Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 90., 113., 231. nr.; 2018, 84., 196. nr.; 2019, 91., 259.A nr.; 2021, 65.A, 121.B nr.; 2022, 120., 220. nr.; 2023, 57.A nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 10.1 punktā, VI1 nodaļas nosaukumā un 42.1 panta nosaukumā un tekstā vārdu "inteliģentās" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "intelektiskās" (attiecīgā locījumā).

2. 1. pantā:

papildināt pantu ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"92) elektromobilis - mehāniskais transportlīdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas;";

papildināt pantu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"221) transporta nozares informācijas nacionālais (valsts) piekļuves punkts - digitāla piekļuves vieta, kurā tiek vākti, apstrādāti un darīti pieejami apmaiņai un atkārtotai izmantošanai dati saskaņā ar:

a) Komisijas 2013. gada 15. maija deleģēto regulu (ES) Nr. 885/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes ITS direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz informācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem,

b) Komisijas 2013. gada 15. maija deleģēto regulu (ES) Nr. 886/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem un procedūrām, lai lietotājiem, ja iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu,

c) Komisijas 2014. gada 18. decembra deleģēto regulu (ES) 2015/962, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES,

d) Komisijas 2017. gada 31. maija deleģēto regulu (ES) 2017/1926, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu;";

papildināt pantu ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"311) velorikša - speciāli pasažieru vai kravas pārvadāšanai izgatavots velosipēds, kura platums pārsniedz vienu metru;";

papildināt pantu ar 34. punktu šādā redakcijā:

"34) koplietošanas transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kuru individuāli nenoteikts personu loks var īrēt vai nomāt uz īsu laiku, izmantojot mobilo aplikāciju vai tīmekļvietnes pakalpojumus."

3. 4. pantā:

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ar vārdiem "Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija)";

papildināt piekto daļu pēc vārda "analīzi" ar vārdiem un skaitli "izsniedz šā likuma 45. panta otrajā daļā minētās caurlaides";

papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"(52) Ministru kabinets atbilstoši ceļu satiksmes drošības politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem ne retāk kā reizi trijos gados izvērtē normatīvo aktu ceļu satiksmes jomā ietekmi uz ceļu satiksmes drošību. Izvērtējums tiek iesniegts Saeimai, kā arī publicēts Satiksmes ministrijas tīmekļvietnē.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersona ir tiesīga apturēt ekspluatācijā esošu traktortehniku, lai kontrolētu traktortehnikas un tās piekabes tehnisko stāvokli.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk - Latvijas Valsts ceļi) uzrauga ceļu būvniecību un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības standartiem, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvprojektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām."

4. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. Ceļu projektēšana

(1) Ceļu, tostarp inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju, būvprojekti atbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības normatīviem. Projektu atbilstību minētajām prasībām apstiprina projektētājs. Projekti saskaņojami ar Latvijas Valsts ceļiem.

(2) Par ekspluatācijā nododamu ceļu, tostarp inženierbūvi, saņemams Latvijas Valsts ceļu saskaņojums par tā atbilstību normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības standartiem."

5. 7.1 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Esošo ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem, izņemot gadījumu, kad pastāv objektīva nepieciešamība tos pārvietot un to pārvietošana tiek veikta atbilstoši ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu īpašnieka, valdītāja vai lietotāja sagatavotiem tehniskajiem noteikumiem, savstarpēji vienojoties par ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanai nepieciešamo darbu veikšanu un to apmaksas kārtību. Par objektīvu nepieciešamību šajā gadījumā atzīstami tādi apstākļi kā nekustamā īpašuma, kurā izvietotas inženierbūves vai satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, nojaukšana, daļēja sagrūšana vai nonākšana lietošanai bīstamā stāvoklī.";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja puses nav vienojušās citādi vai tiesa nav lēmusi citādi, ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanas izmaksas objektīvas nepieciešamības gadījumā tiek segtas šādā kārtībā:

1)  ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu īpašnieks, valdītājs vai lietotājs sedz 50 procentus no jaunu balstu vai atsaišu stiprinājumu izbūves izmaksām un visas izmaksas, kas saistītas ar uzkarsistēmas pārvietošanu;

2)  nekustamā īpašuma īpašnieks sedz 50 procentus no jaunu balstu vai atsaišu stiprinājumu izbūves izmaksām un citas izmaksas, kas saistītas ar ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanu (piemēram, būvprojekta izstrādes izmaksas, apakšzemes komunikāciju pārvietošanas izmaksas u. tml.), izņemot šīs daļas 1. punktā norādītās uzkarsistēmas pārvietošanas izmaksas.

