa)
=308Ietver sinonīmu Cercopithecus roloway
=309Agrāk iekļauts ģintī Papio
=310Ietver ģints sinonīmu Simias
=311Ietver sinonīmu Colobus badius kirkii
=312Ietver sinonīmu Colobus badius rufomitratus
=313Ietver ģints sinonīmu Rhinopithecus
=314Apzīmēts arī kā Presbytis entellus
=315Apzīmēts arī kā Presbytis geei un Semnopithecus geei
=316Apzīmēts arī kā Presbytis pileata un Semnopithecus pileatus
=317Ietver sinonīmu Bradypus boliviensis un Bradypus griseus
=318Ietver sinonīmu Priodontes giganteus
=319Ietver sinonīmu Physeter macrocephalus
=320Ietver sinonīmu Eschrichtius glaucus
=321Agrāk iekļauts ģintī Balaena
=322Agrāk iekļauts ģintī Dusicyon
=323Ietver sinonīmu Dusicyon fulvipes
=324Ietver ģints sinonīmu Fennecus
=325Apzīmēts arī kā Selenarctos thibetanus
=326Apzīmēts arī kā Aonyx microdon vai Paraonyx microdon
=327Agrāk iekļauts ģintī Lutra
=328Agrāk iekļauts ģintī Lutra; ietver sinonīmus Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum un Lutra platensis
=329Ietver sinonīmu Eupleres major
=330Apzīmēts arī kā Hyaena brunnea
=331Apzīmēts arī kā Felis caracal un Lynx caracal
=332Agrāk iekļauts ģintī Felis
=333Apzīmēts arī kā Felis pardina vai Felis Iynx pardina
=334Agrāk iekļauts ģintī Panthera
=335Apzīmēts arī kā Equus asinus
=336Agrāk iekļauts sugā Equus hemionus
=337Apzīmēts arī kā Equus caballus przewalskii
=338Apzīmēts arī kā Choeropsis liberiensis
=339Apzīmēts arī kā Cervus porcinus annamiticus
=340Apzīmēts arī kā Cervus porcinus calamianesis
=341Apzīmēts arī kā Cervus porcinus kuhlii
=342Apzīmēts arī kā Cervus dama mesopotemicus
=343Ietver sinonīmu Bos frontalis
=344Ietver sinonīmu Bos grunniens
=345Ietver ģints sinonīmu Novibos
=346Ietver ģints sinonīmu Anoa
=347Agrāk iekļauts sugā Naemorhedus goral
=349Apzīmēts arī kā Capricornis sumatraensis
=350Ietver sinonīmu Oryx tao
=351Ietver sinonīmu Ovis aries ophion
=352Apzīmēts arī kā Rupicapra rupciapra ornata
=353Apzīmēts arī kā Pterocnemtia pennata
=354Apzīmēts arī kā Sula abbotti
=355Apzīmēts arī kā Ciconia ciconia boyciana
=356Ietver sinonīmu Anas chlorotis un Anas nesiotis
=357Apzīmēts arī kā Anas platyrhynchos Iaysanensis
=358Iespējams hobrīds starp Anas platyrhynchos un Anas superciliosa
=359Apzīmēts arī kā Aquila heliaca adalberti
=360Apzīmēts arī kā Chondrohierax wilsonii
=361Apzīmēts arī kā Falco peregrinus babylonicyu un Falco peregrinus pelegrinoides
=362Apzīmēts arī kā Crax mitu mitu
=363Agrāk iekļauts ģintī Aburria
=364Agrāk iekļauts sugā Crossoptilon crossoptilon
=365Agrāk iekļauts sugā Polyplectron malacense
=366Ietver sinonīmu Rheinardia nigrescens
=367Apzīmēts arī kā Tricholimnas sylvestris
=368Apzīmēts arī kā Choriotis nigriceps
=369Apzīmēts arī kā Houbaropsis bengalensis
=370Apzīmēts arī kā Amazona dufresniana rhodocorytha
=371Bieži tirgots ar nepareizu nosaukumu Ara caninde
=372Apzīmēts arī kā Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=373Apzīmēts arī kā Opositta diophthalma coxeni
=374Apzīmēts arī kā Pezoporus occidentalis
=375Agrāk iekļauts sugā Psephotus chrysopterygius
=376Apzīmēts arī kā Psittacula krameri echo
=377Agrāk iekļauts ģintī Gallirex; apzīmēts arī kā Tauraco porphyreolophus
=378Agrāk iekļauts Otus gurneyi
=379Agrāk iekļauts Ninox novaeseelandiae royana
=380Agrāk iekļauts ģintī Glaucis
=381Ietver ģints sinonīmu Ptilolaemus
=382Agrāk iekļauts ģintī Rhinoplax
=383Apzīmēts arī kā Pitta braxhyura nympha
=384Apzīmēts arī kā Muscicapa ruecki vainiltava ruecki
=385Apzīmēts arī kā Dasyornis brachypterus longirostris
=386Apzīmēts arī kā Meliphaga cassidix
=387Agrāk iekļauts ģintī Spinus
=388Agrāk iekļauta kā Kachuga tecta tecta
=389Ietver ģints sinonīmus Nicoria un Geoemyda (part)
=390Apzīmēts arī kā Geochelone elephantopus; apzīmēts arī ģintī Testudo
=391Apzīmēts arī ģintī Testudo
=392Apzīmēts arī ģintī Aspideretes
=393Agrāk iekļauts Podocnemis spp.
=394Ietver Alligatoriade, Crocodylidae un Gavialidae
=395Apzīmēts arī kā Crocodylus mindorensis
=396Agrāk iekļauts Chamaeleo spp.
=397Apzīmēts arī kā Constrictor constrictor occidentalis
=398Ietver sinonīmu Python molurus pimbura
=399Ietver sinonīmu Pseudeboa cloelia
=400Apzīmēts arī kā Hydrodynastes gigas
=401Ietver ģints sinonīmu Megalobatrachus
=402Sensu D'Abrera
=403Apzīmēts arī kā Conchodromus dromas
=404Ietver ģints sinonīmu Proptera
=406Apzīmēts arī ģintī Carunculina
=407Apzīmēts arī kā Megalonaias nickliniana
=408Apzīmēts arī kā Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis un Lampsilis tampicoensis tecomatensis
=409Ietver ģints sinonīmu Micromya
=410Ietver ģints sinonīmu Papuina
=411Ietver tikai dzimtu Helioporidae ar vienu sugu Heliopora coerulea
=412Apzīmēts arī kā Podophyllum emodi un Sinopodophyllum hexandrum
=413Apzīmēts arī ģintī Echinocactus
=414Apzīmēts arī kā Lobeira macdougallii vai Nopalxachia macdougallii
=415Apzīmēts arī kā Echinocereus lindsayi
=416Apzīmēts arī kā Wilcoxia schmollii
=417Apzīmēts arī ģintī Coryphantha
=418Apzīmēts arī kā Solisia pectinata
=419Apzīmēts arī kā Backebergia militaris
=420Apzīmēts arī ģintī Toumeya
=421Ietver sinonīmu Ancistrocactus tobuschii
=422Apzīmēts arī ģintī Neolloydia vai ģintī Echinomastus
=423Apzīmēts arī ģintī Toumeya vai ģintī Pediocactus
=424Apzīmēts arī ģintī Neolloydia
=425Apzīmēts arī kā Saussurea lappa
=426Ietver Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
=427Apzīmēts arī kā Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=428Apzīmēts arī kā Engelhardia pterocarpa
=429Ietver Aloe compressa var. rugosquamosa un Aloe compressa var. schistophila
=430Ietver Aloe haworthioides var. aurantica
=431Ietver Aloe laeta var. maniaensis
=432Ietver dzimtas Apostasianceae un Cypripediaceaeapakšdzimtas Apostasioideae un Cypripedioideae
=433Apzīmēts arī kā Sarracenia rubra alabamensis
=434Apzīmēts arī kā Sarracenia rubra jonesii
=435Ietver sinonīmu Stangeria paradoxa
=436Apzīmēts arī kā Taxus baccata ssp. willichiana
=437Ietver sinonīmu Welwitschia bainesii

10. Simbols (°) pirms numura pie sugas vai augstāka taksona nosaukuma skaidrojams kā:

°501Uz domesticētas formas īpatņiem neattiecas šīs konvencijas nosacījumi
°502Ikgadējās pieļaujamās eksporta kvotas dzīviem īpatņiem un medību trofejām ir šādas:
Botsvāna:5
Namībija:150
Zimbabve:50
Tirdzniecība ar šiem īpatņiem notiek saskaņā ar konvencijas III panta nosacījumiem:
°503 Izņēmuma gadījumā atļauta atbilstošiem mērķiem apstiprināta starptautiska dzīvu dzīvnieku un medību trofeju tirdzniecība
°504 Izņēmuma gadījumā ir atļauta starptautiska tirdzniecība ar apģērbiem un citām precēm, kas satur II pielikumā iekļauto populāciju (skatīt +210) un 3249 kg no Peru saglabātā ganāmpulka no dzīvām vikuņjām iegūto vilnu. Apģērba kreisajā pusē jābūt logotipam, ko pieņēmušas valstis, kurās šī suga sastopama un kuras ir Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna dalībvalstis un uz auduma malas uzrakstam VICUN ANDES-CHILE vai VICUN ANDES-PERU, pēc izcelsmes valsts
°505Konvencijas nosacījumi neattiecas uz fosīlijām
°506Pieaugušu augu eksports nav atļauts līdz desmitajai dalībvalstu konferencei
°507Šīs konvencijas nosacījumi neattiecas uz dīgstiem un audu kultūrām iegūtiem in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, transportētiem sterilos konteineros

11. Saskaņā ar šīs konvencijas I panta b) punkta iii apakšpunktu simbols (#) pirms numura pie II pielikumā iekļautas sugas vai augstāka taksona nosaukuma nosaka daļas vai derivātus uz kuriem attiecas šīs konvencijas nosacījumi:

#1 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas, sporas un putekšņus (ieskaitot putekšņlapas);

b) dīgstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros

#2 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas un putekšņus;

b) dīgstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) ķīmiskos derivātus

#3 Nosaka saknes un viegli pazīstamas to daļas

#4 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas un putekšņus;

b) dīgstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu augu daļas, augļus vai derivātus

d) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu ģints Opuntia apakšģints Opuntia atsevišķus stublāju savienojumus (cerus), augu daļas vai derivātus

#5 Nosaka zāģbaļķus, zāģētu koksni un finieri

#6 Nosaka baļķus, šķeldu un neapstrādātus materiālus

#7 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot

a) sēklas un putekšņus (ieskaitot putekšņlapas);

b) dīgstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) nogrieztus ziedus vai mākslīgi pavairotus augus,

d) mākslīgi pavairotu ģints Vanilla augu daļas, augļus un derivātus

#8 Nosaka visas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas un putekšņus;

b) dīgstus vai audu kultūras iegūtus in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros;

c) farmaceitiskās ražošanas galaproduktus

12. Ja pie kādas no I pielikumā iekļautajām augu sugām vai augstākiem taksoniem nav piebildes, tad mākslīgi pavairotus hibrīdus, kas iegūti no vienas vai vairākām sugām vai taksoniem, saskaņa ar konvencijas III punktu, var tirgot, ja ir sertifikāts par mākslīgo pavairošanu. Konvencijas prasības netiek attiecinātas uz šo hibrīdu sēklām un putekšņiem (ieskaitot putekšņlapas), nogrieztiem ziediem, dīgstiem vai audu kultūrām iegūtiem in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros.

