Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas Padomes lēmums Nr.73/2

Rīgā 2000. gada 24. martā

Par "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumiem"

Latvijas Bankas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 15. aprīli.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

Apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes
2000. gada 24. marta lēmumu Nr. 73/2

ILGTERMIŅA VALŪTAS MIJMAIŅAS DARĪJUMU NOTEIKUMI

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Banka - Latvijas Republikā reģistrēta banka vai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle).

1.2. Valūta - ASV dolārs (USD), eiro (EUR), Japānas jena (JPY) vai Lielbritānijas sterliņu mārciņa (GBP), t.i., SDR valūtu groza valūtas.

1.3. Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījums (tālāk tekstā - darījums) - darījums starp Latvijas Banku un banku par latu pārdošanu bankai par valūtu ar nosacījumu atpirkt latus pēc darījuma sākumkursa darījuma termiņa beigās. Latvijas Banka maksā fiksētu procentu likmi par nopirkto valūtas apjomu, bet banka - par nopirkto latu apjomu.

1.4. Darījuma sākumkurss (spot) - izsoles dienā (T) plkst. 9.00 Latvijas Bankas noteiktais valūtas pirkšanas kurss, kas izteikts kā lati par vienu valūtas vienību, izņemot Japānas jenu (kā aprēķina vienība tiek izmantotas 100 JPY).

1.5. Darījuma sākumdiena valūtai ( tālāk tekstā - arī darījuma sākuma datums valūtai) - nākamā darbadiena pēc izsoles, t.i., diena, kad, veicot latu pirkšanu, bankai jāieskaita attiecīgā valūta Latvijas Bankas norādītajā kontā (T+1).

1.6. Darījuma sākumdiena latiem ( tālāk tekstā - arī darījuma sākuma datums latiem) - nākamā darbadiena pēc darījuma sākumdienas valūtai, t.i., diena, kad, veicot latu pārdošanu, Latvijas Bankai jāieskaita lati bankas korespondentkontā Latvijas Bankā (T+2).

1.7. Darījuma termiņš - dienu skaits (n), uz kādu Latvijas Banka pārdod bankai latus par valūtu. Darījuma termiņa pirmā diena ir darījuma sākumdiena latiem.

1.8. Darījuma beigu diena ( tālāk tekstā - arī darījuma beigu datums) - nākamā darbadiena pēc darījuma termiņa, t.i., diena, kad banka, veicot valūtas atpirkšanu, ieskaita latus Latvijas Bankas kontā un kad Latvijas Banka, veicot latu atpirkšanu, ieskaita ASV dolārus, eiro vai Lielbritānijas sterliņu mārciņas bankas norādītajā kontā (T+2+n); ja darījumā iesaistītas Japānas jenas, darījuma beigu diena ir otrā darbadiena pēc darījuma termiņa [(T+2+n)+1)].

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Latvijas Banka veic ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsoles (tālāk tekstā - izsole).

2.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt banka, kurai Latvijas Bankā ir korespondentkonts latos, kura ir elektroniskās datu pārraides sistēmas S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Transmission) dalībniece un kura ar Latvijas Banku ir noslēgusi līgumu par piedalīšanos ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu izsolēs (l. pielikums).

2.3. Latvijas Banka un banka apmainās ar informāciju, kas nepieciešama darījumu veikšanai (2. pielikums).

2.4. Izsoles organizē Latvijas Bankas valūtas mijmaiņas darījumu izsoļu komisija (tālāk tekstā - izsoļu komisija), kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Izsoles notiek Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Tirgus operāciju daļā.

2.5. Izsole notiek, ja uz to pieteicies vismaz viens dalībnieks.

2.6. Izsoles dienā līdz plkst. 10.00 izsoļu komisija ar informācijas sistēmu starpniecību paziņo:

2.6.1. izsoles numuru, kas sastāv no trim cipariem;

2.6.2. darījuma termiņu;

2.6.3. izsoles apjomu latos;

2.6.4. darījuma sākuma datumu valūtai;

2.6.5. darījuma sākuma datumu latiem;

2.6.6. darījuma beigu datumu;

2.6.7. procentu maksājumu datumus (pēdējais procentu maksājums tiek veikts darījuma beigu dienā);

2.6.8. valūtu procentu likmes, kas noteiktas, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu un mēnesī - 30 dienu;

2.6.9. izsoles minimālo latu procentu likmi, kas noteikta, pieņemot, ka gadā ir 360 dienu un mēnesī - 30 dienu.

2.7. Banka izsoles dienā, izmantojot S.W.I.F.T., nosūta Latvijas Bankai vienu vai vairākus darījuma pieteikumus (3. pielikums).

2.8. Izsolē piedalās bankas, kuru darījuma pieteikumi ir aizpildīti atbilstoši šo noteikumu prasībām un saņemti Latvijas Bankā izsoles dienā līdz plkst. 12.00; saņemšanas laiku fiksē S.W.I.F.T. Darījuma pieteikumi, kuri ir sagatavoti kļūdaini, izsolei netiek reģistrēti un izsolē nepiedalās.

2.9. Minimālais latu pirkšanas apjoms ir 500 000 latu. Latu pirkšanas apjomam jādalās ar 100 000 bez atlikuma. Vienas bankas darījuma pieteikumos norādītā latu pirkšanas apjoma kopējā summa nedrīkst pārsniegt Latvijas Bankas noteikto izsoles apjomu. Pretējā gadījumā visi bankas darījuma pieteikumi tiek uzskatīti par nederīgiem.

2.10. Viens izsoles procentu likmes solis latiem ir 0.01%. Banka var iesniegt izsolei vairākus darījuma pieteikumus ar dažādām latu procentu likmēm. Banka piedalās izsolē ar visiem reģistrētajiem darījuma pieteikumiem.

2.11. Visi izsolei iesniegtie darījuma pieteikumi ir galīgi un neatsaucami.

2.12. Bankas pilnvarotā persona izsoles dienā no plkst. 13.00 var saņemt operatīvo informāciju par izsoles rezultātiem. Par katru darījuma pieteikumu Latvijas Banka, izmantojot S.W.I.F.T., izsoles dienā līdz plkst. 15.30 nosūta bankai darījuma apstiprinājumu (4. pielikums) vai informē par to, ka darījuma pieteikums nav apmierināts.

2.13. Izsoļu komisija līdz izsoles dienas beigām ar informācijas sistēmu starpniecību paziņo izsoles rezultātu kopsavilkumu (5. pielikums).

2.14. Latvijas Banka savas darījuma saistības izpilda pēc tam, kad banka ir izpildījusi savas darījuma saistības.

2.15. Ja Latvijas Banka veic grozījumus šajos noteikumos, tā par veiktajiem grozījumiem rakstiski paziņo bankām ne vēlāk kā piecas dienas pirms šo grozījumu stāšanās spēkā.

 

3. DARĪJUMI UN NORĒĶINI

3.1. Latvijas Banka darījuma pieteikumus sakārto piedāvāto latu procentu likmju dilstošā secībā līdz izsoles latu minimālajai procentu likmei. Darījuma pieteikumi, kuros norādītas vienādas procentu likmes, tiek sakārtoti pieteikumu iesniegšanas secībā. Darījuma pieteikumus izsolē apmierina, sākot ar augstāko piedāvāto latu procentu likmi, Latvijas Bankas paziņotā izsoles apjoma robežās.

3.2. Ja darījuma pieteikumu nav iespējams apmierināt pilnībā, tas tiek apmierināts neizsolītā atlikuma robežās. Ja neizsolītais atlikums ir mazāks par minimālo latu pirkšanas apjomu, neizsolītais atlikums netiek izsniegts.

3.3. Ja ir vairāki darījuma pieteikumi ar vienādām latu procentu likmēm, kurus nevar apmierināt pilnībā, tos apmierina proporcionāli pieprasītajam apjomam. Ja tas nav iespējams, šos pieteikumus apmierina iesniegšanas secībā, ievērojot atlikušo izsoles apjomu, minimālo latu pirkšanas apjomu un minimālo darījuma soli.

3.4. Banka darījuma sākumdienā valūtai ieskaita valūtu Latvijas Bankas norādītajā kontā. Latvijas Banka darījuma sākumdienā latiem ieskaita latus bankas korespondentkontā Latvijas Bankā, ja banka valūtu ieskaitījusi Latvijas Bankas norādītajā kontā.

3.5. Banka darījuma beigu dienā līdz plkst. 10.00 ieskaita darījuma pamatsummu un pēdējo procentu maksājumu latos Latvijas Bankas kontā. Darījuma beigu dienā Latvijas Banka ieskaita darījuma pamatsummu un pēdējo procentu maksājumu valūtā bankas norādītajā kontā, ja banka līdz plkst. 10.00 darījuma pamatsummu un pēdējo procentu maksājumu latos ieskaitījusi Latvijas Bankas kontā.

3.6. Procentu samaksa

3.6.1. Latvijas Banka darījuma apstiprinājumā norāda:

3.6.1.1. latu procentu likmi, kura noteikta izsoles rezultātā, katra procentu maksājuma summu latos un katra maksājuma datumu;

3.6.1.2. Latvijas Bankas noteikto attiecīgās valūtas procentu likmi, katra procentu maksājuma summu valūtā un katra maksājuma datumu.

3.6.2. Banka procentu maksājuma dienā līdz plkst. 10.00 ieskaita procentu maksājumu latos Latvijas Bankas kontā. Latvijas Banka procentu maksājuma dienā ieskaita procentu maksājumu attiecīgajā valūtā bankas norādītajā kontā, ja banka līdz plkst. 10.00 procentu maksājumu latos ieskaitījusi Latvijas Bankas kontā.

