Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/23

Ulbrokā 2023. gada 8. martā
Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
08.03.2023. sēdes lēmumu Nr. 2103 (prot. Nr. 62/2023)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) no pamatbudžeta līdzekļiem piešķir un izmaksā pabalstus Ropažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. Pašvaldības piešķirto pabalstu mērķis ir atbalstīt mājsaimniecības, lai veicinātu mājsaimniecības sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu.

2. Noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus, apmēru, sniegšanas un saņemšanas kārtību, personas, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā pēdējos 6 (sešus) mēnešus vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tekošā gada 1. janvārī, izņemot noteikumu XII nodaļā minētā pabalsta saņēmējus. Pieprasot pabalstu par bērnu, bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai pašvaldības administratīvajā teritorijā pēdējos 6 (sešus) mēnešus vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tekošā gada 1. janvārī, izņemot noteikumu V un VI nodaļā minētā atbalsta gadījumā.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā, kas grozīta ar 26.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/24; punktā minētā terminētā sešu mēnešu deklarēšanās prasība vai prasība, ka pēdējai deklarētajai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā ir jābūt tekošā gada 1. janvārī attiecībā uz šo noteikumu V nodaļas un VI nodaļas atbalsta saņēmējiem piemērojama ar 01.09.2024., sk. 66. punktu)

4. Pabalstus nav tiesīgas saņemt personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības nodrošinātos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā.

5. Šajos noteikumos noteiktos pabalstus piešķir Ropažu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz personas iesniegumu (pielikumā) un saņemtajiem dokumentiem (ja tādus nepieciešams iesniegt).

6. Persona iesniegumu var iesniegt Sociālā dienesta pagastu vai Vangažu pilsētas nodaļā (struktūrvienībā) klātienē, iesūtot iesniegumu e-pastā socialais.dienests@ropazi.lv elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai ar pasta sūtījumu, adresējot to kādai Sociālā dienesta pagasta vai Vangažu pilsētas nodaļai (struktūrvienībai).

7. Sociālais dienests pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus par klientu un viņa ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no juridiskām un fiziskām personām.

8. Sociālais dienests pēc mājsaimniecības iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša laikā, bet noteikumu V un VI nodaļā minētā pabalsta gadījumā 10 darba dienu laikā, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un informē personu par pieņemto lēmumu.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

8.1 Ja Sociālais dienests konstatē, ka iesniegtie dokumenti neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām vai lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildus informācija, vai dokumenti un lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija Sociālajam dienestam nav pieejama pašvaldības un valsts datu reģistros, dienests par to nekavējoties informē iesniedzēju.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

8.2 Iesnieguma iesniedzējs piecu darba dienu laikā pēc noteikumu 8.1 punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz Sociālajam dienestam nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

9. Pabalsti ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu ģimenei (personai).

II. Pabalstu veidi

10. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

10.1. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem;

10.2. pašvaldības palīdzība nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam;

10.3. ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pašvaldības izglītības iestādēs;

10.4. papildus ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs;

10.5. rehabilitācijas pabalsts;

10.6. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

10.7. pabalsts veselības uzlabošanai;

10.8. pabalsts nieru dialīzes slimniekiem;

10.9. pabalsts uzturam tuberkulozes slimniekam;

10.10. pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu;

10.11. pabalsts politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām;

10.12. pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

10.13. pabalsts personām dzīves jubilejās;

10.14. Ziemassvētku pabalsts;

10.15. pabalsts transporta izdevumu segšanai;

10.16. pabalsts daudzbērnu (trīs un vairāk bērni) ģimenēm.

(Grozīts ar Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/23)

III. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem

11. Tiesības saņemt pabalstu ir bērniem, kuri iegūst izglītību (no 5 līdz 24 gadu vecumam): daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, ar celiakiju slimiem bērniem un bērniem, kas zaudējuši vienu apgādnieku.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

12. Likumiskais pārstāvis iesniegumu iesniedz no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai.

13. Par bērniem, kuri iegūst profesionālo vai augstāko izglītību jāiesniedz izglītības iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka persona turpina izglītību.