I

II

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
MONOTREMATA
TachyglossidaeZaglossus spp.
DASYUROMORPHIA
DasyuridaeSminthopsis Iongicaudata
Sminthopsis psammophila
ThylacinidaeThylacinus cynocephalus p.e.
PERAMELEMORPHIA
PeramelidaeChaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
Perameles bougainville
DIPROTODONTIA
PhalangerdaePhalanger orientalis
Spilocuscus maculatus = 301
BurramydaeBurramys parvus
VombatidaeLasiorhinus krefftii
MacropodidaeDendrolagus bennettianus
Dendrolagus inustus
Dendrolagus lumholtzi
Dendrolagus ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
PotoroidaeBettongia spp.
Caloprymnus campestris p.e.
CHIROPTERA
PteropodidaeAcerodon spp.
Acerodon jubatus
Acerodon lucifer p.e.
Pteropus spp.*
Pteropus insularis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus phaeocephalus
Pteropus pilosus
Pteros samoensis
Pteropus tonganus
PRIMATESPRIMATES spp.* =302
LemuridaeLemuridae spp.
MegaladapidaeMegaladapidae spp. = 303
CheirogaleidaeCheirogaleidae spp.
IndridaeIndridae spp.
DaubentoniidaeDaubentonia magascariensis
CallithricidaeCallimico goeldii
Callithrix aurita = 304
Callithrix flaviceps = 304
Leontopithecus spp. = 305
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi = 306
Saguinud leucopus
Saguinus oedipus
CebidaeAlouatta palliata
Alouata pigra = 307
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
Lagothrix flavicauda
Saimiri oerstedii
CercopithecidaeCercocebus galeritus galeritus
Cercopithecus diana = 308
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus = 309
Mandrillus sphinx = 309
Nasalis concolor = 310
Nasalis larvatus
Presbytis potenziani
Cercopithecidae (cont.)Procolobus pennantii kirkii = 311
Procolobus rufomitratus = 312
Pygathrix spp. = 313
Semnopithecus entellus = 314
Trachypithecus geei = 315
Trachypithecus pileatus = 316
HylobatidaeHylobatidae spp.
HominidaeGorilla gorilla
Pan spp.
Pongo pygmaeus
XENARTHRA
MyrmecophagidaeMyrmecophaga tridactyla
BradypodidaeBradypus variegatus = 317
DasypodidaePriodontes maximus = 318
PHOLIDOTA
ManidaeManis spp.
LAGOMORPHA
LeporidaeCaprolagus hispidus
Romerolagus diazi
RODENTIA
SciuridaeCynomys mexicanus
Ratufa spp.
MuridaeLeporillus conditor
Pseudomys praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
ChinchillidaeChinchilla spp. ° 501
CETACEACETACEA spp.*
PlatanstidaeLipotes vexillifer
Platanista spp.
ZiphiidaeBerardius spp.
Hyperoodon spp.
PhyseteridaePhyseter catodon =319
DelphinidaeSltalia spp.
Sousa spp.
PhocoenidaeNeophocaena phocaenoides
Phocoena sinus
EschrichtiidaeEschrichtius robustus = 320
BalaenopteridaeBalaenoptera acutorostrata** -101
Balaenoptera borealis
Balaenoptera eneni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
BalaenidaeBalaena mysticetus
Eubalaena spp. = 321
NeobalaenidaeCaperea marginata
CARNIVORA
CanidaeCanis lupus** +201Canis lupus* -102
Cerdocyon thous =322
Chrysocyon brachyurus
Cuon aplinus
Pseudalopex culpaeus =322
Pseudalopex griseus =323
Pseudalopex gymnocercus =322
Speothos venaticus
Vulpes cana
Vulpes zerda =324
UrsidaeUrsidae spp.*
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos ** +202
Ursus arctos isabellinus
Ursusu thibetanus =325
MustelidaeAonyx congicus ** +203 =326
Conepatus humboldtii
Enhydra lutris nereis
Lontra felina =327
Lontra longicaudis =328
Lontra provocax =327
Lutra lutra
Lutrinae spp.*
Mustelidae (cont.)Mustela nigripes
Pteronura brasiliensis
ViverridaeCryptoprocta ferox
Cyogale bennettii
Eupleres goudotii =329
Fossa fossana
Hemigalus derbyanus
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
HyaenidaeParahyaena brunnea =330
FelidaeFelidae spp.*
Acinonyx jubatus =502
Caracal caracal ** +204 =331
Catopuma temmincki =332
Felis nigripes
Herpailurus yagouaroundi ** +205 =332
Leopardus pardalis =332
Leopardus tigrinus =332
Leopardus wiedii =332
Lynx pardinus =333
Neofelis nebulosa
Oncifelis geoffroyi =332
Oreailurus jacobita =332
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Pardofelis marmorata =332
Prionailurus bengalensis bengalensis ** +206 =332
Prionailurus planiceps =332
Prionailurus rubiginosus ** +207 =332
Puma concolor coryi =332
Puma concolor constaricensis =332
Puma concolor couguar =332
Uncia uncia =334
OtariidaeArctocephalus spp.*
Arctocephalus townsendi
PhocidaeMirounga leonina
Monachs spp.
PROBOSCIDEA
ElephantidaeElephas maximus
Loxodonta africana
SIRENIA
DugongidaeDugong dugon ** =-103Dugong dugon * +208
TrichechidaeTrichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis
PERISSODACTYLA
EquidaeEquus africanus =335
Equus grevyi
Equus hemionus*
Equus hemionus hemionus
Equus kiang =336
Equus onager * =336
Equus onager khur =336
Equus przewalskii =337
Equus zebra hartmannae
Equus zebra zebra
TapiridaeTapiridae spp.**
Tapirus terrestris
RhinocerotidaeRhinocerotidae spp.**
Ceratotherium simum simum * +209 °503
ARTIODACTYLA
SuidaeBabyrousa babyrussa
Sus slavanius
TayassuidaeTayassuidae spp.* -104
Catagonus wagneri
HippopotamidaeHexaprotodon liberiensis =338
Hippopotamus amphibius
CamelidaeLama guanicoe
Vicugna vicugna** -105Vicugna vicugna * +210 ° 504
MoschidaeMoschus spp.** +211Moschus spp.* -106
CervidaeAxis porcinus annamiticus =339
Axis porcinus calamianensis =340
Axis porcinus kuhli =341
Blstocerus dichotomus
Dama mesopotamica =342
Cervus duvaucelii
Cervus elaphus bactrianus
Cervus elaphus hanglu
Cervidae (cont.)Cervus eldii
Hippocamelus spp.
Megamuntiacus vuquanghensis
Muntiacus crinifrons
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
Pudu pudu
AntilocapridaeAntilocapra americana +212
BovidaeAddax nasomaculatus
Ammotragus larvia
Bison bison arhabascae
Bos gaurus =343
Bos mutus =344 ° 501
Bos sauveli =345
Bubalus depressicornis =346
Bubalus mindorensis =346
Bubalus quarlesi =346
Budorcas taxicolor
Capra falconeri
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus monticola
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Damaliscus pygargus
dorcas =347
Gazella dama
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus baileyi =348
Naemorhedus caudatus =348
Naemorhedus goral
Naemorhedus sumatraensis =349
Oryx dammah =350
Oryx leucoryx
Ovis ammon*
Ovis ammon hodgsonii
Ovis canadensis +212
Ovis orientalis ophion =351
Ovis vignei
Pantholops hodgsoni
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata =352
Saiga tatarica
AVES STRUTHIONIFORMES
StruthionidaeStruthio camelus +213
RHEIFORMES
RheidaeRhea americana
Rhea pennata =353
TINAMIFORMES
TinamidaeTinams solitarius
SPHENISCIFORMES
SpheniscidaeSpheniscus demersus
Spheniscus humboldti
PODICIPEDIFORMES
PodicipadidaePodilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
DiomedeidaeDiomedea albatrus
PELECANIFORMES
PelecanidaePelecanus crispus
SulidaePapasula abbotti =354
FregatidaeFregata andrewsi
CICONIIFORMES
BalaenicipitidaeBalaeniceps rex
CiconiidaeCiconia boyciana =355
Ciconina nigra
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea
ThreskiornithidaeEudocimus ruber
Geronticus calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia
PhoenicopteridaePhoenicopteridae spp.
ANSERIFORMES
AnatidaeAnas aucklandica =356
Anas bernieri
Anas formosa
Anas laysanensis =357
Anas oustaleti =358
Branta canadensis leucopareia
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Cairina scutulata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocorypha
Dendrocygna arborea
Oxyura leucocephala
Rhodonessa caryophyllacea p.e.
Sarkidiornis melanotos
FALCONIFORMESFALCONIFORMES spp.* -107
CathartidaeGymnogyps californianus
Vultur gryphus
AccipitridaeAquila adalberti =359
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus wilsonii =360
Haliaeetus albicilla
Halaeetus leucocephalus
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi
FalconidaeFalco areae
Falco jugger
Falco newtoni +214
Falco pelegrinoides =361
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus
GALLIFORMES
MegapodiidaeMacrocephalon maleo
CracidaeCrax blumenbachii
Mitu mitu mitu =362
Oreophasis derbianus
Penelope albipennis
Pipile jacutinga =363
Pipile pipile pipile =363
PhasianidaeArgusianus argus
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon harmani =364
Crossoptilon mantchuricum
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Pavo muticus
Polyplectron bicalcuratum
Poluplectron emphanum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron schleiermacheri =365
Rheinardia ocellata =366
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Symaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
TurnicidaeTurnix melanogaster
PedionomidaePedionomus torquatus
GruidaeGruidae spp.*
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
RallidaeGallirallus austalis hectori
Gallirallus sylvestris =367
RhynochetidaeRhynochetos jubatus
OtididaeOtididae spp.*
Ardeotis nigriceps =368
Chlamydotis undulata
Eupodotis bengalensis =369
CHARADRIIFORMES
ScolopacidaeNumenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer
LaridaeLarus relictus
COLUMBIFORMES
ColumbidaeCaloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
PSITTACIFORMESPSITTACIFORMES
spp.* -108
PsittacidaeAmazona arausiaca
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha =370
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona vittata
Anodorhynchus spp.
Ara ambigua
Ara glaucogularis =371
Ara macao
Ara maracana
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratinga guarouba
Cacatua goffini
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Psittacidae (cont.)Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus cookii =372
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyclopsitta diophthalma coxeni =373
Eos histrio
Geopsittacus occidentalis p.e. =374
Neophema chrysogaster
Ohnorhynchus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus shrysopterygius
Psephotys dissmilis =375
Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo =376
Pryyhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
CUCULIFORMES
MusophagidaeMusophaga
porphyreolophus =377
Tauraco spp.
STRIGIFORMESSTRIGIFORMES spp.*
TytonidaeTyto soumagnei
StrigidaeAthene blewitti
Mimizuku gurneyi =378
Ninox novaeseelandiae undulata =379
Ninox squamipila natalis
APODIFORMES
TrochilidaeTrochilidae spp.*
Ramphodon dohrnii =380
TROGONIFORMES
TrogonidaePharomachrus mocinno
CORACIIFORMES
BucerotidaeAceros spp.*
Aceros nipalensis