(32) Ja ēka ir pilnībā sagruvusi vai iznīcināta stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u. tml.) rezultātā, ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu pārvietošanu ar pagaidu vai pastāvīgu risinājumu nodrošina ceļu inženierbūvju vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu īpašnieks, valdītājs vai lietotājs.";

papildināt piektās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "bez lietošanas maksas";

papildināt piekto daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā panta 3.1 daļā minēto gadījumu".

6. Papildināt 9. pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Velorikšu izmantošanas noteikumus un kustības maršrutu, izvērtējot tā sabiedrisko nepieciešamību un atbilstību drošības kritērijiem, nosaka attiecīgā pašvaldība.

(8) Pašvaldība ir tiesīga noteikt koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas noteikumus, ātruma ierobežojuma zonas, novietošanas aizlieguma zonas, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un atbilstību drošības kritērijiem."

7. Izslēgt 10. panta astotās daļas 3. punktu.

8. 10.2 pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "velosipēdu" ar vārdu "velorikšu";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga, un ceļu satiksmē atļauts piedalīties arī ar nereģistrētiem velosipēdiem.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Elektroskrejriteņu un velorikšu reģistrācija ir obligāta, un ceļu satiksmē atļauts piedalīties tikai ar reģistrētiem elektroskrejriteņiem un velorikšām.";

papildināt otro, trešo un ceturto daļu pēc vārda "velosipēdi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "velorikšas" (attiecīgā locījumā); 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Elektroskrejriteņiem un velorikšām pie to konstrukcijas ir pielīmēta viena valsts reģistrācijas uzlīme."

9. 11. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1)  reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, visas darbības attiecībā uz transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, izdarāmas vai nu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā visu līdzīpašnieku klātbūtnē vai tad, ja ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474. pantā minētā persona. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis, strīdu izšķir tiesa. Ja reģistrē citā Eiropas Savienības dalībvalstī iegādātu transportlīdzekli, iesniedzējs iesniegumā norāda ziņas par transportlīdzekļa iegādes valsti, datumu, samaksas veidu, darījuma summu un pārdevēju, pievienojot īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu un apliecinājumu par samaksu, un tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar savu parakstu;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts, ir iesniedzams tā izcelsmes dokuments. Ja izcelsmes dokuments ir transportlīdzekļa atbilstības apliecinājums, transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā oficiālais pārstāvis Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru, šo dokumentu var iesniegt elektroniski;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrācijas iesniegumu noformē transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Iesniedzējs iesniegumu apliecina Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai elektroniski, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrācijas iesniegumu var noformēt un apliecināt klātienē vai elektroniski traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, izmantojot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus. Komersants, kas nodarbojas ar traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību, elektroniski var iesniegt reģistrācijas iesniegumu ieguvēja vietā."

10. 14.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Informācija par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli, identificējot personas datus, fiziskajai personai reģistrētiem pārkāpumu uzskaites punktiem, juridiskajai personai piederošu speciālo militāro transportlīdzekli un tā piekabi, kā arī speciālo militāro tehniku un tās piekabi ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, citas likumā noteiktas personas, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama darba vai dienesta funkciju veikšanai vai likumisko interešu aizstāvībai tiesā.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā minētais informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka attiecīgā informācija tiek izmantota tikai viņa darba vai dienesta funkciju veikšanai vai likumisko interešu aizstāvībai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.";

papildināt astoto daļu ar vārdiem "un informācijas iegūšanas maksu";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Autotransporta direkcija no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra iegūst vadītāja apliecības īpašnieka:

1)  digitālo fotogrāfiju un paraksta atveidojumu digitālā tahogrāfa karšu izgatavošanai;

2)  digitālo fotogrāfiju pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācijai taksometru vadītāju reģistrā."