14. Pabalstu piešķir reizi gadā 50,00 euro apmērā par katru bērnu.

IV. Pašvaldības palīdzība nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam

15. Nometnes līdz 100,00 euro kalendārajā gadā apmaksā daudzbērnu ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošiem bērniem, audžuģimenē ievietotajiem bērniem, ar celiakiju slimiem bērniem un bērniem ar invaliditāti.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

16. Maksu par dalību nometnēs pārskaita nometnes rīkotājam uz kredītiestādes kontu pēc rēķina saņemšanas no nometnes rīkotāja. Ja persona pati norēķinājusies par pakalpojumu bezskaidras naudas norēķina veidā, tad pārskaitījums tiek veikts personai pēc finanšu dokumentu iesniegšanas, kas pierāda pakalpojuma saņemšanu un iesnieguma iesniegšanas.

V. Ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pašvaldības izglītības iestādēs

(Nodaļa Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā; nodaļa piemērojama ar 01.02.2024., sk. 65. punktu)

17. Pašvaldība nodrošina pusdienas izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un vispārējo profesionālo izglītības programmu izglītības iestādēs.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

18. Pašvaldība sedz šādus ēdināšanas izdevumus:

18.1. 100 % apmērā par pusdienu ēdienreizi (tai skaitā, valsts budžeta līdzekļi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" noteiktā apmērā) visiem izglītojamajiem, kuri pašvaldības administratīvajā teritorijā apgūst pamatizglītības programmu 1.–4. klasē vispārējās izglītības iestādēs;

18.2. 50 % apmērā no Ropažu novada domes lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām par pusdienu ēdienreizi, ja izglītojamais apgūst izglītības programmu 5.–12. klasē vispārējā izglītības iestādē pašvaldības administratīvajā teritorijā un izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.3. 100 % apmērā no Ropažu novada domes lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām, ja izglītojamais apgūst izglītības programmu 5.–12. klasē vispārējā izglītības iestādē pašvaldības administratīvajā teritorijā vai ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas un izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:

18.3.1. izglītojamais ir persona ar invaliditāti;

18.3.2. izglītojamais ir aizbildnībā vai audžuģimenē esošs bērns vai bērns, kas zaudējis vienu apgādnieku;

18.3.3. izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes;

18.4. 100 % apmērā no Ropažu novada domes lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām, ja izglītojamais apgūst izglītības programmu 5.–12. klasē vispārējā izglītības iestādē pašvaldības administratīvajā teritorijā un izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, un izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni un likumiskajam pārstāvim, kurš iesniedz iesniegumu, ir izsniegta Goda ģimenes karte).

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā, kas grozīta ar 26.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/24)

19. Atbalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem:

19.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestādē, pamatojoties uz tā sagatavotu rēķinu;

19.2. reizi mēnesī izglītojamā pārstāvim uz viņa iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu, ja izglītojamais mācās izglītības iestādē ārpus pašvaldības teritorijas, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja iesniegumu un klāt pievienoto ēdinātāja rēķinu un maksājumu apliecinošu dokumentu par faktiski saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem attiecīgajā mēnesī.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

19.1 Noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam rēķinam vai atskaitei pievieno izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu atbalsta saņēmēju sarakstu, kurā norādīts atbalsta saņēmēja izmantoto saņemto ēdienreižu skaits un apmeklējums pārskata periodā.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

19.2 Ja izglītojamais atbilst noteikumu 18.1. apakšpunktam un 18.2. apakšpunktam, iesniegums nav nepieciešams.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

19.3 Iesnieguma par ēdināšanas atbalsta piešķiršanu veidlapa pieejama pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ropazi.lv.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

19.4 Atbalstu aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību gada beigām.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

19.5 Izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja mainās faktiskie vai tiesiskie apstākļi, pamatojoties uz kuriem piešķirts atbalsts.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

19.6 Sociālais dienests pieņem lēmumu par atbalsta izmaksas pārtraukšanu, ja:

19.61. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā izglītojamā mājsaimniecība neatbilst noteikumos noteiktajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

19.62. izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē un neturpina mācības nevienā no izglītības iestādēm.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

VI. Ēdināšanas izdevumu segšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs

(Nodaļa Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā; nodaļa piemērojama ar 01.02.2024., sk. 65. punktu)

20. Pašvaldība sedz Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamajiem ēdināšanas izmaksas (brokastis, pusdienas, launagu):

20.1. 60 % apmērā no Ropažu novada domes lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām, ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

20.2. 100 % apmērā no Ropažu novada domes lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām, ja izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:

20.2.1. izglītojamais ir persona ar invaliditāti;

20.2.2. izglītojamais ir aizbildnībā vai audžuģimenē esošs bērns, vai bērns, kas zaudējis vienu apgādnieku;

20.2.3. izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes;

20.2.4. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni un likumiskajam pārstāvim, kurš iesniedz iesniegumu, ir izsniegta Goda ģimenes karte).

