Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 682

Rīgā 2022. gada 2. novembrī (prot. Nr. 55 17. §)
Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir funkcionāli traucējumi vai noteikta invaliditāte, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk –  pakalpojumu sniedzējs) saņem valsts finansētu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (turpmāk kopā – pakalpojumi);

1.2. kārtību, kādā persona ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam prioritāri saņem  pakalpojumus, kā arī pakalpojumu veidus, apjomu un saņemšanas nosacījumus;

1.3. funkcionālos traucējumus pakalpojumu saņemšanai (​pielikums);

1.4. prasības pakalpojumu sniedzējam.

2. Ja pakalpojumu pieprasījums pārsniedz pakalpojumu sniegšanas iespējas un veidojas pakalpojumu saņēmēju rinda, pakalpojumus saņem šādā secībā:

2.1. personas ar prognozējamu invaliditāti atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam;

2.2. personas ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti;

2.3. personas ar funkcionāliem traucējumiem;

2.4. personas, kuras profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros apguvušas kādu no izglītības programmām un divu gadu laikā pēc programmas pabeigšanas uzsāk radniecīgas kvalifikācijas augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmas apgūšanu;

2.5. personas, kuras saņem vai ir saņēmušas valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie pakalpojumu sniedzēja.

3. Persona, kura pakalpojumu saņemšanas laikā ir zaudējusi  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Invaliditātes likumā noteiktās tiesības saņemt pakalpojumus vai kuras funkcionālie traucējumi vairs neatbilst šo noteikumu pielikumā norādītajiem funkcionālajiem traucējumiem, ir tiesīga pabeigt uzsākto pakalpojumu saņemšanu.

4. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus persona var saņemt pēc profesionālās piemērotības noteikšanas atbilstoši tās rezultātiem.

5. Personām ir tiesības atkārtoti saņemt:

5.1. profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu ne biežāk kā reizi trijos gados, pēc tam kad pabeigta iepriekšējā profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšana;

5.2. profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu reizi gadā pēc pakalpojumu sniedzēja lēmumā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu noteiktā termiņa  beigām, ja mainījies personas funkcionālo traucējumu veids vai to smaguma pakāpe;

5.3. profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja atkārtoti noteikta profesionālā piemērotība. Ja persona profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros apguvusi kādu no izglītības programmām un divu gadu laikā pēc programmas pabeigšanas uzsāk radniecīgas kvalifikācijas augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmas apgūšanu, tad šādau profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana nav uzskatāma par atkārtotu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu.

6. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma atkārtotai saņemšanai personai ir pienākums iesniegt pakalpojumu sniedzējam informāciju, kas apliecina iepriekš profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma ietvaros saņemto ieteikumu izpildi.

7. Personai ar prognozējamu invaliditāti ir tiesības pakalpojumus saņemt atkārtoti, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk  –   komisija) personai atkārtoti nosaka prognozējamu invaliditāti un ārstējošais ārsts rehabilitācijas plānā atkārtoti nosaka pakalpojumu nepieciešamību.

8. Pakalpojumu sniedzējs atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam un to smaguma pakāpei nodrošina pakalpojumu saņemšanas vietā vides piekļūstamību, kā arī inventāru un telpas, kas aprīkotas atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu jomā.

9. Pakalpojumu nodrošināšanā pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar komisiju, Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk  –  nodarbinātības aģentūra), izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, kā arī pašvaldību sociālajiem dienestiem, veicot informācijas apmaiņu par personu sociālo situāciju un individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā noteikto pakalpojumu sniedzēja kompetencē esošo pasākumu izpildes rezultātiem.

10. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieņemt lēmumu:

10.1. par pakalpojumu  sniegšanas apturēšanu uz noteiktu laiku, ja ir saņemts personas rakstveida iesniegums ar lūgumu apturēt pakalpojumu saņemšanu pamatotu iemeslu dēļ (piemēram, pārejoša darbnespēja, bērna piedzimšana, ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē pakalpojumu saņemšanai noteiktajā laikā, pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve);

10.2. par pakalpojumu sniegšanas apturēšanu uz noteiktu laiku vai par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu, ja personas veselības stāvoklis neļauj personai turpināt pakalpojumu saņemšanu;

10.3. par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu, ja persona bez pamatota iemesla neierodas saņemt piešķirtos pakalpojumus, nepilda līdzdarbības pienākumus vai līgumā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu noteiktos pienākumus (pienākumu apgūt mācību vielu vai atkārtoti pārkāpj pakalpojumu sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus).

11. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas iesniedzot iesniegumu pakalpojumu sniedzēja vadītājam. Pakalpojumu sniedzēja vadītāja lēmumu par apstrīdēto pakalpojumu sniedzēja izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

II. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšana

12. Lai personu integrētu darba tirgū, profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma ietvaros personai atbilstoši tās izglītības līmenim, funkcionālajām spējām, sociālajām prasmēm, iemaņām un motivācijai nosaka:

12.1. profesionālās rehabilitācijas programmu, izvērtējot personas interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties, iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī veselības stāvokļa, intelektuālo spēju un individuālo īpašību atbilstību personas izraudzītajai profesijai;

12.2. nepieciešamos atbalsta pasākumus.

13. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu persona saņem:

13.1. atsevišķa pakalpojuma veidā, ja personai nav piemērotas izglītības programmas vai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi nav nepieciešami;

13.2. kā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sastāvdaļu.

14. Lai īstenotu šo noteikumu 12. punktā minētās prasības, profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniedzējs:

14.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai personai ir noteikta invaliditāte;

14.2. iegūst informāciju par personas funkcionālajiem traucējumiem Vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā.

15. Lai saņemtu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu, persona iesniedz pakalpojumu sniedzējam šādus dokumentus (personiski, nosūta elektroniski uz pakalpojuma sniedzēja oficiālo elektronisko adresi, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai nosūta pa pastu):

15.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Iesniegumā persona apliecina gatavību aktīvi līdzdarboties un ievērot pakalpojumu sniedzēja sagatavotos ieteikumus pēc profesionālās piemērotības pakalpojuma saņemšanas;

15.2. ārstējošā ārsta izsniegta un komisijas apstiprināta individuālā rehabilitācijas plāna kopiju, ja personai ir noteikta prognozējama invaliditāte;

15.3. ģimenes (vispārējās prakses) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā:

15.3.1. norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās slimības pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas spēkā esošajai redakcijai, ja personai ir invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte;

15.3.2. norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās slimības pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas spēkā esošajai redakcijai un personas slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi  atbilstoši šo noteikumu pielikumam, ja personai nav noteikta invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte;

15.3.3. iekļauta informācija par medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas pakalpojuma sniedzējam;

15.4. nodarbinātības aģentūras nosūtījumu uz profesionālās piemērotības noteikšanu, ja personai tāds izsniegts;

15.5. dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un kvalifikāciju, ja personai tādi ir. Ierodoties pie pakalpojuma sniedzēja, persona uzrāda minēto izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu oriģinālus, kā arī personu apliecinošu dokumentu;

15.6. pakalpojumu sniedzēja speciālistu nosūtījumu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanai, ja persona ir saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie pakalpojumu sniedzēja.

16. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniedzējs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

16.1. piešķirt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Ja nav iespēju nodrošināt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniegšanu uzreiz, lēmumā iekļauj nosacījumu par personas uzņemšanu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņēmēju rindā un pakalpojuma piešķiršanu ar nosacījumu, ka pēc rindas pienākšanas personai vēl ir tiesības saņemt pakalpojumu;

16.2. atteikt profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma piešķiršanu, ja persona neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Invaliditātes likumā noteiktajām prasībām.

17. Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums ilgst līdz 10 kalendāra dienām, kura laikā pakalpojuma sniedzēja speciālisti, ņemot vērā šo noteikumu 12. punktā minētos nosacījumus, novērtē:

17.1. personas veselības stāvokli un funkcionālos traucējumus, kas ierobežo viņas darbspējas, ņemot vērā arī personas iesniegtajos medicīniskajos dokumentos norādīto informāciju;

17.2. personas īpašību atbilstību izraudzītajai profesijai, psiholoģisko stāvokli, mērķtiecību, motivāciju, spējas apgūt jaunas prasmes un zināšanas, interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētajām profesijām;

17.3. personas iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas;

17.4. personas spējas mācīties un strādāt konkrētā profesionālās darbības jomā, pamatojoties uz teorētisku un praktisku izmēģinājumu rezultātiem personai ieteicamā profesionālās darbības jomā;

17.5. personas sociālo situāciju, sociālās prasmes, pašaprūpes un higiēnas iemaņas;

17.6. personas individuālās vajadzības.

18. Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz šo noteikumu 17. punktā minēto novērtējumu rezultātiem, piecu darbdienu laikā rakstiski sagatavo personai vismaz vienu no šādiem ieteikumiem turpmākai rīcībai:

18.1. ieteikumu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros apgūt kādu no pakalpojumu sniedzēja īstenotajām izglītības programmām;

18.2. ieteikumu apgūt kādu izglītības programmu, kuras apgūšanu nepiedāvā pakalpojumu sniedzējs;

18.3. ieteikumu par personas darbspēju atjaunošanai un uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem vai pasākumiem prasmju un funkcionēšanas spēju uzlabošanai;

18.4. ieteikumu vērsties savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā atbalsta saņemšanai un informāciju par personas dzīvesvietas pašvaldībā pieejamajiem personai piemērotajiem pakalpojumiem;

19. Šo noteikumu 18. punktā  norādītos ieteikumus personas turpmākai rīcībai pakalpojumu sniedzējs ar personas piekrišanu var nosūtīt personas dzīvesvietas pašvaldības sociālajam dienestam pēc tā pieprasījuma.

20. Lai sagatavotu šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minēto ieteikumu, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt no pašvaldības sociālā dienesta informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem.

21. Nosakot klātienē personas profesionālo piemērotību, pakalpojumu sniedzējs, izvērtējot nepieciešamību, personai nodrošina:

21.1. ēdināšanu līdz trim reizēm dienā atbilstoši personas veselības stāvoklim un diētai;

21.2. izmitināšanu, ja personai funkcionālo traucējumu dēļ nepieciešams aprūpētāja atbalsts, persona dzīvo citas pašvaldības teritorijā un no dzīvesvietas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai personai nav pieejams sabiedriskais transports vai ja persona pārvietojas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un tai ir apgrūtināta iekļūšana sabiedriskajā transportā;

21.3. transporta pakalpojumus no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma sniegšanas vietai, ja persona mitinās dienesta viesnīcā;

21.4. aprūpētāja atbalstu, ja tas nepieciešams personas funkcionālo traucējumu un to smaguma pakāpes dēļ.

III. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana

22. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu (jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu, tai skaitā profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē) saņemšanas laikā personai nodrošina nepieciešamos multidisciplināros atbalsta pasākumus, lai uzlabotu viņas arodprasmes, profesionālo kvalifikāciju un darbspējas, kā arī stiprinātu spējas un motivāciju, integrējot personu darba tirgū.

23. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi var ietvert:

23.1. novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 18. punktā minēto ieteikumu (individualizētu funkcionālo traucējumu izvērtēšanu un profesionālās piemērotības noteikšanu);

23.2. multidisciplināru pasākumu kopumu integrācijai darba tirgū, kura ietvaros nodrošina:

23.2.1. jaunas profesijas apguvi (profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē);

23.2.2. profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi (profesionālās pilnveides izglītības programmas);

23.2.3. profesionālo zināšanu vai prasmju atjaunošanu;

23.2.4. neformālās izglītības prasmju programmas;

23.3. atbalsta sniegšanu prakses vietu nodrošināšanā, nodarbinātības uzsākšanā un individuālas konsultācijas darba vides pielāgošanā sešus mēnešus pēc profesionālās izglītības iegūšanas;

23.4. motivācijas stiprināšanas programmu;

23.5. individuālo sociālo rehabilitāciju darbspēju atjaunošanai;

23.6. atbalstu personas pašaprūpes iemaņu pilnveidošanai;

23.7. aprūpētāja atbalstu, ja tas nepieciešams atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam un tā smaguma pakāpei;

23.8. B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas apguvi;

23.9. sporta un sociālās iekļaušanas pasākumus speciālistu vadībā.

24. Lai saņemtu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu ar lūgumu piešķirt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus (personiski, nosūta elektroniski uz pakalpojumu sniedzēja oficiālo elektronisko adresi, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai nosūta pa pastu). Iesniegumā persona:

24.1. norāda izglītības programmu atbilstoši šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam ieteikumam;

24.2. norāda, vai personai ir nepieciešams dienesta viesnīcas pakalpojums;

24.3. apliecina gatavību sadarboties ar pakalpojumu sniedzēju, lai aktīvi iesaistītos darba tirgū pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas.

25. Pēc šo noteikumu 24. punktā minētā iesnieguma saņemšanas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

25.1. piešķirt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un noteikt tā saņemšanas laiku un nosacījumus, ja personai ir izsniegts šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētais ieteikums;

25.2. atteikt profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, ja persona nav saņēmusi profesionālās piemērotības pakalpojumu vai tai nav izsniegts šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētais ieteikums.

26. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai pakalpojumu sniedzējs:

26.1. noslēdz ar personu līgumu, kurā noteikti profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumi, personas tiesības un pienākumi;

26.2. sadarbībā ar personu izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, iekļaujot tajā ārstniecības elementus;

26.3. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī novērtē personas individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā noteikto mērķu izpildi;

26.4. pēc tam, kad persona pabeigusi saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, pēc pašvaldības sociālā dienesta pieprasījuma, ja persona piekrīt, informē to par individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā noteikto pakalpojuma sniedzēja kompetencē esošo pasākumu izpildes rezultātiem.

27. Šo noteikumu 23. punktā minētos profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvertos pasākumus īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja speciālisti, kuri nodrošina:

27.1. profesionālās piemērotības noteikšanu, ja profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu persona saņem kā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sastāvdaļu;

27.2. profesionālās izglītības iegūšanas programmu;

27.3. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi;

27.4. prasmju apguves programmu personām, kurām invaliditātes cēlonis ir garīga rakstura traucējumi. Minētā programma ietver teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju apguvi noteiktu darbību veikšanai, kā arī funkcionālo spēju uzlabošanu, lai iekļautos sabiedrībā un darba tirgū;

27.5. motivācijas stiprināšanas programmu, kas ietver pakalpojumu sniedzēja psihologa individuālās un grupu konsultācijas motivācijas veidošanai, lai persona iekļautos darba tirgū, kā arī saskarsmes iemaņu pilnveidošanai;

27.6. individuālu sociālo rehabilitāciju ar ārstniecības elementiem personas darbspēju atjaunošanai multiprofesionāla sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidā, nodrošinot tā saturu un veidu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un pakalpojuma mērķim.

28. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros pakalpojumu sniedzējs:

28.1. sadarbojas ar darba devējiem un to organizācijām:

28.1.1. veicot pārrunas un informējot par pakalpojumu saņēmēju funkcionālo traucējumu īpatnībām un to ietekmi uz darba procesu;

28.1.2. organizējot darba devēju informēšanas braucienus pie pakalpojumu sniedzēja;

28.1.3. konsultējot par darba vides pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

28.1.4. pielāgojot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saturu atbilstoši darba devēju ieteikumiem;

28.2. veido un uzkrāj informāciju par iespējamām prakses un darba vietām;

28.3. organizē pakalpojumu saņēmēju mācību braucienus pie darba devējiem;

28.4. sagatavo pakalpojumu saņēmējus darba intervijām un pārrunām ar darba devēju;

28.5. veido un uztur sadarbības tīklu ar bijušajiem pakalpojumu saņēmējiem, kuri sekmīgi integrējušies darba tirgū, par labās prakses piemēriem informējot personas un sabiedrību.

29. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar iespējamiem darba devējiem nodrošina prakses vietas un to saturu atbilstoši attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prakses programmai noteiktajām prasībām. Prakses laikā pakalpojumu sniedzējs nodrošina prakses norises pārraudzību un, ja nepieciešams, arī pakalpojumu sniedzēja speciālistu atbalstu.

30. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas laikā personas, kuras apgūst profesionālo izglītību un kurām ir Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta braukšanas mācību atļauja, ir tiesīgas apgūt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmu. 

31. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros klātienē pakalpojumu sniedzējs, izvērtējot nepieciešamību, personai nodrošina:

31.1. ēdināšanu līdz trim reizēm dienā atbilstoši personas veselības stāvoklim un diētai;

31.2. izmitināšanu, ja personai funkcionālo traucējumu dēļ nepieciešams aprūpētāja atbalsts, persona dzīvo citas pašvaldības teritorijā un no dzīvesvietas līdz profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas vietai personai nav pieejams sabiedriskais transports vai ja persona pārvietojas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un tai ir apgrūtināta iekļūšana sabiedriskajā transportā;

31.3. transporta pakalpojumus no dienesta viesnīcas līdz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietai, ja persona mitinās dienesta viesnīcā;

31.4. aprūpētāja atbalstu, ja tas nepieciešams atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam un tā smaguma pakāpei.

32. Personas, kuras pabeigušas saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un ir ieguvušas darba ņēmēja vai pašnodarbinātas personas statusu, sešus mēnešus pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja izglītības programmas absolvēšanas var saņemt pakalpojumu sniedzēja speciālistu konsultatīvo atbalstu saskarsmes veidošanā ar darba devēju, darba vides novērtēšanā un pielāgošanā, kā arī problēmjautājumu risināšanā, ja tādi rodas.

IV. Prasības pakalpojumu sniedzējam

33. Pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestāžu reģistrā un izglītības iestāžu reģistrā un ievēro normatīvajā aktā par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktās vispārīgās prasības.

34. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz multiprofesionāla pakalpojuma veidā saskaņā ar personai individuāli sagatavotu profesionālās rehabilitācijas plānu, nodrošinot pakalpojuma saturu un veidu atbilstoši mērķa grupas vajadzībām un pakalpojuma sniegšanas mērķim.

35. Pakalpojumu saņemšanas laikā pakalpojumu sniedzējs nodrošina medicīnisko uzraudzību, psihosociālo atbalstu un gadījuma vadību.

36. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu saņēmēju uzskaiti.

37. Profesionālās rehabilitācijas noslēgumā pakalpojumu sniedzējs nodrošina profesionālās rehabilitācijas rezultātu izvērtēšanu un sniedz šo noteikumu 32. punktā minēto konsultatīvo atbalstu.

V. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 21. februāra noteikumus Nr. 94 "Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 41. nr.).  

39. Personas, kuras pakalpojumu saņemšanu uzsākušas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 21. februāra noteikumiem Nr. 94 "Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu", pabeidz pakalpojumu saņemšanu atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 2. novembra
noteikumiem Nr. 682
Funkcionālo traucējumu saraksts

 

Slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai (SFK kods)Kategorijas nosaukums
d1Mācīšanās un zināšanu lietojums
d2Vispārīgie uzdevumi un vajadzības
d3Komunikācija
d4Mobilitāte
d5Pašaprūpe
d6Mājas dzīve
d7Interpersonāla mijiedarbība un attiecības
d8Galvenās dzīves jomas
d9

 

Dzīve kopienā, sociālā un pilsoniskā dzīve

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 682Pieņemts: 02.11.2022.Stājas spēkā: 08.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 07.11.2022. OP numurs: 2022/216.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
336971
08.11.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"