11. Izteikt 14.2 panta tekstu šādā redakcijā:

"Personai, kura izvairās no Autoceļu lietošanas nodevas likumā noteiktā naudas soda izpildes, ir liegts izsniegt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes."

12. Aizstāt 15.1 panta trešajā daļā vārdus "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ar vārdiem "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".

13. 16. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros - Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona. Akreditētā persona nedrīkst veikt tehniskā stāvokļa kontroli tās īpašumā (valdījumā, turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli veic akreditēto personu veiktā tehniskā stāvokļa kontroles procesa uzraudzības ietvaros.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētam vieglajam automobilim pirmreizējo valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Ja pirmreizējā tehniskā apskate veikta atbilstoši šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajam, otro valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pirmās valsts tehniskās apskates, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē, trešo valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc otrās valsts tehniskās apskates, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē, un ceturto valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc trešās valsts tehniskās apskates, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Turpmākās valsts tehniskās apskates veic katru gadu, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.";

papildināt 5.1 daļu pēc vārda "kvadriciklam" ar vārdiem "piekabei ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "kontrole uz ceļiem" ar vārdiem "kā arī akreditācijas prasības personai, kas veic transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros".

14. Izteikt 21. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka tās Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamā transportlīdzekļa reģistrācijas darbības, kurām obligāti nepieciešams rakstveida pilnvarojums, ko noformē:

1) fiziskās personas - ar notariālā akta kārtībā izdotu pilnvaru vai rakstveida pilnvaru, kurā personas paraksta īstumu apliecinājis un rīcībspēju pārbaudījis zvērināts notārs;

2) juridiskās personas - ar attiecīgās juridiskās personas izdotu rakstveida pilnvaru bez notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā minētās personas apliecinājuma;

3) ar pilnvarojuma atzīmi traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā."

15. Izteikt 22. panta pirmās daļas 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) kura ārstējusies no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgas, kaitējošas lietošanas vai atkarības, objektīvi pierādot vismaz vienu gadu ilgu stabilu remisiju, ko apliecina ārstējošā narkologa atzinums, ja transportlīdzekļa vadītājam, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, narkologs pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, un transportlīdzekļa vadītājs vēlas atgūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Transportlīdzekļa vadītājs, kurš sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē un kuram pirmstermiņa veselības pārbaudē nekonstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atgūt tikai pēc dalības uzvedības korekcijas programmā. Uzvedības korekcijas programmas grupu nodarbības nodrošina fiziskās vai juridiskās personas, kuras satiksmes ministra izveidotai organizētāju atlases komisijai ir apliecinājušas spēju un pieredzi vadīt šādas nodarbības un noteikušas maksu par nodarbību organizēšanu atbilstoši savai saimnieciskajai darbībai;";

papildināt pantu ar 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(13) Šā panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumus neattiecina uz traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanu vai atgūšanu."

16. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programma

(1) Uzvedības korekcijas programmas īstenošanu nodrošina komersants, kuram ir korekcijas programmas īstenošanai nepieciešamā kvalifikācija, pieredze, personāls un telpas.

(2) Izmaksas par dalību uzvedības korekcijas programmā sedz transportlīdzekļa vadītājs.

(3) Komersants īsteno uzvedības korekcijas programmu saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību. Maksu par dalību uzvedības korekcijas programmā nosaka komersants.

(4) Ministru kabinets nosaka uzvedības korekcijas programmas uzdevumus, saturu un ilgumu, uzvedības korekcijas programmas īstenošanai nepieciešamās kvalifikācijas, pieredzes, personāla un telpu pieejamības prasības, kā arī uzvedības korekcijas programmas organizēšanas un norises kārtību."