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

21. Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (attiecināms arī uz pirmsskolas izglītības iestādēm ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas) ēdināšanas izmaksas tiek segtas 20. punktā minētajā kārtībā atbilstoši Ropažu novada domes lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, ja pašvaldība nevar nodrošināt pirmsskolas izglītības programmu apguvi savās pirmsskolas izglītības iestādēs (izglītojamā likumiskais pārstāvis pieteicis izglītojamo pašvaldības rindā un pašvaldības izglītības iestādē, kurā izglītojamais pieteikts, nav brīvu vietu).

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

22. Atbalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem:

22.1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestādē, pamatojoties uz tā sagatavotu rēķinu;

22.2. reizi mēnesī izglītojamā pārstāvim uz viņa iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu, ja izglītojamais mācās izglītības iestādē ārpus pašvaldības teritorijas, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja iesniegumu un klāt pievienoto ēdinātāja rēķinu un maksājumu apliecinošu dokumentu par faktiski saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem attiecīgajā mēnesī.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

23. Noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajam rēķinam vai atskaitei pievieno izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu atbalsta saņēmēju sarakstu, kurā norādīts atbalsta saņēmēja izmantoto saņemto ēdienreižu skaits un apmeklējums pārskata periodā.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

24. Ja izglītojamais atbilst noteikumu 20.1. apakšpunktam iesniegums nav nepieciešams. Pārējos gadījumos izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

25. Iesnieguma par ēdināšanas atbalsta piešķiršanu veidlapa pieejama pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ropazi.lv.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

25.1 Atbalstu aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību gada beigām.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

25.2 Izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt izglītības iestādi vai Sociālo dienestu, ja mainās faktiskie vai tiesiskie apstākļi, pamatojoties uz kuriem piešķirts atbalsts.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

25.3 Sociālais dienests pieņem lēmumu par atbalsta izmaksas pārtraukšanu, ja:

25.31. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā izglītojamā mājsaimniecība neatbilst noteikumos noteiktajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

25.32. izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē un neturpina mācības nevienā no izglītības iestādēm.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

VII. Rehabilitācijas pabalsts

26. Tiesības saņemt rehabilitācijas pabalstu ir bērniem ar invaliditāti un personām ar invaliditāti kopš bērnības, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus medicīniskai rehabilitācijai vai sociālajai rehabilitācijai.

27. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņa likumiskais pārstāvis iesniegumam pabalsta saņemšanai pievieno ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista izziņu par nepieciešamo rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

28. Pabalstu piešķir reizi gadā 130,00 euro apmērā.

VIII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

29. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas mājsaimniecības dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

30. Pabalstu piešķir līdz 300,00 euro kalendārajā gadā, ievērojot sociālā darbinieka atzinumā un rehabilitācijas plānā norādīto.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

IX. Pabalsts veselības uzlabošanai

31. Pabalstu veselības uzlabošanai piešķir personai, kura atbilst vienai no šādām sociālajām kategorijām:

31.1. personas ar 1. grupas invaliditāti;

31.2. personas ar onkoloģisku saslimšanu (ar diagnožu kodiem C00-C97 un D00-D09).

32. Pabalstu piešķir pēc veselību uzlabojušo pasākumu (veselību uzlabojošas procedūras, izmeklējumi, masāžas u.tml.) veikšanas, iesniedzot iesniegumu, pievienojot izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas par tekošo gadu. Personas ar onkoloģisko saslimšanu, papildus minētajam, iesniedz izziņu no ģimenes ārsta par saslimšanu.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

33. Pabalstu piešķir līdz 100,00 euro kalendārajā gadā.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

X. Pabalsts nieru dialīzes slimniekiem

34. Ikmēneša pašvaldības pabalsts 70,00 euro apmērā pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze.

35. Pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz ārsta izziņa par dialīzes nepieciešamību.

36. Pašvaldības pabalstu izmaksā par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku, iesniedzot izziņu par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

XI. Pabalsts uzturam tuberkulozes slimniekam

37. Tiesības saņemt pabalstu 3,00 euro dienā pārtikas iegādei ir tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori.

