Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2028. gada 1. janvārī.
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 42

Tukumā 2022. gada 25. maijā (prot. Nr. 9, 5. §)
Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
25.05.2022. lēmumu
(prot. Nr. 9, 5. §)

Precizēti
ar Tukuma novada domes
27.07.2022. lēmumu
(prot. Nr. 12, 3. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Tukuma novada Lestenes pagasta teritorijā esošā Kliģu ezerā, kurā noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).

2. Ar saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā" (nolikums pielikumā).

3. Saistošo noteikumu darbības laiks no 2022. gada 1. augusta līdz 2027. gada 31. decembrim.

4. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2016. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā" (prot. Nr. 8, 4. §).

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 42
"Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā"
NOLIKUMS
Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Kliģu ezers atrodas Tukuma novada Lestenes pagastā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9068 002 0137. Kliģu ezers aizņem 21,8 ha platību.

2. Atbilstoši Civillikuma 1102. pantam, Kliģu ezers ir privāts ezers, un tā tiesiskais valdītājs ir Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība). Saskaņā ar Civillikuma II pielikuma 200. punktu, zvejas tiesības Kliģu ezerā pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Kliģu ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" ar nolūku nodrošināt racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūt līdzekļus zivju resursu regulārai pavairošanai Kliģu ezerā.

4. Licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā organizē Tukuma novada domes pilnvarots nomnieks SIA "Dobeles biznesa centrs Pils" (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs), pamatojoties uz Tukuma novada domes 2010. gada 27. maija lēmumu "Par īpašuma "Kliģu ezers" iznomāšanu" (prot. Nr. 6, 46. §).

5. Ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju: SIA "Dobeles biznesa centrs Pils", reģistrācijas Nr. 48503014030, juridiskā adrese Brīvības iela 10B, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tālrunis +371 63722099, elektroniskā pasta adrese: info@agrolats.lv. Licencētās makšķerēšanas organizētāja struktūrvienība: atpūtas bāze "Kliģi", adrese: "Kliģu atpūtas bāze", Pienava, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147, tālrunis: +371 22339196.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

6. Atļautie makšķerēšanas rīki un veidi, loma lielums un citi ierobežojumi Kliģu ezerā noteikti atbilstoši makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", ievērojot šādus papildu nosacījumus:

6.1. makšķerēšana no laivas atļauta tikai diennakts gaišajā laikā. Makšķerēšana no laivas diennakts tumšajā laikā atļauta, informējot licencētās makšķerēšanas organizētāju, par ko licencētās makšķerēšanas organizētājs izdara attiecīgu atzīmi licencē;

6.2. vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļauts uzglabāt un paturēt ne vairāk kā trīs karpas, un katras karpas svars nedrīkst pārsniegt trīs kg. Karpas, kuru svars ir lielāks par trīs kg, ir jāatlaiž dzīvas atpakaļ ūdenī.

7. Makšķerēšanas sezonas un laiki:

7.1. pavasara/vasaras sezona: no 1. aprīļa līdz 30. novembrim;

7.2. ziemas sezona: no 1. decembra līdz 31. martam.

8. Makšķerēt Kliģu ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un tam makšķerējot ir līdzi nolikumā noteiktajā laika periodā derīgā makšķerēšanas licence un personu apliecinošs dokuments, bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem (izņemot personas ar invaliditāti) arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izsniegtas uz konkrētas personas vārda, un tās aizliegts nodot citām personām.

III. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

Nr.
p.k.

 
Licences veids
 
Maksa
EUR

 
Skaits,
gab. gadā

 
9.
 
Pavasara/vasaras sezonas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā40,00
 
50
 
10.
 
Ziemas sezonas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā20,00
 
50
 
11.
 
Vienas dienas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā pavasara/vasaras sezonā10,00
 
2000
 
12.
 
Vienas dienas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā ziemas sezonā3,00
 
2000
 
13.
 
Samazinātās maksas vienas dienas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā pavasara/vasaras sezonā5,00
 
100
 
14.
 
Samazinātās maksas vienas dienas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā ziemas sezonā2,00
 
100
 
15.
 
Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kliģu ezerā
 
30
 
Licences cenā iekļauts PVN.

IV. Makšķerēšanas licenču maksas atlaižu piemērošana

16. Samazinātās maksas vienas dienas licences makšķerēšanai Kliģu ezerā pavasara/vasaras sezonā un ziemas sezonā ir tiesīgas iegādāties:

16.1. personas ar invaliditāti un politiski represētās personas;

16.2. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;

16.3. personas vecumā virs 65 gadiem;

16.4. Kliģu ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bet ne vairāk kā trīs licences uz vienu īpašumu;

16.5. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

17. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Kliģu ezerā ir tiesīgas saņemt personas, kuras devušas ieguldījumu zivju vai vēžu resursu papildināšanā un dabas aizsardzībā un saglabāšanā saskaņā ar licencētās makšķerēšanas organizētāja sastādītu sarakstu, kas iesniegts un apstiprināts Pašvaldībā.