17. 23. pantā:

papildināt otro daļu ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9) ar B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām - TR1 kategorijas transportlīdzekli;

10) ar C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām - TR2 kategorijas transportlīdzekli.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi, atļauts vadīt elektromobili, kura pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 4250 kilogramus, ja transportlīdzeklis ir paredzēts kravas pārvadāšanai bez piekabes un papildu masa virs 3500 kilogramiem nav saistīta ar transportlīdzekļa kravas telpas palielināšanu un ir radusies vienīgi elektroniskās piedziņas sistēmas dēļ salīdzinājumā ar piedziņas sistēmas masu tāda paša izmēra transportlīdzeklī, kas aprīkots ar parastu iekšdedzes dzinēju ar dzirksteļaizdedzi vai kompresijas aizdedzi."

18. 24. pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Piedalīties ceļu satiksmē ar velorikšu atļauts personai, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un ir saņēmusi velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni personai, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu, ir aizliegts. Piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni personai vecumā no 14 gadiem atļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Elektronisko pakalpojumu sniedzējs, kurš nodrošina elektroskrejriteņu kā koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanu, mobilajā aplikācijā vai tīmekļvietnē veic pakalpojuma saņēmēja identitātes un vecuma pārbaudi."

19. Papildināt 25. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "pašvaldības transporta kontroles dienesta" ar vārdiem "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras".

20. Izteikt 40. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja uz ceļa vai tā tiešā tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus pakalpojumus, izvietot reklāmas objektus vai informācijas objektus, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus, veikt darbu uz ceļa u. tml.), attiecībā uz šīm darbībām saņemama ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja."

21. 42.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 1. panta 22.1 punktā minētos datus transporta nozares informācijas nacionālajā (valsts) piekļuves punktā iesniedz infrastruktūras pārvaldītājs un informācijas pakalpojuma sniedzējs.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu, kādā dati iesniedzami transporta nozares informācijas nacionālajā (valsts) piekļuves punktā."

22. Izteikt 43. pantu šādā redakcijā:

"43. pants. Ierobežojumi par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē sodītai personai, kura izvairās no naudas soda izpildes

Personai, kura izvairās no šajā likumā noteiktā naudas soda izpildes, ir liegts izsniegt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes."

23. 43.3 pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punkta "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) pilnīgi vai daļēji uz ietves, gājēju ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa vai kopīga gājēju un velosipēdu ceļa un gājēji tā dēļ nevar brīvi pārvietoties vai ir spiesti iziet uz brauktuves,";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Uz velosipēdu un elektroskrejriteni, kā arī nereģistrētu transportlīdzekli nav attiecināms šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 8. punkts."

24. Izslēgt 43.4 pantā vārdu "Valsts".

25. Izteikt 43.7 panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Policija, lai veiktu pārkāpumu fiksēšanu ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, nodrošina šim nolūkam paredzētu tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to darbību. Policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju vai valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītāju, vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz tam nepieciešamo finansējumu un to, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija vai valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītājs, vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina minēto tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un to darbību pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli.

(2) Policija, lai piemērotu administratīvos sodus par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no tehniskiem līdzekļiem. Policija ar Ceļu satiksmes drošības direkciju var noslēgt deleģēšanas līgumu, kurā paredz, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā pieņem un apstrādā informāciju, kas par attiecīgo pārkāpumu saņemta no policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai valsts vai pašvaldības ceļa pārvaldītāja, vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzstādītiem tehniskajiem līdzekļiem, un nosūta to policijai izvērtēšanai un lēmuma par soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā policijas lēmuma pieņemšanas šo lēmumu nosūta Administratīvās atbildības likuma 162. panta pirmajā daļā minētajai personai, kā arī veic atsevišķas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības, kas saistītas ar piemēroto naudas sodu izpildi." 

26. 45. pantā:

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus "blakus caurlaidei novietojot" ar vārdiem "automobiļa salonā pie priekšējā stikla novietojot";

aizstāt 2.1 daļā vārdus "vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienu" ar vārdiem "laika periodu no divām nedēļām pirms līdz nedēļai pēc vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienas".

27. Papildināt 47. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) traktortehnikas vadītāja apliecība, kuru nav izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Apvienotās Karalistes izsniegta vadītāja apliecība. Ar šādu vadītāja apliecību personai atļauts vadīt tikai TR1 un TR2 kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ja izdevējvalstī šī vadītāja apliecība dod tiesības vadīt attiecīgai kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus. Ja vadītāja apliecībā ieraksti nav izdarīti ar latīņu alfabēta burtiem, persona uzrāda notariāli apliecinātu vadītāja apliecības tulkojumu latviešu valodā."

28. 51. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "brīdinājumu vai";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Par velorikšas vadīšanu, ja nav velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, piemēro naudas sodu velorikšas vadītājam piecu naudas soda vienību apmērā.";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Par tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad tālruni, piezīmjdatoru, planšetdatoru vai viedierīci izmanto brīvroku režīmā, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam no divām līdz sešām naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam - no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām."

29. 52. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "triju naudas soda vienību apmērā" ar vārdiem "no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām";

izslēgt otrajā daļā vārdus "brīdinājumu vai".

30. Aizstāt 55. panta divdesmit septītajā daļā vārdu "sešām" ar vārdu "četrpadsmit".

31. 57. pantā:

izslēgt pirmās daļas 5. punktu;

papildināt otro daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts, -".

32. Aizstāt 60. panta pirmajā daļā vārdus "no trim līdz četrpadsmit" ar vārdiem "no sešām līdz divdesmit astoņām".

33. Aizstāt 62. panta otrajā daļā vārdu "astoņu" ar vārdu "četrpadsmit".

34. Aizstāt 68. pantā vārdu "sešām" ar vārdu "četrpadsmit".

35. Papildināt likumu ar 68.1 pantu šādā redakcijā:

"68.1 pants. Velorikšu un elektroskrejriteņu tehniskā stāvokļa un aprīkojuma nosacījumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz prasības attiecībā uz velorikšu un elektroskrejriteņu tehnisko stāvokli vai ražotāja noteiktiem tehniskajiem parametriem, piemēro naudas sodu velorikšu un elektroskrejriteņu vadītājiem no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām."

36. Papildināt 71. pantu ar divdesmit pirmo un divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

"(21) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē:

1) kura radītais trokšņa līmenis pārsniedz normatīvajos aktos vai izgatavotāja noteikto;

2) kuram ir trokšņa slāpēšanas sistēmas elementu bojājumi, kas apdraud satiksmes drošību, - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz desmit naudas soda vienībām.

(22) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē:

1) kurš nav aprīkots ar kādu no trokšņa slāpēšanas sistēmas elementiem;

2) kura trokšņa slāpēšanas sistēmā ievietotas vai uzstādītas sastāvdaļas vai materiāli, kas īslaicīgi nodrošina zemāku trokšņa līmeni;

3) kuram veikta trokšņa slāpēšanas sistēmas neatļauta pārbūve, - piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no astoņām līdz septiņpadsmit naudas soda vienībām."

37. 79. pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "brīdinājumu vai";

izslēgt sestajā daļā vārdus "brīdinājumu vai" un aizstāt vārdus "triju naudas soda vienību apmērā" ar vārdiem "no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām".

38. Papildināt likumu ar 79.1 pantu šādā redakcijā:

"79.1 pants. Specializēto tūristu transportlīdzekļu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par pārvadājuma ar specializēto tūristu transportlīdzekli veikšanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam no divām līdz četrdesmit četrām naudas soda vienībām."

39. 80. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "konduktoru" ar vārdu "vadītāju";

papildināt pantu ar 7.1 un 7.2 daļu šādā redakcijā:

"(71) Par atbilstošas atpūtas laikposma kompensācijas neizmantošanu, ja ir izmantoti divi secīgi saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(72) Par regulārā iknedēļas atpūtas laikposma un jebkura iknedēļas atpūtas laikposma, kas ir ilgāks par 45 stundām, izmantošanu transportlīdzeklī piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet pārvadātājam - no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.";

papildināt pantu ar 13.1 un 13.2 daļu šādā redakcijā:

"(131) Par transportlīdzekļa vadītāja darba neorganizēšanu tā, lai transportlīdzekļa vadītājs varētu atgriezties darba devēja darbības centrā vai savā dzīvesvietā, piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrdesmit divām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

(132) Par izmaksu par izmitināšanu ārpus transportlīdzekļa nekompensēšanu piemēro naudas sodu pārvadātājam no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām."

