Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

2022. gada 24. novembrī
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 449/17

PRECIZĒTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 593/20

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi), tajā skaitā, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (tostarp elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi), liela izmēra (tostarp matraču un mēbeļu), bioloģisko un mājsaimniecībās radušos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas un atkritumu dalītās savākšanas kārtību Dobeles novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Dobeles novads);

1.2. Dobeles novada dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, tai skaitā dalītai atkritumu savākšanai un šķirošanai;

1.4. minimālo atkritumu savākšanas biežumu;

1.5. kārtība, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.6. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu – izpildi;

2.2. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās un nodrošināt vides sanitāro tīrību, lai aizsargātu cilvēku veselību, dzīvību un mantu;

2.3. veicināt atkritumu dalītu savākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un veicinātu atkritumos esošo materiālu atkārtotu izmantošanu;

2.4. nodrošināt bīstamo atkritumu savākšanu, veidojot ekoloģiski drošu vidi.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā lietotajiem terminiem.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem šajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar kuru Dobeles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons – sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons "Brakšķi", Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un atkritumu apglabāšana;

4.3. liela izmēra atkritumi – atkritumi, kurus to izmēra vai sastāva dēļ nav iespējams un nedrīkst ievietot atkritumu konteinerā;

4.4. atkritumu konteiners – īpaša tvertne, kas paredzēta atkritumu savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai;

4.5. pilnvarotā persona – dzīvojamās mājas kopīpašnieku vai dzīvokļu īpašumu mājā dzīvokļu īpašnieku, pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvarota persona, kura slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

5. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam un valdītājam novada administratīvajā teritorijā un atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot, ka netiek:

5.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;

5.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;

5.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

5.4. piesārņota un piegružota vide.

6. Visa pašvaldības administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

7. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību novada administratīvajā teritorijā.

II. Pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā

8. Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) organizē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā – atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši saistošajiem noteikumiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu.

9. Pašvaldība, papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā noteiktajiem pienākumiem:

9.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

9.2. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novadā;

9.3. informē atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē, tostarp norādot līguma darbības termiņu;

9.4. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, informē atkritumu radītājus un valdītājus par pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidoto infrastruktūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, par izmaiņām un aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī organizē sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumus;

9.5. plāno, organizē un kontrolē ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.6. nodrošināt atkritumu konteineru un urnu uzstādīšanu publiskās vietās;

9.7. savas kompetences ietvaros izskata sūdzības un priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

10. Pašvaldība neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

III. Prasības atkritumu savākšanai Dobeles novadā

11. Atkritumu savākšana Dobeles novadā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

11.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus;

11.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus;

11.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes;

11.4. teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu konteineru uzstādīšana – priekšapmaksas atkritumu maisus;

11.5. citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

12. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot plānotās darbības ar pašvaldību, var izveidot infrastruktūru atsevišķu sadzīves atkritumu veidu/plūsmu savākšanai, savākšanā izmantojot īpaši marķētus maisus, konteinerus vai citus atkritumu apsaimniekotāja izvēlētus savākšanas veidus.

13. Minimālais atkritumu savākšanas biežums:

13.1. nešķirotiem un šķirotiem atkritumiem no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Dobelē un Aucē – ne retāk kā vienu reizi nedēļā;

13.2. nešķirotiem un šķirotiem atkritumiem no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pagastos – ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās;

13.3. nešķirotiem atkritumiem no individuālajām dzīvojamajām mājām Dobelē, Aucē un novada ciemos – ne retāk kā vienu reizi mēnesī;

13.4. nešķirotiem atkritumiem no individuālajām dzīvojamajām mājām ārpus ciemu teritorijas – ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos;

13.5. šķirotiem atkritumiem no individuālajām dzīvojamajām mājām Dobelē, Aucē un novada ciemos – pēc pieprasījuma, sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju;

13.6. šķirotiem atkritumiem no publiski pieejamiem punktiem Dobelē un Aucē – ne retāk kā vienu reizi nedēļā, novada ciemos – ne retāk kā divas reizes mēnesī;

13.7. šķirotiem atkritumiem no individuālajām dzīvojamajām mājām ārpus ciemu teritorijas – pēc pieprasījuma, sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju;

13.8. nešķirotiem un šķirotajiem atkritumiem no ēkām, kurās tiek veikta komercdarbība, – ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

14. Līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, ne īsāku par trim gadiem un ne ilgāku par septiņiem gadiem.

15. Līgumu starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku ne ilgāku par laiku, par kuru noslēgts līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju.

16. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar atkritumu radītāju vai valdītāju, vai pilnvaroto personu.

17. Liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot:

17.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;

17.2. citus atkritumu savākšanas veidus;

17.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un pašvaldību saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

18. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un, ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

19. Šo noteikumu 16. punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību šo noteikumu 17. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

20. Dobeles novadā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami atkritumu poligonā.

IV. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

21. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi ir:

21.1. iekļauties pašvaldības izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību;

21.2. savākt, sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un ievietot tos atkritumu konteinerā;

21.3. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, bateriju un akumulatoru atkritumu, savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.

21.4. neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības norēķināties par sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā noteiktajai maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā bioloģisko atkritumu.

22. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

23. Atkritumu radītājs nodrošina, ka asie priekšmeti atkritumu konteineros tiek ievietoti tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

24. Nešķirotos sadzīves atkritumus un bioloģiskos atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.

25. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

26. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.

27. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

28. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.

29. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. Līgumu var slēgt uz vairākiem gadiem, attiecīgi norādot laika periodus, kuru laikā īpašums tiks lietots.

30. Saskaņot jaunu konteineru novietņu vai konteineru laukumu atrašanās vietu ar atkritumu apsaimniekotāju un Būvvaldi, kā arī ar zemes īpašnieku, ja konteinera novietne vai laukums neatrodas uz īpašniekiem piederošas zemes.

V. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas pienākumi

31. Nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

31.1. ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā paredzēts saistošo noteikumu 13. punktā;

31.2. ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs), informēt par to atkritumu apsaimniekotāju un vienoties par līguma noteikumu izmaiņām, paredzot radītajam sadzīves atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi sezonā, kuras laikā īpašums tiek lietots;

31.3. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas līgumā, nodrošinot sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

31.4. pēc pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldītāja rakstveida pieprasījuma 5 (piecu) dienu laikā sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

31.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piederošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

31.6. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

31.7. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā;

31.8. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus vai trafarētos maisus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

31.9. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos atkritumu konteinerus vai trafarētos maisus;

31.10. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņemto un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai izmantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, uzturēt tos tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap konteineriem;

31.11. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztukšošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

31.12. iekļauties pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

31.13. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, arī koku nobiru, lapu un zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās, sedzot attiecīgi radītās izmaksas;

31.14. pie publiskas lietošanas būvēm uzstādīt atkritumu urnas un to dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības.

32. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt pienākumu noslēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) pārvaldītājam. Šādos gadījumos par sadzīves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma pārvaldītājs.

33. Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var neslēgt, ja:

33.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek un nevar tikt apdzīvotas (saskaņā ar Būvvaldes atzinumu atzītas kā būves, kas degradē vidi; iekonservētas būves);

33.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.

34. Saimnieciskās darbības veicējiem pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas jāvienojās ar nekustamā īpašuma, kurā tiks uzsākta saimnieciskā darbība, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana.

VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

35. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem.

36. Pasākuma organizatoram jānodrošina depozīta sistēma, kura attiecas uz attiecīgajā publiskajā pasākumā izmantoto dzērienu iepakojumu, kā arī atkārtoti lietojamiem vai vienreiz lietojamiem traukiem dzērienu pasniegšanai.

37. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu atbildīgs tā organizētājs, kurš nodrošina:

37.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

37.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos sadzīves atkritumus, šim nolūkam pasūtot no atkritumu apsaimniekotāja attiecīgus atkritumu konteinerus;

37.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu:

37.3.1. Dobeles novada pilsētu teritorijā 8 (astoņu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma;

37.3.2. pārējā Dobeles novada teritorijā 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

37.4. ja pasākums notiek vairāk nekā vienu dienu, pasākuma organizētājam jānodrošina teritorijas sakopšana katru dienu līdz nākošās dienas pasākuma sākumam.

38. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

39. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, noteikumiem un noslēgto līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību un Valsts vides dienestu.

40. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

40.1. saņemt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās atļaujas no Valsts vides dienesta un pirms savas darbības uzsākšanas noslēgt līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;

40.2. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu un pieejamu dalītās atkritumu vākšanas pakalpojumu šādiem atkritumu veidiem – stikla, papīra, plastmasas, tekstila, metāla iepakojumam, bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem, liela izmēra, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un sadzīvē radušajiem bīstamajiem atkritumiem;

40.3. slēgt ar katra nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, vai lietotāju līgumu par atkritumu savākšanu, kurā ir norādīts atkritumu izvešanas apjoms un periodiskums, nodrošinot ikvienu atkritumu radītāju Dobeles novadā, ar kuru ir noslēgts līgums, ar sadzīves atkritumu savākšanas konteineriem. Līguma termiņš, nevar būt garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību;

40.4. nodrošināt atkritumu radītāju un valdītāju ar dažāda tilpuma konteineriem, maisiem, kā arī priekšapmaksas maisiem, iepriekš saskaņojot klientu un apsaimniekotāju intereses;

40.5. slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;

40.6. iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā;

40.7. veikt regulāru, saskaņotu visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu no konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību noslēgtā līguma noteikumiem, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu konteineru iztukšošanas laikā);

40.8. marķēt atkritumu konteinerus un maisus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, kontaktinformāciju un konteinerā ievietojamo atkritumu veidu;

40.9. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

40.10. pēc atkritumu radītāja pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noteikto izcenojumu;

40.11. izmantot atkritumu apsaimniekošanai specializētos transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai;

40.12. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu un pēc pieprasījuma par atsevišķu samaksu nodrošināt atsevišķu veidu atkritumu (liela izmēra, būvniecības, bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu u.c.) savākšanu;

40.13. lai samazinātu transporta slodzi uz ceļiem, troksni, gaisa piesārņojumu un citu ietekmi uz vidi, optimizēt maršrutus gan dalīto, gan nešķiroto atkritumu savākšanā;

40.14. atkritumu konteineru novietošanas vietas saskaņot ar atkritumu valdītāju;

40.15. sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt liela izmēra, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu vismaz reizi ceturksnī. Sadarbība ar pašvaldību šī punkta izpratnē ir maršrutu un laiku saskaņošana, kā arī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamas informācijas sniegšana no pašvaldības puses;

40.16. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem noteikumu neievērošanas gadījumā;

40.17. ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasību izmaiņām saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu un par liela izmēra, mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu;

40.18. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasībām;

40.19. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

40.20. veikt sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā Dobeles novadā, lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē (informatīvas lapas par sniegtajiem pakalpojumiem, izglītojoši pasākumi, publikācijas vietējā laikrakstā, sižeti televīzijā, internets, u.c.).

41. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja:

41.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

41.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka sadzīves atkritumi pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritumiem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

41.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

41.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

41.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

42. Apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušus priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām. Atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo priekšmetu meklēšanu.

43. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai

44. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

45. Atkritumu apsaimniekotājs izstrādā atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

46. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus un prasības atkritumu dalītai savākšanai.

47. Atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības teritorijā uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

47.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

47.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

48. Atkritumu dalītā savākšana tiek nodrošināta termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un reģenerāciju.

49. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

50. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašvaldību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

51. Atkritumu apsaimniekotājs, sadarbībā ar pašvaldību un/vai citiem sadarbības partneriem, vismaz reizi ceturksnī organizē liela izmēra atkritumu, videi kaitīgo un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas u.c.) savākšanas akcijas. Lai veicinātu atsevišķu atkritumu veidu dalītu savākšanu, atkritumu apsaimniekotājs var organizēt arī citu atkritumu veidu savākšanas akcijas.

IX. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošana

52. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumi jānodala atsevišķi no citiem atkritumiem.

53. Liela izmēra atkritumu un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai atkritumu radītājs vai valdītājs izvēlas pakalpojuma sniedzēju, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ieguvis atbilstošu atļauju šo atkritumu apsaimniekošanai, ir reģistrēts APUS sistēmā un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību (mājsaimniecībās radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi).

54. Par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir atbildīga pilnvarotā persona.

55. Pilnvarotās personas pienākums ir:

55.1. izveidot grafiku, kas nosaka liela izmēra atkritumu savākšanas biežumu. Grafiku sastāda vienam gadam un līdz katra gada 10. janvārim iesniedz to atkritumu apsaimniekotājam saskaņošanai;

55.2. kāpņu telpās izvietot informāciju par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas kārtību un izvešanas grafiku. Informāciju par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu var sniegt arī citos pilnvarotās personas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka, valdītāja vai lietotāja atrunātos saziņas veidos;

55.3. nodrošināt vietu liela izmēra atkritumu īslaicīgai novietošanai un attiecīgās vietas sakopšanu pēc liela izmēra atkritumu savākšanas;

55.4. pēc liela izmēra atkritumu savākšanas nodrošināt otrreizējai izmantošanai vai pārstrādei nederīgu atkritumu tūlītēju transportēšanu uz atkritumu poligonu.