V. Licenču noformējums, pārdošanas un izsniegšanas vieta

18. Katra licence satur šādus rekvizītus: kārtas numuru, cenu, derīguma termiņu, licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizītus, licences saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, licences izsniedzēja un saņēmēja parakstus, izsniegšanas datumu. Visu veidu vienas dienas (12 stundas) licencēs tās izmantošanas datumu un pulksteņa laiku ieraksta licences izsniedzējs. Gada licence tiek izsniegta uz kalendāro gadu. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām. Licenču paraugi norādīti nolikuma 1. pielikumā.

19. Makšķerēšanas licenci var iegādāties un saņemt adresē: "Kliģu atpūtas bāze", Pienava, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147, iepriekš sazinoties pa tālruni + 371 63155030 vai + 371 22339196, elektroniskā pasta adresi: kligi@kligi.lv, darba laiks: pirmdiena – piektdiena no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00, skatīt 2. pielikumu.

VI. Lomu uzskaite

20. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.

21. Makšķernieka pienākums ir piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci nodot nolikuma 19. punktā minētajā licences iegādes vai saņemšanas vietā vai nosūtīt licencētās makšķerēšanas organizētājam uz licencē norādīto adresi vai elektroniskā pasta adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites tabulu (3. pielikums).

22. Licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu katru gadu līdz 1. februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz Valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūts "BIOR"".

VII. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

23. No makšķerēšanas licenču pārdošanas iegūtos līdzekļus sadala šādi:

23.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 20 %;

23.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam – 80 %.

24. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Kliģu ezera zivju resursu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

VIII. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības

25. Kliģu ezerā un tā tuvumā makšķerniekiem aizliegts:

25.1. trokšņot;

25.2. kurināt ugunskurus (izņemot speciāli šim nolūkam ierīkotās vietās);

25.3. izmest atkritumus ārpus tam paredzētām vietām;

25.4. novietot transportlīdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām;

25.5. iznīcināt vai bojāt biotopu un savvaļas augus, nogalināt dzīvniekus;

25.6. pārvietot visu veidu zivis, augus un jebkuras dzīvotnes no Kliģu ezera uz citām ūdenskrātuvēm, kā arī no citām ūdenstilpnēm uz Kliģu ezeru.

26. Makšķerniekiem atļauts brīvi pārvietoties gar Kliģu ezeru un makšķerēt no krasta, izmantojot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.

27. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.

IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

28. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu Kliģu ezerā veic Valsts vides dienesta inspektori, licencētās makšķerēšanas organizētājs un Pašvaldības policija.

29. Nolikumā un licencēto makšķerēšanu regulējošos normatīvajos aktos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Pašvaldība.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

30. Sadarbībā ar Pašvaldību ik gadu sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Kliģu ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas.

31. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā saskaņā ar nolikumu, kā arī nodrošināt informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju, makšķerēšanas licencēm un iegādes vietām vietējos laikrakstos un attiecīgās Pašvaldības tīmekļvietnē un Pašvaldības telpās.

32. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences Licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču izsniegšanas un tirdzniecības vietā.

33. Uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

34. Nodrošināt naudas līdzekļu, kas iegūti, pārdodot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstīgi nolikuma VII nodaļai.

35. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.

36. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt makšķerniekus ar nolikuma prasībām un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību.

37. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu (kas saskaņots ar Pašvaldību) par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu.

38. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpē, atbilstoši Kliģu ezera apsaimniekošanas plānam 2022.–2027. gadam (4. pielikums).

39. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu, iznomāt laivas. Informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām Kliģu ezeram.

40. Noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā un Pašvaldībā informāciju par veiktajiem pasākumiem Kliģu ezera apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

41. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši nolikuma VI nodaļai un iesniegt pārskatu par iepriekšējo gadu līdz nākama gada 1. februārim Valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" zivju krājumu novērtēšanai.

42. Reģistrēt personas, kuras ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

43. Nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar licencētās makšķerēšanas organizētāju, licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

44. Apsaimniekot Kliģu ezeru saskaņā ar Kliģu ezera apsaimniekošanas plānu 2022.–2027. gadam (4. pielikums).

XI. Atbildība un nolikuma darbības laiks

45. Nolikumu neievērošanas gadījumā makšķerniekiem tiek piemēroti sodi saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

46. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tukuma novada pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tukuma novada domes Administratīvā komisija.