Aceros subruficollis
Anorrhinus spp. =381
Bucerotidae (cont.)Anthracoceros spp.
Buceros spp.*
Buceros bicornis
Buceros vigil =382
Penelopides spp.
PICIFORMES
RamphastidaePteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
PicidaeCampephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi
PASSERIFORMES
CotingidaeCotinga maculata
Rupicola spp.
Xipholena atropurpurea
PittidaePitta guajana
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha =383
AtrichornithidaeAtrichornis clamosus
HirundinidaePseudochelidon sirintarae
MuscicapidaeCyornis ruckii =384
Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
Dasyornis longirostris =385
Picthartes gymnocephalus
Picthartes oreas
ZosteropidaeZosterops albogularis
MeliphagidaeLichenostomus melanops cassidix =386
EmberizidaeGubernatrix cristata
Paroaria capitata
Paroaria coronata
IcteridaeAgelaius flavus
FringillidaeCarduelis cucullata =387
Carduelis yarellii =387
EstrilididaePoephila cincta cincta
SturnidaeLeucopsar rothschildi
ParadisaeidaeParadisaeidae spp.
REPTILIA TESTUDINATA
DermatemydidaeDermatemys mawii
EmydidaeBatagur baska
Clemmys inscupta
Clemmys myhlenbergi
Geoclemys hamiltonii
Kachuga tecta =388
Melanochelys tricarinata =389
Morenia ocellata
Terrapene spp.*
Terrapene coahuila
TestudinidaeTestudinidae spp.*
Geochelone nigra =390
Geochelone radiata =391
Geochelone yniphora =391
Gopherys flavomarginatus
Psammobates geometricyus =391
Testudo kleinmanni
CheloniidaeCheloniidae spp.
DermochelyidaeDermochelys coriacea
TrionychidaeLissemys punctata
Trionyx ater =392
Trionyx gangeticus =392
Trionyx hurum =392
Trionyx nigricans =392
PelomedusidaeErymnochelys
madagascariensis =393
Peltocephalus dumeriliana =393
Podocnemis spp.
ChelidaePseudemydura umbrina
CROCODTLIACROCODYLIA spp.* =394
AlligatoridaeAlligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris
Melanosuchus niger ** -109
CrocodylidaeCrocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletii
Crocodylidae (cont.)Crocodylus niloticus ** -110
Crocodylus novaeguineae mindorensis =395
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus ** -111
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schelegelii
GavialidaeGavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
SphenodontidaeSphenodon spp.
SAURIA
GekkonidaeCyrtodactylus serpensinsula
Phelsuma spp.
AgamidaeUromastys spp.
ChamaeleonidaeBradypodion spp. =396
Chamaeleo spp.
IguanidaeAmblyrhynchus cristatus
Bracylophus spp.
Conolophus spp.
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum
Sauromalus varius
LacertidaeGallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
CordylidaeCordylus spp.
Pseudocordylus spp.
TeiidaeChemidophorus hyperythrus
Crocodilurus lacertinus
Dracaena spp.
Tupinambis spp.
ScincidaeCorucia zebrata
XenosauridaeShinisaurus crocodilurus
HelodermatidaeHeloderma spp.
VaranidaeVaranus spp.*
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
SERPENTES
BoidaeBoidae spp.*
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis =397
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Epicrates inornatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Python molurus molurus =398
Sanzinia madagascariensis
ColubridaeClelia clelia =399
Cyclagras gigas =400
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus
ElapidaeHoplocephalus bungaroides
Naja naja
Ophiophagus hannah
ViperidaeVipera ursinii +215
Vipera wagneri
AMPHIBIA CAUDATA
AmbystomidaeAmbystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum
CryptobranchidaeAndrias spp. =401
ANURA
BufonidaeAtelopus varius zeteki
Bufo periglenes
Bufo retiformis
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
MyobatrachidaeRheobatrachus spp.
DendrobatidaeDendrobates spp.
Phyllobates spp.
RanidaeMantella aurantiaca
Rana hexadactyla
Rana tigerina
MicrohylidaeDyscophus antongilii
PISCES
CERATODONTIFORMES
CeratodontidaeNeoceratodus forsteri
COELACANTHIFORMES
LatimeriidaeLatimeria shalumnae
ACIPENSERIFORMES
AcipenseridaeAcfipenser brevirostrum
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser sturio
PolyodontidaePolyodon spathula
OSTEOGLOSSIFORMES
OsteoglossidaeArapaima gigas
Scleropagtes formosus
CYPRINIFORMES
CyprinidaeCaecobarbus geertsi
Probarbhus jullieni
CatostomidaeChasmistes cujus
SILURIFORMES
PangasiidaePangasianodon gigas
PERCIFORMES
SciaenidaeCynoscion macdonaldi
ARTHROPODA INSECTA LEPIDOPTERA
PapilionidaeBhutanistis spp.
Ornithoptera spp.* =402
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. =402
Troides spp. =402
ARACHNIDA SCORPIONES
ScorpionidaePandius dictator
Pandius gambiensis
Pandius imperator
ARANEAE
TheraphosidaeBrachypelma spp.
ANNELIDA HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
HirudinidaeHirudo medicinalis
MOLLUSCA BIVALVIA
VENEROIDA
TridacnidaeTridacnidae spp.
UNIONOIDA
UnionidaeConradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas =403
Epioblasma curtisi =404
Epioblasma florentina =404
Epioblasma sampsoni =404
Epioblasma sulcata perobliqua =404
Epioblasma torulosa gubernaculum =404
Epioblasma torulosa rangiana =404
Epioblasma torulosa torulosa =404
Epioblasma turgidula =404
Epioblasma walkeri =404
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Fusconaia subrotunda
Lampsilis bravicula
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Lexingtonia dolabelloides
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax =405
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella =406
Unio nickliniana =407
Unio tampicoensis tecomatensis =408
Villosa trabalis =409
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
AchatinellidaeAchatinella spp.
CamaenidaePapustyla pulcherrima =410
ParyphantidaeParyphanta spp. +216
MESOGASTROPODA
StrombidaeStrombus gigas
CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIACOENOTHECALIA spp.
=411 ° 505
STOLONIFERA
TubiporidaeTubiporidae spp. ° 505
ANTIPATHARIAANTIPATHARIA spp.
SCLERACTINIASCLERACTINIA spp. ° 505
HYDROZOA
MILLEPORINA
MilleporidaeMilleporidae spp. ° 505
STYLASTERINA
StylasteridaeStylasteridae spp. ° 505
FLORA
AGAVACEAEAgave arizonica
Agave parviflora
Agave victoriae-reginae #1
Nolina interrata
AMARYLLIDACEAEGalanthus spp. #1
Sternbergia spp. #1
APOCYNACEAEPachypodium spp.* ° 506 #1
Pachyupodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAEPanax quinquefolius #3
ARAUCARIACEAEAraucaria araucana ** +217Araucaria araucana * -112 #1
ASCLEPIADACEAECeropegia spp. #1
Frerea indica #1
BERBERIDACEAEPodophyllum hexandrum
=412 #2
BROMELIACEAETillandsia harrisii #1
Tillandsia kammii #1
Tillandsia kautskyi #1
Tillandsia mauryana #1
Tillandsia sprengaliana #1
Tillandsia sucrei #1
Tillandsia xerographica #1
BYBLIDACEAEByblis spp. #1
CACTACEAECACTACEAE spp.* #4
Ariocarpus spp.
Astrophytum asterias =413
Aztekium ritteri
Coryphantha wardermannii
Discocactus spp.
Disocactus macdougallii =414
Echinocereus ferreirianus
var. lindsayi =415
CACTACEAE (cont.)Echinocereus schmollii =416
Escobaria minima =417
Escobaria sneedii =417
Mammillaria pectinifera =418
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris =419
Pediocactus bradyi =420
Pediocactus despainii
Pediocactus knowltonii =420
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus =420
Pediocactus sileri
Pediocactus winkleri
Pelecyphora spp.
Sclerocactus brevihamatus =421
Sclerocactus erectocentrus =422
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mariposensis =422
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus papyracanthus =423
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus wrightiae
Strombocactus disciformis
Turbinicarpus spp. =424
Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAECaryocar costaricense #1
CEPHOLATACEAECephalotus follicularis #1
COMPOSITAESaussurea costus =425
(ASTERACEAE)
CRASSULACEAEDudleya stolonifera
Dudleya traskiae
CUPRESSACEAEFitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum
CYATHEACEAECYATHEACEAE spp. #1
CYCADACEAECYCADACEAE spp.* #1
Cycas beddomei
DIAPENSIACEAEShortia galacifolia #1
DICKSONIACEAEDICKSONIACEAE spp. #1
DIDIEREACEAEDIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAEDioscorea deltoidea #1
DROSERACEAEDioneae muscipula #1
ERICACEAEKlamia cuneata #1
EUPHORBIACEAEEuphorbia spp. -113 #1
Euphorvia ambovombensis
Euphorbia cremersii
Euphorbia cylindrifolia =426
Euphorbia decaryi
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis =427
FOUQUIERIACEAEFouquieria columnaris #1
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
JUGLANDACEAEOreomunnea pterocarpa
=428 #1
LEGUMINOSAEDalbergia nigra
(FABACEAE)Pericopsis elata #5
Platymiscium pleiostachum #1
Pterocarus santalinus #6
LILIACEAEAloe spp.* -114 #1
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
LILIACEAE (cont.)Aloe calcairophila
Aloe compressa =429
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides =430
Aloe helenae
Aloe laeta =431
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncorftii
Aloe versicolor
Aloe vossii
MELIACEAESwietenia humilis #1
Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAENepenthes spp.* #1
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah
ORCHIDACEAEORCHIDACEAE spp.*
=432 #7
Cattleya trianae ° 507
Dendrobium cruentum ° 507
Laelia jongheana ° 507
Laelia lobata ° 507
Paphiopedilum spp. ° 507
Peristeria elata ° 507
Phragmipedium spp. ° 507
Renanthera imschootiana ° 507
Vanda coerulea ° 507
PALMAEChrysalidocarpus decipiens #1
(ARECACEAE)Neodypsis decaryi #1
PINACEAEAbies guatemalensis
PDDOCARPACEAEPodocarpus parlatorei
PORTULACACEAEAnacampseros spp. #1
Lewisia cotyledon #1
Lewisia maguirei #1
PORTULACACEAE (cont.)Lewisia serrata #1
Lewisia tweedyi #1
PRIMULACEAECyclamen spp. #1
PROTEACEAEOrothemnus zeyheri
Protea odorata
ROSACEAEPrunus africana #1
RUBIACEAEBalmea stormiae
SARRACENIACEAEDarlingtonia californica #1
Sarracenia spp.* #1
Sarracenia alabamensis
alabamensis =433
Sarracenia jonesii =434
Sarracenia oreophila
STANGERIACEAEStangeria eriopus =435
TAXACEAETaxus wallichiana =436 #8
THEACEAECamellia shrysantha #1
THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE)Aquilaria malaccensis #1
WELWITSCHIACEAEWelwitschia maribilis =437 #1
ZAMIACEAEZAMIECEAE spp.* #1
Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAEHedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAEGuaiacum officinale #1
Guaiacum sanctum #1

