Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Rīgā 2001.gada 7.augustā (prot. Nr.37 22.§)
Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ieviešama, organizējama un kontrolējama licencētā rūpnieciskā zveja (turpmāk — licencētā zveja).

2. Noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas teritoriālajiem ūdeņiem, ekonomiskās zonas ūdeņiem (turpmāk — jūras ūdeņi) un iekšējiem ūdeņiem, tai skaitā iznomātajiem un privātajiem ūdeņiem, izņemot ūdeņus, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai.

3. Licencēto zveju var ieviest visā ūdenstilpē, tās daļā, kā arī jūras ūdeņos, ja:

3.1. netiek izmantoti attiecīgu rūpnieciskās zvejas rīku, to skaita vai nozvejas apjoma gada limiti (turpmāk — zvejas limits) vai tie tiek izmantoti tikai daļēji vai nelielu zvejai atļautās sezonas daļu;

3.2. pieprasījums pēc rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumiem ir ievērojami lielāks par pieļaujamā zvejas limita apjomu, un no kopējā gada limita tiek noteikts īpašs zvejas limits licencētajai zvejai.

4. Licencēto zveju organizē:

4.1. Zemkopības ministrija – jūras ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem;

4.2. pašvaldība – publiskos ūdeņos (tai skaitā jūras piekrastes ūdeņos) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij;

4.3. privāto ūdeņu īpašnieks — privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij.

(Grozīts ar MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.32; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1524)

5. Licencētajai zvejai katram zvejniekam ir nepieciešama Valsts vides dienesta (turpmāk – dienests) izdota licencētās zvejas atļauja (licence).

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.601 redakcijā)

6. Licencētajā zvejā izmantojamo zvejas rīku limits nedrīkst pārsniegt attiecīgajos ūdeņos paredzēto gada zvejas rīku limitu. Licencētās zvejas ieviešana nedrīkst ierobežot makšķerēšanu tajās ūdenstilpēs, kuras saskaņā ar ūdenstilpes nomas līgumu vai ekspluatācijas noteikumiem ir paredzēts izmantot galvenokārt makšķerēšanai.

7. Licencētajai zvejai saskaņā ar šo noteikumu 3.1.apakšpunktu var tikt paredzēta tikai tā gada zvejas limita daļa, kura netiek pieprasīta un izmantota zvejā saskaņā ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumiem.

II. Licencētās zvejas organizētāja pienākumi

8. Licencētās zvejas organizētājam ir šādi pienākumi:

8.1. ar dienestu saskaņot reģistrācijas žurnāla formu un reģistrēt tajā zvejniekus, norādot:

8.1.1. fiziskajām personām – personas kodu;

8.1.2. juridiskajām personām – nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

8.2. katru mēnesi nodrošināt nozvejas apjoma uzskaiti un līdz nākamā mēneša sestajam datumam iesniegt datus dienestā;

8.3. nodrošināt, lai licencētajā zvejā izmantojamie zvejas rīki tiktu marķēti ar dienestā saskaņota parauga zīmēm;

8.4. uzraudzīt, lai licencētajā zvejā tiktu izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti peldlīdzekļi;

8.5. nodrošināt šo noteikumu 15.punktā paredzēto naudas līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem veidošanai;

8.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto rūpniecisko zveju (pielikums) divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo pusgadu (izņemot šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto licencētās zvejas organizētāju).

(MK 13.01.2009. noteikumu Nr.32 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1524; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.161; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

III. Licencētās zvejas saskaņošana un uzsākšana

9. Pirms licencētās zvejas uzsākšanas iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastes ūdeņos licencētās zvejas organizētājam tā ir jāsaskaņo ar attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Ja licencētās zvejas organizētājs ir pašvaldības pilnvarota fiziska vai juridiska persona, tai papildus jāuzrāda pilnvarojuma līgums ar pašvaldību, bet, ja licencētās zvejas organizētājs ir attiecīgā pašvaldība vai Zemkopības ministrija, saskaņojums ar organizētāju nav nepieciešams.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1524 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

10. Nosacījumus licencētajai zvejai jūras ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem Zemkopības ministrija saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1524 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

11. Lai saņemtu šo noteikumu 9.punktā paredzēto saskaņojumu, licencētās zvejas organizētājs iesniedz attiecīgajā institūcijā iesniegumu, kurā ietverta šāda informācija par licencēto zveju:

11.1. ūdeņu atrašanās vieta (novads, pagasts, pilsēta);

11.2. ūdeņu juridiskais statuss (publiski vai privāti, kā arī norādīt, ja attiecīgie ūdeņi tiek nomāti);

11.3. zvejas tiesību piederība (valsts vai privātas, kā arī norādīt, ja daļa zvejas tiesību tiek nomātas);

11.4. dati par licencētās zvejas organizētāju (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds, kā arī adrese, tālrunis);

11.5. konkrētās licencētās zvejas teritorijas robežu apraksts;

11.6. licencētās zvejas laiks (gads, sezona, mēnesis, nedēļas dienas, diennakts stundas);

11.7. zvejas rīku limits (skaits un parametri) un to izmantošanas nosacījumi;

11.8. vides aizsardzības prasības, attiecīgi pašvaldību lēmumi un drošības noteikumi, kuri jāievēro zvejniekam;

11.9. zvejas atļauju (licenču) izmantošanas termiņš (diena, vairākas dienas, nedēļa, mēnesis, sezona) un to izmantošanas nosacījumi;

11.10. zvejas atļauju (licenču) daudzums, tai skaitā zvejas atļaujas (licences) par samazinātu maksu;

11.11. maksa par visu veidu zvejas atļaujām (licencēm) vai, ja paredzēta izsole, — izsoles sākumcena;

11.12. zvejas atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība (izsniegšanas vietas, to adrese, tālruņi, darba laiks);

11.13. licencētās zvejas organizatora pienākumi nozvejas uzskaitē;

11.14. licencētās zvejas organizētāja sniegtie pakalpojumi;

11.15. licencētās zvejas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1524)

12. Ja kāda no šo noteikumu 9.punktā minētajām institūcijām atsaka licencētās zvejas organizētājam saskaņojumu licencētajai zvejai, atteikums jāpamato rakstiski.

13. Licencētās zvejas organizētājs uzsāk licencēto zveju konkrētajos ūdeņos, ja ir saņemts saskaņojums no visām šo noteikumu 9.punktā minētajām institūcijām un informācija par licencēto zveju ir publicēta attiecīgās pašvaldības laikrakstā, bet par licencēto zveju aiz jūras piekrastes ūdeņiem — oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

IV. Licencētās zvejas darbības pārtraukšana

14. Licencēto zveju var pārtraukt ar Zemkopības ministrijas lēmumu, ja:

14.1. pēc dienesta atzinuma vai saskaņā ar zinātniskām rekomendācijām nepieciešami zivju resursu aizsardzības pasākumi un Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem par to savstarpēji saskaņotu lēmumu;

14.2. licencētās zvejas organizētājs nenodrošina šo noteikumu izpildi;

14.3. zivju resursu pārzinātājs ierosina licencētās zvejas pārtraukšanu, iesniedzot attiecīgu pamatojumu.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.13; MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.32; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1524; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

V. Licencētajā zvejā iegūto līdzekļu sadalījums

15. Daļa naudas līdzekļu, kas iegūti par zvejas atļaujām (licencēm), divas reizes gadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitāma valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda veidošanai, ievērojot šādu ūdeņu statusam atbilstošu pārskaitījuma apmēru:

15.1. jūras ūdeņi (tai skaitā jūras piekrastes ūdeņi) — ne mazāk par 70 %;

15.2. publiskie ūdeņi (izņemot jūras piekrastes ūdeņus) un citi ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij, — ne mazāk par 50 %;

15.3. privātie ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, — ne mazāk par 20 %;

15.4. ja licencētās zvejas organizētājs veic pasākumus zivju krājumu palielināšanai vai zivju resursu papildu aizsardzībai, iemaksa valsts pamat­budžeta ieņēmumos Zivju fonda veidošanai no licencētajā zvejā iegūtajiem līdzekļiem šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētajos gadījumos var tikt samazināta par 25 %, ja ir saņemts attiecīgs Zemkopības ministrijas lēmums. Zemkopības ministrija lēmumu pieņem pēc tam, kad Zemkopības ministrijā ir iesniegts un izskatīts dienestā apstiprināts licencētās zvejas organizētāja pārskats par veiktajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.13; MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.32; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1524; MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.161; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

16. Līdzekļi, kas paliek licencētās zvejas organizētāja rīcībā pēc pārskaitījuma valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda veidošanai, tiek izmantoti licencētās zvejas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, kā arī citiem paredzētiem mērķiem, bet līdzekļi, kas paliek Zemkopības ministrijas vai pašvaldības rīcībā, ieskaitāmi minēto institūciju attiecīgajā pamatbudžeta kontā vai pašvaldību speciālā budžeta kontā.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.13; MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.32; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1524)

VI. Maksa par zvejas atļaujām (licencēm) un maksas samazināšana

17. Maksu par zvejas atļaujām (licencēm) konkrētajā licencētajā zvejā nosaka atkarībā no kopējā zvejas atļauju (licenču) skaita un pieprasījuma, ievērojot, ka maksa par zvejas atļauju (licenci) nedrīkst būt mazāka par pamatmaksu, kas paredzēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomai un zvejas tiesību izmantošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1524 redakcijā)

18. Zvejas atļauju (licenču) maksas samazināšana līdz 50 %, ja tāda ir paredzēta atbilstoši šo noteikumu 9. un 11.punktam, var tikt piemērota ūdenstilpei pieguļošo piekrastes zemju īpašniekiem.

VII. Licencētās zvejas kontrole

19. Licencētajai zvejai noteikto prasību ievērošanu kontrolē dienesta inspektori, kā arī — atbilstoši kompetencei — licencētās zvejas organizētājs, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki, vides aizsardzības sabiedriskie inspektori, pašvaldību attiecīgi pilnvarotās institūcijas, policija, zemessardze, ūdeņu īpašnieki vai nomnieki.

(Grozīts ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.13; MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.32; MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

20. Noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības likumos noteiktajā kārtībā. Šī atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu saskaņā ar taksēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos un iekšējos ūdeņos.

21. Lauku atbalsta dienests apkopo šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minētajos pārskatos sniegtos datus, sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā:

21.1. pārskatu par pirmo pusgadu – līdz kārtējā gada 31.jūlijam;

21.2. pārskatu par otro pusgadu un kopējiem gada rezultātiem – līdz nākamā gada 31.janvārim.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.161 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Zemkopības ministra vietā - finansu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta 
2001.gada 7.augusta noteikumiem Nr.359

(Pielikums MK 01.03.2011. noteikumu Nr.161 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.601)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 359Pieņemts: 07.08.2001.Stājas spēkā: 11.08.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 10.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
33433
{"selected":{"value":"23.08.2013","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.08.2013","iso_value":"2013\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2011","iso_value":"2011\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2011.-22.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-04.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2009","iso_value":"2009\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2004","iso_value":"2004\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2004.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2001","iso_value":"2001\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2001.-09.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.08.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)