47. Nolikums stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā. Nolikuma darbības ilgums ir līdz 2027. gada 31. decembrim.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā"
Makšķerēšanas licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Pavasara/vasaras sezonas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____

 

Cena 40,00 euro
 

Licence derīga no 20____. gada ____. _____________ līdz 20____. gada ____. _____________
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Ziemas sezonas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____

 

Cena 20,00 euro
 

Licence derīga no 20____. gada ____. _____________ līdz 20____. gada ____. _____________
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Vienas dienas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____
pavasara/vasaras sezonā

 

Cena 10,00 euro
 

Licence derīga 20____. gada ____. _____________ no plkst. ____ līdz plkst. ____
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Vienas dienas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____
ziemas sezonā

 

Cena 3,00 euro
 

Licence derīga 20____. gada ____. _____________ no plkst. ____ līdz plkst. ____
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Samazinātās maksas
vienas dienas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____
pavasara/vasaras sezonā

 

Cena 5,00 euro
 

Licence derīga 20____. gada ____. _____________ no plkst. ____ līdz plkst. ____
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Samazinātās maksas
vienas dienas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____
ziemas sezonā

 

Cena 2,00 euro
 

Licence derīga 20____. gada ____. _____________ no plkst. ____ līdz plkst. ____
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs
SIA "Dobeles biznesa centrs Pils"

Reģistrācijas Nr.48503014030, Brīvības iela 10 B, Dobele, LV-3701
 

Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Kliģu ezerā Nr.____
 

Licence derīga no 20____. gada ____. _____________ līdz 20____. gada ____. _____________
 

Licence izsniegta 20____. gada ____. _____________

 

 

Lincences saņēmējs

Licences izsniedzējs

 
 Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos:

 

Makšķernieka vārds, uzvārds

Izsniedzēja vārds, uzvārds 
 Makšķernieka parakstsIzsniedzēja paraksts 

 

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā"
Kliģu ezera robežu shēma

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
3. pielikums
Nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā"
Makšķernieku lomu uzskaites tabula

Nr.
p.k.

Makšķerēšanas datums

Makšķerēšanas ilgums (stundas)

Atlaisto karpu skaits (gab.)

Zivju suga

Zivju skaits (gab.)

Zivju svars (kg)

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      

6.

      

7.

      

8.

      
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
4. pielikums
Nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā"
Kliģu ezera apsaimniekošanas plāns 2022.–2027. gadam

Nr.p.k.

Darbības veids

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2025. gads

2026. gads

2027. gads

1.

Laivu uzturēšana makšķernieku vajadzībām

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

2.

Ielaist ezerā divvasaru, trīsvasaru zivju mazuļus (karpas un līņi)

pēc nepieciešamības, līdz 1000 gab.

pēc nepieciešamības, līdz 1000 gab.

pēc nepieciešamības, līdz 1000 gab.

pēc nepieciešamības, līdz 1000 gab.

pēc nepieciešamības, līdz 1000 gab.

pēc nepieciešamības, līdz 1000 gab.

3.

Makšķerēšanas vietu un laipu uzturēšana

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

4.

Laivu bāzei blakus esošā ezera krasta sakopšana

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

pastāvīgi

5.

Niedru izpļaušana ezerā makšķerēšanas vietās

reizi gadā

reizi gadā

reizi gadā

reizi gadā

reizi gadā

reizi gadā

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saskaņojumu lapa
Kliģu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumam
Zemkopības ministrija
 
2022. gada 17. maijā
 
Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR""
 
2022. gada 1. jūnijā
 
Valsts vides dienests
 
2022. gada 23. maijā
 
Tukuma novada pašvaldība2022. gada 25. maijā
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 42 "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Tukuma novada dome izvērtēja spēkā esošos saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā" un veica to pārskatīšanu, izstrādājot jaunus saistošos noteikumus "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā".

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, vides un dabas aizsardzības prasības, makšķerēšanas licenču veidus, skaitu, maksu, saturu un realizāciju, licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības Kliģu ezerā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu.

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa noteic, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7. punkts noteic, ka Organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu, 10. punkts nosaka nolikuma saskaņošanas kārtību, un 13. punkts noteic, ka attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet Organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi.

Ar saistošiem noteikumiem noteikta Tukuma novada Lestenes pagasta teritoriālajā vienībā esošajā Kliģu ezerā amatierzvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).

Organizēt un veikt licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā pilnvarota sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles biznesa centrs Pils", pamatojoties uz Tukuma novada domes 2010. gada 27. maija lēmumu "Par īpašuma "Kliģu ezers" iznomāšanu" (prot.Nr.6, 46. §).

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav tiešas ietekmes.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajām procedūrāmNolikums "Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā" saskaņots ar Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentu, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi un Valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Tukuma novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv un izlikti redzamā vietā Tukuma novada pašvaldības ēkā, pagastu pārvaldēs, Kandavas un pagasta apvienības ēkā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi saskaņoti ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dobeles biznesa centrs Pils".
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 25.05.2022.Stājas spēkā: 01.08.2022.Zaudē spēku: 01.01.2028.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 01.08.2022. OP numurs: 2022/146.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
334407
01.08.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"