56. Par mājsaimniecībās radīto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, nodrošinot šo atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai (mājsaimniecībās radītajiem būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem) un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par šo atkritumu apsaimniekošanu vai ar savu transportu, transportējot uz savākšanas laukumu, ņemot vērā laukumos noteiktos nosacījumus šo atkritumu pieņemšanā, vai atkritumu poligonu.

57. Par būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu individuālās dzīvojamās mājās ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, nodrošinot šo atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par šo atkritumu apsaimniekošanu (mājsaimniecībās radītajiem būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem).

58. Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu un liela izmēra atkritumu apsaimniekošanai paredzētie konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustībai.

59. Iespēju robežās ir jāveic būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu šķirošana atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja prasībām un ieteikumiem.

60. Nododot būvi ekspluatācijā, pašvaldības Būvvaldei ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina būvniecībā radušos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu nodošanu, un kurā norādīts nodoto atkritumu apjoms, to rašanās vieta un pieņemšanas vieta.

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

61. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

61.1. atdala sadzīves bīstamo atkritumus no citu veidu atkritumiem;

61.2. uzglabā sadzīves bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un vidi, kā arī personu mantu;

61.3. sedz visas ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saistītās izmaksas;

61.4. juridiskā persona slēdz līgumu ar sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

61.5. fiziskā persona no sadzīves bīstamajiem atkritumiem atbrīvojas:

61.5.1. nogādājot uz speciāli ierīkotām sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietām;

61.5.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotajās akcijās;

61.5.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

62. Dalīti tiek vākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:

62.1. sadzīves bīstamie atkritumi t.sk. videi kaitīgās preces kā neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas, eļļas filtru atkritumi un izlietotās smēreļļas, azbestu saturošie atkritumi, krāsas un lakas saturošie atkritumi – šķiroto atkritumu savākšanas laukumā vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā vai sadarbībā ar esošiem bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem. Aktualizēto papildu informāciju iespējams iegūt https://skiroviegli.lv; https://www.atkritumi.lv;

62.2. baterijas – publiskās vietās pieejamos konteineros, kas paredzēti attiecīgā atkritumu veida savākšanai (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);

62.3. medikamenti un to atlikumi.

63. Par pārkāpumiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā jāziņo Valsts vides dienestam vai pašvaldības policijai.

XI. Prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai

64. Bioloģiski noārdāmie atkritumi izvedami normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktos termiņos un kārtībā.

65. Bioloģiski noārdāmos atkritumus savākšanas punktā uzglabā – ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā), izvedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus.

66. Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir jānogādā uz speciāli ierīkotu kompostēšanas laukumu, ja šāds laukums ir izveidots novada administratīvajā teritorijā, vai jānodala bioloģiski noārdāmie atkritumi no pārējo atkritumu plūsmas un jāievieto atbilstošos konteineros, ja šādi konteineri ir izvietoti šķirotu atkritumu savākšanas laukumos vai sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos.

67. Publisko apstādījumu teritorijās ir pieļaujama bioloģiski noārdāmu dārzu vai parku atkritumu, kompostēšana ar labiekārtošanas speciālistu vai pagasta pārvaldes vadītāju vai komunālās saimniecības speciālistu saskaņotās vietās. Bioloģiski noārdāmo dārzu vai parku atkritumu kompostēšana veicama saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteikto.

68. Fiziskai personai tās mājsaimniecībā radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus atļauts kompostēt uz viņas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošas zemes, nodrošinot, ka netiek radīts kaitējums videi, apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai vai personu mantai.

XII. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība

69. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka pašvaldības dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

70. Maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu.

71. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt izmaiņas pašvaldības apstiprinātajai sadzīves atkritumu maksai, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu, pievienojot maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu ar ekonomisko pamatojumu.

72. Pašvaldība izvērtē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta ceturto daļu un maksu nemaina biežāk kā vienu reizi gadā.