38. Lai saņemtu pabalstu persona iesniegumam pievienot medicīnas iestādes izziņu par personas ārstēšanos ambulatori.

39. Pabalsts tiek aprēķināts par medicīnas iestādes izziņā norādīto periodu, kādā persona ārstējas ambulatori.

XII. Pabalsts par aizgādņa pienākumu pildīšanu

40. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura ar Ropažu novada Bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, par katru aizgādnībā esošu personu.

41. Pabalstu piešķir reizi mēnesī 50,00 euro apmērā, skaitot no mēneša, kad persona iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

42. Gadījumā, ja Ropažu novada Bāriņtiesa ir konstatējusi pārkāpumus aizgādņa darbībā vai aizgādnis ir atstādināts vai atbrīvots no aizgādņa pienākumu pildīšanas, Ropažu novada Bāriņtiesa par to rakstiski informē Sociālo dienestu un izmaksas tiek pārtrauktas ar dienu, kad Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atstādināšanu vai atbrīvošanu no aizgādņa pienākumu izpildes.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

42.1 Ja persona atradās aizgādņa statusā nepilnu mēnesi, tad pabalsts attiecīgajā mēnesī izmaksājams proporcionāli dienu skaitam, kad persona bija aizgādnis.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

XIII. Pabalsts politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām

43. Pabalsts politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām tiek piešķirts vienu reizi gadā uz valsts svētkiem Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā.

44. Pabalstu piešķir 150,00 euro apmērā.

45. Pabalsts tiek izmaksāts pēc saraksta. Personai, kura atbilst noteikumu nosacījumiem, bet nav iekļauta sarakstā, jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas apliecību vai iesniedzot šo dokumentu apliecinātas kopijas. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām tiek piešķirts vienu reizi gadā uz svētkiem.

XIV. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem

46. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā.

(Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/23 redakcijā)

47. Pabalstu piešķir 60,00 euro apmērā.

48. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz Sociālajā dienestā no kārtēja gada janvāra pirmās darba dienas līdz 15. martam.

XV. Pabalsts personu dzīves jubilejās

49. Pabalsts personām tiek piešķirts:

49.1. 80 gadu jubilejā un 80,00 euro apmērā;

49.2. 85 gadu jubilejā un 85,00 euro apmērā;

49.3. 90 gadu jubilejā un 90,00 euro apmērā;

49.4. 95 gadu jubilejā 95,00 euro apmērā;

49.5. 100 un vairāk gadu jubilejā 500,00 euro apmērā.

50. Sociālais dienests paziņo personai par iespēju saņemt pabalstu un iesniegt iesniegumu pabalsta saņemšanai.

XVI. Ziemassvētku pabalsts

51. Ziemassvētku pabalstu piešķir reizi gadā:

51.1. personai ar pirmās grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30,00 euro apmērā;

51.2. daudzbērnu ģimenēm – 30,00 euro apmērā par katru bērnu;

51.3. aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem, un bērniem, kas zaudējuši vienu apgādnieku – 30,00 euro apmērā par katru bērnu;

51.4. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 30,00 euro apmērā par katru bērnu.

52. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz no kārtējā gada 1. novembra līdz nākamā gada 15. janvārim.

XVII. Pabalsts transporta izdevumu segšanai

53. Pabalstu transporta izdevumu segšanai piešķir:

53.1. vecuma pensionāriem;

53.2. Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem;

53.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušām personām;

53.4. politiski represētām personām.

54. Pabalstu piešķir reizi gadā 80,00 euro apmērā. Pabalstu nepiešķir personām, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un/vai kuras saņem valstī noteiktos transporta atvieglojumus.

55. (Svītrots ar Ropažu novada domes 15.11.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 39/23)

XVIII. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

56. Pabalsta mērķis ir atbalstīt ģimenes, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), un šo bērnu un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta vienā adresē Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

57. Pabalstu piešķir reizi gadā:

57.1. mājsaimniecībai, kuras aprūpē ir 3 (trīs) bērni 100,00 euro apmērā;

57.2. mājsaimniecībai, kuras aprūpē ir 4 (četri) bērni 150,00 euro apmērā;

57.3. mājsaimniecībai, kuras aprūpē ir 5 (pieci) un vairāk bērni 200,00 euro apmērā.