III pielikums

Spēkā no 1995. gada 16. novembra

PASKAIDROJUMI

1. Atsauksmes uz taksoniem, kas augstāki par sugu, izmantotas tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

2. Simbols (+) pirms numura pie sugas nosaukuma nozīmē, ka vienīgi ģeogrāfiski norobežotas sugas populācijas ir iekļautas III pielikumā kā:

+218 Visas sugas Amerikas populācijas

3. Simbols (=) pirms numura pie sugas nosaukuma norāda, ka šīs sugas nosaukums tiek interpretēts:

=438Ietver sinonīmu Tamandua mexicana
=439Ietver sinonīmu Cabassous gymnurus
=440Ietver ģints sinonīmu Coendou
=441Ietver ģints sinonīmu Cuniculus
=442Ietver sinonīmu Vulpes vulpes Ieucopus
=443Agrāk iekļauts kā Nasua nasua
=444Ietver sinonīmu Galictis allamandi
=445Ietver sinonīmu Martes gwatkinsi
=446Ietver ģints sinonīmu Viverra
=447Agrāk iekļauts kā Viverra megaspila
=448Agrāk iekļauts kā Herpestes auropunctatus
=449Agrāk iekļauts kā Herpestes fuscus
=450Agrāk iekļauts kā Bubalus bubalis (domesticēta forma)
=451Apzīmēts arī kā Boocercus eurycerus; ietver ģints sinonīmu Taurotragus
=452Apzīmēts arī kā Ardeola ibis
=453Apzīmēts arī kā Egretta alba
=454Apzīmēts arī kā Hagedashia hagedash
=455Apzīmēts arī kā Lampribis rara
=456Apzīmēts arī kā Spatula clypeata
=457Apzīmēts arī kā Nyroca nyroca
=458Ietver sinonīmu Dendrocygna fulva
=459Apzīmēts arī kā Cairina hartlaubii
=460Apzīmēts arī kā Crax pauxi
=461Agrāk iekļauts kā Arborophila brunneopectus (daļa)
=462Apzīmēts arī kā Turturoena iriditorques ; agrāk iekļauts kā Columba malherbii (daļa)
=463Apzīmēts arī kā Nesoenas mayeri
=464Agrāk iekļauts kā Treron australis (daļa)
=465Apzīmēts arī kā Calopelia brahmeri ; ietver sinonīmu Calopelia puella
=466Apzīmēts arī kā Tympanistria tympanistria
=467Apzīmēts arī kā Tchitrea bourbonnensis
=468Agrāk iekļauts kā Serinus gularis (in part)
=469Apzīmēts arī kā Estrilda subflava vai Sporaeginthus subflavus
=470Agrāk iekļauts kā Lagonosticta larvata (daļa)
=471Ietver ģints sinonīmu Spermestes
=472Apzīmēts arī kā Euodice cantans ; agrāk iekļauts kā Lonchura malabarica (daļa)
=473Apzīmēts arī kā Hypargos nitidulus
=474Agrāk iekļauts kā Parmoptila woodhousei (daļa)
=475Ietver sinonīmus Pyrenestes frommi un Pyrenestes rothschildi
=476Apzīmēts arī kā Estrilda bengala
=477Apzīmēts arī kā Malimbus rubriceps vai Anaplectes melanotis
=478Apzīmēts arī kā Coliuspasser ardens
=479Agrāk iekļauts kā Euplectes orix (daļa)
=480Apzīmēts arī kā Coliuspasser macrourus
=481Apzīmēts arī kā Ploceus superciliosus
=482Ietver sinonīmu Ploceus nigriceps
=483Apzīmēts arī kā Sitagra luteola
=484Apzīmēts arī kā Sitara melanocephala
=485Agrāk iekļauts kā Ploceus velatus
=486Apzīmēts arī kā Hypochera chalybeata ; ietver sinonīmus Vidua amauropteryx , Vidua centralis , Vidua neumanni , Vidua okavangoensis un Vidua ultramarina
=487Agrāk iekļauts kā Vidua paradisaea (daļa)
=488Apzīmēts arī kā Pelusios subniger
=489Agrāk iekļauts ģintī Natrix

4. Valstu nosaukumi aiz sugu nosaukumiem norāda dalībvalstis, kas ieteikušas sugu iekļaušanai šajā pielikumā.

5. Šis konvencijas nosacījumi attiecas uz ikvienu šajā pielikumā iekļautas sugas dzīvnieku, dzīvu vai nedzīvu kā arī ikvienu viegli identificējamu to daļu vai derivātu.

6. Saskaņā ar šīs konvencijas I panta b) punkta iii apakšpunktu, simbols (#) pirms numura pie šinī pielikumā iekļautas augu sugas nosaukuma nosaka daļas vai derivātus, uz kuriem attiecas šīs konvencijas nosacījumi:

#1 Nosaka visas viegli identificējamas daļas un derivātus, izņemot:

a) sēklas, sporas un putekšņus (arī putekšņlapas);

b) dīgstus vai audu kultūras iegūtas in vitro, blīvā vai šķidrā vidē, kas tiek transportēti sterilos konteineros.

#5 Nosaka zāģbaļķus, zāģētu koksni un finieri.

F A U N A
MAMMALIA
CHIROPTERA
PhyllostomidaeVampyrops lineatusUrugvaja
EDENTATA
MyrmecophagidaeTamandua tetradactyla =438Gvatemala
MegalonychidaeCholopus hoffmanniKostarika
DasypodidaeCabassous centralisKostarika
Cabassous tatouay =439Urugvaja
RODENTIA
SciuridaeEpixerus ebiiGana
Marmota caudataIndija
Marmota himalayanaIndija
Sciurus deppeiKostarika
AnomaluridaeAnomalurus beecroftiGana
Anomalurus derbianusGana
Anomalurus peliiGana
diurus macrotisGana
HystricidaeHystrix cristataGana
ErethizontidaeSphiggurus mexicanus =440Hondurasa
Sphiggurus spinosus =440Urugvaja
AgoutidaeAqouti paca =441Hondurasa
DasyproctidaeDasyprocta punctataHondurasa
CARNIVORA
CanidaeCanis aureusIndija
Vulpes bengalensisIndija
Vulpes vulpes griffithiIndija
Vulpes vulpes montanaIndija
Vulpes vulpes pusilla =442Indija
ProcyonidaeBassaricyon gabbiKostarika
Bassariscus sumichrastiKostarika
Nasua naricaHondurasa
Nasua nasua solitariaUrugvaja
Potos flavusHondurasa
MustelidaeEira barbaraHondurasa
Gallictis vittataKostarika
Martes flavigulaIndija
Martes foina intermediaIndija
Mellivora capensisBotsvāna, Gana
Mustela altaicaIndija
Mustela erminea ferganaeIndija
Mustela kathiahIndija
Mustela sibiricaIndija
ViverridaeArctitis binturongIndija
Civettictis civettaBotsvāna
Paguma larvataIndija
Paradoxurus hermaphroditusIndija
Paradoxurus jerdoniIndija
Viverra civettinaIndija
Viverra zibethaIndija
Viverricula indicaIndija
HerpestidaeHerpestes javanicus auropunctata =448Indija
Herpestes edwardsiIndija
Herpestes brachyurus fusca =449Indija
Herpestes smithiiIndija
Herpestes urvaIndija
Herpestes vitticollisIndija
ProtelidaeProteles cristatusBotsvāna
PINNIPEDIA
OdobenidaeOdobenus rosmarusKanāda
ARTIODACTYLA
TragulidaeHyemoschus aquaticusGana
CervidaeCervus elaphus barbarusTunisija
Mozama americana cerasinaGvatemala
Odocoileus virginianus mayensisGvatemala
BovidaeAntilope cervicapraNepāla
Bubalus arnee =450Nepāla
Damaliscus lunatusGana
Gazella cuvieriTunisija
Gazella dorcasTunisija
Gazella leptocerosTunisija
Tetracerus quadricornisNepāla
Tragelaphus eurycerus =451Gana
Tragelaphus spekiiGana
AVES
CICONIIFORMES
ArdeidaeArdea goliathGana
Bubulcus ibis =452Gana
Casmerodius albus =453Gana
Egretta garzettaGana
CiconiidaeEphippiorhynchus senegalensisGana
Leptoptilos crumeniferusGana
ThreskiornithidaeBostrychia hagedashGana
Bostrychia raraGana
Threskiornis aethiopicusGana
ANSERIFORMES
AnatidaeAlopochen aegyptiacusGana
Anas acutaGana
Anas capensisGana
Anas clypeata =456Gana
Anas creccaGana
Anas penelopeGana
Anas querquedulaGana
Aythya nyroca =457Gana
Cairina moschataHondurasa
Dendrocygna autumnalisHondurasa
Dendrocygna bicolor =458Gana, Hondurasa
Dendrocygna viduataGana
Nettapus auritiusGana
Plectropterus gambensisGana
Pteronetta hartlaubii =459Gana
FALCONIFORMES
CathartidaeSarcoramphus papaHondurasa
GALLIFORMES
CracidaeCrax albertiKolumbija
Crax daubentoniKolumbija
Crax globulosaKolumbija
Crax rubraKolumbija,
Kostarika,
Guatemala,
Hondurasa
Ortalis vetulaGvatemala,
Hondurasa
Pauxi pauxi =460Kolumbija
Penelope purpurascensHonduras
Penelopina nigraGvatemala
PhasianidaeAgelastes meleagridesGana
Agriocharis ocellataGvatemala
Arborophila charltoniiMalaizija
Arborophila orientalis =461Malaizija
Caloperdix oculeaMalaizija
Lophura erythrophthalmaMalaizija
Lophura ignitaMalaizija
Melanoperdix nigraMalaizija
Polyplectron inopinatumMalaizija
Rhizothera longirostrisMalaizija
Rollulus rouloulMalaizija
Tragopan satyraNepāla
CHARADRIIFORMES
BurhinidaeBurhinus bistriatusGvatemala
COLUMBIFORMES
ColumbidaeColumba guineaGana
Columba iriditorques =462Gana
Columba liviaGana
Columba mayeri =463Maurīcijas sala
Columba unicinctaGana
Oena capensisGana
Streptopelia decipiensGana
Streptopelia roseogriseaGana
Streptopelia semitorquataGana
Streptopelia senegalensisGana
Streptopelia turturGana
Streptopelia vinaceaGana
Treron calva =464Gana
Treron waaliaGana
Turtur abyssinicusGana
Turtur aferGana
Turtur brehmeri =465Gana
Turtur tympanistria =466Gana
PSITTACIFORMES
PsittacidaePsittacula krameriGana
CUCULIFORMES
MusophagidaeCorytheola cristataGana
Crinifer piscatorGana
Musophaga violaceaGana
PICIFORMES
CapitonidaeSemnornis ramphastinusKolumbija
RamphastidaeBaillonius bailloniArgentīna
Pteroglossus castanotisArgentīna
Ramphastos dicolorusArgentīna
Selenidera maculirostrisArgentīna
PASSERIFORMES
CotingidaeCephalopterus ornatusKolumbija
Cephalopterus penduligerKolumbija
MuscicapidaeBebrornis rodericanusMaurīcijas sala
Terpsiphone bourbonnensis =467Maurīcijas sala
FringillidaeSerinus canicapillusGana
Serinus leucopygiusGana
Serinus mozambicusGana
EstrildidaeAmandina fasciataGana
Amandava subflava =469Gana
Estrilda astrildGana
Estrilda caerulescens )Gana
Estrilda melpodaGana
Estrilda troglodytesGana
Lagonosticta raraGana
Lagonosticta rubricataGana
Lagonosticta rufopictaGana
Lagonosticta senegalaGana
Lagonosticta vinacea =470Gana
Lonchura bicolor =471Gana
Lonchura cantans =472Gana
Lonchura cucullata =471Gana
Lonchura fringilloides =471Gana
Mandingoa nitidula =473Gana
Nesocharis capistrataGana
Nigrita bicolorGana
Nigrita canicapillaGana
Nigrita fusconotaGana
Nigrita luteifronsGana
Ortygospiza atricollisGana
Parmoptila rubifrons =474Gana
Pholidornis rushiaeGana
Pyrenestes ostrinus =475Gana
Pytilia hypogrammicaGana
Pytilia phoenicopteraGana
Spermophaga haematinGana
Uraeginthus bengalus =476Gana
PloceidaeAmblyospiza albifronsGana
Anaplectes rubriceps =477Gana
Anomalospiza imberbisGana
Bubalornis albirostris )Gana
Euplectes aferGana
Euplectes ardenū =478Gana
Euplectes franciscanus =479Gana
Euplectes hordeaceusGana
Euplectes macrourus =480Gana
Malimbus cassiniGana
Malimbus malimbicusGana
Malimbus nitensGana
Malimbus rubricollisGana
Malimbus scutatusGana
Pachyphantes superciliosus =481Gana
Passer griseusGana
Petronia dentataGana
Plocepasser superciliosusGana
Ploceus albinuchaGana
Ploceus aurantiusGana
Ploceus cucullatus =482Gana
Ploceus heugliniGana
Ploceus luteolus =483Gana
Ploceus melanocephalus =484Gana
Ploceus nigerrimusGana
Ploceus nigricollisGana
Ploceus pelzelniGana
Ploceus preussiGana
Ploceus tricolorGana
Ploceus vitellinuū =485Gana
Quelea erythropsGana
Sporopipes frontalisGana
Vidua chalybeata =486Gana
Vidua interjectaGana
Vidua larvaticolaGana
Vidua macrouraGana
Vidua orientalis =487Gana
Vidua raricolaGana
Vidua togoensisGana
Vidua wilsoniGana
SturnidaeGracula religiosaTaizeme
REPTILIA
TESTUDINATA
TrionychidaeTrionyx triunguisGana
PelomedusidaePelomedusa subrufaGana
Pelusios adansoniiGana
Pelusios castaneusGana
Pelusios gabonensis =488Gana
Pelusios nigerGana
SERPENTES
ColubridaeAtretium schistosumIndija
Cerberus rhynchopsIndija
Xenochrophis piscatorIndija
ElapidaeMicrurus diastemaHondurasa
Micrurus nigrocinctusHondurasa
ViperidaeAgkistrodon bilineatusHondurasa
Bothrops asperHondurasa
Bothrops nasutusHondurasa
Bothrops nummiferHondurasa
Bothrops ophryomegasHondurasa
Bothrops schlegeliiHondurasa
Crotalus durissusHondurasa
Vipera russelliiIndija
F L O R A
GNETACEAEGnetum montanum #1Nepāla
MAGNOLIACEAETalauma hodgsoniiNepāla
MELIACEAESwietenia macrophylla +218 #5Kostarika
PAPAVERACEAEMeconopsis regia #1Nepāla
PODOCAR-PACEAEPodocarpus neriifoliusNepāla
TETRACEN-TRACEAETetracentron sinenseNepāla
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