 

4. ATBILDĪBA Par saistību neizpildi

4.1. Ja banka neizpilda darījuma saistības piecu dienu laikā pēc darījuma sākumdienas valūtai, Latvijas Banka nākamajā darbadienā plkst. 9.00 darījumu anulē, aprēķina līgumsodu par saistību neizpildi 3% apmērā no darījuma pamatsummas latos un nosūta bankai darījuma anulēšanas apstiprinājumu (4. pielikums). Banka nākamajā darbadienā pēc darījuma anulēšanas līdz plkst. 14.00 aprēķināto līgumsodu ieskaita Latvijas Bankas kontā.

4.2. Ja banka darījuma saistības izpilda kādā no piecām dienām pēc darījuma sākumdienas valūtai, darījuma sākumdiena latiem iestājas ar atbilstošu laika novirzi. Darījuma beigu datums, procentu maksājumu summas latos un maksājumu datumi paliek nemainīgi. Latvijas Banka šajā gadījumā maksā procentus valūtā, pamatojoties uz dienu skaitu, kurā Latvijas Banka izmanto saņemtos bankas valūtas resursus. Latvijas Banka nosūta bankai precizētu darījuma apstiprinājumu (4. pielikums), kurā norāda jauno katra procentu maksājuma summu valūtā. Ja banka ir ieskaitījusi valūtu Latvijas Bankas norādītajā kontā, bet Latvijas Banka kavē darījumu saistību izpildi, bankas procentu maksājumu summas latos par nokavētām dienām tiek samazinātas un Latvijas Banka nosūta bankai precizētu darījuma apstiprinājumu (4. pielikums), kurā norāda jauno katra procentu maksājuma summu latos.

4.3. Ja banka kavē procentu maksājumu, banka maksā līgumsodu, kuru aprēķina, reizinot neveiktā procentu maksājuma summu latos ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi procentu maksājuma datumā un nokavēto dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360. Ja Latvijas Banka kavē procentu maksājumu, Latvijas Banka maksā līgumsodu, kuru aprēķina, reizinot neveiktā procentu maksājuma summu valūtā, kas pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa procentu maksājuma datumā, ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi procentu maksājuma datumā un nokavēto dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360.

4.4. Ja banka kavē procentu maksājumu 30 dienu pēc procentu maksājuma datuma, Latvijas Banka darījumu pārtrauc, patur darījuma pamatsummu valūtā un aprēķina līgumsodu par procentu maksājuma neizpildi 3% apmērā no darījuma pamatsummas latos. Banka papildus maksā Latvijas Bankai darījuma pamatsummas latos pārsniegumu pār darījuma pamatsummu valūtā, kas pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma pārtraukšanas dienā.

4.5. Ja banka vai Latvijas Banka neizpilda darījuma saistības darījuma beigu dienā, Latvijas Banka līgumsodu pirmajām piecām dienām pēc darījuma beigu dienas aprēķina, reizinot darījuma pamatsummu latos ar Latvijas Bankas refinansēšanas likmi darījuma beigu dienā un nokavēto dienu skaitu un rezultātu dalot ar 360.

4.6. Ja banka neizpilda darījuma saistības līdz norēķinu dienas beigām piektajā dienā pēc darījuma beigu dienas, Latvijas Banka nākamajā darbadienā plkst. 9.00 darījumu pārtrauc, patur darījuma pamatsummu valūtā un aprēķina līgumsodu par procentu maksājumu neizpildi 3% apmērā no darījuma pamatsummas latos. Banka papildus maksā Latvijas Bankai darījuma pamatsummas latos pārsniegumu pār darījuma pamatsummu valūtā, kas pārrēķināta latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma pārtraukšanas dienā.

4.7. Latvijas Banka par aprēķinātajiem līgumsodiem informē banku, izmantojot S.W.I.F.T. Aprēķināto līgumsodu Latvijas Banka un banka maksā nākamajā darbadienā pēc informācijas nosūtīšanas. Saskaņā ar 4.3. un 4.5. punktu aprēķinātā līgumsoda samaksa neatbrīvo banku un Latvijas Banku no procentu maksāšanas un darījuma saistību izpildes.

1. pielikums.

1_1.GIF (164174 BYTES)
1_2.GIF (37260 BYTES)

2. pielikums.

2_1.GIF (130412 BYTES)
2_2.GIF (42975 BYTES)

3.pielikums

3.GIF (171406 BYTES)

4.pielikums

4_1.GIF (206503 BYTES)
4_2.GIF (282553 BYTES)
4_3.GIF (105965 BYTES)

5.pielikums

5.GIF (63342 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Ilgtermiņa valūtas mijmaiņas darījumu noteikumiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 73/2Pieņemts: 24.03.2000.Stājas spēkā: 15.04.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121/122, 05.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
4017
15.04.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"