58. Pabalstu piešķir likumiskajam pārstāvim, uzrādot Goda ģimenes karti.

XIX. Noslēguma jautājumi

59. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta izmaksu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

60. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr. 23/21 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā".

61. Ja izglītojamam pienākas pašvaldības līdzfinansējuma daļējais apmērs, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, pašvaldības izglītības iestādes izglītojamā likumiskais pārstāvis un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai izglītības iestāde, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, slēdz ēdināšanas pakalpojuma līgumu (turpmāk – līgums) šādā kārtībā:

61.1. līgumu slēdz pēc mācību uzsākšanas izglītības iestādē vienā no šādiem veidiem:

61.1.1. kā elektronisku distances līgumu, kuru likumiskais pārstāvis paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja informācijas sistēmā;

61.1.2. kā elektronisku līgumu, kuru paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs un likumiskais pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu;

61.1.3. kā līgumu papīra formā, kuru pašrocīgi paraksta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs un likumiskais pārstāvis;

61.2. līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku, paredzot, ka līgums tiek izbeigts pēc izglītojamā atskaitīšanas no iestādes vai noteikumos noteiktajā kārtībā, saņemot vecāka atteikumu no izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma, kā arī gadījumos, kad privātajam ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam ir zudis tiesiskais pamats sniegt ēdināšanas pakalpojumu konkrētajā izglītības iestādē;

61.3. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nedrīkst noteikt maksu par elektronisku līguma noslēgšanu un distances saziņas līdzekļa izmantošanu.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

62. Ja atbilstoši šo noteikumu 61. punktam pašvaldības izglītības iestādes izglītojamā likumiskais pārstāvis nav noslēdzis līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, tad pašvaldības līdzfinansējums izglītojamam netiek nodrošināts līdz līguma noslēgšanas brīdim.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

63. Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, pašvaldība (tai skaitā izglītības iestādes) un tās uzdevumā ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji veic izglītojamo personas datu apstrādi, lai:

63.1. nodrošinātu ēdināšanas pakalpojuma uzskaiti un pārvaldību (tai skaitā, lai fiksētu izglītojamo kavējumus);

63.2. veidotu finanšu līdzekļu izlietojuma pārskatus;

63.3. nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem;

63.4. nodrošinātu uztura korekcijas pakalpojumu;

63.5. nodrošinātu norēķinus par saņemto ēdināšanas pakalpojumu;

63.6. nodrošinātu saziņu ar likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgo izglītojamo saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

64. Lai nodrošinātu valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu pārvaldību, dati par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamiem tiek apstrādāti pašvaldības informācijas sistēmās un nodoti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, noslēdzot datu pārziņa un apstrādātāja līgumu.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

65. Šo noteikumu V nodaļu un VI nodaļu piemēro ar 2024. gada 1. februāri. Līdz 2024. gada 31. janvārim pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

66. Šo noteikumu 3. punktā minētā terminētā 6 (sešu) mēnešu deklarēšanās prasība vai prasība, ka pēdējai deklarētajai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā ir jābūt tekošā gada 1. janvārī attiecībā uz šo noteikumu V nodaļas un VI nodaļas atbalsta saņēmējiem piemērojama ar 2024. gada 1. septembri.

(Ropažu novada domes 26.01.2024. saistošo noteikumu Nr. 2/24 redakcijā)

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 8. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4/23
"Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"
ROPAŽU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
Iesniedzējs: 
Personas kods: 
Deklarētā adrese: Ropažu novads, 
Tālruņa Nr. 
e-pasts: 

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt 
  
  
  
  
Pielikumā dokumenti: 
  
Lūdzu pabalstu ieskaitīt bankas kontā
Uzvārds, vārds: Personas kods: 
    
Banka: Konts: 
  
Lūdzu pabalstu pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam: 
  
Lūdzu pabalstu izmaksāt skaidrā naudā pagasta / pilsētas kasē 
 vieta

Esmu informēts par Ropažu novada pašvaldības veikto personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem. Ar Ropažu novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē https://www.ropazi.lv/.

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

Datums _____________________

Vārds, Uzvārds __________________________ Paraksts ____________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4/23Pieņemts: 08.03.2023.Stājas spēkā: 21.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 20.03.2023. OP numurs: 2023/56.22
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
340314
{"selected":{"value":"31.01.2024","content":"<font class='s-1'>31.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2024","iso_value":"2024\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-30.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2023","iso_value":"2023\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"