Signed at Washington, D.C., on 3 March 1973

Amended at Bonn, on 22 June 1979

The Contracting States,

Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come;

Conscious of the ever-growing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, cultural, recreational and economic points of view;

Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild fauna and flora;

Recognizing , in addition, that international cooperation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade;

Convinced of the urgency of taking appropriate measures to this end;

Have agreed as follows:

Article I

Definitions

For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires:

a) "Species" means any species, subspecies, or geographically separate population thereof;

b) "Specimen" means:

i) any animal or plant, whether alive or dead;

ii) in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendix III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendix III in relation to the species; and

iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendices II and III in relation to the species;

c) "Trade" means export, re-export, import and introduction from the sea;

d) "Re-export" means export of any specimen that has previously been imported;

e) "Introduction from the sea" means transportation into a State of specimens of any species which were taken in the marine environment not under the jurisdiction of any State;

f) "Scientific Authority" means a national scientific authority designated in accordance with Article IX;

g) "Management Authority" means a national management authority designed in accordance with Article IX;

h) "Party" means a State for which the present Convention has entered into force.

Article II

Fundamental Principles

1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorised in exceptional circumstances.

2. Appendix II shall include:

a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and

b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.

3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.

4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance with the provisions of the present Convention.

Article III

Regulation of Trade in Specimens of Species included in Appendix I

1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;

b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora;

c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and

d) a Management Authority of the State of export is satisfied that an import permit has been granted for the specimen.

3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an import permit and either an export permit or re-export certificate. an import permit shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Scientific Authority of the state of import has advised that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved;

b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

c) a Management Authority of the State of import is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

4. The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention;

b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and

c) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that an import permit has been granted for any living specimen.

5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved;

b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

Article IV

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix II

1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met;

a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;

b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and

c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits granted by that State for specimens of species included in Appendix II and the actual exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in which it occurs and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Appendix I, the Scientific Authority shall advise the appropriate Management Authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export permits for specimens of that species.

4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior presentation of either an export permit or a re-export certificate.

5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention; and

b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

6. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved; and

b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that any living specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

7. Certificates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice of a Scientific Authority, in consultation with other national scientific authorities or, when appropriate, international scientific authorities, in respect of periods not exceeding one year for total numbers of specimens to be introduced in such periods.

Article V

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix III

1. All trade in specimens of species included in Appendix III shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of species included in Appendix III from any State which has included that species in Appendix III shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

a) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and

b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. The import of any specimen of a species included in Appendix III shall require, except in circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior presentation of a certificate of origin and, where the import is from a State which has included that species in Appendix III, an export permit.

4. In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the State of re-export that the specimen was processed in that State or is being re-exported shall be accepted by the State of import as evidence that the provisions of the present Convention have been complied with in respect of the specimen concerned.

Article VI

Permits and Certificates

1. Permits and certificates granted under the provisions of Articles III, IV, and V shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. An export permit shall contain the information specified in the model set forth in Appendix IV, and may only be used for export within a period of six months from the date on which it was granted.

3. Each permit or certificate shall contain the title of the present Convention, the name and any identifying stamp of the Management Authority granting it and a control number assigned by the Management Authority.

4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall be clearly marked as copies only and no such copy may be used in place of the original, except to the extent endorsed thereon.

5. A separate permit or certificate shall be required for each consignment of specimens.

6. A Management Authority of the State of import of any specimen shall cancel and retain the export permit or re-export certificate and any corresponding import permit presented in respect of the import of that specimen.

7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen. For these purposes (mark( means any indelible imprint, lead seal or other suitable means of identifying a specimen, designed in such a way as to render its imitation by unauthorised persons as difficult as possible.

Article VII

Exemptions and Other Special Provisions Relating to Trade

1. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the transit or transhipment of specimens through or in the territory of a Party while the specimens remain in Customs control.

2. Where a Management Authority of the State of export or re-export is satisfied that a specimen was acquired before the provisions of the present Convention applied to that specimen, the provisions of Articles III, IV and V shall not apply to that specimen where the Management Authority issues a certificate to that effect.

3. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to specimens that are personal or household effects. This exemption shall not apply where:

a) in the case of specimens of a species included in Appendix I, they were acquired by the owner outside his State of usual residence, and are being imported into that State; or

a) in the case of specimens of species included in Appendix II:

i) they were acquired by the owner outside his State of usual residence and in a State where removal from the wild occurred;

ii) they are being imported into the owner`s State of usual residence; and

iii) the State where removal from the wild occurred requires the prior grant of export permits before any export of such specimens;

unless a Management Authority is satisfied that the specimens were acquired before the provisions of the present Convention applied to such specimens.

4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for commercial purposes, or of a plant species included in Appendix I artificially propagated for commercial purposes, shall be deemed to be specimens of species included in Appendix II.

5. Where a Management Authority of the State of export is satisfied that any specimen of an animal species was bred in captivity or any specimen of a plant species was artificially propagated, or is a part of such an animal or plant or was derived therefrom, a certificate by that Management Authority to that effect shall be accepted in lieu of any of the permits or certificates required under the provisions of Article III, IV or V.

6. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the non-commercial loan, donation or exchange between scientists or scientific institutions registered by a Management Authority of their State, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant material which carry a label issued or approved by a Management Authority.

7. A Management Authority of any State may waive the requirements of Articles III, IV and V and allow the movement without permits or certificates of specimens which form part of a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition provided that:

a) the exporter or importer registers full details of such specimens with that Management Authority;

b) the specimens are in either of the categories specified in paragraph 2 or 5 of this Article; and

c) the Management Authority is satisfied that any living specimen will be so transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

Article VIII

Measures to Be Taken by the Parties

1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. these shall include measures:

a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and

b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens.

2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this Article, a Party may, when it deems it necessary, provide for any method of internal reimbursement for expenses incurred as a result of the confiscation of a specimen traded in violation of the measures taken in the application of the provisions of the present Convention.

3. As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, a Party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance. The Parties shall ensure further that all living specimens, during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

4. Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred to in paragraph 1 of this Article:

a) the specimen shall be entrusted to a Management Authority of the State of confiscation;

b) the Management Authority shall, after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre or such other place as the Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention; and

c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or may, wherever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to facilitate the decision under sub-paragraph (b) of this paragraph, including the choice of a rescue centre or other place.

5. A rescue centre as referred to in paragraph 4 of this Article means an institution designated by a Management Authority to look after the welfare of living specimens, particularly those that have been confiscated.

6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included in Appendices I, II and III which shall cover:

a) the names and addresses of exporters and importers; and

b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which such trade occurred; the numbers or quantities and types of specimens, names of species as included in Appendices I, II and III and, where applicable, the size and sex of the specimens in question.

7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present Convention and shall transmit to the Secretariat:

a) an annual report containing a summary of the information specified in sub-paragraph 6 of this Article; and

b) a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken to enforce the provisions of the present Convention.

8. The information referred to in paragraph 7 of this Article shall be available to the public where this is not inconsistent with the law of the Party concerned.

Article IX

Management and Scientific Authorities

1. Each Party shall designate for the purposes of the present Convention:

a) one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that Party; and

b) one or more Scientific Authorities.

2. A State depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession shall at that time inform the Depositary Government of the name and address of the Management Authority authorized to communicate with other Parties and with the Secretariat.

3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this Article shall be communicated by the Party concerned to the Secretariat for transmission to all other Parties.

4. Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this Article shall, if so requested by the Secretariat or the Management Authority of another Party, communicate to it impression of stamps, seals or other devices used to authenticate permits or certificates.

Article X

Trade with States not Party to the Convention

Where export or re-export is to, or import is from, a State not a Party to the present Convention, comparable documentation issued by the competent authorities in that State which substantially conforms with the requirements of the present Convention for permits and certificates may be accepted in lieu thereof by any Party.

Article XI

Conference of the Parties

1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years after the entry into force of the present Convention.

2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at least once every two years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of at least one-third of the Parties.

3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties shall review the implementation of the present Convention and may:

a) make such provision as may be necessary to enable the Secretariat to carry out its duties, and adopt financial provisions;

b) consider and adopt amendments to Appendices I and II in accordance with Article XV;

c) review the progress made towards the restoration and conservation of the species included in Appendices I, II and III;

d) receive and consider any reports presented by the Secretariat or by any Party; and

e) where appropriate, make recommendations for improving the effectiveness of the present Convention.

4. At each regular meeting, the Parties may determine the time and venue of the next regular meeting to be held in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.

5. At any meeting, the Parties may determine and adopt rules of procedure for the meeting.

6. The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to the present Convention, may be represented at meetings of the Conference by observers, who shall have the right to participate but not to vote.

