Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par prekursoriem
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) prekursori (sarakstos iekļautās vielas) — Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstu IV sarakstā (turpmāk — IV saraksts) iekļautās vielas, to skaitā vielu maisījumi un dabas produkti, kas satur minētās vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai. Atbilstoši šo vielu ļaunprātīgas izmantošanas iespējamības pakāpei prekursori tiek klasificēti trijās kategorijās. Zāles, citi preparāti un produkti, kas pagatavoti tādā veidā, ka prekursorus nevar izmantot vai iegūt narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai, netiek kontrolēti;

2) aprite (laišana tirgū) — prekursoru iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, ražošana, izgatavošana, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;

3) eksports — prekursoru fiziska pārvietošana no Latvijas teritorijas uz citas valsts teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

4) imports — prekursoru fiziska pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latvijas teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

5) tranzīts — prekursoru pārvadājumi cauri Latvijas teritorijai, ja Latvija nav ne šo vielu eksportētāja, ne importētāja;

6) operators — fiziskā vai juridiskā persona, kas piedalās prekursoru apritē, sniedz ar to saistītos brokeru pakalpojumus vai noformē muitas deklarācijas;

7) kravas saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts prekursoru sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto vielu lietotāja;

8) izgatavošana — darbības, kuru rezultātā var iegūt prekursorus, arī darbības, kas ietver prekursoru attīrīšanu un pārveidošanu citās vielās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 18.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

2.pants. Likums reglamentē fizisko un juridisko personu darbību ar prekursoriem Latvijas Republikā, un tā mērķis ir novērst šo vielu nokļūšanu nelegālā apritē.

II nodaļa
Operatoru reģistrēšana un licencēšana

3.pants. Operatori reģistrējas Valsts zāļu aģentūrā, izņemot 4.pantā minētos gadījumus.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

4.pants. Nav jāreģistrējas tiem operatoriem, kuri nodarbojas tikai ar:

1) prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu iznomāšanu un transporta pakalpojumu sniegšanu;

2) 3.kategorijas prekursoru mazumtirdzniecību;

3) kālija permanganāta iepirkšanu, uzglabāšanu un pārdošanu licencētās zāļu lieltirgotavās un aptiekās.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

5.pants. Operatoriem, kas piedalās 1.kategorijas prekursoru apritē, nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbam ar prekursoriem, izņemot tos operatorus, kuri nodarbojas tikai ar prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu iznomāšanu un transporta pakalpojumu sniegšanu.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

6.pants. Prekursoru aprites kārtību un operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

III nodaļa
Prekursoru aprites dokumentācija, uzskaite un marķēšana

7.pants. (1) Operācijas, kas saistītas ar 1. un 2.kategorijas prekursoru apriti, tiek dokumentētas.

(2) Dokumentos (rēķinos, administratīvajos dokumentos, transporta pavadzīmēs un citos ekspedīcijas dokumentos, kā arī muitas deklarācijās) uzrāda:

1) prekursora nosaukumu saskaņā ar IV sarakstu;

2) prekursora tilpumu un svaru, bet, ja prekursors ir maisījuma sastāvā, maisījuma tilpumu un svaru, kā arī prekursora procentuālo saturu un svaru maisījuma sastāvā;

3) piegādātāju, izplatītāju, saņēmēju un to adreses.

(3) Dokumentācijā iekļauj pircēja deklarāciju, kas apliecina prekursoru specifisko pielietojumu. Par katru prekursoru noformējama atsevišķa deklarācija. Deklarāciju pievieno visos gadījumos, kad prekursori tiek transportēti, un uzrāda pēc šā likuma 23.pantā minēto kompetento institūciju pieprasījuma. Deklarācijas izsniegšanas un noformēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

8.pants. Operatoriem, marķējot prekursoru sūtījumus, uz etiķetēm jānorāda ne tikai šo vielu tirgū pieņemtie nosaukumi, bet arī IV sarakstā dotie nosaukumi.

9.pants. Operatoriem, kas pārstrādā, uzglabā, importē, eksportē vai vairumā tirgo prekursorus, jāveic precīza šo operāciju uzskaite.

10.pants. Šā likuma 7. un 9.pantā minētā dokumentācija jāsaglabā trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā veiktas attiecīgās operācijas, nodrošinot to, ka dokumentācija ir pieejama pārbaudei pēc šā likuma 23.pantā minēto kompetento institūciju pieprasījuma.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

IV nodaļa
Operatoru saistības

11.pants. Operatori, kas piedalās 1.kategorijas prekursoru apritē, sadarbojas tikai ar tām personām, kurām ir šā likuma 5.pantā minētā speciālā atļauja (licence) un atbilstoši noformēta deklarācija.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

12.pants. Operatoriem aizliegts nodarboties ar 1. un 2.kategorijas prekursoru mazumtirdzniecību, izņemot kālija permanganāta mazumtirdzniecību licencētās aptiekās.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

13.pants. Operatoriem ir pienākums:

1) nekavējoties ziņot Valsts zāļu aģentūrai par visiem gadījumiem, kas norāda uz to, ka prekursoru aprite var būt saistīta ar narkotisko vielu vai psihotropo vielu nelegālu ražošanu;

2) reizi ceturksnī iesniegt Valsts zāļu aģentūrai informāciju par saviem darījumiem ar prekursoriem;

3) sniegt informāciju par darījumiem ar prekursoriem pēc šā likuma 23.pantā minēto kompetento institūciju pieprasījuma;

4) ļaut šā likuma 23.pantā minētajām kompetentajām institūcijām brīvi iepazīties ar dokumentiem attiecībā uz jebkuru operāciju, kas saistīta ar prekursoriem, kā arī brīvi piekļūt jebkuram objektam, kas varētu būt saistīts ar prekursoriem;

5) nekavējoties informēt Valsts zāļu aģentūru par izmaiņām iesniegtajā informācijā par prekursoru apriti.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

V nodaļa
Ārējās tirdzniecības kontrole

14.pants. (1) Prekursoru imports, eksports un tranzīts ir atļauts tikai tad, ja saņemta Valsts zāļu aģentūras izsniegta importa, eksporta un tranzīta atļauja.