73. Pašvaldības apstiprinātās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc saistošo noteikumu 72. punktā minētā domes lēmuma pieņemšanas, ja domes lēmumā nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

74. Maksa par citu sadzīves atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, liela izmēra, ražošanas u.c. atkritumu) savākšanu tiek noteikta, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgās atkritumu apsaimniekošanas darbības.

XIII. Aizliegumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā

75. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

76. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai to pilnvarotai personai aizliegts sadzīves atkritumu konteinerus pastāvīgai izmantošanai novietot uz ielām. Izņēmums – vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums, iepriekš saskaņojot ar pašvaldību.

77. Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai to pilnvarotai personai, kuras teritorijā norisinās būvniecības darbi, aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.

78. Pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts:

78.1. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus, tai skaitā sadzīves atkritumu konteineros un mazos sadzīves atkritumu konteineros (urnās); pieļaujama tikai koksnes (nekompostējamo dārzu un parku atkritumu – zaru, koku un krūmu atgriezumu) dedzināšana teritorijas sakopšanas laika posmā no 15. oktobra līdz 15. maijam, ievērojot ugunsdrošības prasības, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;

78.2. novietot jebkura veida atkritumus blakus atkritumu konteineriem vai citās nesaskaņotās vietās;

78.3. sadzīves atkritumus novietot uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pilsētas vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

78.4. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot dalīti savākto atkritumu konteineros;

78.5. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visu veidu sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas;

78.6. piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus, citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas;

78.7. sadzīves atkritumu konteineros ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstamus atkritumus, liela izmēra atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos un mājsaimniecībās radītos būvniecības atkritumus;

78.8. sadzīves atkritumu konteinerus cieši sablīvēt un iesaldēt, jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt sadzīves atkritumu konteinerus;

78.9. novietot liela izmēra atkritumus un būvniecības atkritumus sadzīves atkritumu konteineru laukumos, sadzīves atkritumu konteineros, ja to novietošana nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju vai pilnvaroto personu un atkritumu apsaimniekotāju;

78.10. veikt darbības, kas ir pretrunā ar saistošos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

XIV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumiem

79. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu, un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Atkritumu apsaimniekošanas likumā un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.

80. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.

81. Administratīvais sods saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

XV. Pārejas noteikumi

82. Līdz 2023. gada 31. janvārim spēkā ir trīs atkritumu apsaimniekošanas zonas (nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu, noslēgto līgumu un publisko iepirkumu dokumentos noteiktajam):

82.1. pirmā zona: Dobeles pilsēta, Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagasti;

82.2. otrā zona: Auces pilsēta, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces, Vītiņu pagasti;

82.3. trešā zona: Augstkalnes, Bukaišu, Tērvetes pagasti.

83. No 2023. gada 31. janvāra līdz 2025. gada 31. janvārim spēkā ir divas atkritumu apsaimniekošanas zonas (nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu atbilstoši normatīvo aktu, noslēgto līgumu un publisko iepirkumu dokumentos noteiktajam):

83.1. pirmā zona: Dobeles pilsēta, Augstkalnes, Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Tērvetes pagasti, Zebrenes pagasti;

83.2. otrā zona: Auces pilsēta, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces, Vītiņu pagasti.

84. Noteikumu 6. punkts stājas spēkā 2025. gada 1. februārī.

85. Līdz vienas atkritumu apsaimniekošanas zonas izveidei nav spēkā šo noteikumu 14. punkts par līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju termiņu.

Noteikumu 14. punkts stājas spēkā 2025. gada 1. februārī.

86. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie līgumi starp nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un atkritumu apsaimniekotāju ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem saistošajiem noteikumiem.

87. Pretrunu gadījumā pusēm ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

88. Katrā atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu apsaimniekotājs.

XVI. Noslēguma jautājumi

89. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

89.1. Dobeles novada pašvaldības 2018. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 7 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novadā";

89.2. Auces novada pašvaldības 2017. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā";

89.3. Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 21. novembra saistošos noteikumus Nr. 29 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 33 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus Dobeles novadā.

Nr. 33 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā " (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi) apsaimniekošanu Dobeles novadā; Dobeles novada dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās; prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā dalītai atkritumu savākšanai un šķirošanai; minimālo atkritumu savākšanas biežumu; kārtība, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu; atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi neatstās tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNoteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dobeles novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Dobeles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 24.11.2022.Stājas spēkā: 13.12.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 12.12.2022. OP numurs: 2022/240.8
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
337848
13.12.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"