7. Any body or agency technically qualified in protection, conservation or management of wild fauna and flora, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be represented at meetings of the Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of the Parties present object:

a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies; and

b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the State in which they are located.

Once admitted, these observers shall have the right to participate but not to vote.

Article XII

The Secretariat

1. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shall be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the extend and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by suitable inter-governmental or non-governmental international or national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild fauna and flora.

2. The functions of the Secretariat shall be:

a) to arrange for and service meetings of the Parties;

b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles XV and XVI of the present Convention;

c) to undertake scientific and technical studies in accordance with programmes authorized by the Conference of the Parties as will contribute to the implementation of the present Convention, including studies concerning standards for appropriate preparation and shipment of living specimens and the means of identifying specimens;

d) to study reports of Parties and to request from Parties such further information with respect thereto as it deems necessary to ensure implementation of the present Convention;

e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of the present Convention;

f) to publish periodically and distribute to the Parties current editions of Appendices I, II and III together with any information which will facilitate identification of specimens of species included in those Appendices;

g) to prepare annual reports to the Parties on its work and on the implementation of the present Convention and such other reports as meetings of the Parties may request;

h) to make recommendations for the implementation of the aims and provisions of the present Convention, including the exchange of information of a scientific or technical nature;

i) to perform any other function as may be entrusted to it by the Parties.

Article XIII

International Measures

1. When the Secretariat in the light of information received is satisfied that any species included in Appendix I or II is being affected adversely by trade in specimens of that species or that the provisions of the present Convention are not being effectively implemented, it shall communicate such information to the authorized Management Authority of the Party or Parties concerned.

2. When any Party receives a communication as indicated in paragraph 1 of this Article, it shall, as soon as possible, inform the Secretariat of any relevant facts insofar as its laws permit and, where appropriate, propose remedial action. Where the Party considers that an inquiry is desirable, such inquiry may be carried out by one or more persons expressly authorized by the Party.

3. The information provided by the Party or resulting from any inquiry as specified in paragraph 2 of this Article shall be reviewed by the next Conference of the Parties which may make whatever recommendations it deems appropriate.

Article XIV

Effect on Domestic Legislation and International Conventions

1. The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt:

a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking, possession or transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or the complete prohibition thereof; or

b) domestic measures restricting or prohibiting trade, taking, possession or transport of species not included in Appendix I, II or III.

2. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, convention, or international agreement relating to other aspects of trade, taking, possession or transport of specimens which is in force or subsequently may enter into force for any Party including any measure pertaining to the Customs, public health, veterinary or plant quarantine fields.

3. The provisions of the present Convention shall in on way affect the provisions of, or the obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement concluded or which may be concluded between States creating a union or regional trade agreement establishing or maintaining a common external Customs control and removing Customs control between the parties thereto insofar as they relate to trade among the States members of that union or agreement.

4. A State party to the present Convention, which is also a party to any other treaty, convention or international agreement which is in force at the time of the coming into force of the present Convention and under the provisions of which protection is afforded to marine species included in Appendix II, shall be relieved of the obligations imposed on it under the provisions of the present Convention with respect to trade in specimens of species included in Appendix II that are taken by ships registered in that State and in accordance with the provisions of such other treaty, convention or international agreement.

5. Notwithstanding the provisions of Articles III, VI and V, any export of a specimen taken in accordance with paragraph 4 of this Article shall only require a certificate from a Management Authority of the State of introduction to the effect that the specimen was taken in accordance with the provisions of the other treaty, convention or international agreement in question.

6. Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2740 C (XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

Article XV

Amendments to Appendices I and II

1. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II at meetings of the Conference of the Parties:

a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration at the next meeting. The text of the proposed amendment shall be communicated to the Secretariat at least 150 days before the meeting. The Secretariat shall consult the other Parties and interested bodies on the amendment in accordance with the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 2 of this Article and shall communicate the response to all Parties not later than 30 days before the meeting.

b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes "Parties present and voting'' means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

c) Amendments adopted at a meeting shall enter into force 90 days after that meeting for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

2. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II between meetings of the Conference of the Parties:

a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration between meetings by the postal procedures set forth in this paragraph.

b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall also consult inter-governmental bodies having a function in relation to those species especially with a view to obtaining scientific data these bodies may be able to provide and to ensuring co-ordination with any conservation measures enforced by such bodies. The Secretariat shall communicate the views expressed and data provided by these bodies and its own findings and recommendations to the Parties as soon as possible.

c) For species other than marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties, and, as soon as possible thereafter, its own recommendations.

d) Any Party may, within 60 days of the date on which the Secretariat communicated its recommendations to the Parties under subparagraph (b) or (c) of this paragraph, transmit to the Secretariat any comments on the proposed amendment together with any relevant scientific data and information.

e) The Secretariat shall communicate the replies received together with its own recommendations to the Parties as soon as possible.

f) If on objection to the proposed amendment is received by the Secretariat with 30 days of the date the replies and recommendations were communicated under the provisions of subparagraph (e) of this paragraph, the amendment shall enter into force 90 days later for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

g) If an objection by any Party is received by the Secretariat, the proposed amendment shall be submitted to a postal vote in accordance with the provisions of sub-paragraphs (h), (I) and (j) of this paragraph.

h) The Secretariat shall notify the Parties that notification of objection has been received.

i) Unless the Secretariat receives the votes for, against or in abstention from at least one-half of the Parties within 60 days of the date of notification under sub-paragraph (h) of this paragraph, the proposed amendment shall be referred to the next meeting of the Conference for further consideration.

j) Provided that votes are received from one-half of the Parties, the amendment shall be adopted by a two-thirds majority of Parties of the result of the vote.

k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the vote.

l) If the proposed amendment is adopted it shall enter into force 90 days after the date of the notification by the Secretariat of its acceptance for all Parties except those which make a reservation accordance with paragraph 3 of this Article.

3. During the period of 90 days provided for by subparagraph (c) of paragraph 1 or sub-paragraph (l) of paragraph 2 of this Article any Party may by notification in writing to the Depositary Government make a reservation with respect to the amendment. Until such reservation is withdrawn the Party shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species concerned.

Article XVI

Appendix III and Amendments thereto

1. Any Party may at anytime submit to the Secretariat a list of species which it identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose mentioned in paragraph 3 of Article II. Appendix III shall include the names of the Parties submitting the species for inclusion therein, the scientific names of the species so submitted, and any parts or derivatives of the animals or plants concerned that are specified in relation to the species for the purposes of sub-paragraph (b) of Article I.

2. Each list submitted under the provisions of paragraph 1 of this Article shall be communicated to the Parties by the Secretariat as soon as possible after receiving it. The list shall take effect as part of Appendix III 90 days after the date of such communication. At any time after the communication of such list, any Party may by notification in writing to the Depositary Government enter a reservation with respect to any species or any parts or derivatives, and until such reservation is withdrawn, the State shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species or part or derivative concerned.

3. A Party which has submitted a species for inclusion in Appendix III may withdraw it at any time by notification to the Secretariat which shall communicate the withdrawal to all Parties. The withdrawal shall take effect 30 days after the date of such communication.

4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Article shall submit to the Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable to the protection of such species, together with any interpretations which the Party may deem appropriate of the Secretariat may request. The Party shall, for as long as the species in question is included in Appendix III, submit any amendments of such laws and regulations or any interpretations as they are adopted.

Article XVII

Amendment of the Convention

1. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat on the written request of at east one-third of the Parties to consider and adopt amendments to the present Convention. Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes "Parties present and voting'' means Parties present and casting and affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

2. The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretariat to all Parties at least 90 days before the meeting.

3. An amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it 60 days after two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Depositary Government. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party 60 days after that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article XVIII

Resolution of Disputes

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation of application of the provisions of the present Convention shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute.

2. If the dispute can not be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision.

Article XIX

Signature

The present Convention shall be open for signature at Washington until 30th April 1973 and thereafter at Berne until 31st December 1974.

Article XX

Ratification, Acceptance, Approval

The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Swiss Confederation which shall be the Depositary Government.

Article XXI

Accession

The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary Government.

Article XXII

Entry into Force

1. The present Convention shall enter into force 90 days after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, with the Depositary Government.

2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or accedes thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the present Convention shall enter into force 90 days after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XXIII

Reservations

1. The provisions of the present Convention shall not be subject to general reservations. Specific reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Articles XV and XVI.

2. Any State may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to:

a) any species included in Appendix I, II or III; or

b) any parties or derivatives specified in relation to a species included in Appendix III.

3. Until a Party withdraws its reservation entered under the provisions of this Article, it shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the particular species or parts or derivatives specified in such reservation.

Article XXIV

Denunciation

Any Party may denounce the present Convention by written notification to the Depositary Governmental any time. the denunciation shall take effect twelve months after the Depositary Government has received the notification.

Article XXV

Depositary

1. The original of the present Convention, in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary Government, which shall transmit certified copies thereof to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it.

2. The Depositary government shall inform all signatory and acceding States and the Secretariat of signature, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of the present Convention, amendments thereto, entry and withdrawal of reservations and notifications of denunciation.

3. As soon as the present Convention enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary Government to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized to that effect, have signed the present Convention.

Done at Washington this third day of March, One Thousand Nine Hundred and Seventy-three.

APPENDICES I AND II
as adopted by the Conference of the Parties,
valid from 16 February 1995

INTERPRETATION

1. Species included in these appendices are referred to:

a) by the name of the species; or

b) as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof.

2. The abbreviation "spp." is used to denote all species of a higher taxon.

3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.

4. The abbreviation "p.e." is used to denote species that are possibly extinct.

5. An asterisk (*) placed against the name of a species or higher taxon indicates that one or more geographically separate populations, subspecies or species of that species or taxon are included in Appendix II and are excluded from Appendix II.

6. Two asterisks (**) placed against the name of a species or higher taxon indicate that one or more geographically separate populations, subspecies or species of that species or taxon are included in Appendix I and are excluded form Appendix II.