40. Izteikt 82. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu, piesārņošanu vai uzaršanu, materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī par citu darbu veikšanu, kas pasliktina satiksmes drošību, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošanu, informācijas objektu un reklāmas objektu uzstādīšanu ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī normatīvajos aktos par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz piecdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda vienībām."

41. Izteikt 83. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. panta devītajā daļā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājs), 52. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā, 53. panta pirmajā, otrajā un vienpadsmitajā daļā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājs), 54. panta sestajā daļā, 55. pantā (izņemot divdesmit septītajā daļā norādītos pārkāpumus, kurus izdarījis cita transportlīdzekļa vadītājs), 57. pantā, 58. panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājs), 58. panta otrajā daļā, 60. panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājs), 68. pantā, 68.1 pantā, 70. panta otrajā daļā, 71. panta divdesmit pirmajā daļā, 74., 75., 76., 77., 78. pantā, 79. panta pirmajā daļā un 82. panta otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic pašvaldības policija.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. panta pirmajā daļā, 57., 68.1 pantā, 79. panta septītajā daļā, 79.1 un 80. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem veic pašvaldības transporta kontroles dienests."

42. Papildināt pārejas noteikumus ar 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66. un 67. punktu šādā redakcijā:

"54. Šā likuma grozījumi par 4. panta papildināšanu ar 6.1 daļu un 25. panta pirmās daļas papildināšanu ar vārdiem "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras" stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

55. Šā likuma grozījumi par 16. panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un 5.1 daļas papildināšanu pēc vārda "kvadriciklam" ar vārdiem "piekabei ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem" stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

56. Šā likuma grozījums par 24. panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

57. Šā likuma grozījumi par 1. panta papildināšanu ar 22.1 punktu, 42.1 panta papildināšanu ar 1.1 un ceturto daļu stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

58. Ministru kabinets līdz 2023. gada 31. decembrim izdod noteikumus, kas paredz pašvaldībām tiesības noteikt laikposmu, kad Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos transportlīdzekļos drīkst iekraut un izkraut kravu ceļa zīmes "Josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem" darbības zonā.

59. Šā likuma 4. panta 5.2 daļa stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

60. Šā likuma grozījums par 16. panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2026. gada 1. janvārī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod šā likuma 16. panta septītajā daļā minētos noteikumus, kas nosaka akreditācijas prasības personai, kura veic transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros.

61. Šā likuma 1. panta 31.1 punkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

62. Ministru kabinets līdz 2023. gada 31. decembrim izdod noteikumus, kas ļauj atkritumu pārvadāšanai izmantotajos kravas automobiļos un traktortehnikā pārvadāt atkritumu apsaimniekotāja darbinieku transportlīdzekļa ražotāja šim nolūkam paredzētajā stāvēšanas vietā ārpus transportlīdzekļa kabīnes, nosakot, ka šādā gadījumā transportlīdzekļa braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20 kilometrus stundā un tas nedrīkst braukt atpakaļgaitā.

63. Šā likuma grozījumi 10.2 pantā par tā nosaukuma, otrās, trešās un ceturtās daļas papildināšanu pēc vārda "velosipēdi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "velorikšas" (attiecīgā locījumā), pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, panta papildināšanu ar 1.1 un piekto daļu (par elektroskrejriteņu un velorikšu reģistrāciju) stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Elektroskrejriteņu un velorikšu reģistrācija veicama līdz 2024. gada 31. martam, un pēc šā termiņa ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem un velorikšām ceļu satiksmē piedalīties aizliegts.

64. Šā likuma 43.3 panta piektā daļa stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod šā likuma 43.3 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

65. Šā likuma 22. panta pirmās daļas 3.1 punktā minētā prasība par dalību uzvedības korekcijas programmā piemērojama transportlīdzekļa vadītājam, kurš vēlas atgūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, sākot no 2023. gada 1. septembra.

66. Šā likuma grozījums par 14.1 panta divpadsmitās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

67. Šā likuma 45. panta grozījumi stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 5. jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ceļu satiksmes likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.06.2023.Stājas spēkā: 06.07.2023.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 05.07.2023. OP numurs: 2023/128.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
343369
06.07.2023
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"