Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Liepājā 2024. gada 21. martā (prot. Nr. 3, 3. §)

Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
un Likumu par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. ieņēmumi 110 445 440 euro;

1.2. izdevumi 128 256 058 euro;

1.3. līdzdalība komersantu pašu kapitālā 312 107 euro;

1.4. aizdevumu atmaksa 4 840 485 euro;

1.5. aizdevumu saņemšana 3 197 512 euro;

1.6. atlikums uz gada sākumu 19 765 698 euro."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu fondu 2024. gadam saskaņā ar 2. pielikumu:

2.1. ieņēmumi 5 605 euro;

2.2. izdevumi 19 270 euro;

2.3. atlikums uz gada sākumu 13 665 euro".

3. Izteikt 3. pielikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs" jaunā redakcijā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

Mērķis un nepieciešamības pamatojums Lēmums nepieciešams, lai veiktu grozījumus Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetā 2024. gadam, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību budžetiem", likuma "Par budžetu un finanšu vadību" un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Lai nodrošinātu Liepājas valstspilsētas 2024. gada budžeta atbilstību institūciju ikdienas darbības uzturēšanai un pamatdarbības vajadzībām, tostarp iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī attīstības projektu realizēšanu, ir nepieciešami budžeta grozījumi.

Pašvaldībai ir vairāki ieņēmumu avoti, no kuriem iegūst nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem. Ar grozījumiem tiek precizēti šādi pašvaldības ieņēmuma veidi:

Nodokļi:

• Nekustamā īpašuma nodoklis: papildus 153 201 euro apmērā;

• Dabas resursu nodoklis: samazināts par 33 690 euro.

Transferti:

Valsts un Eiropas Savienība piešķir dotācijas un subsīdijas konkrētiem projektiem vai jomām, kas atbilst noteiktām prioritātēm.

• Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim: papildus 914 552 euro;

• Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem): 883 979 euro.

Nenodokļu ieņēmumi:

• Ostu pārvalžu iemaksas: papildus 396 898 euro;

• Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi: papildus 70 846 euro.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi samazināti par 831 751 euro.

Aizdevuma saņemšana 1 856 074 euro.

Attīstības projektu īstenošanai budžeta grozījumos iekļauts finansējums prioritārajiem attīstības projektiem, kas atbilst Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns" 2024. gadam noteiktajām darbību un projektu prioritātēm.

Galvenie 2024. gada budžeta grozījumu izdevumi:

Sociālā iekļaušana un atstumtības mazināšana:

• Sociālās iekļaušanas projektu konkursam (PSO) 130 000 euro. Konkurss sniegs finansiālu atbalstu projektiem, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un sociālās atstumtības mazināšanu;

• Pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam 50 000 euro. Tiks atbalstīti projekti, kas veicina sabiedrības iesaisti un līdzdalību, veidojot dinamiskāku un atvērtāku Liepāju.

Uzņēmējdarbības un ekonomikas izaugsmes stimulēšana:

• Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu konkursam 50 750 euro. Atbalsts MVK projektiem ir svarīgs solis, lai stimulētu uzņēmējdarbību un inovāciju pilsētā, veicinot ekonomisko izaugsmi;

• Remigrācijas programmai 15 000 euro. Finansējums atvieglos Liepājas remigrantu integrāciju, nodrošinot viņiem nepieciešamo atbalstu un resursus.

Investīcijas kultūrā un tūrismā:

• Finansējums filmu uzņemšanai Liepājā 100 000 euro. Pilsēta veicinās Liepājas kā filmu uzņemšanas vietas popularitāti, kas sekmēs vietējo ekonomiku un kultūras dzīvi;

• Atbalsts pilsētai nozīmīgu konferenču norisei 30 000 euro. Tiks novirzīti, lai piesaistītu un organizētu augsta līmeņa pasākumus.

Infrastruktūras uzlabošana un vides aizsardzība:

• Projektam "Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu" 252 503 euro. Projekts ir būtisks pilsētas piekrastes aizsardzībai;

• Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanai piešķirti 55 000 euro. Plānots īstenot dažādus pasākumus gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā, veicinot veselīgāku vidi iedzīvotājiem;

• Projektam "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē" 80 513 euro. Uzlabos pilsētas dabas izpētes iespējas un tūristu piesaisti;

• Elektronisko norēķinu, uzskaites un transporta informācijas sistēmas (ENTIS) izstrādei piešķirti 294 580 euro. Sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošanai, ieviešot modernu elektronisko norēķinu un informācijas sistēmu, kas atvieglos pasažieru piekļuvi transporta pakalpojumiem un uzlabos pakalpojuma kvalitāti;

• Kultūras pasākumiem - 585 200 euro un sporta pasākumiem - 813 442 euro. Piešķirti, lai stiprinātu Liepājas kultūras un sporta dzīvi;

• Pilsētas svētku noformējumiem - 229 844 euro. Lai nodrošinātu krāšņas un pilsētas identitātei atbilstošas svētku dekorācijas.

Daudzveidīgs atbalsts ģimenēm:

• Bērnu rotaļu laukumu izbūvei Vērgales ielā un papildu elementu uzstādīšanai Dunikas ielā ir piešķirti 110 978 euro. Finansējums ir paredzēts, lai izveidotu jaunas atpūtas un rotaļu vietas bērniem, uzlabojot pilsētas infrastruktūru;

• Bērnu vasaras nodarbinātībai - 186 637 euro. Finansējums sadalīts atbilstoši vecuma grupām;

• Līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm - 70 000 euro. Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, nodrošinot kvalitatīvu aukļu pakalpojumus;

• Pašvaldības līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm - 100 796 euro;

• Skolu mācību līdzekļu un materiālu iegādei - 78 760 euro.

Sabiedrības sociālās drošības nodrošināšanai:

• Sociālais atbalsts mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem - mājokļa pabalstiem 508 327 euro;

• Samaksai par ilgstošās aprūpes un rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem - 19 000 euro.

• Pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanai - 51 242 euro.

Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu: 19 765 698 euro.

Ziedojumi un dāvinājumi 2024. gadā plānoti 19 270 euro apmērā.

Budžeta grozījumi sagatavoti ar izpratni par pilsētas vajadzībām un nākotnes vīziju, Liepājas valstspilsēta ir vieta, kurai ir gan kultūras daudzveidība, gan ekonomiskā dzīvotspēja. Tiek atbalstīti pasākumi, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un radītu labvēlīgus apstākļus gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildi un kontroli nodrošina Liepājas Centrālā administrācija, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 48. panta otro daļu. Informācija tiek publicēta Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.liepaja.lv.
Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi samērīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem apgūt piešķirtos finanšu līdzekļus institūciju uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai kā arī attīstībai. Attīstības budžetā finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.-2027. gadam.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 21.03.2024.Stājas spēkā: 26.03.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 25.03.2024. OP numurs: 2024/60.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
350678
26.03.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"