7. The symbol (-) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes that designated geographically separate populations, species, groups of species or families of that species or taxon are excluded form the appendix concerned, as follows:

-101Population of West Greenland
-102Populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan
-103Population of Australia
-104Population of the United States of America
-105- Chile: part of the population of Parinacota Province, Ia. Region of Tarapaca
- Peru: the whole population
-106Populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan
-107Cathartidae
-108Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri
-109Population of Ecuador, subject to zero export quotas in 1995 and 1996 and then annual export quotas as approved by the CITES Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group
-110Populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, South Africa, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe, and populations of the following countries subject to the specified annual export quotas:
199519961997
Madagascar4.7005.2005.00
ranched specimens:4.5005.0005.000
wild nuisance specimens:200200200
Uganda2.5002.5002.500

Apart from ranched specimens, the United Republic of Tanzania will authorize the export of no more that 1100 wild specimens (including 100 hunting trophies) in 1995 and 1996, and a number to be approved by the CITES Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group in 1997

-111Populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea
-112Population of Chile
-113All species that are not succulent
-114Aloe vera, also referenced as Aloe barbadensis

8. The symbol (+) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes that only designated geographically separate populations, subspecies or species of that species or taxon are included in the appendix concerned, as follows:

+201Populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan
+202Populations of Bhutan, China, Mexico and Mongolia
+203Populations of Cameroon and Nigeria
+204Population of Asia
+205Populations of Central and North America
+206Populations of Bangladesh, India and Thailand
+207Population of India
+208Population of Australia
+209Population of South Africa
+210- Chile: part of the population of Parinacota Province, Ia. Region of Tarapaca
- Peru: the whole population
+211Populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan
+212Population of Mexico
+213Populations of Algeria, Burkina Faso, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, the Niger, Nigeria, Senegal and the Sudan
+214Population of Seychelles
+215Population of Europe, except the area which formerly constituted the Union of Soviet Socialist Republics
+216All species of New Zealand
+217Population of Chile

9. The symbol (=) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon denotes that the name of that species or taxon shall be interpreted as follows:

=301Also referenced as Phalanger maculatus
=302Includes family Tupaiidae
=303Formerly included in family Lemuridae
=304Formerly included as subspecies of Callithrix jacchus
=305Includes generic synonym Leontideus
=306Formerly included in species Saguinus oedipus
=307Formerly included as Aloutta palliata (villosa)
=308Includes synonym Cercopithecus roloway
=309Formerly included in genus Papio
=310Includes generic synonym Simias
=311Includes synonym Colobus badius kirkii
=312Includes synonym Colobus badius rufomitratus
=313Includes generic synonym Rhinopithecus
=314Also referenced as Presbytis entellus
=315Also referenced as Presbytis geei and Semnopithecus geei
=316Also referenced as Presbytis pileata and Semnopithecus pileatus
=317Includes synonyms Bradypus boliviensis and Bradypus griseus
=318Includes synonym Priodontes giganteus
=319Includes synonm Physeter macrocephalus
=320Includes synonym Eschrichtius glaucus
=321Formerly included in genus Balaena
=322Formerly included in genus Dusicyon
=323Includes synonym Dusicyon fulvipes
=324Includes generic synonym Fennecus
=325Also referenced as Selenarctos thibetanus
=326Also referenced as Aonyx microdon or Paraonyx microdon
=327Formerly included in genus Lutra
=328Formerly included in genus Lutra; includes synonyms Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum and Lutra platensis
=329Includes synonym Eupleres major
=330Also referenced as Hyaena brunnea
=331Also referenced as Felis caracal and Lynx caracal
=332Formerly included in genus Felis
=333Alos referenced as Felis pardina or Felis Iynx pardina
=334Formerly included in genus Panthera
=335Also referenced as Equus asinus
=336Formerly included in species Equus hemionus
=337Also referenced as Equus caballus przewalskii
=338Also referenced as Choeropsis liberiensis
=339Also referenced as Cervus porcinus annamiticus
=340Also referenced as Cervus porcinus calamianesis
=341Also referenced as Cervus porcinus kuhlii
=342Also referenced as Cervus dama mesopotemicus
=343Includes synonym Bos frontalis
=344Includes synonym Bos grunniens
=345Includes generic synonym Novibos
=346Includes generic synonym Anoa
=347Formerly included in species Naemorhedus goral
=349Also referenced as Capricornis sumatraensis
=350Includes synonym Oryx tao
=351Includes synonym Ovis aries ophion
=352Also referenced as Rupicapra rupciapra ornata
=353Also referenced as Pterocnemtia pennata
=354Also referenced as Sula abbotti
=355Also referenced as Ciconia ciconia boyciana
=356Includes synonyms Anas chlorotis and Anas nesiotis
=357Also referenced as Anas platyrhynchos Iaysanensis
=358Probably a hybrid between Anas platyrhynchos and Anas superciliosa
=359Also referenced as Aquila heliaca adalberti
=360Also referenced as Chondrohierax wilsonii
=361Also referenced as Falco peregrinus babylonicyus and Falco peregrinus pelegrinoides
=362Also referenced as Crax mitu mitu
=363Formerly included in genus Aburria
=364Formerly included in species Crossoptilon crossoptilon
=365Formerly included in species Polyplectron malacense
=366Inculdes synonym Rheinardia nigrescens
=367Also referenced as Tricholimnas sylvestris
=368Also referenced as Choriotis nigriceps
=369Also referenced as Houbaropsis bengalensis
=370Also referenced as Amazona dufresniana rhodocorytha
=371Often traded under the incorrect designation Ara caninde
=372Also referenced as Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=373Also referenced as Opositta diophthalma coxeni
=374Also referenced as Pezoporus occidentalis
=375Formerly included in species Psephotus chrysopterygius
=376Also referenced as Psittacula krameri echo
=377Formerly included in genus Gallirex; also referenced as Tauraco porphyreolophus
=378Also referenced as Otus gurneyi
=379Also referenced as Ninox novaeseelandiae royana
=380Formerly included in genus Glaucis
=381Includes geeric synonym Ptilolaemus
=382Formerly included in genus Rhinoplax
=383Also referenced as Pitta braxhyura nympha
=384Also referenced as Muscicapa ruecki or Niltava ruecki
=385Also referenced as Dasyornis brachypterus longirostris
=386Also referenced as Meliphaga cassidix
=387Formerly included in genus Spinus
=388Formerly included as Kachuga tecta tecta
=389Includes generic synonyms Nicoria and Geoemyda (part)
=390Also referenced as Geochelone elephantopus; also referenced in genus Testudo
=391Also referenced in genus Testudo
=392Also referenced in genus Aspideretes
=393Formerly included in Podocnemis spp.
=394Includes Alligatoriade, Crocodylidae and Gavialidae
=395Also referenced as Crocodylus mindorensis
=396Formerly included in Chamaeleo spp.
=397Also referenced as Constrictor constrictor occidentalis
=398Includes synonym Python molurus pimbura
=399Includes synonym Pseudeboa cloelia
=400Also referenced as Hydrodynastes gigas
=401Includes generic synonym Megalobatrachus
=402Sensu D'Abrera
=403Also referenced as Conchodromus dromas
=404Includes generic synonym Proptera
=406Also referenced in genus Carunculina
=407Also referenced as Megalonaias nickliniana
=408Also referenced as Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis and Lampsilis tampicoensis tecomatensis
=409Includes generic synonym Micromya
=410Includes generic synonym Papuina
=411Includes only the family Helioporidae with one species Heliopora coerulea
=412Also referenced as Podophyllum emodi and Sinopodophyllum hexandrum
=413Also referenced in genus Echinocactus
=414Also referenced as Lobeira macdougallii or Nopalxachia macdougallii
=415Also referenced as Echinocereus lindsayi
=416Also referenced as Wilcoxia schmollii
=417Also referenced in genus Coryphantha
=418Also referenced as Solisia pectinata
=419Also referenced as Backebergia militaris
=420Also referenced in genus Toumeya
=421Includes synonym Ancistrocactus tobuschii
=422Also referenced in genus Neolloydia or in genus Echinomastus
=423Also referenced in genus Toumeya or in genus Pediocactus
=424Also referenced in genus Neolloydia
=425Also referenced as Saussurea lappa
=426Includes Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
=427Also referenced as Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=428Also referenced as Engelhardia pterocarpa
=429Includes Aloe compressa var. rugosquamosa and Aloe compressa var. schistophila
=430Includes Aloe haworthioides var. aurantica
=431Includes Aloe laeta var. maniaensis
=432Includes families Apostasianceae and Cypripediaceae as subfamilies Apostasioideae and Cypripedioideae
=433Also referenced as Sarracenia rubra alabamensis
=434Also referenced as Sarracenia rubra jonesii
=435Includes synonym Stangeria paradoxa
=436Also referenced as Taxus baccata ssp. willichiana
=437Includes synonym Welwitschia bainesii

10. The symbol (°) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon shall be interpreted as follows:

°501Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of the Convention
°502Annual export quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows:
Botswana:5
Namibia:150
Zimbabwe:50
The trade in such specimens is subject to the provisions of Article III of the Convention
°503For the exclusive purpose of allowing international trade in live animals to appropriate and acceptable destinations and hunting trophies
°504For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicugnas of the populations included in Appendix II (see +210) and in the extant stock in Peru of 3249 kg of wool, and in cloth and items made thereof. The reverse side of the cloth must bear the logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to the Convenio para la Conservaci-n y Manejo de la Vicuña, and the selvages either the words VICU-ANDES-CHILE or the words VICU-ANDES-PERU, depending on the country of origin
°505Fossils are not subject to the provisions of the Convention
°506No exports of adult plants are permitted until the tenth meeting of the Conference of the Parties
°507Seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Convention

11. In accordance with Article I, paragraph b, sub-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#) followed by a number placed against the name of a species or higher taxon included in Appendix II designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of the Conventions as follows:

#1 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

#2 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro , in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

c) chemical derivatives

#3 Designates roots and readily recognizable parts thereof

#4 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro , in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) fruits and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants; and

d) separate stem joints (pads) and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants of the genus Opuntia subgenus Opuntia

#5 Designates saw-logs, sawn wood and veneers

#6 Designates logs, wood-chips and unprocessed broken material

#7 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen (including pollinia);

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro , in solid or liquid media, transported in sterile containers;

c) cut flowers or artificially propagated plants; and

d) fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla

#8 Designates all parts and derivatives, except:

a) seeds and pollen;

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro , in solid or liquid media, transported in sterile containers; and

c) finished pharmaceutical products

12. As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I is annotated to the effect that its hybrids shall be treated in accordance with the provisions of Article III of the Convention, this means that artificially propagated hybrids produced from one or more of these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of the Convention.

Appendices / Apendices / Annexes

APPENDIX III
valid from 16 November 1995

INTERPRETATION

1. References to taxa higher than species are for the purpose of information or classification only.

2. The symbol (+) followed by an number placed against the name of a species denotes that only designated geographically separate populations of that species are included in Appendix III as follows:

+218 All populations of the species in the Americas

3. The symbol (=) followed by a number placed against the name of a species denotes that the name of that species shall be interpreted as follows:

=438Includes synonym Tamandua mexicana
=439Includes synonym Cabassous gymnurus
=440Includes generic synonym Coendou
=441Includes generic synonym Cuniculus
=442Includes synonym Vulpes vulpes Ieucopus
=443Formerly included as Nasua nasua
=444Includes synonym Galictis allamandi
=445Includes synonym Martes gwatkinsi
=446Includes generic synonym Viverra
=447Formerly included as Viverra megaspila
=448Formerly included as Herpestes auropunctatus
=449Formerly included as Herpestes fuscus
=450Formerly included as Bubalus bubalis (domesticated form)
=451Also referenced as Boocercus eurycerus; includes generic synonym Taurotragus
=452Also referenced as Ardeola ibis
=453Also referenced as Egretta alba
=454Also referenced as Hagedashia hagedash
=455Also referenced as Lampribis rara
=456Also referenced as Spatula clypeata
=457Also referenced as Nyroca nyroca
=458Includes synonym Dendrocygna fulva
=459Also referenced as Cairina hartlaubii
=460Also referenced as Crax pauxi
=461Formerly included as Arborophila brunneopectus (in part)
=462Also referenced as Turturoena iriditorques; formerly included as Columba malherbii (in part)
=463Also referenced as Nesoenas mayeri
=464Formerly included as Treron australis (in part)
=465Also referenced as Calopelia brahmeri; includes synonym Calopelia puella
=466Also referenced as Tympanistria tympanistria
=467Also referenced as Tchitrea bourbonnensis
=468Formerly included as Serinus gularis (in part)
=469Also referenced as Estrilda subflava or Sporaeginthus subflavus
=470Formerly included as Lagonosticta larvata (in part)
=471Includes generic synonym Spermestes
=472Also referenced as Euodice cantans; formerly included as Lonchura malabarica (in part)
=473Also referenced as Hypargos nitidulus
=474Formerly included as Parmoptila woodhousei (in part)
=475Includes synonyms Pyrenestes frommi and Pyrenestes rothschildi
=476Also referenced as Estrilda bengala
=477Also referenced as Malimbus rubriceps or Anaplectes melanotis
=478Also referenced as Coliuspasser ardens
=479Formerly included as Euplectes orix (in part)
=480Also referenced as Coliuspasser macrourus
=481Also referenced as Ploceus superciliosus
=482Includes synonym Ploceus nigriceps
=483Also referenced as Sitagra luteola
=484Also referenced as Sitara melanocephala
=485Formerly included as Ploceus velatus
=486Also referenced as Hypochera chalybeata; includes synonyms Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis and Vidua ultramarina
=487Formerly included as Vidua paradisaea (in part)
=488Also referenced as Pelusios subniger
=489Formerly included in genus Natrix

4. The names of the countries placed against the names of species are those of the Parties submitting these species for inclusion in this appendix.

5. Any animal, whether live or dead, of a species listed in this appendix, is covered by the provisions of the Convention, as is any readily recognizable part or derivative thereof.

6. In accordance with Article I, paragraph (b), sub-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#) followed by a number placed against the name of a plant species included in Appendix III designates parts or derivatives which are specified in relation thereto for the purposes of the Convention as follows:

#1 Designates all readily recognizable parts and derivatives, except:

a) seeds, spores and pollen (including pollinia); and

b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers

#5 Designates saw-logs, sawn wood and veneers.

F A U N A

MAMMALIA
CHIROPTERA
PhyllostomidaeVampyrops lineatusUruguay
EDENTATA
MyrmecophagidaeTamandua tetradactyla =438Guatemala
MegalonychidaeCholopus hoffmanniCosta Rica
DasypodidaeCabassous centralisCosta Rica
Cabassous tatouay =439Uruguay
RODENTIA
SciuridaeEpixerus ebiiGhana
Marmota caudataIndia
Marmota himalayanaIndia
Sciurus deppeiCosta Rica
AnomaluridaeAnomalurus beecroftiGhana
Anomalurus derbianusGhana
Anomalurus peliiGhana
Idiurus macrotisGhana
HystricidaeHystrix cristataGhana
ErethizontidaeSphiggurus mexicanus =440Honduras
Sphiggurus spinosus =440Uruguay
AgoutidaeAqouti paca =441Honduras
DasyproctidaeDasyprocta punctataHonduras
CARNIVORA
CanidaeCanis aureusIndia
Vulpes bengalensisIndia
Vulpes vulpes griffithiIndia
Vulpes vulpes montanaIndia
Vulpes vulpes pusilla =442India
ProcyonidaeBassaricyon gabbiCosta Rica
Bassariscus sumichrastiCosta Rica
Nasua naricaHonduras
Nasua nasua solitariaUruguay
Potos flavusHonduras
MustelidaeEira barbaraHonduras
Gallictis vittataCosta Rica
Martes flavigulaIndia
Martes foina intermediaIndia
Mellivora capensisBotswana, Ghana
Mustela altaicaIndia
Mustela erminea ferganaeIndia
Mustela kathiahindia
Mustela sibiricaIndia
ViverridaeArctitis binturongIndia
Civettictis civettaBotswana
Paguma larvataIndia
Paradoxurus hermaphroditusIndia
Paradoxurus jerdoniIndia
Viverra civettinaIndia
Viverra zibethaIndia
Viverricula indicaIndia
HerpestidaeHerpestes javanicus auropunctata =448India
Herpestes edwardsiIndia
Herpestes brachyurus fusca =449India
Herpestes smithiiIndia
Herpestes urvaIndia
Herpestes vitticollisIndia
ProtelidaeProteles cristatusBotswana
PINNIPEDIA
OdobenidaeOdobenus rosmarusCanada
ARTIODACTYLA
TragulidaeHyemoschus aquaticusGhana
CervidaeCervus elaphus barbarusTunisia
Mozama americana cerasinaGuatemala
Odocoileus virginianus mayensisGuatemala
BovidaeAntilope cervicapraNepal
Bubalus arnee =450Nepal
Damaliscus lunatusGhana
Gazella cuvieriTunisia
Gazella dorcasTunisia
Gazella leptocerosTunisia
Tetracerus quadricornisNepal
Tragelaphus eurycerus =451Ghana
Tragelaphus spekiiGhana
AVES
CICONIIFORMES
ArdeidaeArdea goliathGhana
Bubulcus ibis =452Ghana
Casmerodius albus =453Ghana
Egretta garzettaGhana
CiconiidaeEphippiorhynchus senegalensisGhana
Leptoptilos crumeniferusGhana
ThreskiornithidaeBostrychia hagedashGhana
Bostrychia raraGhana
Threskiornis aethiopicusGhana
ANSERIFORMES
AnatidaeAlopochen aegyptiacusGhana
Anas acutaGhana
Anas capensisGhana
Anas clypeata =456Ghana
Anas creccaGhana
Anas penelopeGhana
Anas querquedulaGhana
Aythya nyroca =457Ghana
Cairina moschataHonduras
Dendrocygna autumnalisHonduras
Dendrocygna bicolor =458Ghana, Honduras
Dendrocygna viduataGhana
Nettapus auritiusGhana
Plectropterus gambensisGhana
Pteronetta hartlaubii =459Ghana
FALCONIFORMES
CathartidaeSarcoramphus papaHonduras
GALLIFORMES
CracidaeCrax albertiColombia
Crax daubentoniColombia
Crax globulosaColombia
Crax rubraColombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras
Ortalis vetulaGuatemala, Honduras
Pauxi pauxi =460Colombia
Penelope purpurascensHonduras
Penelopina nigraGuatemala
PhasianidaeAgelastes meleagridesGhana
Agriocharis ocellataGuatemala
Arborophila charltoniiMalaysia
Arborophila orientalis =461Malaysia
Caloperdix oculeaMalaysia
Lophura erythrophthalmaMalaysia
Lophura ignitaMalaysia
Melanoperdix nigraMalaysia
Polyplectron inopinatumMalaysia
Rhizothera longirostrisMalaysia
Rollulus rouloulMalaysia
Tragopan satyraNepal
CHARADRIIFORMES
BurhinidaeBurhinus bistriatusGuatemala
COLUMBIFORMES
ColumbidaeColumba guineaGhana
Columba iriditorques =462Ghana
Columba liviaGhana
Columba mayeri =463Mauritius
Columba unicinctaGhana
Oena capensisGhana
Streptopelia decipiensGhana
Streptopelia roseogriseaGhana
Streptopelia semitorquataGhana
Streptopelia senegalensisGhana
Streptopelia turturGhana
Streptopelia vinaceaGhana
Treron calva =464Ghana
Treron waaliaGhana
Turtur abyssinicusGhana
Turtur aferGhana
Turtur brehmeri =465Ghana
Turtur tympanistria =466Ghana
PSITTACIFORMES
PsittacidaePsittacula krameriGhana
CUCULIFORMES
MusophagidaeCorytheola cristataGhana
Crinifer piscatorGhana
Musophaga violaceaGhana
PICIFORMES
CapitonidaeSemnornis ramphastinusColombia
RamphastidaeBaillonius bailloniArgentina
Pteroglossus castanotisArgentina
Ramphastos dicolorusArgentina
Selenidera maculirostrisArgentina
PASSERIFORMES
CotingidaeCephalopterus ornatusColombia
Cephalopterus penduligerColombia
MuscicapidaeBebrornis rodericanusMauritius
Terpsiphone bourbonnensis =467Mauritius
FringillidaeSerinus canicapillusGhana
Serinus leucopygiusGhana
Serinus mozambicusGhana
EstrildidaeAmandina fasciataGhana
Amandava subflava =469Ghana
Estrilda astrildGhana
Estrilda caerulescens)Ghana
Estrilda melpodaGhana
Estrilda troglodytesGhana
Lagonosticta raraGhana
Lagonosticta rubricataGhana
Lagonosticta rufopictaGhana
Lagonosticta senegalaGhana
Lagonosticta vinacea =470Ghana
Lonchura bicolor =471Ghana
Lonchura cantans =472Ghana
Lonchura cucullata =471Ghana
Lonchura fringilloides =471Ghana
Mandingoa nitidula =473Ghana
Nesocharis capistrataGhana
Nigrita bicolorGhana
Nigrita canicapillaGhana
Nigrita fusconotaGhana
Nigrita luteifronsGhana
Ortygospiza atricollisGhana
Parmoptila rubifrons =474Ghana
Pholidornis rushiaeGhana
Pyrenestes ostrinus =475Ghana
Pytilia hypogrammicaGhana
Pytilia phoenicopteraGhana
Spermophaga haematinGhana
Uraeginthus bengalus =476Ghana
PloceidaeAmblyospiza albifronsGhana
Anaplectes rubriceps =477Ghana
Anomalospiza imberbisGhana
Bubalornis albirostris)Ghana
Euplectes aferGhana
Euplectes ardenū =478Ghana
Euplectes franciscanus =479Ghana
Euplectes hordeaceusGhana
Euplectes macrourus =480Ghana
Malimbus cassiniGhana
Malimbus malimbicusGhana
Malimbus nitensGhana
Malimbus rubricollisGhana
Malimbus scutatusGhana
Pachyphantes superciliosus =481Ghana
Passer griseusGhana
Petronia dentataGhana
Plocepasser superciliosusGhana
Ploceus albinuchaGhana
Ploceus aurantiusGhana
Ploceus cucullatus =482Ghana
Ploceus heugliniGhana
Ploceus luteolus =483Ghana
Ploceus melanocephalus =484Ghana
Ploceus nigerrimusGhana
Ploceus nigricollisGhana
Ploceus pelzelniGhana
Ploceus preussiGhana
Ploceus tricolorGhana
Ploceus vitellinuū =485Ghana
Quelea erythropsGhana
Sporopipes frontalisGhana
Vidua chalybeata =486Ghana
Vidua interjectaGhana
Vidua larvaticolaGhana
Vidua macrouraGhana
Vidua orientalis =487Ghana
Vidua raricolaGhana
Vidua togoensisGhana
Vidua wilsoniGhana
SturnidaeGracula religiosaThailand
REPTILIA TESTUDINATA
TrionychidaeTrionyx triunguisGhana
PelomedusidaePelomedusa subrufaGhana
Pelusios adansoniiGhana
Pelusios castaneusGhana
Pelusios gabonensis =488Ghana
Pelusios nigerGhana
SERPENTES
ColubridaeAtretium schistosumIndia
Cerberus rhynchopsIndia
Xenochrophis piscatorIndia
ElapidaeMicrurus diastemaHonduras
Micrurus nigrocinctusHonduras
ViperidaeAgkistrodon bilineatusHonduras
Bothrops asperHonduras
Bothrops nasutusHonduras
Bothrops nummiferHonduras
Bothrops ophryomegasHonduras
Bothrops schlegeliiHonduras
Crotalus durissusHonduras
Vipera russelliiIndia
FLORA
GNETACEAEGnetum montanum #1Nepal
MAGNOLIACEAETalauma hodgsoniiNepal
MELIACEAESwietenia macrophylla +218 #5Costa Rica
PAPAVERACEAEMeconopsis regia #1Nepal
PODOCARPACEAEPodocarpus neriifoliusNepal
TETRACENTRACEAETetracentron sinenseNepal
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.1996.Stājas spēkā: 03.01.1997.Tēma: Vides tiesības; Dzīvnieku aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 1/2, 03.01.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 13.02.1997.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
41732
{"selected":{"value":"11.08.2011","content":"<font class='s-1'>11.08.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.08.2011","iso_value":"2011\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.1997","iso_value":"1997\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.1997.-10.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.08.2011
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"