(2) Iesniedzamo informāciju atļauju saņemšanai, kārtību, kādā Valsts zāļu aģentūra izsniedz, aptur un anulē šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas, un atļauju izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

15.pants. Iesniegumā, kas adresēts Valsts zāļu aģentūrai prekursoru importa, eksporta vai tranzīta atļaujas saņemšanai, norādāmi:

1) eksportētājs un tā adrese, importētājs un tā adrese, ikviens operators, kas piedalās eksporta, importa vai tranzīta pārvadājuma operācijā, kravas saņēmējs;

2) IV sarakstā dotie prekursoru nosaukumi;

3) prekursoru masa un tilpums, bet, ja vielas ir maisījuma sastāvā, — to procentuālais saturs;

4) paredzētais kravas izsūtīšanas termiņš, tās muitas iestādes nosaukums un adrese, kurā tiks kārtotas muitas formalitātes, ziņas par transportētāju un maršruts, paredzētie robežšķērsošanas punkti, ja zināmi — arī citu valstu muitas šķērsošanas punkti, prekursoru muitas kodi, rēķina numurs un datums, iesniedzēja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, paraksts, iesniegšanas datums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 18.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

16.pants. Ja kāda valsts saskaņā ar ANO 1988.gada 20.decembra Konvenciju pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu pieprasa, lai šo valsti iepriekš informē par paredzēto prekursoru ievešanu, eksporta un tranzīta atļaujas pieprasījumam pievienojama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtās importa atļaujas kopija.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

17.pants. Lēmums par importa vai eksporta atļaujas izsniegšanu Valsts zāļu aģentūrai jāpieņem 15 darba dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas. Lēmums par tranzīta atļaujas izsniegšanu jāpieņem divu darba dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt, ja Valsts zāļu aģentūrai ir jāpārbauda šā likuma 16.pantā minētā importa atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 18.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

18.pants. Atļauja netiek izsniegta, ja ir pamats uzskatīt, ka Valsts zāļu aģentūrai adresētajā pieteikumā sniegtā informācija ir nepareiza vai arī prekursori var tikt novirzīti nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu ražošanai. Šādos gadījumos iespējama arī jau izsniegtas atļaujas apturēšana vai atsaukšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

19.pants. Eksporta atļauja iesniedzama muitā kopā ar muitas eksporta deklarāciju. Viens šīs atļaujas eksemplārs uzrādāms izvešanas muitas punktā un ar veidlapā paredzētajām muitas atzīmēm nosūtāms no izvešanas muitas punkta Valsts zāļu aģentūrai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

19.1pants. Operators, kas saņēmis eksporta atļauju vairākiem darījumiem:

1) norāda eksporta atļaujas numuru visos attiecīgajos muitas dokumentos (eksporta deklarācijā);

2) reģistrē darījumus komercdokumentos;

3) nodrošina to, ka, prekursorus transportējot, eksporta atļaujas kopija tiek pievienota kravai un iesniegta muitas punktā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

20.pants. Importa atļauja iesniedzama ievešanas muitas punktā. Viens šīs atļaujas eksemplārs ar veidlapā paredzētajām muitas atzīmēm nosūtāms no ievešanas muitas punkta Valsts zāļu aģentūrai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

21.pants. Šajā likumā paredzētās importa, eksporta un tranzīta atļaujas nav jāsaņem attiecībā uz zālēm un sadzīves ķīmijas precēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004. likumu, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

21.1pants. Aizliegts prekursoru imports un eksports, ja saņēmēja adreses vietā ir norādīta tikai banka vai abonenta pastkastītes numurs, kā arī prekursoru imports un eksports uz konsignācijas noliktavu, izņemot gadījumus, kad šāds piegādes veids ir apstiprināts importētāja valsts kompetentās institūcijas izsniegtajā atļaujā.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

VI nodaļa
Likuma ievērošanas uzraudzība, kontrole un atbildība par tā pārkāpšanu

(Nodaļas nosaukums 18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

22.pants. Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

23.pants. (1) Valsts zāļu aģentūra:

1) sagatavo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ceturkšņa un gada statistiskos pārskatus par prekursoru apriti;

2) sniedz ziņojumus ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei par tādiem pasūtījumiem vai operācijām, kas prekursorus varētu novirzīt nelegālā apritē.

(2) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē fizisko un juridisko personu darbības ar prekursoriem, izvērtē izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur prekursoru izplatīšanu vai fiziskās vai juridiskās personas komercdarbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde un muitas iestādes nodrošina muitas procedūru uzraudzību, izmantoto importa un eksporta atļauju nosūtīšanu Valsts zāļu aģentūrai, kā arī sniedz tai informāciju par prekursoru importu un eksportu.

(4) Valsts policija uzrauga un kontrolē fizisko un juridisko personu darbības ar prekursoriem, atklāj un novērš prekursoru nelikumīgu izmantošanu.

(18.03.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.2004.)

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 9.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 23.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par prekursoriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.1996.Stājas spēkā: 06.06.1996.Zaudē spēku: 03.07.2019.Tēma: Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 23.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 20.06.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
40284
{"selected":{"value":"20.04.2004","content":"<font class='s-1'>20.04.2004.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2004","iso_value":"2004\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2004.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.1998","iso_value":"1998\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-19.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1996","iso_value":"1996\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1996.-14.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2004
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva